Длъжностна характеристика на длъжността Шлосер-монтьор

Длъжностна характеристика на длъжността Шлосер – монтьор по ремонт на машини и съоръжения.Длъжностна характеристика на длъжността Шлосер-монтьор

Длъжностна характеристика на длъжността Шлосер-монтьор
I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Монтиране, регулиране, изпитване, поддръжка и ремонт в съответствие с техническите условия на всички видове механични съоръжения, машини и оборудване във фирмата.

IІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Извършва демонтаж, ремонт и монтаж на отделни възли и механизми с несложно устройство
(от агрегати, машини, съоръжения, подемни, транспортни средства и др.)
2. Зачистване с пила на външни и вътрешни повърхнини, подбитости и други деформации по детайлите.
3. Изпълняване на различни шлосерски операции, свързани с извършвания ремонт; разглобяване на възли и несложни механизми, промиване на детайлите им, маркиране, подреждане, сортиране, коригиране и подготовката им за монтаж.
4. Ремонт на несложни детайли, чрез наваряване, пренарязване, райбероване, изпилване, занитване и шабъроване.
5. Изработване на нови несложни детайли; консервиране на несложни възли и механизми.
6. Прави системни проверки за механичната точност на оборудването при изпълнение на отделните операции.
7. Контролира правилната експлоатация на оборудването, като осигурява безаварийна и надеждна работа на машините и съоръженията във фирмата, съобразено с изпълнението на производствената дейност.
8. Създава условия за намаляване на престоите и удължаване сроковете за бездефектна работа на оборудването.
9. Попълва отчетна документация, свързана с ремонтите на машините и контрола им. Потвърждение на извършените операции - маркира в карта за профилактика и ремонт.
10. Да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ - носи отговорност за:
1. Уведомяване на Ръководството на фирмата за необходимостта от извършване на извънредни и аварийни ремонти.
2. Резултатите от взетите от него решения при изпълнението на всички операции, насочени към осигуряването на надеждна и безаварийна работа на оборудването и подемо транспортните
съоръжения във фирмата.
3. Аварии и злополуки от некачествено извършени механични ремонти или неосигурено обезопасяване на машините.
4. Неизпълнение на производствената програма поради некачествено извършени ремонти.
5. Нецелесъобразно използване на резервните части.
6. Спазва изискванията на СУК - процедури, работни инструкции, указания, отнасящи се до заеманата длъжност.

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ
1. Образование - средно (с подходяща специалност).
2. Квалификационни изисквания - да познава :
2.1 Мерките и основните механични свойства на използваните в машиностроенето материали;
2.2 Същността на понятията допуск и сглобка;
2.3 Предназначението на основните смазочни материали и средства за консервиране;
2.4 Предназначението, съхраняването и начинът на работа с измервателните уреди;
2.5 Устройството, действието и конструктивните особености на механизми и възли на : агрегати, машини, съоръжения, подемни механизми, транспортни и др. средства, които ремонтира;
2.6 Основните шлосерски операции, правилата и начините за изпълнението им;
2.7 Начините за почистване на демонтираните части, видовете промиващи средства, предназначението им и правилата за работа с тях;
2.8 Начините за определяне на годността и степента на износване на отделните детайли и възли;
2.9 Слабите места в машините и съоръженията, причините за възможните неизправности и аварии и начините за отстраняването им;
2.10Правилата за работа и заточване на шлосерските инструменти;
2.11Спецификата на работата във фирмата;
2.12Оборудването в цеховете и правилата за техническа експлоатация;
2.13Да спазва Правилника за безопасност на труда.

V. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Подчиненост :
1.1 На Ръководител производство;
1.2 На Ръководителя на съответния участък.
2. Заместимост:
2.1 Тази длъжност замества: работник със същата квалификация, общ роботник;
2.2 Тази длъжност се замества от: работник със същата квалификация.
3. Функционални взаимоотношения:
3.1 Вътрешни - с Ръководител производство, Ръководителите на участъци, работници и служители.
3.2 Външни
Длъжностната характеристика се актуализира в случай на промяна на изискванията към извършваната работа на работното място, утвърдени от изпълнителния директор.
Ръководството си запазва правото в случай на необходимост да възлага и допълнителни задължения.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)              (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2017-12-08