Длъжностна характеристика на длъжността системен Администратор

⚠️Длъжностна характеристика на длъжността системен администратор. ✅Системен администратор. ⚡️25226001 Системен администратор. ✔️Длъжностна характеристика администратор информационни системи. ⚡️Оператор база данни длъжностна характеристика. ✔️Приложен администратор. ✔️Администратор на сайт работа. ✔️Системен администратор заплата. ⚡️Специалист обработка на данни длъжностна характеристика. ⚡️Длъжностна характеристика уеб дизайнер. ✅Длъжностна характеристика програмист софтуерни приложения.

Длъжностна характеристика на длъжността системен Администратор
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Разработва програмни продукти и бази данни и поддържа експлоатацията на съществуващите такива.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Предлага различни варианти на програмни решения.
3. Въвежда защита срещу неправомерно ползване на програмния продукт.
4. Определя хардуерните и софтуерните изисквания за използване на програмните продукти.
5. Изпълнява всички процедури и инструкции, свързани с поддръжката на съществуващите продукти.
6. Отстранява софтуерните проблеми, възникнали при експлоатация на програмните продукти.
7. Консултира потребителите на продуктите във връзка с правилната и ефективна работа с програмните продукти.
8. Изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа системният администратор е подчинен на началника на отдела.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Служителят взаимодейства с програмист, оператор на компютър, специалист хардуер и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Осъществява контакти с доставчици на компютърни компоненти, във връзка с подмяна на части или гаранционно обслужване.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ръководителя ...................................
5. Отчита извършените задачи пред ръководителя на предприятието , писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отчита в счетоводството разходваните средства за закупени нови компютърни компоненти и предоставя съответните документи за това.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд.
3. Служителят е длъжен да се явява на периодични медицински прегледи при очен лекар и да ползва предпазни очила.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. Системният администратор е длъжен да спазва правилата за професионалната етика и опазване на поверителната информация, станала му известна в процеса на работа.Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятие и неговите клиенти.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си системният администратор носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика;
- опазване на търговската и производствена тайна;
- техническото състояние на поверената му техника / компютър, принтер, скенер и т.н./;
- правилното функциониране на програмните продукти в предприятието.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работи с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползва фирмената почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование / техническо, математическо / с образователно- квалификационна степен "магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност;
- владеене на ................. език.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): дискретност, инициативност, отговорност, прецизност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Правилник на вътрешния трудов ред;
- Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)          (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2017-12-01