Длъжностно лице по ЗБУТ

Длъжностно лице по збут,Отговорник по ЗБУТ,Координатор по збут,Определяне на длъжностно лице по збут във фирмата,Орган по бзр,Определяне на длъжностно лице по чл. 24 от ззбут 2024г.

Длъжностно лице по ЗБУТ
⚠️Задължения на длъжностните лица ръководещи и (или) контролиращи производствени процеси по отношение минимизиране риска за здравето при работа.
⚠️Според основните нормативни документи, регулиращи индустриалните отношения, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е вменено като задължение и отговорност на работодателя.
Кодекса на труда, като основен субект на правото, въз основа на чиито разпоредби се основават трудово - правните отношения между страните в трудовия процес вменява с императивните си разпоредби, че Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.
Законът за здравословни и безопасни условия на труд доразвива това правно основание като разпорежда, че 

⚠️Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:
 • превенция на професионалните рискове;
 • предоставяне на информация и обучение;
 • осигуряване на необходимата организация и средства.
⚠️Работодателят е длъжен да съобразява мерките за осигуряване на ЗБУТ съобразно с променящите се обстоятелства, т. е. актуализация на нормативната уредба или прилагане на постиженията на техническия прогрес с цел подобряване на съществуващото положение в ръководеното от него предприятие. Водещите принципи в този процес, които следва да залегнат във фирмената политика за управление на безопасността и здравето при работа също са дефинирани в ЗЗБУТ както следва:
 • избягване на рисковете;
 • оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
 • ограничаване на рисковете при източника на възникването им;
 • приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия;
 • привеждане в съответствие с техническия прогрес;
 • замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;
 • обозначаване на съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори;
 • прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;
 • използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;
 • даване на съответни инструкции на работещите.
Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

Въпреки че работодателите носят административна и наказателна отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд независимо от задълженията на работещите по закон, както и от това дали тази дейност се осъществява от техни органи или е възложена на други компетентни служби или лица, те могат да възложат на длъжностни лица от съответното предприятие задължения за осигуряване на конкретни мерки по осигуряване и контрол по спазването на ЗБУТ, като по този начин ще конкретизират и персонализират цялостната система на безопасните и здравословни условия на труд.

⚠️Съгласно допълнителните разпоредби на Кодекса на труда - Длъжностно лице - е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието.
⚠️За да има обаче юридическа сила възлагането на конкретни задължения по организацията и контрола на дейности по осигуряване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд трябва да са изпълнени основните изисквания като:
 • Задължително да бъде в писмена форма.
 • Задължително да става със заповед на работодателя.
 • Задълженията на конкретните длъжностни лица по осигуряване и контрол на ЗБУТ да бъде записано в длъжностната характеристика на длъжностните лица.
Работодателят може да възложи на конкретни длъжностни лица в зависимост от спецификата на предприятието, производствения процес и особеностите на производственото оборудване задължения от следния незадължителен и примерен и неизчерпателен списък дейности по организацията и контрола на безопасните и здравословни условия на труд:
 • ❗Да се грижи за собствената си безопасност и за здравето и безопасността на лицата, които могат да пострадат от неговите погрешни действия или бездействия.
 • ❗Носи отговорност за допускането до работни места и извършване на дейности със сериозна опасност за живота и здравето на работници и служители, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани.
 • ❗При възникване на трудови злополуки или влошаване на здравословното състояние на работници и служители по време на работа да уведомява екип на спешна медицинска помощ и организира прилагане на правилата за оказване на долекарска помощ на пострадалия.
 • ❗Веднага да уведомява Работодателя и длъжностното лице по безопасност и здраве в предприятието при трудови злополуки.
 • ❗Да запази обстановката на злополуката, ако не застрашава живота и здравето на пострадалия, до пристигане на място на разследващите органи.
 • ❗Да участва при разследването на трудови злополуки с работниците, които ръководи и съдейства за установяване на причините и обстоятелствата по злополуките.
 • ❗Да следи за състоянието на производствените райони, в които подчинените му работници и служители се движат или работят, като при констатиране на нередност да организират отстраняването и. При невъзможност да сигнализират работодателя или компетентните органи.
 • ❗Да следи за изправността на машините, съоръженията, уредите, апаратите, инструментите и при констатиране на неизправност да организира отстраняването и.
 • ❗Да съдейства на контролните органи по трудовото законодателство и изпълнява в срок предписанията, които са направени.
 • ❗Да изготвя план - програми за инструктажи и правила и инструкции за безопасна работа с машини и съоръжения, и технологични процеси и следи за наличието им на работните места.
 • ❗Да провежда инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж на работниците, които ръководи, да полага подписа си в инструктажните книги. 
 • Да попълва и съхранява инструктажните книги.
 • ❗Да организира и изисква спазването на правилата за безопасност и здраве при работа, установени със закони, наредби, правилници, правила и инструкции, от работниците и служителите, които ръководи.
 • ❗Да контролира наличието на правоспособност за извършване на определените дейности от работниците, които ръководи.
 • ❗Да организира обучението и проверка на знанията на работниците, които ръководи.
 • Да поставя задачи на работниците, които ръководи, съобразно с квалификацията им и притежаваната правоспособност, като проверява за наличието на свидетелствата по време на работа.
 • Да знае местоположението на работниците, които ръководи, през работната смяна.
 • Да не допуска работа с неизправно производствено оборудване и ръчни и механизирани инструменти.
 • Да участва в комисиите за оценка риска при работа и в изпитни комисии по проверка знанията по безопасност на труда.
 • Да определя местата които да се сигнализират със знаци и сигнали по безопасност на труда и да следи за тяхното наличие.
 • Да следи за наличието на работно облекло и лични предпазни средства и използването им по предназначение от работниците които ръководи.
 • Да организира и контролира провеждането на задължителните периодични медицински и психологически прегледи на работниците, които ръководи.
 • Да не допуска употреба на алкохол и други упойващи вещества по време на работа.
 • Да отстранява от работа подчинените му работници и служители употребили алкохол и други упойващи вещества, като веднага уведомява работодателя за всеки констатиран случай.
 • Да организира спазването на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.
 • Да организира събирането и третирането на производствените и други отпадъци.
 • Да следи за опазването на околната среда.
 • Да не допускат външни лица или работници в извънработно време в производствените помещения.


  [ВЪВЕДИ ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ]
  ЗАПОВЕД
  № ............ / ............201....г.
  На основание чл. 24 от ЗЗБУТ, за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове и Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове (ДВ. бр.91/97 г.)
  ОПРЕДЕЛЯМ:
  Г-н/жа ................................................................... на длъжност .............................................................. , да изпълнява функциите и задачите на „", при следните условия:
  1.ще се ръководи и контролира пряко от мен и ще изпълнява всички функции и задачи, регламентирани в Раздел II от и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейности, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.
  2.Минимално работно време за организиране изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове - 4 часа месечно.
  3.Организира, координира и провежда дейност по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарно-профилактична и оперативно-техническа дейност.
  4.Упражнява надзор и контрол от името на работодателя за спазване на правилата за здравословни и, безопасни условия на работа на територията на дружеството в съответствие с нормативната уредба, регламентираща тази дейност.
  5.Изисква от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве.
  6.При констатирани нарушения:
  •информира работодателя и предлага мерки, включително и за налагане на санкции на виновните лица;
  •предписва мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията;
  •при непосредствена опасност за живота и здравето на работещите спира работата на машини, съоръжения, работни места до отстраняване на опасностите.
  1.Периодично през годината и за всяка изтекла година изготвя анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който представя за обсъждане в комитета/групата по условия на труд.

   

  Настоящата заповед да се връчи на лицето и да се сведе до знанието на целия личен състав за сведение и изпълнение.

  Управител:..............
  /................. /

  ;

  1.Да участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред в частта за задълженията на управителя и работещите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл.188 от Кодекса на труда.
  2.Да координира работата на управителя при реализиране на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  3.Да организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове, като член на координиращата работна група.
  4.Да организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците.
  5.Да извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.) и при необходимост подготвя предложения за сключване на договори.
  6.Да сътрудничи и подпомага службата по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите й.
  7.Да организира и участва в разработването на фирмените правила и инструкции за безопасност и здраве при работа.
  8.Да организира изготвянето на аварийни планове за действие при извънредни ситуации.
  9.Да организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм.
  10.Да организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на работещите, относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве.
  11.Да консултира работещите по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд.
  12.Да организира разпространението на информация и пропагандирането на мерки, свързани със здравето и безопасността на работещите.
  13.Да организира поддържането и правилното оформяне на регламентираната от нормативните актове документация.
  14.Да осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност, гражданска защита и Дирекция "Областна инспекции по труда".