Длъжностно лице по ЗБУТ

Длъжностно лице по збут,координатор по збут,определяне на длъжностно лице по збут във фирмата,орган по бзр,определяне на длъжностно лице по чл. 24 от ззбут

⚠️Задължения на длъжностните лица ръководещи и (или) контролиращи производствени процеси по отношение минимизиране риска за здравето при работа.
⚠️Според основните нормативни документи, регулиращи индустриалните отношения, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е вменено като задължение и отговорност на работодателя.
Кодекса на труда, като основен субект на правото, въз основа на чиито разпоредби се основават трудово - правните отношения между страните в трудовия процес вменява с императивните си разпоредби, че Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.
Законът за здравословни и безопасни условия на труд доразвива това правно основание като разпорежда, че 

⚠️Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:
 • превенция на професионалните рискове;
 • предоставяне на информация и обучение;
 • осигуряване на необходимата организация и средства.
⚠️Работодателят е длъжен да съобразява мерките за осигуряване на ЗБУТ съобразно с променящите се обстоятелства, т. е. актуализация на нормативната уредба или прилагане на постиженията на техническия прогрес с цел подобряване на съществуващото положение в ръководеното от него предприятие. Водещите принципи в този процес, които следва да залегнат във фирмената политика за управление на безопасността и здравето при работа също са дефинирани в ЗЗБУТ както следва:
 • избягване на рисковете;
 • оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
 • ограничаване на рисковете при източника на възникването им;
 • приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия;
 • привеждане в съответствие с техническия прогрес;
 • замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;
 • обозначаване на съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори;
 • прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;
 • използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;
 • даване на съответни инструкции на работещите.
Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

Въпреки че работодателите носят административна и наказателна отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд независимо от задълженията на работещите по закон, както и от това дали тази дейност се осъществява от техни органи или е възложена на други компетентни служби или лица, те могат да възложат на длъжностни лица от съответното предприятие задължения за осигуряване на конкретни мерки по осигуряване и контрол по спазването на ЗБУТ, като по този начин ще конкретизират и персонализират цялостната система на безопасните и здравословни условия на труд.

⚠️Съгласно допълнителните разпоредби на Кодекса на труда - Длъжностно лице - е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието.
⚠️За да има обаче юридическа сила възлагането на конкретни задължения по организацията и контрола на дейности по осигуряване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд трябва да са изпълнени основните изисквания като:
 • Задължително да бъде в писмена форма.
 • Задължително да става със заповед на работодателя.
 • Задълженията на конкретните длъжностни лица по осигуряване и контрол на ЗБУТ да бъде записано в длъжностната характеристика на длъжностните лица.
Работодателят може да възложи на конкретни длъжностни лица в зависимост от спецификата на предприятието, производствения процес и особеностите на производственото оборудване задължения от следния незадължителен и примерен и неизчерпателен списък дейности по организацията и контрола на безопасните и здравословни условия на труд:
 • ❗Да се грижи за собствената си безопасност и за здравето и безопасността на лицата, които могат да пострадат от неговите погрешни действия или бездействия.
 • ❗Носи отговорност за допускането до работни места и извършване на дейности със сериозна опасност за живота и здравето на работници и служители, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани.
 • ❗При възникване на трудови злополуки или влошаване на здравословното състояние на работници и служители по време на работа да уведомява екип на спешна медицинска помощ и организира прилагане на правилата за оказване на долекарска помощ на пострадалия.
 • ❗Веднага да уведомява Работодателя и длъжностното лице по безопасност и здраве в предприятието при трудови злополуки.
 • ❗Да запази обстановката на злополуката, ако не застрашава живота и здравето на пострадалия, до пристигане на място на разследващите органи.
 • ❗Да участва при разследването на трудови злополуки с работниците, които ръководи и съдейства за установяване на причините и обстоятелствата по злополуките.
 • ❗Да следи за състоянието на производствените райони, в които подчинените му работници и служители се движат или работят, като при констатиране на нередност да организират отстраняването и. При невъзможност да сигнализират работодателя или компетентните органи.
 • ❗Да следи за изправността на машините, съоръженията, уредите, апаратите, инструментите и при констатиране на неизправност да организира отстраняването и.
 • ❗Да съдейства на контролните органи по трудовото законодателство и изпълнява в срок предписанията, които са направени.
 • ❗Да изготвя план - програми за инструктажи и правила и инструкции за безопасна работа с машини и съоръжения, и технологични процеси и следи за наличието им на работните места.
 • ❗Да провежда инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж на работниците, които ръководи, да полага подписа си в инструктажните книги. 
 • Да попълва и съхранява инструктажните книги.
 • ❗Да организира и изисква спазването на правилата за безопасност и здраве при работа, установени със закони, наредби, правилници, правила и инструкции, от работниците и служителите, които ръководи.
 • ❗Да контролира наличието на правоспособност за извършване на определените дейности от работниците, които ръководи.
 • ❗Да организира обучението и проверка на знанията на работниците, които ръководи.
 • Да поставя задачи на работниците, които ръководи, съобразно с квалификацията им и притежаваната правоспособност, като проверява за наличието на свидетелствата по време на работа.
 • Да знае местоположението на работниците, които ръководи, през работната смяна.
 • Да не допуска работа с неизправно производствено оборудване и ръчни и механизирани инструменти.
 • Да участва в комисиите за оценка риска при работа и в изпитни комисии по проверка знанията по безопасност на труда.
 • Да определя местата които да се сигнализират със знаци и сигнали по безопасност на труда и да следи за тяхното наличие.
 • Да следи за наличието на работно облекло и лични предпазни средства и използването им по предназначение от работниците които ръководи.
 • Да организира и контролира провеждането на задължителните периодични медицински и психологически прегледи на работниците, които ръководи.
 • Да не допуска употреба на алкохол и други упойващи вещества по време на работа.
 • Да отстранява от работа подчинените му работници и служители употребили алкохол и други упойващи вещества, като веднага уведомява работодателя за всеки констатиран случай.
 • Да организира спазването на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.
 • Да организира събирането и третирането на производствените и други отпадъци.
 • Да следи за опазването на околната среда.
 • Да не допускат външни лица или работници в извънработно време в производствените помещения.


  [ВЪВЕДИ ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ]
  ЗАПОВЕД
  № ............ / ............201....г.
  На основание чл. 24 от ЗЗБУТ, за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове и Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове (ДВ. бр.91/97 г.)
  ОПРЕДЕЛЯМ:
  Г-н/жа ................................................................... на длъжност .............................................................. , да изпълнява функциите и задачите на „", при следните условия:
  1.ще се ръководи и контролира пряко от мен и ще изпълнява всички функции и задачи, регламентирани в Раздел II от и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейности, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.
  2.Минимално работно време за организиране изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове - 4 часа месечно.
  3.Организира, координира и провежда дейност по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарно-профилактична и оперативно-техническа дейност.
  4.Упражнява надзор и контрол от името на работодателя за спазване на правилата за здравословни и, безопасни условия на работа на територията на дружеството в съответствие с нормативната уредба, регламентираща тази дейност.
  5.Изисква от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве.
  6.При констатирани нарушения:
  •информира работодателя и предлага мерки, включително и за налагане на санкции на виновните лица;
  •предписва мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията;
  •при непосредствена опасност за живота и здравето на работещите спира работата на машини, съоръжения, работни места до отстраняване на опасностите.
  1.Периодично през годината и за всяка изтекла година изготвя анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който представя за обсъждане в комитета/групата по условия на труд.

   

  Настоящата заповед да се връчи на лицето и да се сведе до знанието на целия личен състав за сведение и изпълнение.

  Управител:..............
  /................. /

  ;

   

  1.Да участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред в частта за задълженията на управителя и работещите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл.188 от Кодекса на труда.
  2.Да координира работата на управителя при реализиране на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  3.Да организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове, като член на координиращата работна група.
  4.Да организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците.
  5.Да извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.) и при необходимост подготвя предложения за сключване на договори.
  6.Да сътрудничи и подпомага службата по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите й.
  7.Да организира и участва в разработването на фирмените правила и инструкции за безопасност и здраве при работа.
  8.Да организира изготвянето на аварийни планове за действие при извънредни ситуации.
  9.Да организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм.
  10.Да организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на работещите, относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве.
  11.Да консултира работещите по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд.
  12.Да организира разпространението на информация и пропагандирането на мерки, свързани със здравето и безопасността на работещите.
  13.Да организира поддържането и правилното оформяне на регламентираната от нормативните актове документация.
  14.Да осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност, гражданска защита и Дирекция "Областна инспекции по труда".