Договор за координатор по безопасност и здраве

Извършване на консултантски услуги, които включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР. Лице, упражняващо строителен надзор. Координатор по безопасност и здраве в строителството

Договор за координатор по безопасност и здраве


Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, за етапа на изпълнението на строежа - когато възлагате изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.
  
ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Днес, . . . . . . . . . . 2020 г. , в гр. /с. . . . . . . . ., между:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., наричан по-долу Възложител, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . ., представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
от една страна, и
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., наричан по-долу Строител, със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК (БУЛСТАТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , вписан в Централния професионален регистър на строителя под № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , действащ в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , от друга страна,
се сключи този договор за следното:

I.Предмет на договора и обща информация
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, 2 (два) броя услуги както следва:
1.Лице, упражняващо строителен надзор по смисъла на чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ по време на изпълнението на обект: .................................................... до приемането и въвеждането им в експлоатация и гарантиращо прилагането на българските нормативни изисквания;
2.Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд за извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на строителството на ...................................
Извършване на консултантски услуги, които включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект .......................................
Място на изпълнение ............................................................................
Лице, упражняващо строителен надзор;

Координатор по безопасност и здраве в строителството;

II.Срок на договора
Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
(2) Срокът за изпълнение е ......... (...............) работни дни от влизането му в сила.

III.Цена, ред, срокове за плащане, специфични цели и очаквани резултати от нейното изпълнение.
Ал. 1 За предоставянето на услугите, Възложителят се задължава да плати на Изпълнителя обща цена в размер на .................... (................) лева без ДДС/ ................. (......................................) лева с ДДС (наричана по-нататък „цената" или „стойността"), разпределена както следва:
За Лице, упражняващо строителен надзор по смисъла на чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ по време на изпълнението на обект - в размер на
.............. (...............) лева без ДДС / ............... (...................................) лева с ДДС;
За Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г по време на изпълнението на обект - в размер на .............. (...............) лева без ДДС / ............... (...................................) лева с ДДС;
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява договора, като
Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от
Изпълнителя.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна.
Чл. 3. (1) Възложителят плаща на Изпълнителя цената по този Договор в размер на 100% (сто на сто) от стойността на всяка изпълнена услуга по чл. 1 - в срок до 5 (пет)
работни дни, считано от приемане изпълнението на услугата, удостоверено с двустранни подписан приемо-предавателен протокол;
Чл. 4. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. Приемо-предавателен протокол за приемане на услугата/услугите, подписан от Възложителя и Изпълнителя, при съответно спазване на разпоредбите на Договора; и
2. Фактура за дължимата сума за съответната услуга, издадена от Изпълнителя и
представена на Възложителя.
(2) Възложителят се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 5 (пет)
работни дни след получаването на фактура на Изпълнителя, при спазване на условията
по ал. 1.
Чл. 4. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на Изпълнителя:

 • Банка: ......................
 • BIC: .........................
 • IBAN: .........................
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.

 

Специфичните цели на настоящият договор са свързани с:
•Успешно упражняване на ефективен и качествен строителен надзор по време на строителството на обект: .......................................
•Изготвяне на Окончателен доклад и технически паспорт на строежите по реда на ЗУТ.
•При изпълнение на предвидените дейности избраният изпълнител ще действа като:
3.Лице, упражняващо строителен надзор по смисъла на чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ по време на изпълнението на обект: .................................................... до приемането и въвеждането им в експлоатация и гарантиращо прилагането на българските нормативни изисквания;
4.Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд за извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на строителството на ...................................

Очаквани резултати
С изпълнението се очаква да бъдат постигнати следните основни резултати:
•Изпълнен строителен надзор по време на изпълнение на строеж: ...................................... от .................... до ...................... в съответствие със Закона за устройство на територията;
•Одобрени от Възложителя, Окончателен доклад и Технически паспорт, изготвени от Изпълнителя по реда на Закон за устройство на територията, за изпълнените строежи.

IV.Описание на дейностите, свързани с изпълнението на договора
Основни дейности, свързани с изпълнението на договора
В рамките на срока на договора Консултантът ще контролира от името на Възложителя всички аспекти на качеството, напредъка и спазване на договорните условия при изпълнението на Договора с предмет: .................от ............... до ........................
Консултантът трябва да положи максимум усилия за да гарантира изпълнението на договорите за строителство в договорените времева рамка и бюджет.
Консултантът трябва да положи всички усилия да защити интересите на Възложителя.

В обхвата на работата на Изпълнителя се включват следните основни дейности:

 • Дейност 1.Строителен надзор по време на изпълнението на двата обекта, до приемането и въвеждането им в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания;
 • Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;
 • Дейност 3. Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 / 28.12.2006 г. за двата обекта или за съответната част от тях, ако се извърши поетапно предаване на части от строителните договори.

Основни задачи за изпълнение на предвидените дейности
Посочените задачи са за информация и не отменят необходимостта Изпълнителят да спазва изискванията на съответните нормативни актове към момента на прилагането им. Изпълнителят трябва да изпълни задачите, произтичащи от задълженията му като Консултант по смисъла на ЗУТ, чрез правоспособните физически лица, посочени в заверения списък на правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността - приложение към издаденото на Изпълнителя удостоверение за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.
Изпълнителят следва да определи свой представител, който ще има съответните правомощия и ще носи отговорността на ръководител на екипа на строителния надзор.
Конкретни задачи на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата по настоящият договор включват, но без да се ограничават до следното:

Общи задачи
Общо задачите на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата включват, но без да се ограничават до следното:
•Стартиране изпълнението по договора, след получаване на писменото известие от Възложителя за започване на изпълнението на договора;
•Извършване дейността технически контрол по част „Конструктивна";
•Строителен надзор, отговорен за законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, контрол на влаганите в строежа строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на ЗУТ, както и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г;

Планове по безопасност и здраве - Изпълнителят по този договор е длъжен да бъде запознат с всички изисквания на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и нейните изменения, да изпълнява и следи за изпълнението на всички нейни разпоредби;
Създаване на система за текущо отразяване на всички извършени работи, промени в стойности, промени в проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на материали, проби на съоръженията, както и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура;
Периодично уточняване със Строителите обхвата /фронта/ на извършваните СМР;
•Организиране на ежемесечни срещи на всеки един от обектите, с участие на съответния Строител и Възложителя, включващо доклад на по-важни обстоятелства, проблемни казуси, посещения на конкретния обект;
•Отговорност за пълнотата и качеството на всички актове по време на строителство съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, екзекутивната документация и внасяне на документацията за издаване на разрешение за ползване в качеството на упълномощено лице от Възложителя в рамките на срока за завършване и въвеждане в експлоатация;
•Наблюдение на изпитванията и пробите за постигане и доказване на цялостните проектни параметри;
•Изготвяне на периодични доклади до възложителя, за дейностите, проблемите и напредъка на работите, както и специализирани доклади при необходимост /при спор, по искане от Възложителя и др./;
•Изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на всеки един от строежите в експлоатация и участие в Държавна приемателна комисия;
•Изготвяне на технически паспорт на всеки Строеж съгласно чл. 176а от ЗУТ и съгласно Наредба № 5/28.12.2006г.

Административни задачи
•Подпомагане действията на Възложителя, за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обектите, ако същите не са налични;
•Информиране на Възложителя за напредъка на строителството, посредством редовни доклади и организиране на информационни срещи и посещения на място на обекта;
•Предоставяне на Възложителя, при приключване на настоящия договор, на всички първични документи и получени материали, които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия договор и договора за строителство;
•Информиране на Възложителя и Изпълнителя на Договора за строителство за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на строителството, като представя адекватни решения за тях;
•Уведомяване на Възложителя с писмено известие за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила;
•Обезпечаване на постоянно присъствие на двата обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните строително-монтажни работи;
•Във всеки един момент Изпълнителят следва да изпълнява своите задължения безпристрастно и лоялно, и да бъде доверен съветник на Възложителя съобразно принципите на професионалната етика;
•Осигуряване на достъп за извършване на проверки на място и одити;
•Изпълнение на мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;

Специфични задачи
Специфичните задачи на Консултанта в изпълнение на гореизброените основни дейности включват, но не се ограничават до изброените по-долу:

Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на двата обекта, до приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ
•Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежите, в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и съставяне на необходимите за това протоколи по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с означение на регулационните и нивелетните репери и отразени мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради (ако има такива), заварените сгради, мрежи и съоръжения в имотите, които се запазват по време на строителството и след него (ако има такива), както и едро размерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване;
•Проверка за съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво при достигане на проектните нива, в присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог/ или правоспособен такъв/ и проектанта на конструктивната част при ниво изкоп;
•Проверка за съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво при достигане на проектните нива изкоп, преди засипване на новоизградените подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка, в присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог / или правоспособен такъв/ и проектанта на конструктивната част при ниво изкоп /;
•Съставяне на протоколи за определяне на строителна линия и ниво по чл. 157, ал.2 от ЗУТ с отразяване в тях на резултатите от извършените проверки при достигане на контролираните нива и отбелязване, че подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните карти и регистри, и изпращане на заверено копие от съответния протокол в тридневен срок след съставянето му в общината;
•Спиране на строителството със заповед, вписана в заповедната книга на строежа, в случай на установени съществени отклонения от строителните книжа при проверката на достигнатите проектни нива, съставяне на протокол за установените отклонения и изпращане на същия в тридневен срок в Регионалната дирекция за национален строителен контрол;
•Съставяне, попълване, прошнуроване и номериране на страниците на Заповедната книга на строежа (Приложение № 4 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), в тридневен срок от съставянето на раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" (Приложения № 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г.);
•Заверка на Заповедната книга на всеки строеж и писмено уведомяване на Възложителя, РДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката;
•Предоставяне на Заповедна книга на всеки строеж за заверка и регистрация в ДНСК, в тридневен срок от съставянето на "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" на Приложения № 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
•Участие в съставянето на всички изискуеми актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
•Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договора, свързан с проектирането и изпълнението на всеки строеж и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място;
•Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място и само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ за съответните извършени строително-монтажни работи;
•Осигуряване на технически правоспособните физически лица от екипа му, определени за надзор на строежите по съответните проектни части, за съставянето на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;
•Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и тяхното изпълнение;
•Упражняване контрол върху своевременното съставяне на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003г., включително и чрез отправяне на искане за съставяне на акт или протокол, когато друг участник в строителството - заинтересована страна има това задължение, но не го е изпълнил;
•Съставяне на всички непосочени в Наредба № 3 от 31.07.2003г., но необходими актове, протоколи и други документи за контрол и приемане на строителни и монтажни работи при изпълнение на всеки строеж, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, както и указания на производители за изпълнение и сертифициране на определени видове СМР и оборудване;
•Съхранение на един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителство на обектите в обхвата на настоящият договор;
•Решаване на споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ в етапа на изпълнение на всеки един от строежите;
•Упражняване контрол по отношение законосъобразното започване на строежите;
•Спиране на строежа, ако са налице условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и при нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ;
•Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
•Упражняване контрол по отношение недопускането на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
•Уведомяване на Регионалната дирекция за национален строителен контрол при наличие на нарушение на техническите правила и нормативи, в 3-дневен срок от установяване на нарушението;
•Контрол на влаганите в строежа строителни продукти и материали по отношение съответствието им със съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и чл.169 от ЗУТ, както и с Техническите спецификации към Договорите за строителство;
•Инспектиране и провеждане при нужда на заводски тестове за материалите и оборудването, планирани за доставка, с цел да се гарантира съответствието с изискванията на Възложителя;
•Разпореждане при необходимост на допълнителни тестове за изпълнените строително-монтажни работи и премахване на тези, които не отговарят на изискванията на Възложителя или стандартите;
•Издаване на предписания и заповеди относно строежите, вписване на същите в Заповедната книга на строежа и упражняване на последващ контрол върху изпълнението им;
•Контрол върху изпълнението на заповеди и предписания, вписани в Заповедните книги на строежите от други компетентни органи и лица;
•Изпълнение на задълженията, произтичащи за лицето, упражняващо строителен надзор, от разпоредбите на Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството;
•Заверка на екзекутивната документация, когато същата отговаря на изискванията на ЗУТ и изпълнените строително-монтажни работи;
•Контрол върху кадастралното заснемане на обектите и изготвянето на документацията за издаване на Удостоверения, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър за обекта в обхвата на договора и осигуряване на Удостоверенията по чл. 54а от ЗКИР;
•Изключителна отговорност на изпълнителя е осигуряването на високо качество на изпълнените СМР при изпълнението на Договорите за строителство, което включва:
Качеството на материалите, изделията и оборудването, влагано в процеса на строителството;
Работа на квалифицирани специалисти, където се налага ;
Работа на подходяща строителна механизация и подходящи съоръжения и приспособления към нея;
Спазване на технологията на изпълнение, която включва указания на проектантите, указания на производителите, указания на нормите за проектиране и изпълнение, резултати от опитни участъци и одобрена технология / например асфалтови работи/. Строителният надзор може да изисква писмено разясняване на начина на изпълнение на някои специфични видове СМР за одобряване;
•На базата на двете предходни точки, Изпълнителят е отговорен за сертифицирането на извършените СМР, като взема отношение и контролира:
•Изпълнението на СМР съгласно строителните норми и одобрените инвестиционни проекти;
•Изпълнението на СМР съгласно Договорите за строителство и покриване на специфични условия за издаване на Актове за плащания;
•Изпълнение на СМР при спазване на договорните количества и индивидуалните цени на СМР;
•Документално представяне на изпълнените СМР и окомплектовката с необходимата строителна документация и тестове;
•Спазване на графици за плащане на извършени работи / договори, финансови планове/
•Изготвяне на Окончателен доклад за всеки един от строежите, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти след приключване на строително-монтажните работи на съответния обект.
•Контрол върху навременното изготвяне на договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и издаването на документ от Службата по кадастър, че е изпълнено изискването по ЗУТ, чл. 175, ал. 5 и предоставянето им на Възложителя за внасянето на заявлението за въвеждането на обекта в експлоатация;
•Участие в работата на Държавната приемателна комисия по установяване годността за ползване на строежа, включен в обхвата на договора, и неговото приемане.
•Изпълнение на други задължения, не упоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.
•Изпълнителят на настоящият договор за всеки един от обектите изготвя "Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор" по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 2.
•Окончателният доклад трябва да бъде съставен на български език, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части.
•Изпълнителят представя на Възложителя съответния окончателния доклад в 3 (три) оригинала на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител, включително подготвено Искане за издаване на разрешение за ползване по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Дейност 2. Извършване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи.
Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба, а именно:
1.Изпълняване функциите на „Координатор по безопасност и здраве" в обема и обхвата на предвиденото в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
2.Изпълнителят ще извърши всички необходими действия по реда на чл. 11 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за етапа на изпълнение на Строежа, а именно:
•координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:
а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;
б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;
•координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
•актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. З при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
•организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
•координира контрола по правилното извършване на СМР;
•предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.
Изпълняване функциите на „Координатор по безопасност и здраве" чрез физическо лице с необходимата квалификация според нормативната уредба, и осигуряване съответното лице да бъде квалифицирано, вкл. чрез периодично поддържане на квалификацията, през целия срок на изпълнение на настоящият договор.
Възложителят може по всяко време да поиска замяната на това физическо лице (респективно, определянето на друго) ако констатира системно неизпълнение на задълженията му или неудовлетворително състояние на строителната площадка/площадки;
Осигуряване на услугите на специалисти измежду физически лица, посочени в заверения списък на правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността - приложение към издаденото на Изпълнителя удостоверение за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, а при необходимост - и услугите на други специалисти, в помощ на определеното на координатор лице при проектиране или изпълнение на специални видове работи;
Работа в тясно сътрудничество с определените отговорници за здравословните и безопасни условия на труд на Изпълнителите по Договорите за строителство и с лицата, осъществяващи контрол върху спазването на здравословните и безопасни условия на труд от страна на Възложителя.

Дейност 3. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ
Съгласно изискванията на 176"б" от ЗУТ изпълнителя следва да изготви Технически паспорт на строежа за всеки обект или за съответната част от обекта, ако се извърши поетапно предаване на части от целия строителен договор.
Техническият паспорт се изготвя в срока, определен за изготвяне на Окончателния доклад за строежа в обхват и съдържание съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Изпълнителят представя на Възложителя всеки технически паспорт, описан в настоящата точка в 3 (три) оригинала на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител.

V.Работен език
Работният език при изпълнение на договора е български език, включително кореспонденция, документация, както и при провеждането на работни срещи.
Всички симултантни и писмени преводи от и на български език, които са необходими за изпълнението на договора са за сметка на консултанта.

VI.Докладване
Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на всеки от строежите в експлоатация.

VII.Уведомления
(1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За Възложителя:

 • Адрес за кореспонденция:
 • гр. София, ул. „..................." № ...........
 • Тел.: ........................
 • e-mail: ........................
 • Лице за контакт:...............................
2. За Изпълнителя:
 • Адрес за кореспонденция:
 • гр. София, ул. „......................" № ...
 • Тел.: .....................
 • e-mail: .....................
 • Лице за контакт: .........................

 

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер;
3. датата на приемането - при изпращане по факс;
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 2 (два) дни от настъпване на промяната.
При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

Приложимо право
За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото Българско законодателство.

Разрешаване на спорове
Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при не постигане на съгласие - спорът ще се отнася за решаване от компетентния Български съд.

Екземпляри
Този Договор се състои от 13 (тринадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

VIII.Приложими нормативни документи
При изпълнение на задълженията си по настоящият договор Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:
Закон за Устройство на Територията и подзаконовите нормативни документи по прилагането му;
Закон за камарата на строителите;
Закон за водите (ЗВ);
Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд за извършване на строителни и монтажни работи
Наредба №2 /22.03.2005 за проектиране изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
Наредба №4 условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, (обн. ДВ бр.88/08.10.2004 г.);
Наредба №8/2001 за правила и норми за разполагане на технически проводи съоръжения в населени места (обн. ДВ бр.72/13.08.1999 г);
Закон за пътищата;
Правилник за прилагане на Закона за пътищата;
Закон за движение по пътищата (обн. ДВ, бр.20 от 5 март 1999г., посл. изм. ДВ, бр.48 от 24 юни 2011г.);
Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата;
Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация на движението и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
Закон за собствеността;
Закон за кадастъра и имотния регистър;
Инструкция за нивелация I и II клас;
Инструкция за трасиране на строителни мрежи;
Наредба № 81213-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол;
Наредба № 1з-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към този договор.

Възложител: ...................                      Изпълнител: ............................
/ ................................... /                                  / ................................... /