Договор трудова медицина за 8 служителя

Доброто здраве и безопасност на вашите служители означава и добър бизнес. Дейности, включени в договора: 1. Консултиране и подпомагане на работодателя за подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. 2. Разработване на документация по здравословни и безопасни условия на труд, която включва: • Договор със СТМ Медик Консултинг ООД, който влиза в сила от датата на подписването му и се продължава срок от 1 година. • Изготвяне на Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно нормативните документи. • Изготвяне на препоръка за мерки за намаляване и/или ликвидиране на наличните рискове за здравето и безопасността на работещите. • Консултиране по Начален и периодичен инструктаж. • Консултиране на работодателя при назначаване на лица, ненавършили 18г. • Консултиране на работодателя при назначаване на лице с намалена работоспособност. • Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания на стойностите на факторите на работната среда - микроклимат, експозиция на звуково налягане - шум, вибрации, прах, токсични вещества, осветление, електричество, заземление, мълниезащита, както и други (Организирано от Службата по трудова медицина с разрешение и допълнително заплащане от възложителя). • Наблюдение на здравното състояние на работещите на Възложителя. • Изпълнителя консултира Възложителя за организирането на профилактични медицински прегледи на Възложителя. • Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите /работниците за извършване на даден вид работа. • Анализ на заболеваемостта. • Изготвяне на здравни досиета

Договор трудова медицина за 8 служителя