Документи по ЗБУТ за заведения

Документи по ЗБУТ за заведения (Ресторант, пицарии, Барове, Кафе аперитив, Бирарии, Заведения за бързо хранене и др.), Необходими документи при проверка от Инспекцията по труда

Документи по ЗБУТ за заведения
Досие по ЗБУТ за заведения (Ресторант, пицарии, Барове, Кафе аперитив, Бирарии, Заведения за бързо хранене и др. )
Проверяващите органи от Инспекцията по труда могат да ви изискват следните документи:
 • Книга за извънреден труд.
 • Регистър за регистриране на трудовите злополуки.
 • Книга за удължено работно време.
 • Книга за раздаване на лични предпазни средства (лпс) и работно облекло.
 • Инструкция за използването, поддръжката и съхранението на личните предпазни средства.
 • Книга за отчитане на използвалият отпуск за отглеждане на дете до 8 -годишна възраст съгласно чл.167а от КТ .
 • Книга за начален инструктаж както и образец на правилно попълнена книга за начален инструктаж.
 • Книга за инструктаж на работното място както и образец на правилно попълнена книга за инструктаж на работното място.
 • Книга за периодичен инструктаж както и образец на правилно попълнена книга за периодичен инструктаж.
 • Програма за провеждане на начален инструктаж.
 • Програма за обучение.
 • Програма за периодичен инструктаж.
 • Програма за провеждане на инструктаж на работно място.
 • Програма за противопожарна безопасност на новопостъпили служители.
 • Служебна бележка за проведен начален инструктаж както и образец на правилно попълнена служебна бележка за начален инструктаж.
 • Протокол от проведено обучение (изпит на работно място за проведен инструктаж на работно място) и изпит на работници и служители, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и техните съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора (образец).
 • Заповед за определяне, организиране и изпълнение на длъжностно лице по безопасност и здраве.
 • Заповед за определяне на видовете инструктаж.
 • Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж.
 • Заповед за лицата, които ще се обучават.
 • Заповед за лицата, които ще провеждат обучението.
 • Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра на трудовите злополуки.
 • Заповед лице водещо регистъра на извънреден труд.
 • Заповед за лице водещо книга за удължено работно време.
 • Заповед за работно време.
 • Заповед за определяне на длъжностни лица в обектите и работните площадки на фирмата, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда (по чл. 403а КТ).
 • Заповед за лице отговарящо за отпуски.
 • Заповед за определяне на периодичност на оценката на риска.
 • Заповед за периодичност на измерванията на фактори на работна среда.
 • Заповед за определяне на периодичност на измерванията на електрооборудването (импеданс Zs на контура „фаза - защитен проводник").
 • Изграждане на Комитет/ Група по условия на труд - (при необходимост).
 • Заповед за определяне на представител/и на Работодателя.
 • Заповед за свикване на общо събрание.
 • Протокол от общо събрание за избор на представител/и на работещите.
 • Протокол от учредително заседание на КУТ/ГУТ и изготвен план за работа.
 • Правилник за работа на КУТ.
 • Заповед за определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.
 • Правила за тежести.
 • Правила за първа долекарска помощ.
 • Правилник за вътрешния трудов ред.
 • Вътрешни правила за работна заплата.
 • План за действие на личният състав.
 • Предложение на списък за лекарства - (при необходимост).
Може да заявите предлаганите документи необходими Ви за проверка пред Инспекция по труда. При необходимост може да бъдат направени за един ден!
2017-12-08