Досие по пожарна безопасност съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014

Досието по пожарна безопасност, пожарно досие, инструкции по пожарна безопасност, протоколи, пб, пожарна безопасност, Наредба № 8121з-647, досие по пб, 8121з 647 през 2024 г.

Досие по пожарна безопасност съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014
Съгласно чл. 8 (1) от за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
Досие по пожарна безопасност съгласно Наредба 8121з-647/1.10.2014г.
 • Пожарно досие се изисква само за обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души и в които броят на работещите е повече от 5 служителя /работника.
 • Пожарно досие не се изисква за обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души, и в които броят на работещите е по-малък от 5. 
 • За обекти в които броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.
 • Досието по пожарна безопасност се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ. 
Документи по чл. 9, свързани с осигуряването на ПБ на обекта:
 • (чл. 9, ал. 1, т. 1.) Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.).
 • (чл. 9, ал. 1, т. 2.) Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др. (приложение № 1).
 • (чл. 9, ал. 1, т. 3.) Планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица.
 • (чл. 9, ал. 1, т. 4. ) Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.
 • (чл. 9, ал. 1, т. 5.) Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.
 • (чл. 9, ал. 2, т. 1.) Заповед за реда за извършване на огневи работи.
 • (чл. 9, ал. 2, т. 2.) Заповед за реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения.
 • (чл. 9, ал. 2, т. 3.) Заповед за забранените места за пушене и използване на открит огън.
 • (чл. 9, ал. 2, т. 4.) Заповед за реда за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време.
 • (чл. 9, ал. 2, т. 5.) Заповед за реда за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата.
 • (чл. 9, ал. 2, т. 6.) Заповед за правилата за ПБ на обекта в извънработно време.
 • (чл. 9, ал. 2, т. 7.) Заповед за реда за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина.
 • (чл. 9, ал. 2, т. 8.) Заповед за периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали.
 • (чл. 9, ал. 2, т. 9.) Заповед за реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.
 • (чл. 9, ал. 2, т. 10.) Заповед за определянето на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, в т.ч. за осъществяване на контрол на носимите и возимите пожарогасители съгласно чл. 21, ал. 1, за извършване на дейностите по поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 22, ал. 6 и за опериране с ПИС, ПГС, СГУ и със системите за управление на дим и топлина.
Други документи
 • Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) съгласно Приложение № 8 към чл. 31, ал. 4 на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях. 
Приложение № 8 към чл. 31, ал. 4 - Стикерите трябва да са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация: 
 • индивидуален номер на стикера;
 • наименование на търговеца;
 • адрес за кореспонденция;
 • номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности;
 • вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване);
 • дата на извършеното обслужване;
 • име, фамилия и подпис на лицето, извършило обслужването;
 • краен срок за извършване на следващото такова, като данните се отразяват в дневник (приложение № 8)
 • Дневник за отразяване на данните от извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитванепротивопожарни уреди от ________

Забележка:
1. Дневникът се прошнурова и подпечатва с печата на търговеца, като всички страници се номерират. Поредните номера на вписванията започват от №1 и завършват при изчерпване на дневника.
2. Дневникът се съхранява не по-малко от десет години след попълването му.
 • Също и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, СГУ, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 21 и 22.
 • Съгласувателните, разпоредителните и административнонаказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).
 • Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, СГУ, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.) Инструкциите се осигуряват от „Търговци, извършващи експлоатация на ПП уреди и съоръжения", които ви поддържат системите за пожарна безопасност.
Протоколи по чл. 27, ал. 2 за извършена обработка с огнезащитни състави на декорите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1. Всички декори, завеси и драперии, използвани в сценичните комплекси, зрителните зали, фоайетата и други подобни в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 за повече от 50 души, трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на поведението им при горене:
 • за продуктите от дърво - С-d0, s1, съгласно БДС EN 13501-1; 
 • за продуктите от пластмаса - V-0, съгласно БДС ЕN 60695-11-10 „Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W"; 
 • за продуктите за тапициране (пенопласти) - HF-1, съгласно БДС ISO 9772 „Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък";
 • за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 „Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация".
Пожарна и аварийна безопасност
  • Принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.
  • Протокол за проведена учебна евакуация по чл.11, ал.12 съгласно Наредба 8121з-647 /1.10.2014г..
  Досие по пожарна безопасност съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014