Еднодневен трудов договор по чл.114а от Кодекса на труда

Еднодневен трудов договор по чл.114а от Кодекса на труда.Еднодневните трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.Трудов договор по чл. 114а

Еднодневен трудов договор по чл.114а от Кодекса на труда
2018-07-18 18:36:50

по чл.114а от Кодекса на труда & Трудов договор по чл. 114а от КТ - особености и правила при сключване.
 • Различни срочни договори, които могат да бъдат използвани от работодателите при извършване на сезонни дейности са регламентирани в Кодексът на труда. Въведеният през 2015 г. еднодневен трудов договор е само един от вариантите за легализиране на трудовите правоотношения в сектора. Правната уредба на този вид трудови договори е упомената в чл. 114а от Кодекса на труда и в Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.
Важни особености са:
 • Работодателят трябва да бъде регистриран земеделски стопанин.
 • Може да се използва за професии, не изискващи специална квалификация при дейност Растениевъдство - единствено при ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят.
 • Облекчено е сключване и прекратяването на еднодневните трудови договори като не се прилага редът за вписване на трудовите договори в ТД на НАП, също не се изготвят и не се връчват на работниците длъжностни характеристики.
 • Не се издава заповед и не се оформя трудова книжка при прекратяване на договора.
 • За да е валидно сключен, следва да съответства по форма и съдържание на утвърдения образец с Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труд.
 • Трудовото възнаграждение е в размер не по-малко от минималния месечен размерна осигурителния доход за дейността.
 • Трудовите договори трябва предварителното да бъдат заверени от Дирекция Инспекция по труда по местонахождение на земеделския имот.
 • Заверката на образците се извършва срещу представени от работодателя - регистриран земеделски стопанин платежни документи за авансово внесените осигурителни вноски, регистрационна карта, издадена от съответната Областна дирекция Земеделие и справка по чл. 5, ал. 7 от Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
Не е допустимо преди заверката в Трудовия договор да се вписват данни за работника, както и да се премахват клаузи от образеца на трудовия договор.·
 • Допуска се да бъдат машинно попълнени образците на договора в частта, съдържаща данни за работодателя и в частта, включваща предмета на договора.
 • Времето, отработено по този договор, не се зачита за трудов стаж. Тези работници се осигуряват във фонд Пенсии, фонд Трудова злополука и професионална болест, за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) и за здравно осигуряване в НЗОК.·
 • За тези лица се подава Д1 с вид осигурен 97, като се посочва ден на прекъсване и започване на осигуряването.
 • За внесените осигурителни вноски следва да се подаде Д6.
 • Трудов договор се сключва за всеки ден, в който работниците се наемат на работа независимо дари и страните да не се променят.
 • Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка, неразделна част от образеца на трудовия договор, в края на работния ден.
 • Работодателите които са регистрирани земеделски стопани могат да използват образците на трудови договори до края на календарната година, за която са заверени от съответната дирекция Инспекция по труда.
 • Осигурителните вноски трябва да се внасят в компетентната ТД на НАП, авансово, преди сключване на трудовия договор. Авансово внесените осигурителни вноски е условие за заверката на образците на трудовите договори по чл.114а от КТ, от длъжностно лице в съответната дирекция Инспекция по труда.
Работодателите регистрирани земеделски стопани, могат да използват регистрираните образци на трудови договори до края на календарната година, за която са регистрирани от съответната дирекция Инспекция по труда.·
 • Неизползваните образци на трудови договори могат да се върнат лично от работодателя или чрез упълномощено от него лице до края на календарната година в дирекцията Инспекция по труда, в която са получени в оригинал по два екземпляра за договор, всеки от които носи Уникален идентификационен номер и печат на съответната Д ИТ!·
 • При връщане на образци приемащото ги длъжностно лице издава Протокол, един екземпляр от който се връчва на подателя. Година след прилагането на еднодневните трудови договори е трудно да се определи конкретна полза от тях.
 • Този трудов договор не може да се сключи за по-малко от 8 часа (дължи се мин. възнаграждение за 8 часа) , а много често се работи за 4 или 5 часа, дори по-малко. Този вид договор позволява на наетите да запазят правата си на социално подпомагане и осигуряване, но много от наетите лица не искат да подписват , защото се страхуват, че ще ги изгубят. Използването на много хора в пиковите моменти предполага всеки ден да се пишат стотици договори, което не намаля бумащината, а напротив увеличава я. Според данни от ИТ през 2015 г. в селското стопанство са извършени около 2700 проверки, при които са установени почти 10 700 нарушения. В 121 нарушения не са изпълнени изискванията за сключването на трудов договор или в 1.1% от всички.
 • За сравнение през 2014 г. проверките в селското стопанство са били 1590, установените нарушения - 7690, а тези, свързани с нерегламентирано полагане на труд - 103, или 1.3% от всички.
 • Земеделските стопани, които наемат работници на еднодневни трудови договори по чл.114а, ал.1 от КТ, вече могат да се възползват от новия програмен продукт на ИА - Главна инспекция по труда, който позволява образците да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, включително в извънработното за администрацията.
Порталът за договори по чл. 114а от КТ е достъпен тук: https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/

Системата, която е активна за външни потребители от началото на февруари, е разработена по проект Оптимизация и иновации в ИА ГИТ и има за цел да облекчи земеделските стопани при администрирането на процеса по наемане на работна ръка, информират от агенцията.·
 • За улеснение на потребителите в рубриката административно обслужване - е-услуги е публикувано и ръководство за работа със софтуера. Дадени са и инструкции за първоначална работа със системата, входът в която се осъществява чрез потребителско име и парола. Земеделските стопани, които при регистрирането си като такива в Министерството на земеделието и храните са предоставили електронна поща за контакт, ще получат автоматично потребителско име и линк за въвеждане на парола. Всички останали, които не са предоставили имейл за връзка, могат да получат потребителско име и парола на място в дирекциите Инспекция по труда.·
 • Като потребители на надградената система земеделските стопани ще могат да използват функция за директно генериране на данни за наето лице, когато то вече е работило при даден работодател. На разположение е също така калкулатор, който, след въвеждане на желания брой договори за резервиране, изчислява каква сума за осигуровки - социални и здравни, трябва да внесе авансово земеделският производител. Също така в разписката, която е неразделна част от еднодневния договор, след въвеждане на ЕГН на наетото лице автоматично се генерира нетната сума, която трябва да му бъде изплатена като възнаграждение след удържане на ДОД и на осигурителните вноски за негова сметка. Изчислява се и размерът на данъка и на осигуровките по Кодекса за социално осигуряване и за здравно осигуряване, които трябва да бъдат удържани на лицето, информират от Инспекция по труда.
Информация за сумите, които работодателите дължат за заверяване на един трудов договор, за месеците от януари до декември 2017 г., може да бъде видяна в таблицата по-долу:

Задължителна осигурителна вноска в ле.

януари, юли

февруари, май

март, юни, октомври, ноември

април, декември

август

септември

ДОО - за родените преди 01.01.1960 г. (фонд "Пенсии" и ТЗПБ)

4,32

4,53

4,13

5,04

3,94

4,77

ДОО - за родените след 31.12.1959 г. (фонд "Пенсии" и ТЗПБ)

3,22

3,38

3,08

3,76

2,94

3,56

ДЗПО - за родените след 31.12.1959 г.

1,10

1,15

1,05

1,28

1,00

1,21

НЗОК

1,75

1,84

1,67

2,04

1,60

1,94

ОБЩО осигуровки - за родените преди 01.01.1960 г.

6,07

6,37

5,80

7,08

5,54

6,71

ОБЩО осигуровки - за родените след 31.12.1959 г.

6,07

6,37

5,80

7,08

5,54

6,71

 • От ИА ГИТ уточняват, че наред с опцията за онлайн регистрация на еднодневните трудови договори по чл.114 а от КТ, остава активна и възможността те да бъдат заверявани в дирекциите Инспекция по труда и напомнят, че според изискванията на българското законодателство трудовият договор трябва да бъде сключен писмено в два идентични екземпляра, подписани и от двете страни.
 • Във вносните бележки следва да е посочено, че са платени авансови осигурителни вноски за лица, които ще сключват еднодневни договори, и броя на договорите.
Размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на Държавното обществено осигуряване, както следва:
 • фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 13,8 на сто;
 • фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - 18,8 на сто;
 • фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,9 на сто;
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд (УПФ) - 5 на сто.
 • Размер на вноската за здравно осигуряване в НЗОК - 8 на сто.
Следва да се има предвид, че авансовите осигурителни вноски се внасят в съответната компетентна ТД на НАП, както следва:
 • териториалната дирекция по постоянния адрес на физическите лица, включително едноличните търговци;
 • териториалната дирекция по седалището на местните юридически лица.
Списъкът на банковите сметки на съответните компетентни ТД на НАП за плащане на осигурителни вноски за ДОО, НЗОК и Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (ДЗПО в УПФ) можете да намерите на сайта на НАП - http://www.nap.bg/page?id=21.
 • Всички плащания за ДОО се превеждат от лицата, като в платежния документ се записва код за вид плащане 55 11 11.
 • Всички плащания за здравноосигурителните вноски към НЗОК се превеждат от лицата, като в платежния документ се записва код за вид плащане 56 11 11.
 • Всички плащания за ДЗПО в УПФ се превеждат от лицата, като в платежния документ се записва код за вид плащане 58 11 11.
 • Осигурителните вноски се внасят в компетентната ТД на НАП в размер, не по-малък от посочения за един договор, авансово, като заплащането е условие за заверяването на образците и законното сключване на такъв договор.
 • Когато образци на трудови договори се получат/заверяват чрез пълномощник, той, освен документите, посочени в т.1-3, следва до има пълномощно в оригинал, от което е видно, че е упълномощен от работодателя - регистриран земеделски стопанин, да получи/завери образци на трудови договори.
Обобщение:
 • При сключването и прекратяването на еднодневните трудови договори не се прилага редът за вписване на трудовите договори в ТД на НАП!
 • Не се изготвят и не се връчват на работниците длъжностни характеристики!
 • Тези договори не се прекратяват с отделна заповед.
 • Времето, отработено по този договор, не се зачита за трудов стаж.
 • Всеки ден, в който работниците се наемат на работа по този ред, се сключва нов трудов договор, включително и когато страните не се променят.
 • Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка, неразделна част от образеца на трудовия договор, в края на работния ден, която има следното съдържание:
РАЗПИСКА
Подписаният .........................................................................
(три имена на работника)
получих трудовото си възнаграждение в размер на ....................... лв. /словом ............................/·
което е разликата между брутното трудово възнаграждение и удържаните лични осигурителни вноски по КСО, ЗЗО и данъка по ЗДДФЛ, както следва:
Брутно трудово възнаграждение ...............лв./словом ......................................................./
Лични осигурителни вноски по КСО и ЗЗО...................лв./словом ................................./
Данък по ЗДДФЛ ................лв./словом ..................................................................../
Дата, час: ............20....... год., .................часа. Подпис на работника: ...............

Обобщение за връщане на регистрираните образци:
 • Неизползваните образци на трудови договори могат да се върнат лично от работодателя или чрез упълномощено от него лице до края на календарната година в дирекцията Инспекция по труда, в която са получени в оригинал по два екземпляра за договор, всеки от които носи Уникален идентификационен номер и печат на съответната Д ИТ или е генериран чрез електронния портал!·
 • При връщане на образци приемащото ги длъжностно лице издава Протокол, един екземпляр от който се връчва на подателя.
 • Не се допуска образци да се връщат в по 1 (един) екземпляр, както и в друга дирекция Инспекция по труда или в централната администрация, или по пощата.
 • При връщане по ненадлежен ред на образци на трудови договори на подателя не се издава Протокол.