ЗБУТ Обучения, Сертификати и Удостоверения

Дистанционно обучение по ЗБУТ, онлайн с издаване на валиден сертификат 2023. Електронни професионални курсове и правоспособности. Експресно обслужване. Обучение по ЗБУТ цена 2023г.

ЗБУТ Обучения, Сертификати и Удостоверения
 

Цена: 48.00 лева с ДДС - Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!
Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!


Основание за провеждане на обучението:Съгласно (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 91 от 5.08.1998 г., изм., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. и , обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.

Длъжностно лице по ЗБУТ & Орган по безопасност и здраве при работа
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд на длъжностни лица и членове на групи и комитети по безопасност, Съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г и Чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Забележка: *Обучението отговаря на изискванията на .

Курсът е предназначен за:
  • Ръководители от структурните звена в предприятията;
  • Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  • Специалисти по безопасност и здраве;
  • Отделите на Човешки ресурси;
  • Членовете на комитетите (групите) по условия на труд;
Лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност; специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.;

От кого се изисква това обучение и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение по чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. се изисква от:
  • Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда ( Инспекция по охрана на труда) - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
  • Камара на строителите в България - за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата на строителите в България и при годишното потвърждаване на обстоятелствата. 
На завършилите онлайн обучението се издава Удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ
, съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Често задавани въпроси 

Въпрос: Задължителни ли са обученията на длъжностните лица по ЗБУТ?
Отговор: Обучението по безопасност и здраве при работа е задължително и се провежда ежегодно на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа и на лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа. 
На длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, периодичността на обучението по БЗР е веднъж на две години. 

Въпрос: Как се попълват книгите за инструктаж?
Отговор: Началният инструктаж и инструктажа на работното място се провеждат при постъпване на работа. 
Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи. 
Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; 
в кариери; 
в добива на нефт и газ; 
в превозите в железопътния транспорт; 
в производството и употребата на взривни материали; 
в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; 
при работа с опасни химически вещества и препарати; 
при строителни и монтажни работи. За водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари, ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж, провежда се преди тръгване на път и се документира в Книгата за ежедневен инструктаж. 

Въпрос: Каква е периодичността на оценката на риска?
Отговор: Преразглеждане на оценката се извършва по преценка на работодателя в зависимост от установения риск или по предписание на контролните органи. В случай, че имате нов обект, въвеждане на нови работни процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др., е необходимо да се изготви или актуализира оценката на риска и да се извършат измервания на факторите на работната среда и електрически измервания, свързани с безопасността на труда. 

Въпрос: Каква е периодичността на измерванията?
Отговор: Осветеността и заземителите се измерват най-малко веднъж годишно. 
Импеданс Zs на контура фаза-защитен проводник се измерва най-малко веднъж на 5 години. 
Съпротивление на мълниезащитни уредби се измерва според категорията на мълниезащита. 
Шум се измерва най-малко веднъж в годината на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите. 
Микроклиматът се измерва в топъл и студен период и периодичността на измерване съвпада с периодичността на оценката на риска.