ЗБУТ Обучения - Пивоварна компания Карлсберг България АД

Дистанционно обучение по ЗБУТ - Пивоварна компания Карлсберг България АД. Електронни професионални курсове и правоспособности с издаване на валиден сертификат 2024 година

ЗБУТ Обучения - Пивоварна компания Карлсберг България АД

ЗБУТ Обучения - Пивоварна компания Карлсберг България АД
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд на длъжностни лица и членове на комитета по безопасност, Съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г и Чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Забележка: *Обучението отговаря на изискванията на .

Курсът е предназначен за:
  • Ръководители от структурните звена в Пивоварна компания Карлсберг България АД;
  • Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа в Пивоварна компания Карлсберг България АД
  • Специалисти по безопасност и здраве;
  • Отдел на Човешки ресурси в Пивоварна компания Карлсберг България АД
  • Членовете на комитета по условия на труд при Пивоварна компания Карлсберг България АД
На завършилите онлайн обучението се издава Удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

За въпроси: 
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361
e-mail: info@zbut.bg