Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 г.

Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. Заповед застраховка трудова злополука за 2023 година, нови и отпаднали икономически дейности за 2023 г. За застраховане за риска трудова злополука. ДВ, бр. 96 от 02.12.2022

Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 г.
Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателите да застраховат за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът, при които се осъществява застраховането, са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука" (приета с ПМС № 24 от 2006 г., обн. ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп. бр. 68 от 2006 г., изм. бр. 46 от 2007 г., посл. изм. бр. 5 от 2010 г.).

Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане, са тези, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Определянето им по работни места и длъжности се извършва с писмена заповед на работодателя, като се отчитат резултатите от оценката на риска. С оглед създаване на условия за прозрачност и справедливост при определяне на работниците и служителите, които ще бъдат застраховани, преди издаването на заповедта работодателят трябва да проведе консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд в предприятието.

При доказана необходимост, съгласно оценката на риска или реализиран риск (допусната трудова злополука или инцидент, който би могъл да доведе до трудова злополука), могат да се определят и други работници и служители, които да бъдат застраховани за риска „трудова злополука". Тази възможност може да се реализира само когато икономическата дейност, към която принадлежи предприятието, е включена в заповедта на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициента на трудов травматизъм или когато в предприятието има подписан колективен трудов договор, в който е договорено за кои работни места и дейности в предприятието работещите ще бъдат допълнително включени в кръга на застрахованите лица. В тези случай, разходите за застраховане на допълнително определените работници и служители са за сметка на работодателя и се считат разход за дейността на предприятието.

Задължителната застраховка „трудова злополука" покрива следните рискове:
 • смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука;
 • трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
 • временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

 • Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката, като минималният й размер не може да бъде по-малък от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

  На основата на определения размер на застрахователната сума застрахователите изплащат различни обезщетения: 

  • при смърт на застраховано лице - в размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, определена при сключване на застрахователния договор, но не по-малък от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на работника или служителя;
  • при трайно намалена работоспособност - процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността;
  • при временна неработоспособност - процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност, както следва:
  - над 10 до 30 календарни дни включително - 3 на сто; 
  - над 30 до 60 календарни дни включително - 5 на сто; 
  - над 60 до 120 календарни дни включително - 7 на сто; 
  - над 121 календарни дни - 10 на сто.

  За изплащане на застрахователната сума или застрахователното обезщетение работодателят трябва да представи на застрахователя следните документи:

  • писмено искане;
  • копие от застрахователния договор;
  • препис от акта за смърт и удостоверение за наследници;
  • копие от документите за временна неработоспособност или за трайно намалена работоспособност (болничен лист, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и др.);
  • разпореждане на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за приемане на злополуката за трудова;
  • други документи, имащи значение за определяне на застрахователната сума или обезщетение.
  Дължимото застрахователно обезщетение или сума се изплаща на застрахованото лице, а в случаите на смърт, на законните му наследници в 15-дневен срок след представянето на всички, посочени в договора, документи.
  Правата на страните по договора за задължителната застраховка „трудова злополука" се погасяват с 5-годишна давност от датата на настъпване на застрахователното събитие.

  Договорът за задължителната застраховка „трудова злополука" се сключва от работодателя и застрахователя или от упълномощени от тях лица за всяка календарна година. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от един месец, като се сключва само със застрахователи, които притежават разрешение за извършване на дейност по т. 1 от раздел II на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането - „Злополука (включително трудова злополука и професионални заболявания)".

  Максималният срок на договора е ограничен до една календарна година, с оглед на това, че министърът на труда и социалната политика ежегодно определя коефициента на трудов травматизъм (Ктт), който ще се прилага през следващата календарна година. (Вж. по-долу Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 г.)

  В тази връзка, работодателите не трябва да изчисляват коефициента на трудов травматизъм за своето предприятие, а да следят за това, дали тяхното предприятие, с принадлежността си към определена икономическа дейност, попада в някоя от икономическите дейности, включени в заповедта на министъра на труда и социалната политика.

  ИЗТЕГЛИ -

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед
  Министър:
  Л. Лазаров
  Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.

  № по ред

  Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008)

  Код по КИД – 2008

  Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2018 – 2019 – 2022)

  1.

  Добив на метални руди

  07

  8.82

  2.

  Воден транспорт

  50

  2.84

  3.

  Производство на основни метали

  24

  2.80

  4.

  Добив на въглища

  05

  2.07

  5.

  Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

  38

  1.89

  6.

  Строителство на съоръжения

  42

  1.77

  7.

  Горско стопанство

  02

  1.69

  8.

  Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама иматериали за плетене

  16

  1.67

  9.

  Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

  33

  1.65

  10.

  Сухопътен транспорт

  49

  1.57

  11.

  Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

  13

  1.52

  12.

  Строителство на сгради

  41

  1.48

  13.

  Производство на изделия от други неметални минерални суровини

  23

  1.42

  14.

  Добив на неметални материали и суровини

  08

  1.34

  15.

  Пощенски и куриерски дейности

  53

  1.26

  16.

  Производство и разпределение на електрическа и топлиннаенергия и на газообразни горива

  35

  1.25

  17.

  Производство на превозни средства, без автомобили

  30

  1.20

  18.

  Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

  52

  1.19

  19.

  Събиране, пречистване и доставяне на води

  36

  1.16

  20.

  Специализирани строителни дейности

  43

  1.15

  21.

  Производство на мебели

  31

  1.11

  22.

  Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

  39

  1.04

  23.

  Производство на метални изделия, без машини и оборудване

  25

  1.01

  24.

  Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

  28

  0.96

  25.

  Спомагателни дейности в добива

  09

  0.92

  26.

  Производство на химични продукти

  20

  0.88

  27.

  Производство на изделия от каучук и пластмаси

  22

  0.86

  28.

  Артистична и творческа дейност

  90

  0.84

  29.

  Производство на тютюневи изделия

  12

  0.83

  30.

  Производство, некласифицирано другаде

  32

  0.83

  31.

  Производство на лекарствени вещества и продукти

  21

  0.75

  32.

  Производство на напитки

  11

  0.73

  33.

  Далекосъобщения

  61

  0.72

  34.

  Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

  81

  0.72

  35.

  Производство на електрически съоръжения

  27

  0.71

  36.

  Производство на хранителни продукти

  10

  0.67

  Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64
   -  - 
  #Заповед № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2022 г.