Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г.

Заповед застраховка трудова злополука за 2018 година,Нови и отпаднали икономически дейности за 2018 г. за застраховане за риска трудова злополука

Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г.
Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД

В неофициалния раздел на ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. е публикувана Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. , с която се определя коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. както и икономическите дейности, при които е задължително застраховането на работниците и служителите за риска „Трудова Злополука".

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука" (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.
Министър: Б. Петков

Заповедта се издава ежегодно и определя икономическите дейности и коефициента на трудов травматизъм на база на които се прави задължителна застраховка "Трудова злополука". При осъществяване на застраховането следва да се има предвид Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука", обн. ДВ бр. 15/2006 г., изм. и доп. бр. 68/2006 г, изм. бр. 46/ 2007 г.
Задължителна застраховка трудова злополука през 2018 година Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г.


№ по ред

 

 изтегли 

Икономическа дейност

 

Код по КИД-2008

Коефициент

на трудов травматизъм (Ктт)

(2013-2014-2015)

1

2

3

4

1.

Добив на метални руди

07

8.55

2.

Добив на въглища

05

2.80

3.

Воден транспорт

50

2.67

4.

Производство на основни метали

24

2.67

5.

Производство на химични продукти

20

2.34

6.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

1.74

7.

Строителство на съоръжения

42

1.71

8.

Производство на дървен материал и изделия от дървен мате- риал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

16

1.68

9.

Даване под наем и оперативен лизинг

77

1.62

10.

Добив на неметални материали и суровини

08

1.51

11.

Сухопътен транспорт

49

1.50

12.

Горско стопанство

02

1.41

13.

Пощенски и куриерски дейности

53

1.34

14.

Специализирани строителни дейности

43

1.32

15.

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1.24

16.

Строителство на сгради

41

1.22

17.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1.21

18.

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1.19

19.

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1.14

20.

Производство на тютюневи изделия

12

1.12

21.

Артистична и творческа дейност

90

1.11

22.

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35

1.11

23.

Производство на превозни средства, без автомобили

30

1.07

24.

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81

1.04

25.

Производство на електрически съоръжения

27

0.98

26.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0.97

26.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0.97

27.

Събиране, пречистване и доставяне на води

36

0.97

28

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение

28

0.95

29.

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

17

0.93

30.

Производство на мебели

31

0.89

31.

Производство на напитки

11

0.84

32.

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

0.72

33.

Далекосъобщения

61

0.72

34.

Радио- и телевизионна дейност

60

0.70

35.

Производство на хранителни продукти

10

0.70

36.

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

01

0.67

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.66.

2017-11-22