Защитно облекло и предпазни средства

Лични предпазни средства. Защитното облекло и предпазните средства могат да имат много различни форми - от обикновен комплект тапи за уши (вътрешни антифони), до сложни апарати за дишане и оборудване за мониторинг на газове

Защитно облекло и предпазни средства

Общи сведения

Защитното облекло и предпазните средства могат да имат много различни форми - от обикновен комплект тапи за уши (вътрешни антифони), до сложни апарати за дишане и оборудване за мониторинг на газове. 
Към тях не спадат:

Отговорности на вашето ръководство

Вашето ръководство трябва да ви снабди с подходящо защитно облекло и предпазни средства и да ви обучи как да ги използвате безопасно. От своя страна вие трябва да ги използвате правилно и в съответствие с обучението, което сте получили. По-голямата част от тази отговорност се делегира на ръководителите или на специалистите по здравословни и безопасни условия на труд, които трябва:
 • да направят оценка на всички рискове за вашето здравословни и безопасни условия на труд, произтичащи в хода на вашата работа. Това следва да включва цялото защитно облекло и всичките предпазни средства, които трябва да бъдат осигурени;
 • да направят специална оценка на риска, за да оценят пригодността и ефективността на защитното облекло и предпазните средства, както и да осигурят цялата информация, инструкции и обучение, които са необходими за потребителите;
 • да организират снабдяването с въпросното защитно облекло и предпазни средства;
Да организират проверки, за да се уверят, че артикулите са:
 • подходящи за съответната задача;
 • поддържани в състояние на готовност за употреба;
 • в изправност;
 • ремонтирани;
 • в чисто и хигиенично състояние;
 • както и подменяни при нужда;
 • да съхраняват отчетността за всичкото оборудване;
 • да осигурят подходящо съоръжение/помещение за съхраняване, когато оборудването не се използва;
 • да се уверят, че оборудването е в изправност и се използва; 
 • както и да информират и инструктират своя персонал за:
 • рисковете, които оборудването е предназначено да избягва или ограничава;
 • предназначението на оборудването и как да се използва безопасно и правилно; 
 • както и как да се поддържа в състояние на готовност за употреба/хигиенично състояние.

Вашите отговорности

Вие трябва изцяло и правилно да използвате всеки вид защитно облекло и предпазни средства, които са ви предоставени. Не бива да използвате свое собствено облекло и средства, когато трябва да се използва защитно облекло и предпазни средства.
Вие трябва също така:
 • да предприемете всички целесъобразни мерки, за да гарантирате, че оборудването се съхранява правилно, когато не се използва;
 • да докладвате на вашия ръководител за всеки дефект в защитното облекло или предпазните средства или за загубата им; 
 • както и да се уверите, че сте били обучени правилно и разбирате как безопасно да използвате защитното облекло и предпазните средства.
Помнете: 
 • умишленото повреждане или неправилна употреба на защитно облекло или предпазни средства представляват наказуемо деяние.

А когато длъжностните лица извършват проверка на място?

Ако трябва да посетите обекта на търговец, напр. за проверка на алкохол, гориво или за да се уверите в други неща, възможно е в някои зони да се наложи да носите защитно облекло. То следва да е обозначено с един от знаците, посочени тук.
Търговецът може да ви предостави нужното облекло. 
Преди да го сложите, проверете дали:
 • то няма видими дефекти, е обозначено с етикет за национален стандарт или европейски стандарт, когато е възможно;
 • както и защитните каски не са с изтекъл срок на износване.
Ако облеклото не удовлетворява някой от тези критерии, поискайте от търговеца да предостави друго облекло. Ако търговецът не желае да направи това или другото облекло не е подходящо, трябва да организирате получаването на подходящо оборудване от вашето ръководство. 

Не бива да продължавате посещението, докато това не бъде направено.
Ако търговецът се опита да наложи изискване, което очевидно не е подходящо при съответните рискове или би ви попречило да си свършите работата, вие с основание можете да откажете да го изпълните. В такъв случай трябва да следвате посочените по-долу насоки.

Стъпка 1
Ако даден търговец се опита да ви накара да носите защитно облекло и предпазни средства, които считате, че не са подходящи при съответните рискове или би ви попречило да си свършите задълженията, трябва да уведомите търговеца за това и да поискате да бъде заменено с друго.

Стъпка 2
Ако не постигнете успех, трябва да докладвате този факт чрез вашия ръководител, който отговаря за работата ви. Докладът следва да включва:
 • наименованието на търговеца и неговия EORI номер (регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори);
 • стопанската дейност на търговеца, дейността, която е източник на неговите приходи, и класификацията на неговата дейност;
 • данни за зоната на въпросния обект;
 • данни за облеклото, което търговецът иска да носите, и причините за това;
 • дали същото изискване важи за собствения персонал на търговеца и за други лица;
 • откога е валидно изискването и какви мерки са въведени;
 • защо считате, че изискването е неоснователно;
 • колко често длъжностни лица посещават обекта и брой на други длъжностни лица, които могат да бъдат засегнати;
 • както и всички съответни коментари от вашите ръководители, длъжностното лице по безопасността или консултанта по здравословни и безопасни условия на труд.
Стъпка 3
В същото време, ако вашият ръководител счита, че посещението при търговеца все още е съществено важно, вие трябва да проверите дали търговецът е уведомен, че изискването е докладвано и се разглежда. Не сте длъжни да спазвате изискването на търговеца, ако не излагате себе си или други хора на необоснован риск. (При нужда трябва да получите подходящо защитно облекло от своето ръководство).

А при съвместните операции?

Ако се извършват съвместни операции с персонал, който не е запознат с процедурите за околната среда или безопасността (напр. персонал от друга администрация, отдел или място), ръководителят, който отговаря за операцията, трябва да осигури защитното облекло, което е необходимо за гостуващия персонал, по-специално като има предвид, че те може да нямат нужда от защитно облекло в нормалната си работа и, следователно, няма да разполагат със съответното оборудване и няма да знаят как да го използват.

Как да избираме защитното облекло и предпазните средства?

По същество това представлява един триетапен процес:
 • определете рисковете, свързани с работата;
 • направете оценка на тези рискове - какво би могло да се обърка, каква е вероятността това да се случи и доколко последиците са сериозни;
 • вземете мерки за намаляване на тези рискове във възможно най-голяма степен.
Бележка: 
 • Ако смятате, че в обекта, който посещавате, може да са необходими защитно облекло и предпазни средства, по възможност преди посещението обсъдете това със собственика на предприятието.
Основните въпроси, които следва да вземете предвид като ръководител, са:
 • Абсолютно необходима ли е задачата?
 • Могат ли да бъдат намалени или избегнати рисковете по други начини?
 • Съществува ли нормативно изискване за носене на защитно облекло или предпазни средства?
 • След като приключите оценката на риска за своето работно място и решите какво защитно облекло и какви предпазни средства са необходими, ще трябва да направите допълнителна специфична оценка на ефективността на самото оборудване и средства.

Какво обхваща оценката на риска, свързана със защитното облекло?

Разпоредбите за личните предпазни средства изискват специфична оценка на риска, свързана със защитното облекло и предпазните средства. Тя ще ви помогне да определите:
 • рисковете, срещу които трябва да осигурите защитно облекло и предпазни средства;
 • степента, в която рискът се намалява чрез предоставянето на защитно облекло и предпазни средства;
 • информацията и обучението по отношение на защитното облекло и предпазните средства, които са необходими за персонала; 
 • както и правилните процедури по поддръжката им.
За всяко работно място следва да се направи само една оценка, но вие трябва да определите какво защитно облекло или предпазни средства да се дадат на всяко лице.

Степента, в която ще можете да предоставите информация и обучение за защитното облекло и предпазните средства на своето работно място, зависи от сложността на използваното оборудване. Ако считате, че не можете да предоставите подходяща информация за използването и поддръжката на оборудването, следва да се свържете с доставчика, който ще може да ви помогне.

Помнете: всички защитни облекла и предпазни средства, които се използват, трябва да отговарят на съответните национални и европейски стандарти.

Грижи за защитното облекло и предпазните средства

Съществува нормативно изискване да се осигури място за съхраняване на всичкото защитно облекло и предпазни средства. То следва да е подходящо, за да се избегнат щети от влага, слънчева светлина или вредни вещества.
На местно равнище следва да бъдат установени процедури за грижи и поддръжка на определени елементи от защитното облекло и предпазните средства. Необходимо е да се снабдите с инструкциите на производителя и да ги спазвате.

Каква документация трябва да се води?

Трябва да съхранявате екземпляр от оценката на риска на вашето защитно облекло и да я актуализирате. Трябва да се води също така писмена документация за всичкото защитно облекло и предпазни средства, включително:
 • подробна информация за проверките по поддръжката;
 • искания за подмяна и данни за такива;
 • подробна информация къде се съхранява изделието, когато не се използва;
 • сведения кога и на кого е предоставено.
Тази документация трябва да се актуализира и да бъде на разположение.

Изгубено или повредено защитно облекло и предпазни средства

Ако даден елемент от защитното облекло или предпазните средства бъде изгубен или повреден, трябва да докладвате за това на своя ръководител. Ако се счита, че изделията са необходими за безопасното изпълнение на задълженията на длъжностното лице, резервни облекла и средства трябва да бъдат получени незабавно.

Нужни ли са грижи за новия персонал и посетителите?

Да. Що се отнася до защитното облекло и предпазните средства - с новите членове на персонала трябва да се отнасяте по абсолютно същия начин, както с всички други. Тъй като вероятно те не са запознати с работното място и със самите задачи, те са изложени дори на по-голям риск и трябва да бъдат защитени по подходящ начин. Съществено важно е те да бъдат обучени по подходящ начин как да използват предпазните средства.

Носите известна отговорност така също за посетителите. Ако даден посетител трябва да придружи дадено длъжностно лице в зони, в които се изисква носенето на защитно облекло или предпазни средства, трябва да се уверите, че посетителите са оборудвани по съответния начин и че знаят за какво се използват облеклото или средствата и как да ги носят и използват правилно.

Работодателите носят отговорност за осигуряването на защитно облекло и предпазни средства (или самите вие, ако сте самостоятелно заето лице).

Следователно подизпълнителите трябва да осигурят свое собствено защитно облекло и предпазни средства. Вие обаче трябва да се уверите, че подизпълнителите разполагат с подходящо защитно облекло за всички рискове, на които е възможно да попаднат, по-специално ако рисковете не са очевидни за човек, който не е добре запознат с работното място. Възможно е да се наложи да предоставите на подизпълнителя подходящо защитно облекло или предпазни средства, ако се наложи.

Указанията са като общо напомняне за рисковете при изпълнение на процедурите за проверки и вземане на проби и за защитното оборудване, което трябва да използвате, както и за предпазните мерки, които следва да предприемате.