Изтича срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2017 г.

Напомняме, че срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ ще изтече на 2-ри май 2017 г. Срок за подаване на данни за 2016 г е 1-ви януари 2017 г. - 2-ри май 2017 г.

Изтича срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2017 г.
Напомняме, че срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ ще изтече на 2-ри май 2017 г.

Срок за подаване на данни за 2016 г. : 1-ви януари 2017 г. - 2-ри май 2017 г.
Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда попълването на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ се извършва през новия портал за електронни услуги https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .

Внимание !!!
Услугата работи най-добре с Internet Explorer.
Ако при влизане порталът изиска ел. подпис и пин код, изберете cancel.
При работа с Internet Explorer на екрана за подписване преди натискане на бутона Подпиши ако се визуализира списък с няколко сертификата изберете cancel.
Необходимо е добавяне на адрес https://public.gli.government.bg в доверени сайтове в контролния панел на Java.
За да проверите, дали вашата Java е включена коректно моля да посетите интернет страница https://www.java.com/verify/.

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава за нови предприятия, стартирали дейност през предходната година, т.е. отчетната година и при промяна на данни от точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията, в останалите случаи се подава уведомление за неподаване на декларация.

Системата позволява:
- Директно подаване - формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;
- Разпечатване на попълнената декларация/уведомление - при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона Изтегли и записвате полученият xml файл.
При подаване на уведомление на място - в случай, че ще подавате уведомление е необходимо да изтеглите бланката (Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ) да я разпечатате, подпишете, подпечатате и да я занесете или изпратите по поща или по куриер до дирекция Инспекция по труда по седалище и адрес на управление на фирмата.

Санкцията за неподаване на Декларацията в срок е в размер от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.