Инспекцията по труда

Главна инспекция по труда. Инспекция по труда. Няма лица, упражняващи трудова дейност, които не са чували за инспекцията по труда

Инспекцията по труда
 
Няма лица, упражняващи трудова дейност, които не са чували за инспекцията по труда.

Имали ли сте проверка във фирмата ви от Главна инспекция по труда? Не? Щастливци! Но това не означава, че можете да сте спокойни - все някой ден ще се отбият и при вас.

Нормативни изисквания?
Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) възлага специализираната контролна дейност по изпълнение на неговите изисквания и тези в други нормативни актове на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (ИА ГИТ). Главна инспекция по труда е подчинена на Министъра на труда и социалната политика.
Контролът за спазване на трудовото законодателство е регламентиран в Глава XIX на Кодекса на труда.

Структура на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда?
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда се ръководи от изпълнителен директор. Включва в състава си няколко дирекции, сред които е Главна дирекция Инспектиране на труда. На подчинение на ИА ГИТ са 28 териториални дирекции Инспекция по труда (Д ИТ). В тях се трудят инспекторите, които евентуално ще проверят и вашето предприятие.
Права и задължения на инспекторите от дирекции Инспекция по труда?
Контролните органи от съответната инспекция по труда имат право да:
 • посещават по всяко време предприятия, работни места, помещения и др.;
 • изискват от намиращите се там лица да се легитимират с документ за самоличност;
 • изискват обяснения, сведения, документи, книжа и заверени копия от тях;
 • се осведомяват пряко от работещите по всички въпроси, свързани с проверката;
 • изискват от работещите да декларира писмено факти и обстоятелства, свързани с осъществяване на трудовата дейност, в т.ч. и с информация относно заплащането на труда;
 • вземат проби, мостри, и др. за изследвания;
 • извършват измервания посредством апаратура и други технически средства;
 • установяват причини и обстоятелства за възникнали трудови злополуки.
Инспекторите по труда при извършване на проверка са длъжни?
 • да пазят в тайна сведенията (поверителни и за служебно ползване), които са им станали известни в хода на проверката;
 • да не разкриват източника, от който са получили сигнал за нарушение.
Задължения на работодателите при проверки от дирекции Инспекция по труда?
Най-общо - да оказват пълно съдействие на контролните органи, като им предоставят изискваните документи, информация, достъп до работни места, възможност за разговори с работещите и т.н.

В Кодекса на труда (чл. 403а) е регламентирано изискване работодателят да държи на разположение на контролните органи:
 • екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред;
 • списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа (ако има такива);
 • документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.
Тези документи трябва да са налични в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд. 

Например екип строителни работници на дружеството отстранява авария на даден обект, някой перфектен инспектор може да изиска посочените документи и там, защото това е работна площадка или място, на което се полага наемен труд. Трябва да има документи всички мобилни групи, магазини, заведения и т.н., или да се надяваме, че това няма да ни се случи.

И още един важен текст от посочения чл. 403а на КТ?
Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда. Няма ограничение в Кодекса на труда дали може работодателя да се определи, но инспекцията това не го харесва, иска друг да представлява работодателя независимо от желанието на Управителя.

Ключовото понятие тук е длъжностни лица.
Съгласно Кодекса на труда длъжностно лице е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието. Казано по-ясно, продавачка в магазин няма как да е длъжностно лице. Различните инспектори от дирекции Инспекция по труда тълкуват различно и текста писмено да определи!

Отговорност за нарушение на трудовото законодателство - Административни наказания
?
Проверките на инспекцията по труда приключва с връчване на протокол. В него са описани констатациите от проверката и препоръките със съответните срокове за изпълнение.
Ако предписанията не се изпълнят в срок, или ако нарушенията са сериозни (преценката е на инспекторите), при една евентуално нова проверка може да ми наложат санкция.

За нарушения се налагат следните видове административни наказания:
 • глоба - на физическите лица;
 • имуществена санкция - на юридическите лица и за едноличните търговци.
Размерите на глобите и имуществените санкции са определени в чл. 413 до чл. 415 от Кодекса на труда и към момента на писане на настоящата статия са:
 • глоба - от 100 до 500 лв.;
 • имуществена санкция - от 1500 до 15000 лв., а виновното длъжностно лице от фирмата се глобява в размер от 1000 до 10000 лв.
Глобите се налагат със съставяне на акт за установяване на административно нарушения (АУАН) по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Актове могат да съставят инспекторите.

Актът се изготвя по образец в три екземпляра и има пореден номер?
Когато нарушителят е налице, то актът се съставя пред него и със свидетели на нарушението (обикновено свидетел е другият представител на инспекция по труда при проверката). Ако нарушението е установено по документи, тогава няма нужда от присъствие на свидетели.

Ако нарушителят не може да бъде открит или след покана не се явява, то актът може да бъде изготвен в негово отсъствие.
Връчване на акта за установяване на административно наказание

След изготвяне и подписване на акта от съставилия го и свидетеля, той се връчва на нарушителя или негов законен представител.

Нарушителят/законният представител първо подписва акта, след което получава копие. Ако той откаже да подпише акта, то това се удостоверява с подписа на свидетел.

Ако актът не може да бъде връчен лично срещу подпис, той се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, на таблото за обявления и в интернет страницата на Инспекция по труда.

Чл. 413. (1) от КТ?
Който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.
(2) Работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
При повторно нарушение сумите са по-големи.
(3) За повторно нарушение наказанието е:
1. по ал. 1 - глоба от 500 до 1000 лв.;
2. по ал. 2 - имуществена санкция или глоба от 20 000 до 30 000 лв., съответно глоба от 5000 до 20 000 лв.

Има и глоби / санкции за Работодател, който противозаконно пречи на контролен орган да изпълни служебните си задължения. Размерът им никак не е малък.

Чл. 415. от КТ?
(1) Който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лв.
(2) Работодател, който противозаконно пречи на контролен орган за спазване на трудовото законодателство да изпълни служебните си задължения, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, а виновното длъжностно лице - с глоба в размер 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Какво да очакваме при проверка от инспекцията по труда?
Краткият отговор е ВСИЧКО! Зависи каква е причината за проверката - рутинна или по сигнал. Зависи и от дейността на фирмата (наличие на специфични рискове), от това дали проверката е първа или вече сте проверявани и т.н..

Няма да се разминете без контрол на трудовите досиета (обикновено на последно новоназначените лица и последно напусналите лица), инструктажни книги, оценка на риска, ведомости или други документи, удостоверяващи изплащането на трудовите възнаграждения, правилник за вътрешния трудов ред, договор със служба по трудова медицина, протоколи от измерване на фактори на работната среда, предоставяне на лични предпазни средства, оценка ни риска за Covid-19 и т.н.
Имайте готовност да им попълните и т.н. идентификационна карта с много и различни данни за предприятието, която ще ви предоставят.

Ако имате предварителна информация за адреса и датата на проверката?
Не забравяйте - инспекторите са хора с техните настроения, емоции и тълкувания на нормативната уредба. Бъдете дружелюбни, усмихвайте се и предоставяйте това, което ви искат.
Бъдете по-ниски от тревата!!!
Ако нещо не ви е ясно - не се притеснявайте да ги попитате - конфронтацията, високомерието, повишеният тон няма да ви помогнат, по-скоро обратното. Но това не означава, че не можете аргументирано да се защитавате, ако инспекторът не е прав!
Не е необходимо винаги да се съгласявате с тяхното мнение и прочит на Кодекс на труда, ЗЗБУТ и Наредби и т.н.

Как приключва проверката на инспекцията по труда?
В повечето случаи инспекторите ще ви посъветват или консултират. Има инспекции по труда които във деня на проверката връчват и предписанието, но има и такива които до няколко дни след проверката ще изготвят протокол с резултати.

Предписания са задължителни за изпълнение (ако всичко е наред, предписания няма да има, но това се случва много, много рядко да не казвам че никога!). Протоколът се връчва на работодателя или упълномощено от него лице (тук вече се изисква лицето, получаващо протокола, да има пълномощно което да има изрично упоменато, че може да получава протоколи и наказателни постановление от Инспекция по труда!).

Какви предписания дава Инспекция по труда?
Инспекторите могат да прилагат следните принудително-административни мерки:

 • да дават задължителни предписания за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство, включително и по социално-битовото обслужване, информиране и консултиране и по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • да спират въвеждането в експлоатация на сгради, машини и съоръжения, производства и обекти, ако не са спазени правилата за ЗБУТ и социално-битовото обслужване;
 • да спират дейността на предприятия, производства и обекти, машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората. Ако това не е възможно да се направо, се дават предписания за въвеждане на специален режим на работа.
 • да спират изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодатели, органи по назначаването и длъжностни лица;
 • да отстраняват от работа работници и служители, които не са запознати с правилата за ЗБУТ или не притежават необходимата правоспособност, както и работници и служители, ненавършили 18 години, за които е отнето разрешението за приемане на работа;
 • при повторно наемане на работник без трудов договор да спират дейността на работната площадка или на предприятието до отстраняване на нарушението;
 • да дават задължителни предписания за отстраняване на нарушение, свързано с начисляване във ведомостите за заплати;
 • да дават задължителни предписания за изменение на трудовия договор, сключен за работа на непълно работно време, в трудов договор при нормална продължителност на работното време.
Знак и лента за спиране на машина или производство?
Когато контролните органи на Инспекция по труда прилагат административната мярка спиране на дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструкцията им, както и машини, съоръжения и работни места, те поставят специален знак, указващ приложената принудителна административна мярка.

Специалният знак за спиране има две форми:
Самозалепващ стикер

Предупредителна лента

Премахването на специалните знаци за спиране се извършва от работодателя, след като са били отстранени рисковете, застрашаващи живота и здравето на хората, и нарушенията, посочени в акта за спиране.

За извършените действия се съставя протокол и в срок до три дни писмено се уведомява инспекция по труда?
Изпълнението на предписанията трябва да е преди указания срок. Задължително трябва писмено да ги уведомите, когато сте ги изпълнили след последният срок на предписаното. Ако не сте съгласни с някое предписание, можете да го оспорите (начинът на оспорване би трябвало да е описан в протокола), но не и да откажете да го изпълните!

Ако установените нарушения на трудовото законодателство са сериозни - очаквайте глоби или имуществени санкции. Те също могат да се обжалват, но сроковете за това са кратки.

До три дни пред шефа на инспекция по труда която е написала наказателното постановление/акта - това почти никога не върши работа но опитайте!

След връчване на акта имате 7 дневен срок за обжалване като това се случва през инспекция по труда.
Важно е да знаете, че инспекторите не са длъжни предварително да обсъждат с вас санкциите и предписанията си (някои го правят). Ще ги узнаете от протокола / акта. Ето защо трябва да разбирате какво искат и да им го предоставяте.

Изисквани документи при проверка от Инспекция по труда?

 • Попълнена, подписана и подпечатана идентификационна карта.
 • Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • - Заповед за определяне на лице/лица, които да представлява/т работодателя пред контролните органи на инспекция по труда - за всеки обект на фирмата, ПВТР, заповед за работно време и ако работите по график - график за работа.
 • Документация по наетото/определеното длъжностно лице за орган по безопасност и здраве при работата.
 • Документация по учредяването и дейността на Комитета / Групата по условия на труд.
 • .
 • Инструкции за безопасна работа с опасни химични агенти
 • Картотека на химичните вещества
 • Информационни листове за безопасност
 • Документация по организирането и провеждането на инструктажите (инструктажните книги - в оригинал, заповеди, програми, удостоверения за лицата провеждащи инструктажи)
 • Документация по организиране на обученията във фирмата.
 • Документация по оценяването на риска (оценката на риска - в оригинал, програма за намаляване на риска , физиологичен режим на труд и почивка ако е в голям обем).
 • Във връзка с епидемиологичната обстановка, , в случая от разпространение на коронавируса (), както и да разпишат мерки минимизирането му. В оценката на риска и разписването на мерките следва да участва лекарят от Службата по трудова медицина.
 • Протоколи от измервания на факторите на работната среда, включително и за електробезопасност - вижте и
 • Програма от мерки за минимизиране на риска
 • Документация по разработения и прилаган физиологичен режим на труд и почивка.
 • Документация по осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства на наетите лица.
 • Регистър на трудови злополуки и заповед за определяне на лице за поддържането му - Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра и образец на регистър.
 • Документация по осигуряване на работно и униформено облекло
 • Документация по прилагането на чл. 315 от Кодекса на труда и чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
 • Копие от договор за обслужване на енергообзавеждането, ако се обслужват от външна фирма или списък на собствен електротехнически персонал.
 • Документи за придобита / защитена квалификационна група по електробезопасност на обслужващия електротехнически персонал
 • Документация, свързана с използването на ръчни и преносими електрически инструменти - Дневник на ръчните електрически инструменти и Заповед за воденето му.
 • Споразумение по член 18 от ЗЗБУТ
 • Документация по застраховането на работещите за риска трудова злополука
 • Периодични медицински прегледи и изследвания
 • Определени местата за лица с намалена трудоспособност за фирми на 50 човека
 • Обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд.
 • Заключение на пригодността на работещите при постъпване на работа.
Списъкът по трудови правоотношения?
 • Правилник за вътрешния трудов ред.
 • Трудови договори (вкл. и доп. споразумения) и справки от НАП за получени уведомления за сключени трудови договори и длъжностни характеристики на наетите лица (обикновено на последно начначени и напуснали лица)
 • Трудови досиета - вижте .
 • Заповеди за прекратени трудови договори, уведомления до НАП и справки от НАП за получени уведомления за прекратени трудови договори, включително молбите на лицата за прекратяване на трудовите правоотношения (ако има молби) - за ....последните ... лица в периода от ...........(една година назад).
 • Ведомости за работни заплати (или други документи) за изплащане на възнаграждение на наетите лица - за периода от ..............до момента.
 • Справка за трудовия стаж и професионалния опит на всяко едно от наетите лица към ..........20.. г. (или само за някои лица).
 • Вътрешни правила за организация на работната заплата.
 • Дневник за издадени трудови книжки - прошнурован и прономерован.
 • Справка за ползваните платени годишни отпуски от лицата с прекратени трудови правоотношения и за платените им обещетения за неизползван платен годишен отпуск (или Документи за разрешено ползване на платен годишен отпуск) за:................
 • Уведомление за полагащ се годишен отпуск.
 • Документация за разпределението на работното време (и график за работа, присъствена форма).
 • Книга за отчитане на извънреден труд.
 • Книга за отчитане на удължено работно време.
Как да подадем сигнал към Инспекция по труда?
Възможно ли е обикновен работник да подаде сигнал до инспекцията по труда?
Да, ако има данни за нарушение на трудовото законодателство във фирмата ви от всякакъв характер (например укриване на трудова злополука, не осигуряване на предпазни средства, не сключване на трудов договор и т.н.). Припомням, че инспекторите не трябва да разкриват източника, от който са получили сигнал за нарушение.
Можете да подадете сигнал лично или по друг начин в съответната териториална дирекция, или на някой от националните телефони на ИА ГИТ.

Горещ телефон за граждани?
На Горещия телефон 0700 17 670 на ИА Главна инспекция по труда можете да се обаждате, за да получите консултация по въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения, осигуряване и спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и контролът по предоставянето на посреднически услуги за намиране и наемане на работа.


Телефон за трудови злополуки?
На телефон 0800 14 008 се приемат съобщения за допуснати трудови злополуки, включително и такива, за които има съмнение, че са укрити и не са съобщени в Дирекции Инспекция по труда.

Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747
На телефон (00359) 2 8101 747 българските граждани, работещи в чужбина, могат да подават своите оплаквания относно нарушаване на трудовите им права като европейски граждани в друга страна - членка на Европейския съюз.

Подаване на сигнал чрез формуляр в сайта?

В сайта на инспекция по труда има и възможност за подаване на сигнал чрез електронен формуляр, но за целта е необходимо използването на електронен подпис, независимо дали сигналът се подава от фирма или физическо лице.

2020-06-28