Инструктажи-ЗБУТ-Инструктаж и обучение на работниците и служителите

ЗБУТ.Инструктажи.Инструктаж.Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 2024г.

Инструктажи-ЗБУТ-Инструктаж и обучение на работниците и служителите


В настоящата публикация ще разгледам един от важните елементи на ЗБУТ - инструктажите.


Предмет на нашето внимание ще бъдат инструктажите по безопасност и здраве при работа (БЗР).
Съгласно нормативните изисквания по ЗБУТ тези инструктажи имат за цел да дадат на работещите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознаят с конкретните условия на работа.Той задължително се провежда в деня на постъпване на работа, независимо дали новоназначеното лице ще се труди в голямо или малко предприятие. В началото на първия си работен ден работникът (служителят) трябва да бъде запознат от с основните правила за БЗР, характера на работата, специфичните рискове за здравето и безопасността, изискванията за поведение и т.н ....

Ако фирмата е малка (например офис, магазин...), инструктажът най-вероятно ще приключи за 30-40 минути. Но ако ще се работи в голямо предприятие с много производствени звена, дейности с рискове, със сигурност този инструктаж ще продължи няколко часа ( при особено рискови дейности - 2-3 дни като може да стигне да 5 дни) 

Защото трябва подробно да бъдат обхванати структурата на фирмата, характерът на производството, организацията на работата, рисковете по места, необходимите лични и колективни предпазни средства, знаците за безопасност и здраве, възможните за трудови злополуки, действията и поведение при пожар, както и при аварии, маршрутите за евакуация, сборен пункт, правилата за оказване на първа долекарска помощ, вътрешните регламентиращи документи ( инструкции, заповеди, ПВТР, ВПРЗ, правилници и т.н. ) и много други. 

В добрите фирми и организации част от материалите за инструктаж се предоставят под онлайн обучение както и в писмен вид ( като наръчник на служителя / работника по безопасност и здраве, въведени златни правила за безопасност или по друг начин ).
Приключването на началния инструктаж се документира в книга за начален инструктаж, която изглежда така:
Задължително е инструктираните служители и лицето, провело инструктажа, да се подпишат в съответните колони.

       Инструктажи и обучения
Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Инструктиращият издава и служебна бележка ( по образец - приложение към наредбата за инструктажа ), удостоверяваща провеждането на началния инструктаж.

Важно е да се подчертае, че на начален инструктаж подлежат не само новопостъпилите във фирмата лица.
Той е задължителен и за командировани в предприятието работници и служители, за работещи от други предприятия, които известно време ще работят при вас, за практиканти, стажанти, посетители и т.н. Накратко - за всички, които ще извършват дейности във вашата фирма или организация. 

Разбера се ако лице иска да посети само офис в административната сграда, инструктаж не е нужен, но ако се налага да мине и през производството или цеховете - тогава задължително трябва да се инструктира. И да му се осигурят предпазни средства, ако ще бъде изложено на рискове.

Регистрирането също се прави в инструктажна книга за начален инструктаж която е за външни посетители, но без издаване на служебна бележка. Добрата практика е книгата да е отделна от тази за новоназначените работници и служители на фирмата.
Законодателя на наредбата предвиждат изключение единствено за т.н. посетители - лица, които ще посещават производствени звена на предприятието ( с цел оглед, контрол, проверка... ), но няма да са ангажирани с производствени, ремонтни и други аналогични дейности там. Провеждането и документиране на началния им инструктаж се извършва по ред, определен от работодателя, т.е. можете да си напечатате собствена книга или друг документ.


Неговата цел е практическото запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност на конкретното място, където ще работи.
Ако дейността на работещия включва използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или работата създава опасност за здравето и живота на хора, след този инструктаж се провежда допълнително обучение. То завършва с изпит, за който се оформя протокол.

Инструктажът приключва след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа ( обикновено това е прекият ръководител - мениджър, бригадир, началник-цех...), се убеди, че лицето познава правилата за осигуряване на ЗБУТ, отнасящи се за извършваната от него дейност.
Този инструктаж се регистрира в книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж.
На лицето може да се възлага самостоятелна работа след подпис от съответния ръководител в последната графа на книгата.

Възниква резонният въпрос, ако назначаваме офис-сътрудничка във фирма с персонал 10 души, трябва ли да я инструктираме два дни?
Ако в длъжностната характеристика на офис-сътрудничка е записано и приготвяне на горещи напитки, изгарянето също е опасност при работа, с който трябва да я запознаем. И все пак когато фирмата е малка ( до 50 души ), а обхватът на дейностите - ограничен, се допуска съвместяване на началния инструктаж с този на работното място.


Предназначение - да допълва и поддържа знанията по БЗР на работещите.
Както показва името му, се провежда периодично. Нормативните изисквания са това да става не по-рядко от веднъж годишно, а за дейности с висока степен на риск ( добив на нефт и газ, железопътен транспорт, работа в минни предприятия, работа с опасни химически вещества, строителни и монтажни работи и др.) - не по-рядко от веднъж на три месеца.
Документира се книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж.


Извънреден инструктаж се прави след всяка трудова злополука, при промяна в работното място ( монтаж на друга машина в цеха, нова машина ...), груби нарушения на изискванията за БЗР, по предписание на контролни органи или по преценка на работодателя както и на лица, отсъствали от работа над 45 календарни дни, като те също подлежат на извънреден инструктаж при завръщането си.

Продължителността не е регламентирана. Може да се провежда групово или индивидуално.
Извънреден инструктаж се документира в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж.


Провежда се всеки ден преди започване на работа само на лица, пряко заети в дейности с висок производствен риск.
Предвид спецификата му се документира в отделна книга:
.
Организация се създава се от работодателя. Той писмено определя реда за провеждането и документирането им, както и лицата, които ги провеждат. Най-често това става с издавана заповед от работодателя.

Всички инструктажи се извършват през работно време.
.
И в заключение - независимо дали трудовата дейност се реализира в голямо предприятие с персонал от 1000 души или в малка фирма с трима наети работници, инструктажите са задължителни. И посочените по-горе книги трябва да са налични и да се водят редовно. Не само заради проверките и санкциите от инспекциите по труда..

Още по темата:

Не - инструктаж се вода съгласно наредбата по образец.