Инструктаж - често допускани грешки при провеждането му

Често допускани грешки при провеждане на инструктажи. При необходимост от качествени обучения на Вашите служители и не допускане на грешки при провеждане на инструктаж, може да получите такива от www.zbut.bg

Инструктаж - често допускани грешки при провеждането му

При необходимост от качествени обучения на Вашите служители и не допускане на грешки при провеждане на инструктаж, може да получите такива от

Съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят трябва писмено да определи:

  • Видовете инструктажи;
  • Лицата, които ще бъдат инструктирани;
  • Програма за провеждане на инструктажа;
  • Лицата, които ще провеждат инструктажа.
Правилното провеждане на инструктажите е част от мерките, които работодателят предприема за да осигури здравословни и безопасни условия при работа на своя персонал. Често пъти обаче възникват редица неясноти при провеждането и документирането на инструктажи. Неправилното документиране на инструктажите, често пъти са причина за санкциониране от оторизираните контролни органи. Целта на статията е да покаже най-честите пропуски от лицата, определени да извършват инструктажи. Обръщаме внимание, че разгледаните по-долу грешки не са степенувани по важност или честота на допускането им.
  

Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд задължително регламентира наличието на такава програма за начален, извънреден инструктаж, както и за провеждане на обучение за тези служители, чиито длъжности подлежат на това.

Съгласно чл.2, ал.2, т. 3 от цитираната Наредба, работодателят трябва да изготви програма за провеждане на инструктаж. От тази гледна точка се счита, че няма изключения за задължението за изготвяне на програма за който и да е вид инструктаж.

Задължителната програма за начален инструктаж може да послужи като основа при изготвяне на програма за другите видове инструктажи, включвайки препратки към различни вътрешнофирмени документи. Разбира се програмата за инструктажа на работното място или периодичния инструктаж трябва да бъде съобразена с професията /длъжността/, характера на работа, условията на труд, оценката на риска.

Например допълването в програмата за периодичен инструктаж могат да се включат:

  • елементи, свързани с промени в нормативните изисквания,
  • допълнение на правилата за здраве и безопасност,
  • запознаване с инциденти или трудови злополуки през периода, причините за тях и предприетите мерки и др.

Често допускана грешка от служителите, определени да извършват периодичен инструктаж е да пропуснат да инструктират отсъстващите служители. Причината за това е по-скоро поради разсейване или забравяне, отколкото от незнание на изискването. Съгласно чл.14, ал.5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. периодичен инструктаж на отсъстващи работници или служители се провежда в деня при явяването им на работа.

Типична и много често срещана грешка с цел да се пести време или поради липса на място, поради специфика на почерка на лицето, което документира инструктажа. Изписването на трите имена е заложено не случайно в образеца на книгата за инструктаж. Възможно е да има двама човека в една организационна единица в предприятието с едно и също име и фамилия. Инструктираният трябва да бъде еднозначно определен. Запис от инструктажната книга може да се явява допълнителна входна информация към компетентните лица от НОИ за определяне на една злополука, като трудова.

Документирането на инструктажите е задължително да се документира в инструктажна книга и в останалите реквизити, съгласно чл. 12 ал.3 от Наредбата - Приложение 2. Смисълът на служебната бележка е удостоверяване на проведения начален инструктаж на новопостъпил служител пред ръководителя на конкретния цех, звено и т.н. Служебната бележка има архивен характер и в последствие се съхранява в досието на работника. Ние лично издаваме две копия на служебната бележка. Като едното го съхраняваме при нас (Специалисти ЗБУР) заедно с книгата за Начален инструктаж, а другото се съхранява в досието на всеки служител.

Това е една от най често срещаните грешки с цел да се пести време. Наблюдава се най вече при документиране на периодичен инструктаж, където трябва да се въведе една и съща входна информация /отдел, длъжност/ много пъти. Въпреки, че нормативно няма забрана за това, много често контролните органи съзират формализъм при извършване на инструктажите. Подробното попълване на всички колони в инструктажната книга се счита за добра практика при документирането на инструктажите. Обръщайте внимание на лицата извършващи инструктажите в ежегодното им обучение и проверка на книгите им.

Грешка, която се допуска най-вече, поради служебна ангажираност на съответния служител, определен да проведе инструктажите, както и липса на заместник, ако същия е в отпуск или болничен. Забавяне на провеждането на периодичния инструктаж може да се окаже решаващ в случай на злополука. Периода за провеждане на периодичен инструктаж трябва да е определен със заповед, в която да са посочени и имената на лицата, които заместват титулярите.
Не се слага подпис в колоната„Подпис на ръководителя разрешил самостоятелна работа"

Въпреки, че изглежда логично, въпросната колона в инструктажната книга често не се попълва. Редът за документиране е следния:
  • След провеждане на начален инструктаж на новопостъпил служител, същия подлежи на инструктаж на работното място, който се удостоверява с подпис на лицето, извършило инструктажа.
  • Служителите, които поддържат или обслужват машини и съоръжения и др., освен инструктаж на работното място трябва да преминат и обучение по здраве и безопасност по специално утвърдена програма.
  • Обикновено длъжностите, които подлежат на обучение са предварително определени от работодателя в заповед или друг документ.
Обучението, в зависимост от спецификата на работа може да бъде теоретично и/или практическо. Времето за обучение може да продължи от няколко дни до няколко месеца. В този период лицето, подлежащо на обучение няма право да извършва самостоятелна работа. То се прикрепя към по-опитен служител, който го обучава, наблюдава или пък се организира обучение от лицензирана фирма.

След изтичане на периода на обучение се сформира комисия и се провежда изпит, който се документира в протокол. След успешно положен изпит, служителя се допуска до самостоятелна работа, което се удостоверява с подпис от ръководителя /обикновено прекия ръководител/, разрешил самостоятелна работа.
Трябва да се знае, че допускането до самостоятелна работа е еднократно. Не е нужно тази колона да се попълва отново при извършване на други инструктажи/периодичен, извънреден/.

Също често срещана грешка е слагането на един разтеглен подпис в колоните на няколко инструктирани служители. Тук също стигаме до причините, описани в т.5, а именно формално провеждане на инструктажите. Необходимо е спазването на принципът за подробно попълване на всяка колона.

Грешка, която намеква за недобро познаване на изискванията. При преназначаване/ преместване на служител на ново работно място следва да се проведе нов инструктаж на работното място. Задължително с разрешение за самостоятелна работа. Основание за това е чл.10, ал.2, т.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Грешка, която не се допуска често но е необходимо да я споменем. Инструктажите се документират в инструктажна книга, съгласно приложенията от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. Документирането на инструктажи на бял хвърчащ лист с имена и подписи е грешно. Документирането на обучение по здраве и безопасност, като инструктаж е некоректно.

Обикновено за по-голяма прегледност оставяме празни редове между стария и следващия инструктаж или оставяме последните редове на страницата празни. Като цяло това не е грешно. Но върху тези редове се поставя знак „" за да не се позволява дописване в по-късен период.

Това са само най-често допусканите грешки при извършване на инструктажи. Надяваме се, че сме Ви полезни и разчитаме на Вас - нашите читатели да допълним и развием не само тази публикация, но сайта като цяло!