Инструкция за безопасна работа в кабинет по химия, физика и биология

Инструкция за безопасна работа в кабинет по химия, физика и биология.Инструкция за безопасна работа в училищни помещения.Инструктаж за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри

Инструкция за безопасна работа в кабинет по химия, физика и биология
2018-03-17
Обучение в кабинета по химия, физика и биология се допускат ученици, които са преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място за безопасна работа, хигиена на труда и пожарна безопасност по утвърдените програми.
Преди започване на всяко лабораторно занятието в кабинета по химия учителят трябва да инструктира учениците за безопасните начини за провеждане на предстоящите опити и опасните моменти.
 1. Да се спазват изискванията на правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в учебното заведение и на другите нормативни актове.
 2. Не се допуска по време на учебното занятия учениците да работят самостоятелно, без наблюдение от учителя.
 3. Оставане на ученици през време на почивката в кабинета без присъствие на учител не се допуска.
 4. Кабинетът да бъде обзаведен с подходящо осветление и да има приспособления за промиване на очите в случай на увреждане и аптечка за оказване на първа до долекарска помощ. 
 5. При неяснота при провеждане на опити учениците да искат съвет от учителя.
 6. По време на учебното занятие с опити учениците да ползват подходящо облекло и лични предпазни средства.
 7. Повтаряне на опита или извършване на други опити да става само след съгласието на учителя.
 8. Към учениците да се проявява взискателност за точна и вярна работа с химическите препарати и вещества и познаване на несъвместимите един към друг химикали.
На учениците се забранява:
 • да опитват на вкус веществата;
 • да използват не измити съдове;
 • да хващат реактивни стъкла и банки с мокри или сапунени ръце;
 • да насочват отворите на епруветките към хора или към собствените си лица;
 • да изнасят извън кабинета химически вещества;
 • да внасят храна и да се хранят в кабинета по химия.
 1. Манипулации, свързани с отделяне на токсични вещества, да се извършват в предназначените за целта смукателните шкафове.
 2. Бутилките с втечнени газове се закрепват неподвижно и далече от отоплителните тела. при манипулация с тях да се използват редуцир-вентили.
 3. При филтриране и промиване трябва да се избягва разливането на течности по работните маси и по ръцете, а когато промиването се извършва с горещи течности, на промивните съдове се поставят подложки от топлоизолационен материал.
 4. Дестилацията на вода да се извършва с дестилатор. при който включването на електрическия ток да е блокирано с водозахранването. при прекратяване на дестилацията най-напред да се изключва електрическият ток, а след това да се спира водата.
 5. При работа с центрофуга външният капак да бъде здраво затегнат. отварянето му да се извършва само след цялостното спиране на въртящата се система.
 6. При нагряването с различни видове нагреватели под тях да се поставя подложка от топло изолационен материал. спиртните лампи да се гасят само с капачките им.
 7. При пренасяне на съд с горяща течност да се държи с двете ръце дъното на съда се държи с едната ръка, под която е поставена кърпа.
 8. Забранява се на учениците да пренасят и преливат разяждащи и отровни химически вещества в обемисти съдове.
 9. Пренасяне на разяждащи течности от един съд в друг да се извършва от персонала с помощ на специални стативи или сифони. лицата, извършващи преливането, трябва да бъдат със специално работно облекло, гумирани престилки, ръкавици и обувки - киселинно устойчиви. очите трябва да бъдат защитени с очила.
 10. Под наблюдение на преподавателя учениците могат да разреждат сярна киселина, като я наливат на тънка струя по стените на съда с хладка вода като едновременно с това я разбъркват. 
 11. Да се налива концентрирана сярна киселина в съд с вода, а не обратното, поради опасност от експлозия.
 12. Концентрирани киселини и основи да се неутрализират с разредени разтвори на основи, които преди това се разреждат с дестилирана вода.
 13. Вземането на алкални метали и на техните окиси и хидроокиси, трябва да се извършва с пинсети (по възможност с платинови краища) или с порцеланови (пластмасови) лъжички.
 14. Шишета с бром, водороден прекис, флуор водородна киселина и други разяждащи течности трябва да се отварят така. че гърлото им да бъде насочено в посока, където няма други лица. 
 15. Всички отровни вещества (цианови соли. живачен хлорид, арсенови соли. разтворими соли на бария, бруцин, серовъглерод, бял и жълт фосфор и други) да се съхраняват в добре затворени съдове и специални шкафове, които да се заключват. на съдовете да се поставят етикети с надпис „отрова".
 16. Отровните вещества във вид на кристалчета или разтвори да се държат в специален шкаф в лабораторията и в количество, необходимо за работа само за един ден. а на шкафа да се поставя надпис "отровни вещества".
 17. След работа с отровни вещества ръцете задължително да се измиват старателно.
 18. Забранено е съхранението на напитки и хранителни продукти в съдове, които се употребяват в химическата лаборатория.
 19. Бутилките с втечнени газове и газове под налягане трябва да се пазят от удар.
 20. механични повреди и нагряване, да се помества на специални поставки, да са снабдени с редуцил-вентили. чиято употреба е задължителна.
 21. Запушалките на реактивните стъкла трябва да се отварят внимателно, като отворите на стъклата да се насочват към тавана.
 22. Реактивните стъкла не трябва да се запълват повече от 2/3 от обема им. това е от съществено значение за лесно изпаряващите се вещества и за тези. при които се отделят газове.
 23. Химическите вещества трябва да се съхраняват в подходящи добре затворени банки със запушалки с шлифтове, като се поставят на точно определени места. според съвместимостта им с други химични вещества.
 24. Всички стъкла и банки да са картотекирани и с написани етикети за съдържанието им и указание за работа.
 25. Използването на живака за лабораторни опити се допуска само при невъзможност да се замести с друго вещество и непременно над вана. за да може да се събере при евентуално разливане.
 26. При нагряване на химикали в епруветки е необходимо отворът им да не бъде насочен към работещия или към тези в съседство. за равномерното нагряване целият обем на течността внимателно да се движи и върти епруветката над пламъка.
 27. Забранява се оставянето без наблюдение на камините, в които се работи с леснозапалими и отровни вещества.
 28. Забранява се оставянето на лесно изпаряващи се течности в открит съд.
 29. Забранява се директното изхвърляне в канализационната система на отработени разтвори, съдържащи отровни, запалителни или разяждащи вещества. същите да се събират в съдове и след съответната обработка (неутрализация) да се изливат в каналите.
 30. Забранява се да се изхвърлят в съда за отпадъци каквито и да са отпадни материали, напоени с бензин, газ или други леснозапалими вещества.
 31. Горими вещества (бензин, етер. терпентин и други), които не са разтворими във вода, да не се гасят с вода.
 32. Забранява се на учениците да работят самостоятелно без наблюдение учителя.
 33. Да не се оставят учениците през време на почивката в кабинета без присъствие на учител.
 34. При възникване на въпроси след започване на опита, учениците да спират работата и за да поискат съвет от учителя.
 35. Всяко повторение на опита или извършване на други опити да става само с разрешението на учителя.
 36. На учениците се забранява да извършват поправки на електрическите уреди, електрическата инсталация, съоръженията и други в кабинета по физика.
 37. След приключване на работа да се изключват всички нагревателни уреди и съоръжения и се проверяват от дежурния в лабораторията.