Инструкция за безопасна работа в училищни помещения

Инструкция за безопасна работа в училищни помещения.Инструктаж за нормите и хигиенните правила при работа.Условия за използване на работното оборудване.Изисквания към училищното оборудване

Инструкция за безопасна работа в училищни помещенияЦел и обхват
Целта на настоящата Инструкция е да определи необходимите мерки за осигуряване на безопасни за здравето условия на работа.

В инструкцията са дадени основните изисквания, които работещите в училището трябва да знаят и спазват.
Инструкцията е съобразена с технологичните инструкциите и действащата нормативна база.
I. Условия за използване на работното оборудване
1.1.Изисквания към училищното оборудването:
 • Да бъде обезопасено;
 • Да бъде узаконено;
 • Да отговаря на изискванията за безопасна работа;
 • Да има изправни механични и електрически защити;
 • Да има необходимите обозначения, позволяващи правилното боравене.
1.2.Изисквания към персонала:
 • Да бъде обучен;
 • Да му бъде проведен начален и периодичен инструктаж;
 • Да има необходимата квалификация;
II.Предвидими ненормални ситуации:
 • Включване на щепсела в контакта с мокри ръце.
 • Работа с нестандартни удължители.
 • Ремонт на електрически уреди.
III. Изисквания за безопасност и здраве при работа
1.Изисквания преди започване на работа:
 • До работа с техниката в училище се допускат само лица запознати с настоящата инструкция, инструкцията за експлоатация на съответния уред и правилника за вътрешния ред.
2.Указания за безопасна работа:
 • Училищните мебелите трябва да са ергономични, микроклимата, осветеността и нивото на шума трябва да отговарят на съответните нормативни изисквания.
2.1.Подове:
 • Подовете да са равни, покрити с материали като фаянс, паркет, балатум, мокет и др.
 • Не се допуска разпиляване на канцеларски материали / моливи, химикали, гуми и хартия/ по пода, които могат да причинят подхлъзване и падане.
 • Килимите и пътеките следва да бъдат закрепени за пода.
2.2.Стълби:
 • При изкачване и слизане по стълбите, да се ползва парапета.
 • По правило движението по стълбите следва да бъде от дясно.
 • По стълбите не трябва да се натрупват товари, които затрудняват видимостта и движението.
2.3.Шкафове:
 • Шкафовете трябва да бъдат разположени така, че чекмеджетата да не се отварят в пространството на пътеките в помещенията.
 • Нестабилните шкафове да се закрепят към пода или към стената.
 • По правило шкафовете се запълват от долу нагоре за осигуряване на максимална стабилност.
 • Върху високи шкафове не се поставят тежки предмети.
 • За достигане на високите места да се използва подходяща стълба или приспособление за стъпване. Не трябва да се използват кутии, столове на колела или др. неподходящи предмети.
 • Чекмеджетата на шкафовете да бъдат прибрани когато не се използват.
 • Не се препоръчва отваряне на повече от едно чекмедже едновременно.
 • Чекмеджетата на шкафовете трябва да имат дръжки, които да се използват при отваряне и затваряне за да се избегне захващане на пръстите.
2.4.Училищно оборудване:
 • Химикалите и моливите да се съхраняват с върха надолу или в хоризонтално положение.
 • Острите предмети /ножици, ножове за хартия и др./ се поставят в калъф преди да се приберат.
 • Да се използва приспособление за изваждане на телбод.
2.5.Училищна техника:
 • Всички контакти, ключове, уреди, удължители и арматура на осветителни тела трябва да бъдат занулени.
 • Офис-техниката да се включва в ел.мрежата само посредством предоставените от доставчика оригинални ел.захранващи кабели, без каквато и да е повреда / термична, механична, химична / на повърхностния изолационен слой, който трябва да е надеждно фиксиран в корпусите на присъединителните елементи / щепсели /.
 • Не се допуска включване на техниката в контакти от удължители и разклонители положени на пода с открити клемни отвори, в които могат да попаднат проводими течности / вода, кафе и др. / или проводим прах и метални елементи / телбод кламери и др. /, чрез които при включването може да предизвикате ел.дъга, пожар или токов удар.
 • Не се поставят върху или в съседство с ел.уредите цветя и съдове с течности / кафе, чай, и др. /, които могат да бъдат неволно разлети и да доведат до нейното повреждане.
 • При наличие на движещи се машини в офиса е необходимо специално внимание от страна на работещите, които са с дълги коси, и носят бижута / дълги гердани, колиета и пръстени/.
 • През време на работа ел. уредите не се покриват с покривала за да не се влошава режимът им на охлаждане.
 • Ел. уредите не се ремонтират. При забелязване на изменения от нормалната им работа / завишен шум, загряване, пушек, миризма и др. / апаратът се изключва и се уведомява ръководителя.
 • При преустановяване на работа и напускане на работното място ел. уредите се изключват от гл. прекъсвач, а при по-дълго отсъствие и от ел. мрежата чрез видимо разединяване на щепсела от контакта.
IV. Пожарна безопасност
Пушенето в района на училището е забранено.
На работното място да не се задържат горими отпадъци и течности , които могат да предизвикат пожар.
Целият персонал следва да е запознат с Плана за действия при бедствия и аварии.
Целият персонал да е запознат с разположението и начина на действие на пожарогасителите.
Целият персонал да е запознат с плана за евакуация и евакуационните изходи.


V. Задължения на работниците по време на работа
При констатиране на нередност да уведомяват прекия ръководител.
Да спазват физиологичния режим на труд и почивка.

VI. Срокове за профилактика
Профилактиката на работното оборудване се извършва съгласно предписанията на производителя и утвърдения график.
Своевременно да се организира почистване на осветителните тела и подменяне на изгорелите осветителни лампи за да се поддържа необходимата осветеност.