Инструкция за безопасна работа с ръчни лопати

Инструкция за безопасна работа с ръчни лопати.При направа на изкопи с помощта на ръчна лопата да се отчете възможен риск.Безопасност при земни и изкопни работи.Наредба 2/2004 г

Инструкция за безопасна работа с ръчни лопати
firma_name

Утвърдил: ......................
/ ime /
дата: data г.
ИНСТРУКЦИЯ
за безопасна работа с ръчни лопати

1.При направа на изкопи с помощта на ръчна лопата да се отчете възможен риск от:
•наличие на подземни комуникации;
•оформане и укрепване на откоси;
•укрепване на изкопи;
•опасни газове и пари;
•допустими дълбочини за ръчни изкопи без укрепване.
2.При избора на лопата да се има предвид:
•собственото тегло;
•вид на дръжката;
•дължина на дръжката;
•размер и форма на острието на материалната част.
3.За почистване на сняг да се използват лопати от пластмаса или алуминий с тегло 1,5 кг и дължина на дръжката до гърдите.
4.За прехвърляне на пясък и земна маса да се използва стоманена лопата с тегло от 2 до 3 кг.
5.При работа с лопата тип „бел" да се използват по-дълги дръжки с ухо в края на дръжката.
6.При копане в твърда почва да се използва лопата тип „бел" със закръглен горен ръб за прилагане на натиск с крак.
7.Интензивната работа с лопата (в продължение на 15 минути при 15 загребвания на минута) да се предвиди период на почивка.
8.При интензивна работа, теглото на лопатата и товара да не превишава 5 до 7 кг, а при по-ниска интензивност - до 11 кг.
9.При работа с ръчна лопата височината на изхвърляне да не бъде по-голяма от 1,5 м.
10.Максималното количество материал, прехвърлян при продължителна работа е съответно:

Максимално количество материал, прехвърлян при продължителна работа

Тегло за минута, кг

Общо тегло за 15 минути, кг

Прецизност на работата

80-90

750

Повдигане до 100 см над те­рена, компактна маса с не- изискваща се точност на по­ставяне

55-65

530

Редовно повдигане на повече от 100 см над терена

22-33

245

Много точно поставяне на то­вара или преместване (въз­можно е намаляване честота­та на повдигане и теглото на товара)