Инструкция за безопасност на ученически мероприятия

Инструкция за безопасност на ученически мероприятия.Инструктаж за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически туристически пътувания с обща цена

Инструкция за безопасност на ученически мероприятия

Инструктаж за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически туристически пътувания с обща цена

Учениците, участващи в туристически пътувания по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, са длъжни да спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и пребиваването в населените места и туристическите обекти, които се посещават: 

⚠️ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена учениците са длъжни: 

 • да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата; 
 • да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на пътуването и неговата програма: 
 • да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни проблеми или инциденти 
 • да се движат в група, придружавани от учител; 
 • да не се отделят от групата по никакъв повод 6ез знанието на ръководителя на групата 
 • да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически обект/атракция; 
 • да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на групата; 
 • да пресичат улици само на определените за целта места; 
 • да се отнасят с уважение кьм останалите участници в групата на пътуването да се грижат един за друг и да си помагат при необходимост; 
 • да спазват установената програма на пътуването и пребиваването; 
 • да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и в настанителната база в която нощуват и се хранят. 
2. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена на учениците е забранено:
 • да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества; 
 • да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, предоставящи съответна туристическа услуга част от пътуването, както и с други външни за групата лица; 
⚠️ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
На учениците се забранява:
 • Ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се информира ръководителят на групата. 
 • Вдигането на шум. 
 • Блъскането при качване и при слизане. 
⚠️ПОВЕДЕНИЕ В ОБЕКТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
На учениците се забранява:
 • Преминаването през балконите от една стая в друга 
 • Вдигането на шум от 14,00 до 16,00 ч. и от 22,00 до 6,00 ч. 
 • Използването на електроуреди. 
 • Употребата на леснозапалими вещества. 
 • Употребата на цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества
ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА! 
..........................................................................................................................................................
(подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете)
..........................................................................................................................................................
(подпис на ученика)

Приложение № 3 към чл. 34, ал. 2

Правила за безопасно поведение при ползване на басейни, както и тяхното обозначаване

 PDF  PNG

Никакво тичане край басейна! Не бягай! Можеш да се подхлъзнеш!Можеш да се подхлъзнеш или спънеш и нараниш не само себе си, но и някой друг.Ето едно основно правило: Никакво тичане край басейнаМожеш да се подхлъзнеш или  спънеш и нараниш не само себе си, но и някой друг.

Не скачай и не се гмуркай! Проверете дълбочината на водата.  Не скачай и не се гмуркай!

Горните релси и лайсни на стената на басейна не са конструирани за ходене по тях и не трябва да се използват за скачане! Не се допуска скачане или гмуркане в басейна от трамплин или от стената! Скачането или гмуркането в басейна може да доведе до сериозни травми и дори до удавяне!
Никога не използвайте басейна сами! Проверете дълбочината на водата. Не бихте искали да се нараните при гмуркането във водата, когато е прекалено плитка.  Никога не използвайте басейна сами!
Не използвайте басейна без присъствието поне на един човек, намиращ се в близост до Вас, който може да Ви помогне в случай на злополука или прилошаване.
Не бутайте други хора в басейна! Не бутайте хора в басейна!  Не бутайте други хора в басейна! 
Никога не бутайте други хора в басейна и не позволявайте да Ви бутат. Бъдете внимателни, тъй като повърхността около басейна често е мокра и има опасност от подхлъзване и падане! Това би могло да стане и без да искате, тъй като повърхността около басейна често е мокра и хлъзгава, затова внимавайте!
Не допускайте около басейна деца без придружител! Не допускайте около басейна деца без придружител!
Никога не допускайте в или около басейна деца без по-възрастен придружител - дори за секунда! Непрекъснатото наблюдение на възрастен човек е задължително и не може да бъде заменено с друго!

 Осветявайте басейна през тъмната част на денонощието!Осветявайте басейна през тъмната част на денонощието!
Ако басейнът Ви е на тъмно място, далеч от светлина е добре да го осветите. Луминесцентна лампа, разположена наоколо ще е достатъчна, за да освети басейна до дъното му. НЕ монтирайте осветителни тела около басейна сами, а се обърнете към квалифициран електро-техник (не забравяйте: водата е проводник на електричество!).
Ограничете достъпа до басейна! Ограничете достъпа до басейна!
Не дръжте до басейна столове или други мебели, по които децата могат да изкачат до водата. Ако басейнът е вграден в земята е силно препоръчително да поставите ограда (в някой страни законите го изискват). Стълбата трябва да бъде премахната, когато басейнът не се ползва;
 Не използвайте наркотици в басейна! Не използвайте алкохол в басейна! Не използвайте алкохол и наркотици в басейна!
Не допускайте попадането на алкохол или наркотици във водата или по части на басейна! Пияни или използвали наркотици хора не трябва да се допускат до басейна и трябва да следите внимателно за това!
 Басейна трябва винаги да е чист и дезинфекциран! Басейна трябва винаги да е чист и дезинфекциран!
Водата в басейна трябва да бъде филтрирана и често дезинфекцирана с препарати. Непрестанно трябва да я тествате и наблюдавате! Не забравяйте, че водата в басейна е важен фактор за здравето на къпещите се в него!