Към 03.05.2017 над 80 процента от декларациите са били подадени онлайн на инспекция по труда

Над 80% от декларациите и уведомленията за условията на труд са подадени онлай.Увеличението на броя на подадените декларации и уведомления е индикация за увеличение

Към 03.05.2017 над 80 процента от декларациите са били подадени онлайн на инспекция по труда
Към 03.05.2017т. над 80% от декларациите и уведомленията за условията на труд са били подадени онлайн през портала на инспекция по труда.
През 2016 година са подадени 214129 декларации и уведомления за условията на труд от български предприятия в Инспекцията по труда.Срокът за подаването на декларации или уведомления за условията на труд приключи на 02.05.2017г. Подадените през интернет портала документи са 175 437 бр. или 82% от всички.
За сравнение през 2015 година подадените декларации и уведомления са били 210 374 бр., от които по електронен път в Инспекцията по труда са постъпили 162 684 бр. или 77%.
Увеличението на броя на подадените декларации и уведомления е индикация за увеличение на ръста на предприятията, което е ефект от раздвижването на икономиката съобщават от Инспекцията по труда. През 2015 г. подадените документи са били 208 785 бр.
Според чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работодателите са задължени ежегодно от 1 януари до 30 април да декларират обстоятелства, свързани с условията на труд в своите предприятия за предходната година. Или да подадат уведомления, ако няма промяна в тези обстоятелства.
Декларираните данни се анализират и вземат предвид при определянето на оперативната цел на национално ниво, заложена в ежегодния План за дейността на Агенцията, както и при планирането на Програмите и мерките, предвидени за нейното постигане. Те ще участват и в методиката, по която ще се определя рисковият потенциал на българските предприятия и която се разработва по проект „Оптимизация и иновации в Инспекцията по труда".

Декларирането на данните е от полза и за работодателите, тъй като е начин за осъществяване на самоконтрол относно условията на труд в техните предприятия, на базата на който могат да бъдат взети решения за минимизиране на установени значими рискове - така мислят в Инспекцията по труда.
В дългосрочен план декларацията създава възможност за работодателите да проследят тенденциите при осигуряване на здраве и безопасност при работа в дружеството, за което отговарят според Инспекцията по труда, но дали е така действително.
В повечето случай подаването на Декларацията по член 15 ал.1 от ЗЗБУТ се извършва от службите по трудова медицина, счетоводните компании а в малките фирми тази работа се извършва обикновено от техния счетоводител и се допускат грешки.

Най-честите грешки
Най-много трудности при попълването на декларацията имат хората, които не познават изискванията на закона за условията на труд, както спецификата, условията на труда или производството и структурата на фирмата. За да се намали до минимум вероятността от грешки, са въведени валидации чрез системата.
Т.е. тя съпоставя данните и когато отчете несъответствие или грешка, иска корекция, в противен случай декларацията не може да бъде разпечатана.
Софтуера може да се заблуди и да отчете че няма грешки по декларацията а тя може да е изцяло или частично грешна.
В началото на попълване на декларацията грешките са на всяка крачка - още от полето, в което трябва да запишат за коя година се отнася декларацията, вместо предходна гадина попълващите пишат настояща.Грешките се допускат от лица който не са запознати с наредбата за подаване на декларация по чл.15.

Кой трябва да подава декларация

Не се подава от службата по трудова медицина, счетоводителя или счетоводната компания - задължението е на самата фирма. СТМ може да ти помогне при самото попълване на декларацията, но не и да я подаде вместо фирмата.
Разбира се че може и да е подаде с пълномощно след договорка.

Декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) подават юридическите и физическите лица, които имат самостоятелно нает персонал или ползват работници или служители, предоставени им от агенция за временна заетост, независимо от броя работещи. Задължението важи и за фирмите, които нямат персонал в момента, но са имали такъв към 31 декември м.г. Те декларират условията на труд към края на миналата година. Тези, които и в момента имат нает персонал, подават декларация за състоянието на работната среда в момента.
Неподаването на декларацията в срок се наказва с глоба от 100 до 500 лв. При повторно нарушение сумата е от 500 до 1000 лв.
Декларацията по член 15 ал.1 от ЗЗБУТ, стм, трудова медицина
Ползвани източници:
Главна инспекция по труда
08.05.2017г.