Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
·Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

МИНИСТЕРСТВО ·НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО·НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари·(обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2007 г.; доп., бр. 67 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2010 г.; попр., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2013 г.; доп., бр. 76 от 2015 г.)
§ 1.·В чл. 1, ал. 1 се създава т. 11:
„11. условията и редът за организиране и провеждане на изпитите за:
а) придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството;
б) придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението.“
§ 2.·В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Докладите се съхраняват в предприятието пет години. Заверено копие на всеки доклад се изпраща в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ до края на месец февруари на следващата година.“
§ 3.·Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Ръководителят на предприятието по чл. 6, ал. 1 предоставя на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:
1. трите имена и ЕГН на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
2. копие на договора с консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
3. информация за дейността на предприятието, свързана с опасните товари (клас/класове на опасните товари, идентификационен номер (VIN код) и регистрационен номер на пътните превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари);
4. информация за превозените количества опасни товари в литри/килограми.
(2) При промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 ръководителят на предприятието по чл. 6, ал. 1 уведомява писмено в едномесечен срок Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез съответното регионално звено.
(3) Информацията по ал. 1, т. 4 се предоставя не по-късно от 4 месеца след края на календарната година.
(4) Едно и също лице, притежаващо удостоверение за консултант, може да бъде назначено за консултант на не повече от три предприятия по чл. 6, ал. 1.“
§ 4.·В чл. 8б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 10 думите „приложение № 1а“ се заменят с „т. 5.4.3 от приложение А на ADR“;
б) в т. 11 след думите „ППС с“ се добавя „изправни“.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. да не приемат за превоз опасен товар или да преустановят превоза на опасен товар при наличие на теч от цистерната или ППС.“
§ 5.·Наименованието на глава трета се изменя така:
„Глава трета
ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА СВИДЕТЕЛСТВОТО И ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО“.
§ 6.·Член 10 се отменя.
§ 7.·В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „2,50 м“ се заменят с „2,40 м“ и думите „е осигурено изкуствено осветление“ се заменят с „има естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер“;
б) в т. 3 числото „15“ се заменя с „20“.
2. В ал. 2, т. 5 думите „чл. 10, ал. 2, т. 1“ се заменят с „учебната документация по чл. 9, ал. 2“.
§ 8.·В чл. 12 т. 4 се изменя така:
„4. притежава удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари с вписани модули, необходими за темите, които ще преподава съгласно приложение № 1а.“
§ 9.·Член 13 се отменя.
§ 10.·Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Учебните помагала съдържат подробно развити темите, посочени в раздел 1.8.3 (за консултанти) и глава 8.2 (за водачи) от ADR, в зависимост от обучението, което ще провежда учебният център.
(2) Учебната документация по чл. 9, ал. 2 включва учебна програма и график за разпределение на учебните часове по дни за всеки модул, за който учебният център ще провежда обучение, съобразени с изискванията на раздел 1.8.3 или глава 8.2 от ADR.
(3) Учебната програма и графикът по ал. 2 се изготвят поотделно за курсовете за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, курсовете за удължаване срока на валидност на свидетелството и курсовете за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила на всяко изменение и/или допълнение на приложения А и В на ADR учебните центрове представят в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ актуализирана и съобразена с измененията и/или допълненията учебна документация за утвърждаване от изпълнителния директор.“
§ 11.·Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) За издаване на разрешение лицата по чл. 9, ал. 1 подават в ИА „АА“ заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице (приложение № 1б). Към заявлението се прилагат:
1. учебна документация в съответствие с изиск­ванията на чл. 14, ал. 2 (в два екземпляра);
2. учебно помагало в съответствие с изиск­ванията на чл. 14, ал. 1;
3. копие на документ за собственост или договор за наем или договор, който удостоверява правото да ползва по друг начин помещенията, които се ползват за учебен кабинет;
4. копие на дипломите за висше образование на преподавателите (и приложението към нея) – документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение;
5. свидетелства за съдимост на преподавателите – в оригинал;
6. данни за преподавателите по образец (приложение № 1в);
7. документи за платена държавна такса за издаване на разрешение и за проверка на съответствието на учебния кабинет с изиск­ванията на чл. 11 съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информацион­ните технологии и съобщенията.
(2) Копията на документите, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешение или за промяна в списъка по ал. 7, се заверяват със свеж печат на лицата по чл. 9, ал. 1 и се представят заедно с оригиналите за сверяване от служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) В 10-дневен срок от датата на подаване на заявлението за издаване на разрешение за обучение служител от съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в присъствието на представител на лицата по чл. 9, ал. 1 извършва проверка за установяване на годността на учебния кабинет. За направения оглед се съставя протокол за съответствие с изискванията на чл. 11 по образец (приложение № 1), който се прилага към подаденото заявление за издаване на разрешение за обучение.
(4) При несъответствие, непълнота и/или нередовност в представените документи по ал. 1 или когато документите не удостоверяват съответствието на лицето по чл. 9, ал. 1 с изискванията, определени с тази наредба, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява лицето по чл. 9, ал. 1 за това и определя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 3 спира да тече до датата на уведомяването на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за отстраняването на непълнотата и/или нередовността, или на несъответствието.
(5) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешение (приложение № 1г) или мотивирано отказва издаването на разрешение, когато:
1. непълнотата и/или нередовността, или несъответствието с изискванията не са отстранени в срока по ал. 4;
2. заявлението за издаване на разрешение е подадено преди изтичането на една година от отнемането на разрешение за същата дейност на същото лице.
(6) Отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър за издадените разрешения и изготвя списък към разрешението (приложение № 1д), който съдържа данни за преподавателите, с които се извършва обучението, и за учебните кабинети.
(8) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп до информационната система, обслужваща дейността по обучението и изпитите за придобиване на свидетелство за водачи на МПС за превоз на опасни товари и на удостоверение за консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, на лицата по чл. 9, ал. 1 и на преподавателите, включени в списъка към съответното разрешение – за отразяване на присъствията и отсъствията на кандидатите. За всеки учебен център се предоставя едно техническо устройство за организиране на дейността по провеждане на обучението и изпитите по чл. 15г, ал. 2 и по едно техническо устройство за всеки от преподавателите, включени в списъка към съответното разрешение, за изпълнение на задълженията по чл. 15з.“
§ 12.·В глава трета, раздел I се създават чл. 15а – 15в:
„Чл. 15а. (1) При настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешението или удостоверени с документите по чл. 15, ал. 1, лицето по чл. 9, ал. 1 е длъжно в 14-дневен срок от настъпването им да заяви промените, като подаде в ИА „АА“ заявление по образец (приложение № 1б) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице. Към заявлението се прилагат съответните документи по чл. 15, ал. 1 съобразно исканата промяна, както и документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Разглеждането на заявлението и вписването на промените в разрешението се извършват по реда на чл. 15, ал. 3 – 5.
Чл. 15б. (1) Срокът на разрешението може да бъде продължен за нов период от 5 години, когато лицето по чл. 9, ал. 1 е направило писмено заявление за това най-малко един месец преди изтичането на срока на валидност на разрешението и отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) Заявлението по ал. 1 (приложение № 1б), се подава в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като към него се прилагат документите по чл. 15, ал. 1, т. 3, 5, 6 и 8.
(3) Разглеждането на заявлението се извършва по реда на чл. 15, ал. 3 – 5.
Чл. 15в. (1) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. с отнемането на разрешението;
2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец;
3. с прекратяването на юридическото лице;
4. с изтичането на срока, за който е издадено;
5. по молба на неговия притежател.
(2) Разрешението се отнема, когато се установи, че е издадено въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание или при нарушения на условията и реда за извършване на обучението, определени в тази наредба.
(3) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.“
§ 13.·В глава трета се създава раздел Iа с чл. 15г – 15и:
„Раздел Iа
Провеждане на обучение
Чл. 15г. (1) Лицата по чл. 9, ал. 1 провеждат обучение в съответствие със:
1. глава 8.2 от ADR – за водачите, превозващи опасни товари;
2. раздел 1.8.3 от ADR – за консултантите по безопасността при превозите на опасни товари.
(2) Управителите на лицата по чл. 9, ал. 1 или писмено упълномощени от тях лица:
1. вписват в информационната система данните на лицата, които ще се обучават ·и/или ще полагат изпит за свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или за удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари (по документ за самоличност);
2. организират групите и изготвят графика за обучението по модули в информационната система.
(3) Данните на лицата по чл. 15к, ал. 3 и 4 ·се вписват в регистъра на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ от служител на ИА „АА“.
(4) На задължително обучение преди изпита подлежат кандидатите за:
1. придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
2. удължаване на срока на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
3. придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
Чл. 15д. (1) Обучението се провежда с предварително определена група или индивидуално. За провеждането му учебният център изготвя в информационната система график на занятията.
(2) Кандидат за удължаване на срока на валидност на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари може да бъде включен в група за обучение за придобиване на свидетелство. В последния случай кандидатът преминава пълния курс на обучение за придобиване на свидетелство по съответните модули.
(3) Дневната натовареност на преподавателите не може да надвишава 10 учебни часа.
(4) Дневната натовареност на обучаваните не може да надвишава 8 учебни часа.
Чл. 15е. (1) Кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари преминават обучение по модул „Основен“. ·В зависимост от квалификацията, която искат да придобият, кандидатите преминават съответното обучение и по един или повече от следните специализирани модули:
а) „Цистерни“;
б) „Клас 1“;
в) „Клас 7“.
(2) Обучението за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари е с хорариум, както следва:
1. за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за:
а) модул „Основен“ – 19 учебни часа;
б) модул „Цистерни“ – 13 учебни часа;
в) модул „Клас 1“ – 8 учебни часа;
г) модул „Клас 7“ – 8 учебни часа;
2. за удължаване на срока на валидност на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за:
а) модул „Основен“ – 8 учебни часа;
б) модул „Цистерни“ – 4 учебни часа;
в) модул „Клас 1“ – 2 учебни часа;
г) модул „Клас 7“ – 2 учебни часа.
(3) При обучението по ал. 2, т. 1 се допуска кандидатът да отсъства не повече от 2 учебни часа по модул „Основен“ и 1 учебен час по модул „Цистерни“.
Чл. 15ж. (1) Кандидатите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари преминават обучение по всички теми, посочени в т. 1.8.3 от приложение А на ADR, за следните модули:
1. „Общи теми“;
2. „Клас 1“;
3. „Клас 2“;
4. „Клас 7“;
5. „Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9“;
6. „Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво с номер по ООН: 1268 или 1863“.
(2) Обучението за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари е с хорариум не по-малко от 64 часа. Допуска се кандидатът да отсъства не повече от 4 учебни часа.
Чл. 15з. (1) Учебните часове са с продължителност 45 минути.
(2) Преподавателят по съответния модул отразява в електронния дневник в информационната система присъствията и отсъствията на кандидатите.
(3) Когато поради технически причини не е възможно отразяването на присъствията и отсъствията на кандидатите в електронния дневник, преподавателят своевременно ги нанася на хартиен носител.
(4) След отпадането на невъзможността по ал. 3 присъствията и отсъствията се нанасят и в електронния дневник.
Чл. 15и. Когато е изминала повече от една година от датата на завършване на обучението по някой от модулите, за допускане до изпит за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, за удължаване на срока на свидетелството или за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари за същия модул кандидатът преминава ново обучение.“
§ 14.·В глава трета се създава раздел Iб с чл. 15к – 15о:
„Раздел Iб
Изпити за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството и изпити за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението (изпити по ADR).
Общи положения
Чл. 15к. (1) Изпитите по ADR се организират и провеждат от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в кабинети на ИА „АА“, които отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за провеждане на проверочните изпити:
1. изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството – в кабинети на регионалните звена на ИА „АА“;
2. изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението – в изпитния център на ИА „АА“ в София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.
(2) До изпити по ADR се допускат лица:
1. преминали съответното задължително обучение в квалификационни курсове, организирани от лицата по чл. 9, ал. 1 в съответствие с учебната документация по чл. 9, ал. 2;
2. представили документ за самоличност (лична карта, международен паспорт или свидетелство за управление на моторно превозно средство, документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България);
3. платили държавната такса за явяване на изпит, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
4. явили се преди приключване на проверката на самоличността на кандидатите.
(3) Лицата, явяващи се на изпит за удължаване на срока на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, представят и легализиран превод на свидетелството, ако то е издадено:
1. преди 31.12.2012 г., включително, от компетентен орган на страна по ADR;
2. след 1.01.2013 г. от компетентен орган на държава, която е страна по ADR, но не е членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
(4) Лицата, явяващи се на изпит за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, представят и легализиран превод на удостоверението, ако то е издадено от компетентен орган на държава, която е страна по ADR, но не е членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
Чл. 15л. (1) Кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на валидност на свидетелството и кандидатите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се представят на изпит от управителите на лицата по чл. 9, ал. 1 или упълномощени от тях лица чрез информационната система.
(2) При повторно и следващо явяване на изпит по ал. 1, както и за явяване на изпит за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари кандидатите могат да подават документите си за явяване на изпит в регионалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) Кандидатите по ал. 2 подават заявление по образец (приложение № 1е или приложение № 1ж) в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не по-късно от 3 работни дни преди избраната дата за изпит, към което прилагат копие на легализирания превод на свидетелството, съответно удостоверението – в случаите по чл. 15к, ал. 3 и 4.
Чл. 15м. (1) Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството се провеждат от служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, определен в деня на изпита чрез електронен жребий по реда на приложение № 1з.
(2) Изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на удостоверението се провеждат от комисия, назначена в деня на изпита от директора на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“. Комисията се състои от председател и член на комисията.
(3) Отговорите на отворените въпроси и казусите от изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението се оценяват от комисия, различна от комисията, провела изпита по ал. 4, назначена от директора на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“.
(4) Служителите, които могат да бъдат включвани в комисиите по ал. 3, трябва да притежават удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
(5) Служителите, които могат да бъдат включвани в жребия по ал. 1 и в комисиите по ал. 2 и 3, се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Чл. 15н. (1) Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелство се провеждат всеки четвъртък, който е на четна дата.
(2) Изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението се провеждат на сесии.
(3) Една и съща група за изпит може да включва кандидати за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и кандидати за удължаване на срока на свидетелството, съответно кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и кандидати за удължаване на срока на удостоверението.
Чл. 15о. Изпитите по ADR се организират и провеждат по реда, определен в приложение № 1з.“
§ 15.·Наименованието на раздел II от глава трета се изменя така:
„Раздел II
Съдържание на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението“.
§ 16.·В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като думите „по образец съгласно приложение № 2“ и запетаята след тях се заличават.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Изпитът за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението е теоретичен и се състои от две части:
1. при първата част кандидатите решават тест с въпроси с вписване на отговор (отворени въпроси);
2. втората част се състои в решаване на казуси.
(3) За изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на удостоверението изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ утвърждава масив от изпитни въпроси с вписване на отговор и казуси по съдържанието на темите, определени в т. 1.8.3 от приложение А на ADR. Изпитните въпроси и казусите по модулите „Клас 1“ и „Клас 7“ се съгласуват съответно с Министерството на вътрешните работи и Агенцията за ядрено регулиране.“
§ 17.·Създават се чл. 16а – 16е:
„Чл. 16а. (1) Тестът на всеки кандидат е индивидуален, обозначен с уникален номер и съдържа изпитни въпроси по всички модули, за които кандидатът се явява на изпит.
(2) Тестът съдържа 10 въпроса от модул „Общи теми“ и въпроси от специализираните модули, за които кандидатът се явява на изпит:
1. за придобиване на квалификация само за един модул („Клас 1“, „Клас 2“, „Клас 7“, „Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9“ ·или „Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво по номер на ООН: 1268 или 1863“) – 10 въпроса от съответния модул; времето за решаване на теста е 80 минути;
2. за придобиване на квалификации за повече от един модул – по 5 въпроса от всеки модул, за който кандидатът се явява на изпит; времето за решаване на теста е 40 минути за въпросите от модул „Общи теми“ и по 20 минути за въпросите от всеки от модулите.
(3) Когато кандидатът притежава квалификация по модул „Общи теми“ и се явява на изпит за придобиване на квалификация:
1. само по един модул – решава 10 въпроса от съответния модул; времето за решаване на теста е 40 минути;
2. по повече от един модул – решава по 5 въпроса от всеки от модулите; времето за решаване на теста е по 20 минути за въпросите от всеки от модулите.
Чл. 16б. (1) При втората част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант кандидатът решава по два казуса за всеки модул, за който се явява на изпит.
(2) Времето за решаване на казусите е общо 120 минути.
Чл. 16в. (1) Съдържанието на първата част на изпита за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността на превоза на опасни товари е идентично със съдържанието на изпита за придобиване на удостоверението.
(2) При втората част на изпита за удължаване на срока на удостоверението кандидатът решава по един казус за всеки от модулите, за които се явява на изпит. Времето за решаване на казусите е 60 минути за всеки модул.
Чл. 16г. (1) Оценка се поставя за всеки от модулите поотделно.
(2) За положителна оценка за модул при първата част на изпита е необходимо броят на точките от правилните отговори на въп­росите да е не по-малко от 70 % от общия брой точки за отговорите на въпросите от съответния модул.
(3) За положителна оценка за модул при втората част на изпита е необходимо общият брой на точките от правилните отговори на казусите за модула да е не по-малък от 70 % от общия брой на точките за съответните казуси.
(4) Когато кандидатът е получил отрицателна оценка на теста, решенията на казусите за съответния модул не се оценяват.
(5) Изпитът за придобиване и за удължаване на срока на удостоверението за консултант е издържан успешно, когато кандидатът е получил положителна оценка от първата част на изпита и положителна оценка от втората част от изпита за съответния модул.
Чл. 16д. (1) Когато при първата част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността на превоза на опасни товари или за удължаване на срока на удостоверението кандидатът е издържал успешно изпита за модул „Общи теми“, но има отрицателна оценка за някой от специализираните модули, при повторно и всяко следващо явяване кандидатът решава само въпросите от съдържанието на темите за модула, за който се явява на изпит.
(2) Когато кандидатът е издържал успешно първата част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари или за удължаване на срока на удостоверението, при повторно и всяко следващо явяване полага само втората част на изпита.
(3) Когато е изминала повече от една година от успешното полагане на изпита за модул „Общи теми“, за допускане до изпит за придобиване на квалификация по специализираните модули кандидатите подлежат на нов изпит за модул „Общи теми“.
(4) За придобиване на квалификация по нов модул кандидат, притежаващ валидно удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари:
1. полага изпит само по новия модул, или
2. полага нов изпит по модул „Общи теми“ и изпит по модула, за който желае да придобие квалификация.
Чл. 16е. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ анулира резултата от изпита на кандидат:
1. за когото се установи, че за допускане до изпит е представил неистински документ или документ с невярно съдържание;
2. не е решил самостоятелно изпитния си тест;
3. за когото се установи, че процедурата за запазване на анонимност при провеждане на изпита му е нарушена (върху изпитния тест или листа с казусите са поставени отличителни знаци, имена, подписи, символи или други белези).“
§ 18.·Член 17 се отменя.
§ 19.·В чл. 18, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво с номер по ООН: 1268 или 1863.“
§ 20.·Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Удостоверението на консултант по безопасността при превоз на опасни товари се издава със срок 5 години от датата на успешно положения изпит (датата на вписване на положителната оценка в протокола от проведения изпит) – когато кандидатът се е явил на изпит само за един специализиран модул, или от датата на първия успешно положен изпит за един от специализираните модули – когато кандидатът се е явил на изпит за няколко модула.
(2) В удостоверението се вписват всички модули, за които кандидатът е придобил квалификация. Когато след издаването на удостоверението консултантът придобие квалификация и по други (нови) модули, те се добавят в удостоверението, без да се променя срокът му на валидност.
(3) Ново удостоверение с нов срок на валидност 5 години се издава, когато кандидатът е:
1. положил успешно нов изпит по модул „Общи теми“ в срока на валидност на удостоверението;
2. положил успешно изпит за удължаване на срока на валидност на удостоверението, като срокът на новото удостоверение започва да тече от датата на изтичане на срока на предишното и в него се вписват само модулите, за които кандидатът успешно е положил изпит за удължаване на срока.“
§ 21.·Наименованието на раздел III в глава трета се изменя така:
„Раздел III
Съдържание на изпита за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на свидетелството“.
§ 22.·Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да притежават свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, издадено след успешно положен изпит.
(2) Едно лице може да притежава само едно валидно свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари.“
§ 23.·В чл. 22, ал. 1 думите „приложение № 4, раздел I“ се заменят с „т. 8.2.2.3.2 от ADR“ и след думите „раздел І“ се добавя „(модул „Основен“)“.
§ 24.·В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в края на изречение първо, след думата „товари“ се добавя „по съответния модул – „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“.
2. В ал. 2 след думите „допускат до“ се добавя „изпит за“ и думите „за основен курс“ се заменят с „по модул „Основен“.
3. В ал. 3 след думата „изпит“ се добавя „по модул „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“.
§ 25.·Създават се чл. 23а и 23б:
„Чл. 23а. (1) За изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване и удължаване на срока на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ утвърждава масив от изпитни въпроси за модулите, определени в т. 8.2.2.3.2 от ADR. Изпитните въпроси по модулите „Клас 1“ и „Клас 7“ се съгласуват съответно с Министерството на вътрешните работи и Агенцията за ядрено регулиране.
(2) Тестът на всеки кандидат е индивидуален, обозначен с уникален номер и съдържа изпитни въпроси по всички модули, за които се явява кандидатът.
(3) Тестовете на хартиен носител, използвани в случай на технически проблем, съдържат въпросите за всички модули, като кандидатите решават само въпросите за модулите, за които се явяват на изпит.
(4) Решените тестове се оценяват по електронен начин, като оценка се поставя за всеки модул поотделно.
Чл. 23б. (1) Съдържанието на тестовете за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари е в зависимост от модулите, за които кандидатът се явява на изпит:
1. за модул „Основен“ – 30 въпроса, като оценка „ДА“ се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 6 грешни отговора; времето за решаване на теста е 60 минути;
2. за модули „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“ – по 15 въпроса за всеки от модулите, като оценка „ДА“ се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора; времето за решаване на теста е 30 минути.
(2) Съдържанието на тестовете за удължаване на срока на валидност на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари е в зависимост от модулите, за които кандидатът притежава квалификация, и модулите, за които е преминал обучение:
1. за модул „Основен“ – 15 въпроса, като оценка „ДА“ се поставя за не повече от 3 грешни отговора; времето за решаване на теста е 30 минути;
2. за модули „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“ – 10 въпроса, като оценка „ДА“ се поставя за не повече от 2 грешни отговора; времето за решаване на теста е 20 минути.
(3) По време на изпита кандидатите имат право да ползват таблица за смесено товарене (приложение № 4а).“
§ 26.·Член 24 се отменя.
§ 27.·В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават изречения второ и трето: „Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и изпитите за удължаване на срока на свидетелството са теоретични и се състоят в решаване на тест по електронен начин. Електронните устройства за решаване на тестовете осигуряват запазване на решените тестове и прилагане към тях на три снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата. Записите се съхраняват 2 години.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „по методика, утвърдена от изпълнителния директор на ИА „АА“ се заличават.
4. Алинея 4 се отменя.
5. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) До изпит за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за модулите „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“ се допускат само кандидати, които имат валиден успешно положен изпит за модул „Основен“. Валидността на модул „Основен“ е 5 години.
(6) Кандидатът за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари или за удължаване на срока на валидност на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за модулите „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“ може да положи нов изпит за модул „Основен“, независимо че има валиден такъв.
(7) До изпит за удължаване на срока на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари се допускат само кандидати, които имат валидно свидетелство, в което е вписан модулът, за който ще се явяват на изпит.“
§ 28.·Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари се издава със срок на валидност 5 години, който започва да тече от датата на последния успешно положен изпит по модул „Основен“.
(2) В свидетелството се вписват всички модули, за които кандидатът е придобил квалификация. Когато след издаването на свидетелството водачът придобие квалификация и по други (нови) модули, те се добавят в свидетелството, без да се променя срокът му на валидност.
(3) Ново свидетелство с нов срок на валидност 5 години се издава, когато кандидатът е:
1. положил успешно нов изпит по модул „Основен“ в срока на валидност на свидетелството, като:
а) когато до изтичане на валидността на свидетелството остава по-малко от една година, срокът на новото свидетелство започва да тече от датата на изтичане на срока на предишното свидетелство на същия водач;
б) когато до изтичане на валидността на свидетелството остава повече от една година, срокът на новото свидетелство започва да тече от датата на последния успешно положен изпит по модул „Основен“ от водача.“
§ 29.·Член 26а се отменя.
§ 30.·В глава трета се създава раздел IIIа с чл. 28а – 28б:
„Раздел IIIа
Издаване на свидетелствата за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и на удостоверенията за консултант по безопасността при превоз на опасни товари. Издаване на дубликати
Чл. 28а. (1) Свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари или удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари се издават на кандидат, който е преминал успешно предвиденото в тази наредба задължително обучение и/или е положил успешно съответния изпит.
(2) За издаване на свидетелство кандидатите подават заявление по образец (приложение № 11) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към което се прилагат:
1. Снимка, отговаряща на следните изиск­вания:
а) размер 45·х·35 мм;
б) изобразеното на тях лице е заснето фронтално;
в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25·х·35 мм.
2. Документ за платена цена по чл. 27а.
3. В случай на загубено или повредено свидетелство – декларация, в която се посочват обстоятелствата.
4. В случай на откраднато свидетелство – документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.
(3) Заявлението по ал. 2 може да бъде подадено във всяко регионално звено на ИА „АА“ в областните градове или в седалището на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ·– София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или по пощата, включително с куриер.
(4) Когато към заявлението не са приложени всички изискуеми документи и/или в заявлението и/или приложените към него документи са установени непълноти или нередовности, или заявителят не се е подписал на определеното място, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява заявителя за това и определя 10-дневен срок за отстраняването на посочените несъответствия.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощено от него длъжностно лице издава свидетелството в 10-дневен срок от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите в него или отказва да издаде свидетелство, когато:
1. кандидатът не отговаря на изискванията на тази наредба;
2. несъответствията не са отстранени в срока по ал. 4.
(6) Отказът по ал. 5 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари въз основа на резултатите от успешно положения изпит на съответния кандидат, отразени в протокола от изпита, в 30-дневен срок от успешното полагане на изпита.
(8) Свидетелството и удостоверението могат да бъдат получени лично от заявителя или упълномощен негов представител. При получаване на свидетелството, съответно удостоверението, пълномощникът представя нотариално заверено пълномощно или адвокатска карта. Упълномощаването следва да е изрично за получаване на съответния документ.
(9) Свидетелството и удостоверението могат да бъдат получени от деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, или от заявено от кандидата регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(10) Свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари може да бъде получено на посочен от заявителя адрес срещу заплащане от негова страна на цената за доставката.
(11) При получаване на удостоверението се представя документ за платена държавна такса за издаване на удостоверението, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(12) При получаване на свидетелството се връща предишното свидетелство, ако има такова. Когато е заявено получаване чрез куриер, предишното свидетелство се прилага към заявлението за издаване. При получаване на удостоверението предишното удостоверение, издадено на същото лице, се връща, ако някой от класовете, за които се издава новото, се съдържат и в предишното удостоверение.
Чл. 28б. (1) Дубликат на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари се издава и получава въз основа на заявление по образец (приложение № 11) по реда на чл. 28а.
(2) За издаване на дубликат на удостоверение кандидатите подават заявление по образец (приложение № 5и). Към заявлението се прилага документ за платена държавна такса за издаване на дубликат на удостоверение, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) Когато свидетелството или удостоверението са откраднати, към заявлението по ал. 1 и 2 се прилага документ от компетентен орган, удостоверяващ това обстоятелство.“
§ 31.·В чл. 37, ал. 2 думите „Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.; доп., бр. 79 от 2001 г.; изм., бр. 32 от 2003 г., бр. 52 от 2005 г.; попр., бр. 58 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2006 г.)“ се заменят с „Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., бр. 73 от 2014 г. и бр. 40 от 2016 г.)“.
§ 32.·В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „български“ се поставя запетая и се добавя „като заглавието на удостоверението и всички забележки, вписани под № 11, са написани“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „приложение № 8А към чл. 31а, ал. 2 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства)“ се заменят с „приложение № 12 към чл. 43, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства“;
б) в т. 2 буква „бб“ се изменя така:
„бб) сертификати за оценяване на съответствието и за ново оценяване на съответствието, както и докладите от периодичните и междинните проверки и извънредните прегледи, издадени от нотифициран орган, на транспортируемите оборудвания под налягане, използвани за превоз на газове, така както са определени в т. 2.2.2.1.1, глава 2.2, част 2, приложение А на ADR и на вещества с ООН (UN) № 1051, 1052, 1790, 1745, 1746 и 2495 от ADR;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. копие на свидетелство за регистрация на превозното средство;“
г) създава се т. 4:
„4. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Не се изисква протоколът по ал. 3, т. 1 от първия преглед на нов влекач, одобрен съгласно т. 9.1.2.2 от ADR, за теглене на полуремарке, за който производителят, негов надлежно упълномощен представител или организация, призната от компетентния орган, са издали декларация за съответствие с изискванията на глава 9.2 от ADR.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Валидността на удостоверението по ал. 1 може да бъде продължена с 1 година след извършване на ежегоден преглед за годност на ППС за превоз на опасни товари:
1. от лицата по чл. 37, ал. 2;
2. от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – при промяна на данните от удостоверението по ал. 1 се вписва новият срок на валидност.“
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) При промяна на данните от удостоверението по ал. 1 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава ново удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари, с новите данни за срока на валидност на върнатото удостоверение.“
§ 33.·Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Всяко пътно превозно средство, с което се извършва превоз на опасни товари, се сигнализира с оранжеви табели за опасен товар и се обозначава със знаци за опасност, когато това се изисква, съгласно част 5 на приложение А от ADR.
(2) Сигнализацията с оранжеви табели и знаци за опасност върху пътното превозно средство трябва да бъде добре видима, четлива и устойчива по време на превоз.
(3) Идентификационният номер за опасност и номерът на веществото (номер по ООН), изобразени на оранжевите табели, трябва да издържат на огън най-малко 15 минути.“
§ 34.·Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Сигнализацията с оранжеви табели, която не се отнася до превозваните опасни товари или до остатъците от такива товари, трябва да бъде премахната или закрита. ·В случай че табелите се закрият, покритието да е пълно и да издържа на огън поне 15 минути.“
§ 35.·В чл. 44, ал. 7 думите „самото място или друго място“ се заменят с „най-близкото безопасно място“, а думите „с оглед осигуряване на безопасност“ се заличават.
§ 36.·В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При констатиране на нарушения от рискова категория 1 и 2 се прилагат принудителните административни мерки, предвидени в чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 37.·В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ могат да присъстват при провеждане на курсове за обучение на водачи на моторно превозно средство за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и осъществяват контрол по спазване на изискванията, определени в учебната документация и тази наредба.“
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Контролните органи проверяват:
1. учебния кабинет – за съответствие с изискванията на чл. 11;
2. учебната документация, използвана при обучението;
3. спазването на учебната документация, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) Лицата, получили разрешение за обучение на водачи на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари, осигуряват на контролните органи по чл. 44, ал. 1 достъп за извършване на проверка на материалната база и при поискване предоставят цялата документация, свързана с обучението на кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.
(4) При извършване на проверки на теоретичните занятия и практическите упражнения при провеждане курсове за обучение на водачи на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари контролните органи по чл. 44, ал. 1 имат право да проверяват документите за самоличност на присъстващите кандидати.“
§ 38.·В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 7 – 12:
„7. „Клин за подлагане на колелата“ е приспособление за застопоряване на гумите, размерът на който съответства на максималната маса на превозното средство и диаметъра на гумите.
8. „Екипаж на превозното средство“ са лица, които придружават водача по време на превоза на опасни товари по причини, свързани с безопасността, сигурността, обучението или експлоатацията.
9. „Номер по ООН“ е четирицифрен идентификационен номер на опасното вещество или изделие.
10. „Ново оценяване на съответствието“ е процедурата, извършвана по искане на собственика или оператора за последващо оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, произведено и пуснато на пазара преди 1.01.2007 г.
11. „Нотифициран орган“ е проверяващ орган, който отговаря на изискванията на ADR и на условията по чл. 20 и 26 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане и е нотифициран в съответствие с чл. 24 от същата наредба.
12. „Оценка на съответствието“ е процес на проверка на съответствието на даден продукт съгласно разпоредбите на точки 1.8.6 и 1.8.7 на ADR по отношение на одобрението на типа, производствения надзор и първоначалния контрол и изпитване.“
§ 39.·В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2015 г.“ се заменят с „1 януари 2017 г.“.
§ 40.·Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 1 ·към чл. 15, ал. 3
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ПРОТОКОЛ № ....................................../.......................г.
за съответствие на учебен кабинет за обучение с изискванията на чл. 11 от Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и утвърдената учебна документация по чл. 9, ал. 2
Днес, .......................................... г., комисия в състав:
Председател: ........................................................................................ – служител на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Членове: 1. ...................................................................................... – служител на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
2. ............................................................................................................. ·– представител на лицето по чл. 9,
по искане на: .........................................................................................................................................................
·······································(фирма, организация)
ЕИК/БУЛСТАТ: ........................................................................................, тел. .................................................
Адрес: ........................................................................................................................................................................,
направи преглед на учебен кабинет на адрес: ......................................................................................................................................................................................
............................................, площ на кабинета .................. кв. м.
№·по ред
Изисквания
Съответства
ДА
НЕ
1.
Светла височина на помещението не по-малко от 2,40 м
··
2.
Естествено осветление през светлата част на денонощието и изкуствено ·осветление за тъмната част от денонощието
··
3.
Осигурени условия за отопление на помещението
··
4.
Работни места за преподавателя и ......................... бр. кандидати
··
5.
Учебна дъска
··
6.
Аудио-визуална техника
··
7.
Дидактически материали, предвидени в учебната документация
··
8.
Санитарен възел
··
9.
Учебни помагала и средства за провеждане на практическото обучение, ·предвидени в учебната документация
··
Заключение на комисията: учебният кабинет е ГОДЕН/НЕГОДЕН за обучение на ................................
·················································· ··························································(водачи, консултанти)
Забележки на комисията: ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Възражения на заявителя: ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Комисия:
Председател: ....................................................
Членове:·······1. .................................................
· · · · · · · · · · · ·2. .................................................“
§ 41.·Приложение № 1а към чл. 8б, т. 7 се изменя така:
„Приложение № 1а ·към чл. 12, т. 4
Удостоверения за консултант, придобити до 16.05.2016 г.
·
ВОДАЧИ
КОНСУЛТАНТИ
Всички
Основен
Цистерни
Клас 1
Клас 7
Общи теми
Клас 1
Клас 2
Клас 7
Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво ООН: 1268 или 1863
Клас 1
··
x
··
x
····
Клас 2
······
x
···
Клас 7
···
х
···
x
··
Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
x
···
x
···
x
х
Клас 2, Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
x
x
··
x
·
x
·
x
х
Клас 2, Товари с ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво ООН: 1268 или 1863
·
x
·······
х
Всички класове
x
x
x
x
x
x
x
x
x
х
Удостоверения за консултант, придобити след 16.05.2016 г.
·
ВОДАЧИ
КОНСУЛТАНТИ
Всички
Основен
Цистерни
Клас 1
Клас 7
Общи теми
Клас 1
Клас 2
Клас 7
Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво ООН: 1268 или 1863
Клас 1
x
·
x
·
x
x
····
Клас 2
x
···
x
·
x
···
Клас 7
x
··
x
x
··
x
··
Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
x
···
x
···
x
·
Клас 2, Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
x
x
··
x
·
x
·
x
x
Клас 2, Товари с ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво ООН: 1268 или 1863
x
x
··
x
····
x
Всички класове
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
§ 42.·Създава се приложение № 1б към чл. 15, ал. 1:

„Приложение № 1б към чл. 15, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
от фирма: ..........................................................................., ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ ....................................
Адрес: ............................................................................................................................., тел.: ....................................
Управител: ....................................................................................................................., ЕГН: ....................................
Моля да ми бъде извършена следната административна услуга:
··издаване на разрешение;
··промени в обстоятелствата, вписани в разрешението или удостоверени с документите по чл. 15, ал. 1;
··продължаване на срока на разрешението за нови 5 години.
За извършване на обучение на:
··водачи на МПС за превоз на опасни товари;
··консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.
Прилагам следните документи:
··ЕИК на търговеца или БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел или документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на бюджетна издръжка – копие от акта за тяхното създаване;
··учебна документация в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 2 (в два екземпляра);
··учебно помагало в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1;
··копие на документ за собственост или договор за наем за помещенията, които се ползват за учебен кабинет;
··копие на дипломите за висше образование на преподавателите (и приложението към нея) – документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение;
··копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите (документът се представя за преподавателите, които за първи път се вписват в списък към разрешение, или за преподавателите, в чиито свидетелства за управление на МПС има промяна на данните след предходното им представяне в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“);
··свидетелства за съдимост на преподавателите в оригинал;
··списък на преподавателите по образец (приложение № 1в);
··документи за платена държавна такса за издаване на разрешение и за проверка на съответствието на учебния кабинет с изискванията на чл. 11 съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Забележка.·Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 2, ал. 1 и подпис на управителя.
Оригиналите на документите се представят за сверка.
Дата: ......................... ···························Подпис: ...............................“
§ 43.·Създава се приложение № 1в към чл. 15, ал. 1, т. 6:
„Приложение № 1в към чл. 15, ал. 1, т. 6
СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
№ по ред
Име, ·презиме, фамилия
ЕГН
Удостоверения ·за консултант ·по модули
(№/валидност ·на модула)
·Свидетелство за управление ·№/дата на издаване
Диплома за ·вис­ше образование №/
дата на издаване
Класификация за модули и теми
водачи
консултанти
········
§ 44.·Създава се приложение № 1г към чл. 15, ал. 5:
„Приложение № 1г ·към чл. 15, ал. 5
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ·И СЪОБЩЕНИЯТА
·
РАЗРЕШЕНИЕ
№ ......................................
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 14а, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗДАВА НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ НА:
...........................................................................................................................................................................................
(наименование на фирмата)
БУЛСТАТ/ЕИК: ...........................................................................................................................................................
АДРЕС: .............................................................................................................................................................................
УПРАВИТЕЛ: ................................................................................................................................................................
ТЕЛ.: .................................................
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА:
ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ·ОПАСНИ ТОВАРИ И/ИЛИ КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗИТЕ
НА ОПАСНИ ТОВАРИ
·
ИЗДАДЕНО НА: ................................................. г.
ВАЛИДНО ДО: ................................................... г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
····························································· (подпис, печат)
(упълномощен със Заповед № .............../.................. ·г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията)“
§ 45.·Създава се приложение № 1д към чл. 15, ал. 7:
„Приложение № 1д към чл. 15, ал. 7
СПИСЪК
към разрешение № ......................./............................. г.
Фирма: ........................................................................................... БУЛСТАТ/ЕИК: .................................................,
адрес: ............................................................................................., тел.: .......................................................................,
управител: ..................................................................................., ЕГН: .....................................................................
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И/ИЛИ КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗИТЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
I. Учебен кабинет:
1. Адрес: ..........................................................................................................................................................................
Протокол за годност: № ................./........................ г., брой места: ..................., площ: ........................ кв. м.
II. Преподаватели:
№ по ред
Име, ·презиме, ·фамилия
·ЕГН
Удостоверения за консултант по модули
(№/валидност на модула)
·Свидетелство за управление ·№/дата на издаване
Диплома за ·висше образование №/дата на издаване
Класификация за модули и теми
водачи
консултанти
········
Списъкът е издаден на: ................................................... г.
Разрешението е валидно до: .......................................... г.“
§ 46.·Създава се приложение № 1е към чл. 15л, ал. 3:
„Приложение № 1е ·към чл. 15л, ал. 3
ДО
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
гр. ..............................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................................
ЕГН .............................................................., тел. ........................................................................................................
Желая да положа изпит за:
··придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;
··удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари.
Желая да положа изпит за квалификация по следните модули:
··модул „Основен“;
··модул „Цистерни“;
··модул „Клас 1“;
··модул „Клас 7“.
Желая да положа изпит:
1. на .................................../20 .......... г.;
2. в регионалното звено на ИА „АА“ в гр. ........................................
Уведомен съм, че:
··изпитът ще се проведе на ......................../20 ...... г. от ...................... ч. в кабинета на регионалното звено на ИА „АА“ в гр. .........................................................;
··в деня на изпита трябва да представя на председателя на комисията документите за платени държавни такси за явяване на заявените изпити за съответните модули (съгласно Тарифа № 5).
··Прилагам легализиран превод на свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари, ·издадено от компетентен орган на страна по Спогодба ADR (което не е издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария) – когато се изисква.
Дата: .........................························Подпис: ..............................“
§ 47.·Създава се приложение № 1ж към чл. 15л, ал. 3:
„Приложение № 1ж към чл. 15л, ал. 3
ДО
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
гр. ...............................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................................
ЕГН .............................................................., тел. ........................................................................................................
Желая да положа изпит за:
··придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;
··удължаване на срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
Желая да положа изпит на ........................./20 ..... г. за квалификация по следните модули:
··модул „Общи теми“;
··модул „Клас 1“;
··модул „Клас 2“;
··модул „Клас 7“;
··модул „Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9“;
··модул „Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво, класифицирано под номер на ООН: 1268 или 1863“.
Прилагам легализиран превод на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, издадено от компетентен орган на страна по Спогодба ADR (което не е издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария) – когато се изисква.
Уведомен съм, че:
··изпитът ще се проведе на ............................/20 ........ г. от .................... ч. в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в гр. .............................................................................;
··в деня на изпита трябва да представя на председателя на комисията документите за платени държавни такси за явяване на заявените изпити за съответните модули (съгласно Тарифа № 5).
Удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари желая да получа от:
··регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в гр. .........................;
··деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.
Дата: ..............................··········Подпис: ..............................“
§ 48.·Създава се приложение № 1з към чл. 15м, ал. 1:
„Приложение № 1з към чл. 15м, ал. 1
РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВОДАЧ НА МПС ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Част І
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
Раздел I
Графици за провеждане на изпитите
1. Изпитите по ADR се провеждат по електронен график, изготвен от:
а) съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – за изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството;
б) дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“ – за изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението.
2. Графикът по т. 1, буква „а“ се публикува в информационната система в четвъртък, три седмици преди провеждането на съответния изпит.
3. Графикът по т. 1, буква „б“ се изготвя за предстоящите изпити за период от три месеца и се публикува в информационната система и на електронната страница на ИА „АА“ в интернет не по-късно от един месец преди първия планиран изпит за съответното тримесечие.
4. В графиците се формират групи за изпит. Броят на кандидатите в групите за изпит е в зависимост от броя на оборудваните места в кабинета за провеждане на изпита, но е не повече от 16 – за изпитите по т. 1, буква „а“, и не повече от 28 – за изпитите по т. 1, буква „б“. При наличие на по-голям брой технически средства за провеждане и оценяване на изпитите се допуска в групите за изпит по т. 1, буква „а“ да се вписват до 24 кандидати.
5. Групите за изпит се формират, като учебните центрове вписват в електронния график кандидатите, които предлагат за изпит, в незаетите места на предпочитаните от тях дати. Когато в графика е обявена повече от една комисия за изпит, запълването на групите е последователно – една от обявените групи е отворена за вписване на кандидати, като вписването в следващата група е възможно само след запълване на предходната.
6. Един и същи служител на ИА „АА“ може да проведе изпит на не повече от 3 групи кандидати за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството в един и същи ден.
7. Изпитът по т. 1, буква „б“ за всяка група кандидати се провежда в два последователни дни.
8. Вписването на кандидатите в групите за изпит за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението се преустановява три дни преди деня на провеждане на изпита (в края на работния ден).
8.1. Вписването на кандидатите в групите за изпит за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството се преустановява в деня, предхождащ деня на провеждане на изпита (в края на работния ден).
9. Когато желаещите да се явят на изпит в определен ден кандидати са повече, отколкото са първоначално предвидените възможности за това:
а) за изпитите по т. 1, буква „а“ се определя допълнителна дата за изпит, която е в първия работен ден след първоначално планираната дата;
б) за изпитите по т. 1, буква „б“ се определят допълнителни дати.
10. Служител на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ проверява съответствието на данните от заявлението и документа за самоличност на кандидатите по чл. 15л, ал. 2. Заявленията се регистрират в деловодната система на ИА „АА“.
11. Служителят по т. 10 определя датата за явяване на изпит съвместно с кандидата, регистрира кандидата в информационната система и го включва в съответния изпитен протокол.
Раздел IІ
Документи за провеждане на изпитите
12. За провеждане на изпитите съответното регионално звено на ИА „АА“ чрез информационната система изготвя протоколи. За всяка група се изготвя отделен протокол.
13. Технически и очевидни фактически грешки в личните данни на кандидатите се отразяват със забележка в протокола на хартиен носител от лицето, определено за провеждане на изпита. Копие на протокола с нанесените корекции се изпраща в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“ за отразяване в информационната система.
14. Протоколите от проведените изпити се съхраняват 50 години от датата на провеждане на съответния изпит.
15. За провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на удостоверението служител на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“ комплектува протокола с необходимите за провеждане на изпитите тестове и казуси. Документите за провеждане на изпита се запечатват в плик.
16. Решените изпитни тестове и казуси и другите документи, свързани с изпита, се съхраняват 1 година в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“.
17. Решените изпитни тестове на хартиен носител по т. 29 и 30 се съхраняват 1 година в регионалното звено, провело изпита.
17.1. Документите за платена такса за явяване на изпит се прилагат към протокола, в който кандидатът е записан за изпит, и се съхраняват 5 години от датата на провеждане на изпита.
Част ІІ
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
Раздел І
Общи разпоредби
18. Преди изтегляне на жребия по чл. 15м, ал. 1 ръководителят на съответното регионално звено на ИА „АА“ или определен от него служител отбелязват в информационната система лицата, които могат да бъдат определяни за провеждане на изпитите за съответния ден.
19. За изтегления жребий се изготвя протокол, който съдържа имената на служителите, участвали в него, и номерата на протоколите за изпитите на съответната дата в регионалното звено на ИА „АА“. Протоколът се подписва от лицето, изтеглило жребия, и се утвърждава от ръководителя на съответното регионално звено.
20. Преди започване на изпитите лицето, определено за неговото провеждане, съответно председателят на комисията:
а) се представя на изпитваните;
б) записва на учебната дъска номера на протокола и датата, на която се провежда изпитът, и номера на съответния телефон за подаване на сигнали за корупция;
в) проверява документа за самоличност на всеки от кандидатите по реда на записването им в протокола за изпит и ако установи техническа грешка в данните, нанася корекция в протокола на хартиен носител;
г) проверява и събира документите за платени такси съгласно Тарифа № ·5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
21. По време на изпитите лицето, определено за тяхното провеждане, съответно председателят на комисията:
а) следи за реда при провеждането на изпита;
б) следи за работата на системата за видео­наблюдение по чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38.
22. По време на изпитите:
а) в изпитната зала присъстват само изпитваните, лицето или комисията, определени да проведат изпита, други служители на ИА „АА“, определени по надлежния ред за осъществяване на контрол или методическо ръководство върху дейността по изпитите;
б) не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
в) не се допуска излизане на кандидатите от изпитния кабинет след проверката на самоличността, без да са предали изпитните си тестове и казуси;
г) изпитваните работят самостоятелно.
23. Изпитът на кандидат се прекратява и се поставя отрицателна оценка, когато:
а) при решаването на теста/казуса кандидатът използва печатни материали, различни от позволените, или когато върху тях са направени допълнителни вписвания;
б) нарушава реда за провеждане на изпита;
в) при решаването на теста не работи самостоятелно или използва непозволени средства при решаване на теста.
24. При прекъсване на записа на системата за видеонаблюдение по чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38 изпитите не се провеждат или се прекратяват.
Раздел ІІ
Провеждане на изпитите за свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари
25. Лицето, определено за провеждане на изпитите за свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари, получава протоколите за провеждане на изпитите, техническото устройство за присвояване и проверка на резултатите и ваучерите и съответния брой електронни устройства за решаване на тестовете.
26. В случаите по чл. 31 и 32 на лицата, определени за провеждане на изпитите, се предоставят тестове на хартиен носител, съответни на броя на електронните тестове за съответната група за изпит, и специален плик, в който се поставят тестовете и протоколите при невъзможност за провеждане на изпита с електронно устройство.
27. Лицето, определено за провеждане на изпита:
а) предоставя на кандидатите ваучерите за допускане до изпит и дава указания да разкрият внимателно номера на ваучера;
б) ориентира номера на ваучера към съответния кандидат;
в) предоставя на кандидата електронно устройство за решаване на тестовете;
г) дава указания за съдържанието на изпита и описва теста, който кандидатите ще решават (броя на въпросите, въпросите имат по един верен отговор);
д) уведомява кандидатите, че на въпрос, на който не е отбелязан отговор, се приема, че е отговорено неправилно (това не се отнася за въпросите, които не са предвидени за модула, за който се явява съответният кандидат – за тестовете на хартиен носител);
е) уведомява кандидатите, че преди предаването на теста могат да правят корекции на отбелязаните отговори;
ж) съобщава допустимия брой грешни отговори;
з) съобщава на изпитваните времето за решаване на теста;
и) дава указания, съответно уведомява кандидатите:
аа) да попълнят единния си граждански номер в определеното за това поле на екрана и да стартират програмата за запознаване със системата;
бб) за преустановяването на възможността за решаване на тестовете автоматично след изтичане на определеното време за решаването им;
вв) за възможността да предават тестовете преди изтичане на времето за решаването им;
гг) за връщането на електронните устройства след изтичане на времето, определено за решаване на тестовете;
к) уведомява за началото на изпита и стартира възможността за решаване на електронните тестове;
л) уведомява за края на изпита, когато изтече времето, определено за провеждането му, или когато всички изпитвани са предали изпитните си тестове.
28. Кандидатите могат да се запознаят с резултатите от изпита чрез номера на ваучера в информационната система.
29. При прекъсване на работата на електронното устройство за решаване на тестовете (когато няма резервно устройство) кандидатът изчаква до възстановяване на работата на устройството. Когато до 20 минути от началото на изпита работата на електронното устройство за решаване на тестовете не е възстановена, на кандидата се предоставя тест на хартиен носител.
30. При невъзможност за стартиране на работата на електронното устройство за решаване на тестове или при прекъсване на работата му лицето, определено да проведе изпита:
а) отразява в информационната система, че съответният кандидат ще решава тест на хартиен носител (чрез техническото устройство за при­свояване и проверка на тестовете и ваучерите);
б) предоставя възможност на кандидата да изтегли тест на хартиен носител и ориентира тес­та към имената на кандидата (присвоява теста);
в) дава следните указания за решаването на теста:
аа) верният отговор се отбелязва със знака „Х“;
бб) не се допуска изтриване или зачертаване на погрешно нанесен отговор;
вв) не се допускат предварителни отбелязвания върху отговорите;
г) след приключване на решаването проверява/сканира теста и съобщава резултата на кандидата.
31. При технически проблем, поради който е невъзможно провеждането на изпитите по електронен начин (невъзможност за стартиране или прекъсване на работата на техническото устройство за присвояване на ваучерите и оценяване на тестовете), лицето, определено за провеждане на изпита:
а) поканва кандидатите да изтеглят тестове по реда, по който са записани в протокола на хартиен носител; вписва в протокола срещу името на съответния кандидат номера на теста, който той е изтеглил;
б) след като кандидатите са решили изпитните тестове или след изтичане на определеното за решаване време, събира тестовете и ги поставя в специалния плик заедно с неприсвоените ваучери и протоколите от проведения изпит и запечатва плика (при работещи камери, без да напуска залата);
в) предава на ръководителя на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ специалния плик (с тестовете и ваучерите).
32. В случаите по т. 29 и 30 лицето, определено за провеждане на изпита, не по-късно от следващия работен ден изготвя доклад за конкретния случай до ръководителя на съответното регионално звено на ИА „АА“.
33. За оценяването на тестовете по т. 29 се съставя комисия от трима служители, като председател на комисията е ръководителят на съответното регионално звено на ИА „АА“, един от членовете на комисията е лицето, провело изпита, а третият служител се определя чрез жребий.
34. Комисията отваря специалните пликове при работещи камери в помещението, оборудвано с камери за видеонаблюдение на изпитите.
35. Комисията ориентира тестовете на основание вписаните в протокола номера към съответните кандидати, присвоява ваучери, като вписва в протокола номерата на ваучерите срещу имената на съответните кандидати и сканира решените тестове. Ваучерите се поставят в плик заедно с протокола и при поискване от съответния кандидат му се предоставя ваучерът с номера, вписан срещу неговото име.
36. Използваните специални пликове се съхраняват към документите от проведения изпит.
37. Когато хартиен тест не може да бъде оценен в регионалното звено на ИА „АА“ (запълване или изтриване на квадратчета за нанасяне на отговорите на въпросите, разкъсани, смачкани или зацапани тестове, неприсвоен или неправилно присвоен номер на теста), специалният плик и докладът на лицето, провело изпита, се изпращат в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“ за извършване на проверка.
38. Ръководителят на съответното регионално звено на ИА „АА“ утвърждава изпитните протоколи в деня на провеждане на изпита.
Раздел ІІІ
Провеждане на изпитите за удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
39. Председателят на комисията за провеждане на изпита разпечатва плика по т. 15 в деня на изпита в присъствието на кандидатите за изпит и члена на комисията.
40. При провеждане на всяка от двете части на изпита председателят на комисията:
а) дава указания за реда за провеждане на изпита и запазването на анонимността на решените тестове и казуси (да не се вписват данни, знаци или символи върху пликовете, тестовете и казусите);
б) предоставя на кандидатите един малък плик, един голям плик и формуляр за личните данни и данните за изпита;
в) описва теста, съответно казусите, за които кандидатите се явяват на изпит;
г) съобщава необходимия за положителна оценка процент верни отговори за съответната част от изпита;
д) съобщава на изпитваните времето за решаване на теста, съответно за решаване на казусите;
е) предоставя на кандидатите да изтеглят изпитните си тестове при първата част на изпита, съответно предоставя на кандидатите да изтеглят казусите при втората част на изпита.
41. Преди началото на всяка от двете части на изпита кандидатите попълват собственоръчно формуляра с данните, поставят попълнените и подписаните формуляри в малкия плик и го запечатват.
42. По време на изпита кандидатите нямат право да използват други печатни материали и технически средства освен:
а) приложения А и В на ADR, ако върху тях не са направени допълнителни вписвания;
б) калкулатор.
43. При поискване от кандидат председателят на комисията му предоставя допълнително бели листове за решаване на казусите, подписани от председателя и члена на комисията.
44. Решаването на изпитните тестове, съответно решаването на казусите при втората част от изпита започва, след като председателят на комисията обяви началния час за работа на кандидатите.
45. Председателят на комисията обявява последните 5 минути преди изтичане на времето за работа.
46. След приключване на определеното време за решаване на изпитните тестове, съответно за решаване на казусите, всеки кандидат поставя малкия плик и изпитния си тест или решените казуси в големия плик, запечатва плика и го предава на комисията.
47. След приключване на всяка от двете части на изпита поотделно комисията поставя протокола от изпита и всички пликове на кандидатите в общ плик, запечатва го и се подписва върху него.
48. Пликът по т. 47 се съхранява в касата в залата с постоянно видеонаблюдение в изпитния център на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Раздел ІV
Оценяване на тестовете и казусите
49. Комисията по оценяването на тестовете и казусите, които кандидатите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението са решавали по време на изпита, в присъствието на директора на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“ разпечатва плика с документите от проведения изпит. Разпечатват се пликовете на всеки кандидат, като:
а) върху малкия плик и върху решения от кандидата тест се вписва един и същи пореден номер;
б) върху малкия плик и върху листа за нанасяне на оценките на решените от кандидата казуси се вписва един и същи пореден номер.
50. Тестовете и казусите се предоставят на комисията по оценяването. Изпитните протоколи и малките пликове остават на съхранение при директора на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“.
51. Комисията по оценяването проверява решените от кандидатите тестове и казуси и ги оценява. Комисията ориентира решените тестове и казуси към съответния кандидат след разпечатване на малките пликовете. Формулярите с данните се прикрепват към тестовете/казусите с идентичен номер.
52. Председателят на комисията по оценяването нанася оценките на кандидатите в изпитния протокол и в информационната система.
53. Протоколите с нанесените резултати от изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението се разпечатват от информационната система и се утвърждават от изпълнителния директор на ИА „АА“.
54. Резултатите от проведените изпити за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството се нанасят автоматично от информационната система.
55. Протоколите с нанесените резултати от изпитите за придобиване на свидетелство се разпечатват от информационната система и се утвърждават от ръководителя на съответното регионално звено на ИА „АА“.
56. За всеки кандидат, включен в протокола, трябва да има поставена оценка от изпита или да бъде отбелязана причината, поради която няма такава. За кандидати, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит, в протокола се записва съответно „не се е явил“, „не е допуснат“ или „отстранен“.
57. Резултатите от изпита по придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението се публикуват на електронната страница на ИА „АА“ не по-късно от 30 дни от дата на провеждане на изпита.
58. Кандидатите, които желаят да разгледат изпитната си работа, подават заявление до изпълнителния директор на ИА „АА“.“
§ 49.·Приложение № 2 към чл. 16 се отменя.
§ 50.·Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 се отменя.
§ 51.·Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1 се отменя.
§ 52.·Създава се приложение № 4а към чл. 23б, ал. 3:
„Приложение № 4а към чл. 23б, ал. 3
ТАБЛИЦА ЗА СМЕСЕНО ТОВАРЕНЕ
Номера ·етикети
1
1.4
1.5
1.6
2.1, 2.2, 2.3
3
4.1
4.1 +··l
4.2
4.3
5.1
5.2
5.2 + 1
6.1
6.2
7 A, B, C
8
9
1
Разрешено само при определени условия
··············
1.4
··············
1.5
··············
1.6
··············
2.1, 2.2, 2.3
··················
3
··················
4.1
··················
4.1 + 1
··················
4.2
··················
4.3
··················
5.1
··················
5.2
··················
5.2 + 1
··················
6.1
··················
6.2
··················
7A, B, C
··················
8
··················
9
··················
·
·
····– забранено
··
··– разрешено
······ ······················
·
§ 53.·Приложение № 5 към чл. 26а се отменя.
§ 54.·Създава се приложение № 5и към чл. 28б, ал. 2:

„Приложение № 5и към чл. 28б, ал. 2
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на дубликат на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
от ......................................................................................................................................................................................,
ЕГН ...................................................................................................., тел. ...................................................................
Желая да ми бъде издаден дубликат на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
Прилагам документ за платена такса за явяване на изпит съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Забележки:
1. В случай на загубено или унищожено удостоверение към заявлението се прилага и декларация, свободен текст, в която се посочват обстоятелствата.
2. В случай на откраднато удостоверение лицето прилага и документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.
Подпис: .............................................
Дата: ..................................................“
§ 55.·В приложение № 11 към чл. 26а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „чл. 26а, ал. 1“ се заменят с „чл. 28а, ал. 2“.
2. Думите „ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „КД – ДАИ“ гр. ...............................................…“ се заличават.
3. Полето „ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ“ се изменя така:
„Към заявлението прилагам:
1. Снимка, отговаряща на следните изисквания:
а) размер 45·х·35 мм;
б) изобразеното на тях лице е заснето фронтално;
в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25·х·35 мм.
2. Документ за платена цена по чл. 27а.
3. В случай на загубено или повредено свидетелство – декларация, в която се посочват обстоятелствата.
4. В случай на откраднато свидетелство – документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.“
4. Приемно-предавателната част към заявлението се изменя така:
„Приемно-предавателна част към заявлението
Свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари желая да получа от:
1. деловодството на ИА „Автомобилна администрация“ – гр. София····································································· ················
2. регионалното звено на „Автомобилна администрация“ – гр. ...................................................................········ ·· ·· ·····
3. чрез куриерска фирма ………………………….......................................................…………… на следния адрес:··· ······················
Получател .....................................................................................................................................................................,
ул. ............................................................................ № ........., бл. .........., вх. ............., ет. ...........,·ап. ................,
ПК .................... гр./с. .........................................................., държава .....................................................................
При искане за получаване на посочен от заявителя адрес таксата за куриерската услуга за доставката на свидетелството се заплаща от заявителя при получаване на доставката.
Приемно-предавателен протокол при получаване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Днес, ......................................,
ПРИЕЛ: ...........................................................................................................................................................................,
····················(име, презиме, фамилия на притежателя на ADR свидетелство)
ЕГН: .................................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия на упълномощеното лице)
ЕГН: .................................................................................................................................................................................,
получих ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, с № ...................., издадено на ............................ 20 ......... г. от :
··деловодството на ИА „Автомобилна администрация“ – гр. София;
··регионалното звено на „Автомобилна администрация“ – гр. ........................................................................
ПРЕДАЛ: .........................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на служителя, предал свидетелството)
гр. ........................................................ предал: .....................................................
дата ..................................................... приел: ......................................................
Приложение:·Копие на пълномощно (в случай че се получава от упълномощено лице).
··За заплатената по чл. 27а цена за издаване на картата желая да бъде издадена фактура на следното юридическо лице:
Наименование на фирмата .........................................................................................................................................
Адрес ...............................................................................................................................................................................
IBAN ...............................................................................................................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ ..............................................................................................................................................................
МОЛ ................................................................................................................................................................................“
Допълнителна разпоредба
§ 56.·Наредбата въвежда изискванията относно превозите на опасни товари по шосе на Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 г. за адаптиране за четвърти път към научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 345, 20.12.2016 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 57.·Преподавателите, включени в списък към разрешение за обучение преди влизането в сила на тази наредба, запазват правата си да провеждат обучение за темите, определени в разрешението, до изтичане на срока на разрешението.
§ 58.·Издадените удостоверения за консултант по безопасността при превоз на опасни товари преди влизане в сила на тази наредба са валидни до изтичането на срока на тяхната валидност.
§ 59.·Курсовете за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари, започнали преди влизане в сила на настоящата наредба, се довършват по досегашния ред.
§ 60.·(1) Лица, които са преминали или започнали обучение за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по досегашния ред, могат да се явят на изпит до шест месеца след влизането в сила на настоящата наредба.
(2) В случай че лицата по ал. 1 не положат успешно изпит в определения срок, същите следва да преминат ново обучение по реда на чл. 15ж.
§ 61.·Информацията по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се подава в двумесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба.
Министър на транспорта, ·информационните технологии ·и съобщенията: ·Ивайло Московски
Министър на вътрешните работи: ·Валентин Радев
Министър на околната среда и водите:·Нено Димов
2017-09-25