Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.Наредба за уведомление по чл.62 ал.5 от кт 2019.Уведомление по чл.62 бланка 2019.Уведомление по чл.62 2019

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 1 от 2003 г.; изм., бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 1 от 2006 г.; попр., бр. 3 от 2006 г.; изм., бр. 25 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2008 г.; изм., бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 1 и 17 от 2011 г., бр. 30 от 2014 г. и бр. 23 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „ЕИК на търговеца" се заменят с „ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)".
§ 2. В чл. 3, ал. 2 и 3 думите „ЕИК на търговеца" се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ".
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „ЕИК на търговеца" се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ".
2. Точка 3 се изменя така:
„3. данни за условията по трудовия договор:
а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;
б) дата на сключване на трудовия договор;
в) дата на сключване на допълнителното споразумение, с което се променя длъжността и/или срокът на договора и/или работното място на лицето в друго населено място;
г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;
д) размер на основното трудово възнаграждение;
е) дата на прекратяване на договора;".
3. В т. 4 буква „а" се изменя така:
„а) код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението;".
§ 4. В чл. 5а, т. 2 и 3 думите „ЕИК на търговеца" се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ".
§ 5. В чл. 5б, т. 2 думите „ЕИК на търговеца" се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ".
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „а" и „в" се попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, букви „в" и „е"."
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б" се попълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата на сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение, датата на сключване на допълнителното споразумение, основанието за сключване на трудовия договор (включително когато с допълнителното споразумение се променя и основанието на сключения трудов договор) и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и кодовете по НКПД, КИД-2008 и ЕКАТТЕ."
3. В ал. 3 и 4 думите „ЕИК на търговеца" се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ".
§ 7. В чл. 8, ал. 3 след думите „коригира данните" се добавя „в".
§ 8. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:

1. Код корекция - попълва се код:
0 - при подаване на редовни данни;
1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление; в този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление; този код не се използва за корекция в т. 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, за което се подава първо уведомление с код за заличаване и ново уведомление с редовни данни;
2 - когато се заличава подадено преди това уведомление, се попълват:
а) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 и 9 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за сключен трудов договор;
б) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за сключено допълнително споразумение;
в) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 16 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за прекратяване на регистриран договор.
2. Тип на документа:
0 - договор, действащ към 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението с актуални данни към момента на подаване без т. 10 и 16;
1 - договор, сключен след 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението без т. 10 и 16;
2 - при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване и/или допълнително споразумение, сключено след 1.01.2003 г., за промяна в срока на договора и/или длъжността на лицето; в тези случаи се попълват всички точки от уведомлението без т. 16;
3 - прекратяване след 1.01.2003 г. на регистриран договор; в този случай се попълват т. 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 16.
3. Код на работодател - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.
4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП - попълва се единният граждански номер на наетото лице; за чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП.
4.1. Код за ЕГН (ЛНЧ, ЛН), служебен номер, издаден от НАП - попълва се: 0 - ако лицето е с единен граждански номер, или 2 - ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.
5. Име - попълва се името на наетото лице.
6. Презиме - попълва се презимето на наетото лице.
7. Фамилия - попълва се фамилията на наетото лице.
8. Основание на договора:
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ;
02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ;
03 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;
04 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;
05 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;
06 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;
08 - споразумение по чл. 107 във връзка с чл. 83 КТ;
09 - споразумение по чл. 107 във връзка с чл. 89 КТ;
10 - допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ;
11 - допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ;
12 - трудов договор по чл. 114 КТ;
13 - постановление по чл. 405а КТ;
14 - трудов договор за ученичество по чл. 230 КТ;
15 - трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ;
16 - трудов договор по чл. 233б КТ.
9. Дата на сключване на трудовия договор - попълва се датата на сключване на трудовия договор във формат (ддммгггг).
10. Дата на сключване на допълнителното споразумение - попълва се датата на сключване на допълнителното споразумение във формат (ддммгггг).
11. Основно трудово възнаграждение - попълва се основното трудово възнаграждение към датата на сключване на договора/допълнителното споразумение.
12. Срок на договора - попълва се датата във формат (ддммгггг), на която периодът от време или срокът на договора изтича:
- когато в т. 8 е попълнен код 02;
- когато в т. 8 е попълнен код 10, 11 или 12 (за договори, в които е определен срок).
13. Код по НКПД* - попълва се осемцифровият код на длъжността, който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението.
14. Код по ЕКАТТЕ - попълва се код на населеното място, където е работното място на лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код „00000".
15. Код по КИД (2008) - попълва се цифровият код на икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно КИД-2008. За лицата, заети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една, се попълва код „0000".
16. Дата на прекратяване - попълва се датата на прекратяване на трудовия договор във формат (ддммгггг).

 • Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) е публикувана на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg.
 • Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
 • Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите", публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон 0700 18 700."
§ 9. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:

 • Забележка. Придружителното писмо се изготвя в два екземпляра, освен когато уведомленията се изпращат по интернет.
 • Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
 • Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите", публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон: 0700 18 700."

 

§ 10. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:

 

 • Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
 • Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите", публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон 0700 18 700."
§ 11. Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:

 

Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1

Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на новия работодател. 

Когато промяната на работодателя не води до промяна в идентификационния код на работодателя, чрез който се провежда осигуряването, уведомление не се подава.

Уведомлението се подава и при промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.

1. Код корекция - попълва се:
0 - При подаване на редовни данни.
1 - Когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление. В този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление. Този код не се използва за корекция в т. 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8 и 9. Когато е необходима корекция в т. 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8 и 9, първо се подава уведомление с код заличаване и след това ново уведомление с редовни данни.
2 - Когато се заличава подадено преди това уведомление. В този случай се попълват само т. 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8 и 9 от уведомлението.
2. Основание за промяната на работодателя - попълват се следните кодове:
1 - При сливане на предприятия (чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се сливат.
2 - При вливане на едно предприятие в друго (чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се вливат в друго предприятие.
3 - При разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия (чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ). Уведомления се подават от всички работодатели, които приемат работници и служители. Подават се толкова уведомления, колкото са на брой предприятията, от които се прехвърлят работниците и служителите.
4 - При преминаване на обособена част от едно предприятие към друго (чл. 123, ал. 1, т. 4 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Когато се приемат работници и служители от обособени части от повече от едно предприятие, се подават толкова уведомления, колкото са на брой обособените части, към които се прехвърлят работниците и служителите.
5 - При смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него (чл. 123, ал. 1, т. 6 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Не се подава уведомление, когато при смяна на собственика на предприятието не се извършва промяна в ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП. При смяна на собственика на обособена част от предприятие уведомление се подава от новия собственик за приетите при него работници и служители.
6 - При сключване или прекратяване на договор за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия (чл. 123а, ал. 1 или 4 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Уведомление се подава само в случай, че осигуряването на работниците и служителите започва да се провежда чрез различен от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.
7 - При промяна на правноорганизационната форма на предприятието (чл. 123, ал. 1, т. 5 КТ). Уведомление се подава от новото юридическо лице само ако осигуряването на работниците и служителите в него се провежда чрез различен от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.
8 - При промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.
9 - При преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи (чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ).
3. Код на предишен работодател - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, чрез който се е провеждало осигуряването на работниците и служителите преди промяната на работодателя.
4. Код на новия работодател - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, чрез който ще се провежда осигуряването на работниците и служителите след промяната на работодателя.
5. Дата на промяна на работодателя - попълва се датата във формат (ддммгггг), от която е извършена промяната, съгласно съдебно решение или друг акт.
Данни за работниците или служителите, променили работодателя
6. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП - попълва се единният граждански номер на наетото лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП.
6.1. Код - попълва се: 0 - ако лицето е с единен граждански номер, или 2 - ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.
7. Име - попълва се собственото име на работника или служителя.
8. Презиме - попълва се презимето на работника или служителя.
9. Фамилия - попълва се фамилията на работника или служителя.
10. Код по ЕКАТТЕ - попълва се код на населеното място, където е работното място на лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код „00000".

 • В долното поле на уведомлението се попълва датата на подаването му в ТД на НАП. Уведомлението се подписва от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице.
 • Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
 • Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите", публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон 0700 18 700."
§ 12. Приложение № 7 към чл. 1, ал. 2 се изменя така:

 

„Приложение № 7 към чл. 1, ал. 2


1. Код корекция - попълва се: 0 - при подаване на редовни данни; 2 - за заличаване на подадено преди това уведомление.

2. Тип на документа - попълва се:
0 - когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване преди 1.01.2003 г.;
1 - когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване след 1.01.2003 г.;
3 - когато се подава уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.
3. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на работодателя:
- за който е извършена проверка за преустановяване на дейността с оглед прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя при условията на чл. 327, ал. 2 КТ;
- когато се подава уведомление за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП - попълва се за работника/служителя, на когото се прекратява трудовото правоотношение при условията на чл. 327, ал. 2 КТ, или се подава уведомление за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
4.1. Код - попълва се: 0 - ако лицето е с единен граждански номер, или 2 - ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.
5. Име, презиме, фамилия - попълва се за работника/служителя, на когото се прекратява трудовото правоотношение при условията на чл. 327, ал. 2 КТ, или се подава уведомление за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
6. Основание - попълват се следните кодове за основанието на възникване на трудовото правоотношение:
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ;
02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или чл. 68, ал. 6 КТ;
03 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;
04 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;
05 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;
06 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;
08 - споразумение по чл. 107 във връзка с чл. 83 КТ;
09 - споразумение по чл. 107 във връзка с чл. 89 КТ;
10 - допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ;
11 - допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ;
12 - трудов договор по чл. 114 КТ;
13 - постановление по чл. 405а КТ;
14 - трудов договор по чл. 230 КТ;
15 - трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ;
16 - трудов договор по чл. 233б КТ.
7. Дата на сключване - попълва се датата на сключване на договора във формат (ддммгггг).
8. Дата на прекратяване - попълва се датата на прекратяване на договора във формат (ддммгггг).

 • Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
 • Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите", публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон 0700 18 700."
Заключителни разпоредби
§ 13. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и с председателя на Националния статистически институт.
§ 14. Наредбата влиза в сила от 1 март 2019 г.

 

Министър: Бисер Петков