Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Съществените изисквания към личните предпазни средства (ЛПС), Процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на ЛПС със съществените изисквания към тях

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
В сила от 16.11.2003 г.
Приета с ПМС № 94 от 07.05.2002 г.
Обн. ДВ. бр.48 от 14 Май 2002г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г., отм. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г.
Отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 5 от 11 януари 2018 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства - ДВ, бр. 16 от 9 януари 2018 г., в сила от 21.04.2019 г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към личните предпазни средства (ЛПС);
2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на ЛПС със съществените изисквания към тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

Чл. 2. (1) По смисъла на наредбата лично предпазно средство е всяко устройство или средство, предназначено да се използва от едно лице, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност.
(2) Като ЛПС се определят също:
1. съвкупност от устройства или средства, взаимно свързани от производителя, с цел да предпазват едно лице от една или множество опасности, които могат да се проявяват едновременно;
2. предпазно устройство или средство, свързано неделимо или делимо с лично средство без защитна функция, използвано от лицето за извършване на определена дейност;
3. заменяеми съставни части на едно ЛПС, които са основни за неговото правилно функциониране и които се използват единствено за това ЛПС.
(3) Всяка система, пускана на пазара заедно с ЛПС за свързването му към друго външно, допълнително устройство, е неразделна част от това ЛПС и когато тази система не е предназначена да се използва от ползвателя през целия период на излагане на опасност.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) личните предпазни средства, които са предмет на други нормативни актове, уреждащи тяхното пускане на пазара, свободното им движение и тяхната безопасност;
2. личните предпазни средства, проектирани и произведени специално за въоръжените сили или за силите за поддържане на реда и сигурността (каски, щитове и др.);
3. личните предпазни средства, използвани за самозащита (аерозолни средства, индивидуални възпиращи средства за самозащита и др.);
4. личните предпазни средства, проектирани и произведени за частна употреба, срещу:
а) неблагоприятни атмосферни условия (шапки, сезонни облекла, обувки и ботуши, чадъри и др.);
б) влага, вода (домакински ръкавици за миене на съдове и др.);
в) топлина (ръкавици и др.);
5. личните предпазни средства, които не се носят постоянно и са предназначени за защита и спасяване на лица, намиращи се на плавателни съдове и самолети;
6. шлемове и защитни щитове, предназначени за ползватели на дву- и триколесни моторни превозни средства.

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Личните предпазни средства се пускат на пазара и/или се пускат и в действие, когато:
1. съответстват на съществените изисквания, определени в глава втора;
2. при правилното им поддържане и използване по предназначение не застрашават здравето и безопасността на хората, безопасността на домашните животни и вещите;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) са с нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.).

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Не се забранява, ограничава или пречи на пускането на пазара на съставни части на ЛПС, които не са с нанесена маркировка за съответствие и са предназначени да бъдат включени в ЛПС, при условие че тези части не са основни за правилното функциониране на ЛПС.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Личните предпазни средства с проста конструкция съгласно приложение № 1, за които конструкторът преценява, че ползвателят може сам да определи защитния им ефект срещу минимални рискове и чиито въздействия настъпват постепенно и могат да се забележат своевременно и без опасност от ползвателя, се приема, че съответстват на изискванията на наредбата, когато са с нанесена маркировка за съответствие и производителят може да представи при поискване декларация за съответствие.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Личните предпазни средства със сложно устройство съгласно приложение № 2, предназначени да защитават от смъртни опасности или от такива, които могат да причинят тежки и необратими увреждания на здравето и за които конструкторът преценява, че ползвателят не може да установи своевременно непосредствените последици, и ЛПС, необхванати от приложение № 1, съответстват на изискванията на наредбата, когато:
1. са с нанесена маркировка за съответствие;
2. производителят може да представи при поискване:
а) декларация за съответствие;
б) сертификат, издаден съгласно процедурата за оценяване на съответствието "изследване на типа", определена в приложение № 3.
(2) Със сертификата по ал. 1 се удостоверяват:
1. съответствието на ЛПС с български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти;
2. съответствието със съществените изисквания по глава втора, когато производителят на ЛПС не е приложил или е приложил само отчасти български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или при липсата на такива стандарти.
Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
Раздел I.
Общи изисквания към всички ЛПС
Чл. 8. Личните предпазни средства трябва да осигуряват защита, съответстваща на рисковете, на които ползвателят е изложен.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Личните предпазни средства трябва да се проектират и произвеждат така, че при предвидимите условия на употреба да осигуряват подходящо по вид и възможно най-високо ниво на защита и да позволяват ползвателят да извършва нормално дейността, която го излага на опасности.
(2) Личните предпазни средства трябва да осигуряват възможно най-високо ниво на защита, като оптималното ниво на защита, което трябва да се има предвид при проектирането им, е нивото, над което неудобствата от носенето на ЛПС пречат на ефективното им използване при съответната опасност или на нормалното извършване на дейността.
(3) Когато съществуват различни предвидими условия, съобразно които е възможно разграничаването на няколко нива за един и същи риск, при проектирането на ЛПС трябва да се въведат подходящи класове на защита.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Личните предпазни средства трябва да се проектират и произвеждат така, че да изключват възможността от рискове и други нежелателни въздействия при предвидимите условия на употреба.
(2) Материалите, от които са произведени ЛПС и техните части, включително продуктите при разграждане, не трябва да имат вредно въздействие върху хигиената и здравето на ползвателя.
(3) Повърхностите на всяка част на ЛПС, които са или могат да влязат в контакт с ползвателя при използването им, не трябва да са грапави или да имат остри ръбове, издатини и др., които биха могли да предизвикат силно дразнене или нараняване.
(4) Личните предпазни средства трябва в най-малка степен да пречат на извършването на движения, на заемането на различни положения на тялото, на сетивните възприятия и не трябва да предизвикват движения, които биха поставили в опасност ползвателя или други лица.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Личните предпазни средства трябва да осигуряват приспособяване към морфологията на ползвателя чрез всички подходящи средства.
(2) Личните предпазни средства трябва да се проектират и произвеждат така, че:
1. да се поставят възможно най-лесно и правилно върху тялото на ползвателя и да остават на мястото си през периода на употреба, като са взети предвид околните условия, движенията и положенията на тялото;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) да се допуснат възможности за приспособяването им към морфологията на ползвателя чрез всички подходящи средства, като приспособления за регулиране и закрепване, или чрез достатъчно разнообразие на размери.
(3) Личните предпазни средства трябва да са възможно най-леки, без това да се отразява на здравината на конструкцията им и на ефективността им.
(4) Личните предпазни средства трябва да са достатъчно здрави, за да издържат на вредните въздействия при предвидимите условия на употреба и да отговарят на допълнителните изисквания, специфични за определени рискове, определени в раздел II.

Чл. 12. Производител, който пуска на пазара няколко модела ЛПС с различни конструктивни особености, предназначени заедно да защитават съседни части на тялото от повече от една опасности, трябва да осигури тяхната съвместимост.

Чл. 13. (1) Личните предпазни средства трябва да се пускат на пазара придружени с инструкция за употреба, съставена от производителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Инструкцията за употреба трябва да е изчерпателна и разбираема и да съдържа името и адреса на производителя и/или на неговия упълномощен представител, както и необходимата информация за:
1. съхраняване, употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция; препаратите за почистване, поддържане и дезинфекция, препоръчани от производителя, не трябва да имат вреден ефект върху ЛПС и върху ползвателя, когато са приложени според указанията;
2. резултати от изпитвания, доказващи класовете на защита, осигурявани от ЛПС;
3. принадлежностите към ЛПС и характеристиките на резервните части;
4. класовете на защита, съответстващи на различните нива на риска, и съответните ограничения за използване;
5. крайната дата или периода на годност на ЛПС или на някои от неговите съставни части;
6. подходящата опаковка за транспортиране на ЛПС;
7. значението на използваните маркировки;
8. (нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) когато е необходимо - нормативните актове, приложими съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за маркировката за съответствие;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) името, адреса и идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което е участвало в оценяването на ЛПС на етапа на проектиране.
Раздел II.
Допълнителни изисквания към ЛПС, свързани с някои техни конструктивни особености

Чл. 14. Системите за регулиране на ЛПС трябва да се проектират и произвеждат така, че да не се нарушава регулировката без обмислено действие на ползвателя при предвидимите условия на употреба.

Чл. 15. Личните предпазни средства, които плътно покриват части от тялото, трябва да осигуряват въздухопропускливост, за да се ограничи изпотяването в резултат на тяхното носене, а когато това е невъзможно - да са снабдени с материали и/или приспособления, позволяващи абсорбирането на потта.

Чл. 16. (1) Личните предпазни средства за лицето, очите и дихателните пътища трябва да се проектират и произвеждат така, че да ограничават минимално видимостта или полето на зрение на ползвателя.
(2) Окулярните системи на ЛПС по ал. 1 трябва да притежават степен на оптична неутралност, съответстваща на прецизността или продължителността на извършваната дейност от ползвателя. При необходимост трябва да се обработят или снабдят със средства, позволяващи да се избегне запотяването им.
(3) Моделите на ЛПС, предназначени за ползватели, нуждаещи се от корекция на зрението, трябва да позволяват носенето на очила или контактни лещи.

Чл. 17. (1) В случаите, когато характеристиките на ЛПС, определени от проектанта, биха могли да се променят поради стареене, върху всяко ЛПС или негова заменяема част, както и върху неговата опаковка се маркира по траен начин и без риск за неправилно тълкуване датата на производство и/или, ако е възможно, крайната дата на допустима употреба.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Ако производителят не може да даде информация за срока на употреба на ЛПС, той е длъжен да предостави писмена информация за качествата на модела, условията за съхраняване, използване, почистване, обслужване и поддържане, която да дава възможност на купувача или на потребителя да определи срока на употреба.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато характеристиките на ЛПС се променят значително и бързо в резултат на периодично почистване, препоръчано от производителя, върху всяко ЛПС трябва да се нанесе маркировка, ако е възможно, указваща максималния брой почиствания, след което ЛПС трябва да се провери или да се спре от употреба, или тези данни се посочват в указанията за употреба.

Чл. 18. Когато предвидимите условия за употреба допускат риск от захващане на ЛПС от движещ се предмет и в резултат на това се създава опасност за ползвателя, ЛПС трябва да има здравина, над която опасността се елиминира чрез разрушаването на един от съставните му елементи.

Чл. 19. Личните предпазни средства, предназначени за употреба в експлозивна атмосфера, трябва да се проектират и изпълнят така, че да не са източник на образуване на електрическа, електростатична или получена в резултат на механичен удар искра или дъга, които могат да предизвикат възпламеняване на експлозивната смес.

Чл. 20. Личните предпазни средства, предназначени за употреба при спешни действия или за бързо поставяне и/или сваляне, трябва да се проектират и произведат така, че да могат да се поставят и/или свалят за възможно най-кратко време. Всяка система за закрепване и поддържане в правилно положение или за сваляне от ползвателя трябва да дава възможност за бързо и лесно опериране.

Чл. 21. (1) Инструкцията за употреба на ЛПС, определени в приложение № 2, трябва да съдържат данни, предназначени за ползване от определени компетентни, обучени и квалифицирани лица. Тези лица трябва да осигурят правилното използване на ЛПС от ползвателя.
(2) В инструкцията за употреба трябва да е описана процедурата за проверка дали ЛПС е правилно регулирано и годно за работа, когато се използва от ползвателя.
(3) Когато ЛПС притежава алармена система, която се задейства при недостатъчно ниво на защита, тя трябва да бъде проектирана и монтирана по такъв начин, че сигналът за аларма да се възприема от ползвателя при предвидените условия за употреба.

Чл. 22. Съставните части на ЛПС, които могат да се регулират или свалят от ползвателя с цел подмяна, трябва да бъдат проектирани и изпълнени така, че да могат да се регулират, монтират и демонтират лесно и без употреба на инструмент.

Чл. 23. Когато ЛПС са снабдени със система за свързване с допълнително устройство извън ЛПС, механизмът за свързване трябва да се проектира и изпълни така, че да може да се монтира единствено към съответното допълнително устройство.

Чл. 24. Когато ЛПС са снабдени със система за циркулация на флуид, тя трябва да се избере или да се проектира и вгради така, че да се осигури необходимият циркулационен обмен в близост до защитаваните части на тялото, независимо от жестовете, положенията или движенията на ползвателя при предвидимите условия на употреба.

Чл. 25. (1) Маркировките за идентификация или сигнализация, отнасящи се пряко или косвено до здравето и безопасността на ползвателя, се нанасят върху ЛПС и могат да са хармонизирани пиктограми или идеограми. Маркировките трябва да са четливи и да остават такива по време на предвидимия срок за използване.
(2) Маркировките трябва да са пълни, точни и разбираеми, за да се избегне неправилна интерпретация.
(3) Когато маркировките съдържат думи или изречения, те трябва да са на български език.
(4) Когато малките размери на ЛПС или на съставните му части не позволяват полагането на необходимата маркировка или на част от нея, маркировката трябва да се постави върху опаковката и в инструкцията за употреба.

Чл. 26. Личните предпазни средства за обличане, предназначени за такива условия на употреба, при които присъствието на ползвателя трябва да се сигнализира визуално и индивидуално, трябва да са снабдени с един или няколко правилно разположени елемента или средства, които излъчват собствена или отразена светлина, с подходяща сила, фотометрични и колориметрични характеристики.

Чл. 27. Личните предпазни средства, предназначени да защитават ползвателя от няколко опасности, които могат да се появят едновременно, трябва да се проектират и изпълнят така, че да отговарят на съществените изисквания, които са специфични за всяка опасност поотделно, като се спазват изискванията на раздел III.
Раздел III.
Допълнителни изисквания към ЛПС, предназначени за ползване при специфични опасности

Чл. 28. Личните предпазни средства за защита от удари вследствие на падане или изхвърляне на предмети и сблъскване на част от тялото с дадено препятствие трябва да са с достатъчно поглъщащи ударите свойства, които да позволяват да се избягва всякакво нараняване поради смачкване или проникване в защитаваната част до такова ниво, над което извънредно големите размери или маса на погасяващото устройство пречат на ефективното използване на ЛПС през предвиденото необходимо време за носенето му.

Чл. 29. Личните предпазни средства за защита от падане поради подхлъзване трябва да се проектират, произвеждат и комплектуват с допълнителни елементи, така че да осигуряват достатъчно добро сцепление или триене в зависимост от вида и състоянието на повърхността.

Чл. 30. (1) Личните предпазни средства за защита срещу падане от височина или последиците от него трябва да се състоят от предпазен колан за цялото тяло и свързваща система, прикрепена към надеждна осигурителна точка.
(2) Личните предпазни средства срещу падане от височина трябва да се проектират така, че при предвидимите условия на употреба вертикалното падане на ползвателя да е минимално, за да се избегне сблъскване с препятствия, като спирачната сила не трябва да достига стойности, водещи до телесни увреждания или до разкъсване или счупване на съставните части на ЛПС, при което ползвателят може да падне.
(3) Личните предпазни средства срещу падане от височина трябва да осигурят след спиране на падането правилното положение на ползвателя, в което при необходимост той може да изчака помощ.
(4) Производителят трябва да осигури в инструкцията за употреба всички необходими данни за:
1. изискваните характеристики за надеждност на осигурителната точка и минималното свободно пространство под ползвателя;
2. правилния начин за поставяне на предпазния колан за цялото тяло и за монтирането на свързващата система към надеждната осигурителна точка.

Чл. 31. (1) Личните предпазни средства за защита от въздействието на вибрации трябва да гасят по подходящ начин компонентите, които са вредни за защитаваните части на тялото.
(2) Ефективната стойност на ускоренията, предавани от тези вибрации върху ползвателя, не трябва да превишават пределно допустимите стойности на дневната експозиция на защитаваната част от тялото.

Чл. 32. Личните предпазни средства, проектирани за защита на част от тялото срещу статичен натиск, трябва да могат да отслабват въздействието му така, че да се избягват сериозни увреждания или хронични оплаквания.

Чл. 33. Материалите и съставните части на ЛПС, проектирани за защита на цялото тяло или на части от него от физически въздействия с повърхностен ефект, като триене, убождане, порязване и ухапване, трябва да са съобразени с предвидимите условия на употреба и да са подбрани или да са проектирани и комплектувани така, че да са устойчиви на изтриване, перфориране и разрязване.

Чл. 34. (1) Личните предпазни средства, проектирани за защита от удавяне (спасителни жилетки, плавници, спасителни комбинезони), трябва възможно най-бързо да изтласкват на повърхността и без опасност за здравето - тялото на ползвател, попаднал в течна среда, когато е изтощен или е изгубил съзнание, и да го задържат в положение, позволяващо му да диша в очакване на спасителна помощ.
(2) Личните предпазни средства трябва да имат пълна или частична плаваемост, или плаваемост, получена чрез автоматично или ръчно напомпване, напълване с газ или надуване с уста.
(3) При предвидимите условия на употреба ЛПС по ал. 1 трябва да издържат на удар с течната среда и на другите фактори, присъщи на тази среда, без да се нарушава правилното им действие, а тези, които са надуваеми, да могат да се надуват бързо и напълно.
(4) Когато особени предвидими условия на употреба го изискват, ЛПС по ал. 1 трябва да отговарят и на едно или повече от следните допълнителни изисквания:
1. да са снабдени с комплект устройства за надуване съобразно посоченото в ал. 2 и/или устройство за светлинна или звукова сигнализация;
2. да са снабдени с приспособление за закачване и за закрепване на тялото за изваждането на ползвателя от течната среда;
3. да са годни за продължително използване през целия период на дейност, при която ползвателят, евентуално облечен, е изложен на риск от падане в течна среда, или изискваща неговото потапяне в нея.

Чл. 35. (1) Облеклото като помощно средство за плуване трябва да осигурява ефективна степен на плаваемост и в зависимост от предвидимата употреба да е безопасно при носене и да способства за задържане над водата.
(2) При предвидимите условия за употреба ЛПС по ал. 1 не трябва да ограничава свободата на движенията на ползвателя и трябва да му позволява да плува или да предприема действия за избягване на опасност, или да спасява други лица.

Чл. 36. (1) Личните предпазни средства, проектирани за защита от вредното въздействие на шума, трябва да намаляват нивото му така, че да не надвишава пределно допустимата шумова доза съгласно действащото законодателство.
(2) Върху всяко ЛПС трябва да се нанася маркировка, посочваща степента на затихване на шума и стойността на индекса на комфорт, осигуряван от ЛПС. Ако това не е възможно, тази маркировка се нанася върху опаковката на ЛПС.

Чл. 37. (1) Личните предпазни средства, проектирани за защита на цялото тяло или на части от него срещу въздействието на топлина и/или огън, трябва да имат подходяща топлоизолираща способност и механична устойчивост, съобразени с предвидимите условия на употреба.
(2) Материалите и съставните части на ЛПС, предназначени за защита от топлинно излъчване и конвекция, трябва да притежават подходящ коефициент на топлопредаване на въздействащ топлинен поток и да са незапалими с цел изключване на опасността от самозапалване при предвидимите условия на употреба.
(3) Когато външната повърхност на ЛПС трябва да има отразяваща способност, силата на отразяване трябва да съответства на интензитета на топлинния поток, дължащ се на лъченията в инфрачервения спектър.
(4) Материалите и съставните части на екипировката за краткотрайна употреба в среда с висока температура, както и на ЛПС, които могат да бъдат изложени на изпръскване с горещи продукти, като големи количества от разтопен материал, трябва да имат достатъчен топлинен капацитет, така че да отдават по-голямата част от поетата топлина едва след като ползвателят се е отдалечил от зоната на опасност и е свалил своето ЛПС.
(5) Материалите и съставните части на ЛПС, които могат да бъдат изпръскани от големи количества горещи материали, трябва да притежават достатъчна способност да поглъщат механичния удар, като се спазват изискванията на чл. 28, 29, 30 и 31.
(6) Материалите и съставните части на ЛПС, които могат инцидентно да влизат в контакт с пламък и които се използват за производство на екипировка за борба с огъня, трябва да имат такава степен на негоримост, отговаряща на класа на вероятните рискове при предвидимите условия на употреба, че да не се разтопяват под действието на пламъка и да не спомагат за неговото разпространение.

Чл. 38. (1) Личните предпазни средства за защита срещу топлина и/или огън при предвидимите условия за употреба трябва:
1. да осигуряват такава топлинна изолация, че да не се достига прагът на болка или увреждане на защитаваните части на тялото вследствие на акумулираната по време на носенето им топлина;
2. когато е необходимо, да не позволяват проникването на течности или пари и да не допускат изгаряния в резултат на контакт между защитната им повърхност и ползвателя.
(2) В случаите, когато ЛПС са снабдени с устройства за охлаждане, позволяващи абсорбирането на излишната топлина чрез изпаряването на течност или сублимация на твърдо тяло, устройствата трябва да се проектират така, че отделяните летливи субстанции да се изхвърлят извън ползвателя, а не към него.
(3) Средствата за защита на дихателните органи трябва да осигуряват ефективна защитна функция при предвидимите условия на употреба.
(4) Инструкцията за употреба на всеки модел ЛПС за краткотрайна употреба в среда с високи температури съдържа данни от производителя за максимално допустимата експозиция на топлината, предавана от ЛПС на ползвателя при употреба по предназначение.

Чл. 39. (1) Личните предпазни средства за защита на тялото или на части от него от действието на ниски температури трябва да имат необходимата термоизолираща способност и механична устойчивост, съобразени с предвидимите условия на употреба, за които те са пуснати на пазара.
(2) Изходните материали и други съставки на ЛПС, подходящи за защита от ниски температури, трябва да имат коефициент на топлопредаване на топлинен поток, съответстващ на изискванията за предвидимите условия на употреба. Еластичните материали и другите съставки на ЛПС за употреба в среда с ниска температура трябва да запазват изискваната степен на еластичност, съобразена с жестовете и позите на ползвателя.
(3) Материалите и съставните части на ЛПС, които могат да бъдат обект на удар от големи количества студени материали, трябва да могат да гасят механичните удари съгласно изискванията на чл. 28.

Чл. 40. (1) Личните предпазни средства за защита от ниски температури при предвидимите условия на употреба трябва:
1. да осигуряват такава изолация, че да не се достига прагът на болка или увреждане, включително на периферните части на пръстите на ръцете и на краката, вследствие на охлаждането, акумулирано по време на носенето им;
2. когато е необходимо, да не позволяват проникване на течности и да не предизвикват увреждания в резултат на контакт между студената им повърхност и ползвателя.
(2) Средствата за защита на дихателните органи трябва да осигуряват ефективна защитна функция при предвидимите условия на употреба.
(3) Инструкцията за употреба на всеки модел ЛПС за краткотрайна употреба в среда с ниски температури съдържа данни от производителя за максималната допустима експозиция на охлаждане, предавано от ЛПС на ползвателя при употреба по предназначение.

Чл. 41. (1) Личните предпазни средства, проектирани за защита на тялото или на части от него от действието на електрически ток, трябва да имат електроизолационни качества, съобразени с напрежението, на което ползвателят може да бъде изложен при най-неблагоприятните предвидими условия на употреба.
(2) Материалите и съставните части на ЛПС по ал. 1 трябва да са така подбрани или проектирани и комплектувани, че токът на утечка, измерван през защитната изолация при условия на изпитване с напрежение, съответстващо на най-голямото напрежение, което може да се появи на мястото на ползване, трябва да е по-малък от максимално допустимата стойност, съответстваща на границата на усещане.
(3) Видовете ЛПС, предназначени изключително за работа или манипулации по електрически уредби под напрежение или такива, които могат да се поставят под напрежение, освен върху опаковката трябва да имат маркировки, показващи класа на защита и/или работното напрежение, за което са предназначени, серийния номер и датата на производство. На външната повърхност на ЛПС извън защитната изолация трябва да има място за нанасяне и на допълнителна маркировка с датата на пускане в експлоатация и сроковете за периодични изпитвания или проверки.
(4) Инструкцията за употреба трябва да съдържа областта на специфична употреба на ЛПС, както и вида, и периодичността на изпитванията на изолацията, на които се подлагат през срока на използване.

Чл. 42. (1) Личните предпазни средства, предназначени за защита на очите от остри и хронични увреждания от източници на нейонизиращи лъчения, трябва да абсорбират или да отразяват преобладаващата част от излъчваната енергия във вредния спектър на дължини на вълните, без това да ограничава предаването на безвредната част от видимия спектър, когато предвидимите условия на работа изискват възприемането на контрасти и различаването на цветове.
(2) Защитните филтри за очите трябва да се проектират и произвеждат така, че да имат за всяко вредно лъчение такъв спектрален коефициент на пропускане, че енергийната плътност на лъчите, достигащи окото на ползвателя през тях, да бъде възможно най-малка и да не превишава максимално допустимата стойност.
(3) Защитните филтри за очите трябва да се проектират и произвеждат така, че да не се повреждат или да не влошават своите качества под въздействието на лъчението при предвидимите условия на употреба и всеки отделен артикул, пуснат на пазара, трябва да се характеризира със защитна стойност, съответстваща на кривата на спектрално разпределение на неговия коефициент на пропускане.
(4) Защитните филтри за очите, предназначени за работа с източници на лъчение от един и същ вид, трябва да бъдат подредени във възходящ ред на номерата на тяхната защитна способност и инструкцията за употреба трябва да съдържа кривите на коефициента на пропускане, с цел да се подбере най-подходящо ЛПС в зависимост от условията на употреба (разстоянието от източника, спектъра на разпределение на излъчваната енергия на това разстояние).
(5) Производителят трябва да маркира номера на защитната способност на всеки филтър за очите.

Чл. 43. (1) Материалите и съставните части на ЛПС, проектирани за защита на тялото или на части от него от радиоактивно замърсяване (аерозоли, прахове, газове, течности или смеси от тях), трябва така да се подберат или да се проектират и комплектуват, че да осигуряват ефективна защита от проникване на замърсители при предвидимите условия на употреба.
(2) В зависимост от естеството и условията на замърсяването необходимата херметичност може да бъде осигурена чрез непропускливост на защитните средства и/или чрез други подходящи средства, като системи за вентилация и поддържане на налягането, проектирани така, че да предпазват от обратно разпространение на тези замърсители.
(3) Всички средства за дезактивация на ЛПС не трябва да възпрепятстват последващата им употреба за предвидимия срок на употребата.

Чл. 44. (1) Личните предпазни средства, предназначени за защита на ползвателя от външно облъчване, или, ако това е невъзможно, за достатъчно намаляване на това облъчване, могат да се конструират само за нискоенергийни електронни (например бета-лъчи) или фотонни (рентгеново или гама-) лъчения.
(2) Материалите и съставните части на ЛПС по ал. 1 трябва да се подбират или да се проектират и комплектуват така, че степента на защита, осигурена за ползвателя, да е достатъчно висока съобразно предвидимите условия на употреба, без това да води до увеличаване на времето на облъчване като резултат от ограничаване свободата на движенията му.
(3) Личните предпазни средства трябва да имат маркировка, която да показва вида и дебелината на материалите, от които са произведени, съобразени с предвидимите условия на употреба.

Чл. 45. (1) Личните предпазни средства, предназначени за защита на дихателните пътища от опасни вещества и инфекциозни агенти, трябва да осигуряват годен за дишане въздух на ползвател, изложен на замърсен въздух и/или на въздух с неподходяща концентрация.
(2) Въздухът за дишане, който се осигурява на ползвателя, трябва да се получава по подходящ начин, например чрез филтриране на замърсения въздух през защитно средство или устройство или чрез доставяне по шланг от незамърсен източник.
(3) Материалите и съставните части на ЛПС трябва да се подбират или да се проектират и комплектуват така, че да осигуряват нормалното дишане на подходяща концентрация на кислород и хигиената на дихателните пътища на ползвателя при предвидимите условия на употреба.
(4) Херметичността на лицевата част, падането на налягането при вдишване в случай на филтриране и капацитетът на пречистване трябва да бъдат такива, че проникването на замърсен въздух да е възможно най-ниско, като не се увреждат здравето и хигиената на ползвателя.
(5) Личните предпазни средства трябва да имат маркировка за идентификация на производителя и специфични характеристики за типа, които заедно с инструкцията за употреба да позволяват обучен и квалифициран ползвател да ги използва правилно.
(6) В инструкцията за употреба производителят посочва и срока за съхраняване на новите филтри, които са в оригинална опаковка.

Чл. 46. (1) Личните предпазни средства, предназначени за защита на кожата и очите при повърхностни контакти на тялото или на части от него с опасни вещества и инфекциозни агенти, трябва да предпазват от проникването или разпространяването им през защитната обвивка при предвидимите условия на употреба, за които ЛПС са пуснати на пазара.
(2) Изходните материали и други съставки на ЛПС по ал. 1 трябва да се подбират или да се проектират и комплектуват така, че да се осигури:
1. пълна херметичност, позволяваща ежедневна продължителна употреба, или
2. ограничена херметичност, изискваща намаляване на времето за носенето им при невъзможност за спазването на т. 1.
(3) Личните предпазни средства за защита от опасни вещества или инфекциозни агенти с висока способност на проникване, която ограничава продължителността на защитата, трябва да се подложат на изпитвания, за да се класифицират в зависимост от тяхната ефективност. Тези ЛПС трябва да имат маркировка, показваща използваните за изпитването вещества, както и съответстващия им нормален период на защита.
(4) В инструкцията за употреба производителят трябва да включи:
1. значението на кодировките;
2. подробно описание на извършените изпитвания;
3. друга информация, даваща възможност за определяне на максимално допустимото време за носене при различните предвидими условия на употреба.

Чл. 47. (1) При водолазно спускане с цел осигуряване на безопасност се осигурява дихателна апаратура, която трябва да захранва ползвателя с газова смес, годна за дишане при предвидимите условия на употреба, съобразена с максималната дълбочина на потапяне.
(2) Когато предвидимите условия на употреба го изискват, към екипировката се включва:
1. водолазен костюм, защитаващ ползвателя от налягането в резултат на потапянето на дълбочина и/или на охлаждането при спазването и на изискванията на чл. 32 и 39;
2. алармено устройство, проектирано да предупреждава своевременно ползвателя за предстоящо прекъсване на захранването с газова смес за дишане при спазване и на изискванията на чл. 21;
3. принадлежности, позволяващи на ползвателя да изплува на повърхността при спазване и на изискванията на чл. 35.
Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Преди пускане на пазара на даден модел ЛПС производителят или неговия упълномощен представител съставя техническа документация съгласно приложение № 4, която предоставя при поискване от органите за надзор на пазара.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Преди да започне серийно производство на ЛПС по чл. 7, ал. 1, производителят или неговият упълномощен представител представя образец на ЛПС за оценяване на съответствието по процедурата "ЕО изследване на типа" съгласно приложение № 3.

Чл. 50. При производство на ЛПС:
1. производителят прилага за ЛПС по приложение № 2:
а) процедурата "Съответствие с типа и контрол на крайния продукт" съгласно приложение № 5, или
б) процедурата "Осигуряване качеството на производството" съгласно приложение № 6;
2. производителят прилага за всички ЛПС процедурата "Деклариране на съответствието" съгласно приложение № 7.

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) Съответствието на ЛПС със съществените изисквания се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с декларация за съответствие и с маркировка за съответствие.
(2) Декларацията за съответствие съдържа:
1. наименованието и адреса на производителя или на неговия упълномощен представител;
2. описание на ЛПС (тип, сериен номер и др.);
3. номерата на стандартите по чл. 6 за ЛПС, определени в приложение № 1;
4. името, идентификационния номер и адреса на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, и номера на сертификата за изследване на типа, когато е необходимо;
5. приложени процедури по приложение № 5 или 6 и името, идентификационния номер и адреса на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, когато е необходимо;
6. името и длъжността на лицето, упълномощено да подпише декларацията от името на производителя или на неговия упълномощен представител.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато върху ЛПС не може да се нанесе маркировка с минималните размери, определени с Наредбата за маркировка за съответствие, се допускат отклонения от тези размери.
Глава четвърта.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТО (В СИЛА ОТ 16.08.2002 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2006 Г.)

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване съответствието на ЛПС, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на БДС ЕN 45011, БДС ЕN 45012 и БДС ЕN ISO/IEC 17025 в зависимост от процедурите и продуктите, за които кандидатства, и:
1. да може да изпълнява една или повече процедури за оценяване съответствието на ЛПС;
2. да има методики и инструкции за изпитване на ЛПС, когато не се прилагат стандартите по чл. 7;
3. да има най-малко един компетентен одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на ЛПС при извършване оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;
4. да има наръчник и процедури на системата по качеството.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) Лицето по чл. 53 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) писмено заявление, в което се посочват продуктите и процедурите, за които желае да получи разрешение, а също така и единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър. Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.)
2. справка в табличен вид, съдържаща видовете продукти, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида на правоотношението, документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване оценяване на съответствието по заявения обхват;
4. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
6. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;
8. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.)
9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
10. списък на стандартите по чл. 4, които притежава, отнасящи се до продуктите, посочени в заявлението;
11. методики и инструкции за изпитване на продуктите, когато не се прилагат стандартите по чл. 7;
12. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение за одитори, професионален и одиторски опит съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011, на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;
13. наръчник и процедурите на системата по качеството;
14. документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;
15. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) документ за платена такса за установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП по чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г. и бр. 17 и 49 от 2003 г.).
(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, придружено от:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) документите по ал. 1, т. 2 - 6, 9 - 12, 14 и 15;
2. сертификат за акредитация от орган по акредитация в зависимост от продуктите и процедурите, за които кандидатства:
а) за "Изследване на типа" (приложение № 3) - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за "Съответствие с типа и контрол на крайния продукт" (приложение № 5) - по стандарти БДС ЕN 45011, БДС ЕN 45012 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) за "Осигуряване качеството на производството" (приложение № 6) - по стандарт БДС EN 45012.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 и служебната проверка по ал. 3 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за извършване проверка на място за установяване на техническата компетентност и способността за изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 53 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.
(2) В срок 6 месеца от получаването на документите по чл. 54 председателят на ДАМТН издава разрешение за извършване оценяване съответствието на ЛПС или отказва издаването му с мотивирана заповед.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) При издаване на разрешението за оценяване съответствието на ЛПС се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(4) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява периодично лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които е получило разрешението, и за изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието.
(2) Проверките по ал. 1 са планови и извънредни и се извършват от комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН.
(3) Плановите проверки на лицето по ал. 1 се извършват най-малко веднъж годишно от датата на издаване на разрешението съгласно годишен график за проверки и обхващат:
1. изпълнените процедури за оценяване на съответствието;
2. функционирането на системата по качеството;
3. състоянието на техническите средства за измерване и изпитване;
4. актуалността на прилаганите стандарти;
5. взаимодействието с подизпълнителите и дейността им като част от процедурите за оценяване на съответствието;
6. постъпилите жалби, възражения, рекламации и начините за тяхното уреждане;
7. издадените сертификати и одобрения в резултат на извършените процедури за оценяване на съответствието.
(4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата по ал. 1 и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(5) При извършване на проверките по ал. 3 и 4 лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието на ЛПС, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по ал. 2.
(6) В случаите, когато комисията констатира нарушения по чл. 14в, ал. 4 и чл. 15 ЗТИП, тя изготвя и представя на председателя на ДАМТН доклад за временно спиране или отнемане разрешението на лицето по ал. 1.

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на ЛПС, е длъжно до 31 януари следващата година да представя годишен доклад за дейността си, който обхваща общия брой на извършените оценки за съответствието по видове продукти и процедури за оценяване на съответствието, списък на издадените сертификати и одобрения, отказите за издаване на сертификат и/или одобрения, общия брой на предявените жалби, възражения, рекламации и предприетите действия по уреждането им.

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
§ 2. Наредбата влиза в сила 18 месеца след обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на глава четвърта, която влиза в сила 3 месеца след обнародването и в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 10 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2006 Г.)
§ 8. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Навсякъде в приложения № 3 и 5 думите "лице, което пуска ЛПС на пазара" и "лицето, което пуска ЛПС на пазара" се заменят с "неговия упълномощен представител".
20. В приложение № 7 се правят следните изменения и допълнения:
а) думите "лицето, което пуска ЛПС на пазара" се заменят с "производителят или неговият упълномощен представител";
б) в т. 2 думите "със съществените технически изисквания към продуктите" се заличават.
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (ОБН. - ДВ, 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)
§ 2. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се заменят с "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" в следните нормативни актове:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2003 г. и бр. 24 от 2006 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 21. Постановлението влиза в сила от 5 май 2006 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2017 Г.)
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6
Лични предпазни средства с проста конструкция, за които конструкторът преценява, че ползвателят може сам да определи защитния им ефект срещу минимални рискове и чиито въздействия настъпват постепенно и могат да се забележат своевременно и без опасност от ползвателя
В тази категория влизат всички ЛПС, имащи за цел да защитават ползвателя от:
1. Механични опасности с повърхностно действие (например градинарски ръкавици);
2. Почистващи средства със слабо действие и леснообратими кожни ефекти (например ръкавици за защита от разредени миещи разтвори);
3. Риск при манипулиране с работно оборудване или материали с температура до 50 °C (ръкавици, работни престилки и др.);
4. Атмосферни въздействия, които не са екстремни (шапки, облекла за сезонна работа, обувки и ботуши и др.);
5. Слаби удари и вибрации, които не засягат жизненоважни части от тялото и които не могат да предизвикат необратимо увреждане (леки защитни шапки, ръкавици, леки обувки и др.);
6. Слънчеви лъчи (например слънчеви очила).

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1
Лични предпазни средства със сложно устройство, предназначени да защитават от смъртни опасности или от такива, които могат да причинят тежки и необратими увреждания на здравето и за които конструкторът преценява, че ползвателят не може да установи своевременно непосредствените последици
В тази категория ЛПС се включват:
1. Апарати за дихателна защита с филтриращо действие, които защитават срещу твърди и течни аерозоли или срещу дразнещи, опасни, токсични или радиотоксични газове;
2. Апарати за дихателна защита с пълно изолиране от атмосферата, включително апарати за гмуркане под вода;
3. Лични предпазни средства, които осигуряват само временна защита срещу химически въздействия или срещу йонизиращи лъчения;
4. Екипировка за спешни действия в среда с висока температура, чийто ефект може да се сравнява с ефекта на температура на въздуха, равна или по-висока от 100 °C, със или без участието на инфрачервени лъчи, пламъци или големи пръски на стопени материали;
5. Екипировка за спешни действия в среда с ниска температура, чийто ефект може да се сравнява с ефекта на температура на въздуха, равна или по-ниска от ­50 °C;
6. Лични предпазни средства за защита от падане от височина;
7. Лични предпазни средства за защита от опасности от електричество, за работа под опасно напрежение или такива, използвани като изолация от високо напрежение.

Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 2, буква "б"
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
Процедура за оценяване на съответствието "Изследване на типа"
1. "Изследване на типа" е процедура, при която лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, проверява и удостоверява, че образец на ЛПС съответства на съществените изисквания за ЛПС.
2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Процедурата "Изследване на типа" се извършва по писмено заявление от производителя или от неговия упълномощен представител, до избрано от него лице по т. 1.
3. Заявлението съдържа:
а) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) името и адреса на производителя или на неговия упълномощен представител, и мястото на производство на ЛПС;
б) техническото досие на ЛПС, изготвено съгласно приложение № 4.
(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Заявлението се придружава с подходящ брой образци ЛПС, предоставени от производителя или от неговия упълномощен представител.
4. Лицето по т. 1 оценява съответствието, като:
4.1. Извършва проверка на техническото досие на производителя:
а) с цел установяване на съответствието със стандартите по чл. 7;
б) когато производителят не е приложил или е приложил само отчасти стандартите по чл. 7 или при липса на такива стандарти, преди проверката на съответствие на техническото досие с техническите спецификации се проверява дали техническите спецификации, приложени от производителя, осигуряват съответствието със съществените изисквания.
4.2. Изследва образеца, за да установи, че той е бил произведен съгласно техническото досие и може да бъде използван при пълна безопасност за целта, за която е предназначен, като:
а) извършва необходимите проверки и изпитвания, за да установи съответствието на образеца с хармонизираните стандарти;
б) извършва необходимите проверки и изпитвания, за да установи съответствието на образеца с прилаганите от производителя технически спецификации, ако те осигуряват съответствието със съществените изисквания, когато производителят не е приложил или е приложил само отчасти стандартите по чл. 7 или при липса на такива стандарти.
5. Когато образецът съответства на изискванията на наредбата, лицето по т. 1 издава на заявителя сертификат за изследване на типа. Сертификатът съдържа заключенията от изследването, условията, при които е валиден, и се придружава от описания и чертежи, необходими за идентификация на одобрения тип.
6. Другите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, могат да получат копия от сертификатите за изследване на типа и на основание на мотивирано искане - копие от техническото досие на производителя и протоколите от проведените проверки и изпитвания.
7. Техническото досие трябва да се държи на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на 10 години от момента на пускането на личното предпазно средство на пазара.
8. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Лицето по т. 1 уведомява Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и всички други лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, когато откаже да издаде сертификат за изследване на типа или го анулира, като посочва мотивите за решението си.

Приложение № 4 към чл. 48
Съдържание на техническата документация
1. Документацията трябва да съдържа всички необходими данни относно предприетите от производителя мерки за постигане съответствието на ЛПС с приложимите за него съществени изисквания.
2. Когато се касае за оценяване съответствието на ЛПС по чл. 7, ал. 1, документацията трябва да съдържа:
2.1. Техническо досие, което се състои от:
а) общи чертежи и чертежи на детайлите на ЛПС, придружени от изчисления, резултати от изпитвания и други документи, необходими за проверяване съответствието на ЛПС със съществените изисквания;
б) списък на съществените изисквания от наредбата и стандартите или технически спецификации, които са използвани при проектирането на ЛПС.
2.2. Описание на средствата за контрол и изпитване, които ще бъдат внедрени от производителя, за да проверява съответствието на продуктите с хармонизираните стандарти или с други технически спецификации и поддържането на нивото на качеството.
2.3. Копие от инструкцията за употреба съгласно чл. 13.

Приложение № 5 към чл. 50, т. 1, буква "а"
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
Процедура за оценяване на съответствието "Съответствие с типа и контрол на крайния продукт"
1. "Съответствие с типа и контрол на крайния продукт" е процедура, при която производителят трябва да предприеме необходимите мерки по отношение на производствения процес, включително краен контрол на ЛПС и изпитвания за осигуряване съответствието на произвежданите ЛПС с типа, описан в сертификата за изследване на типа, и с приложимите съществени изисквания на наредбата.
2. Лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, избрано от производителя, извършва необходимия контрол. Този контрол се извършва внезапно най-малко веднъж годишно.
3. Образец на ЛПС, подбран от лице по т. 2, се подлага на изследване и се изпитва по методи, определени в стандартите по чл. 7 или необходими за потвърждаване на съответствието със съществените изисквания на наредбата, за да се провери съответствието на ЛПС.
4. Когато лицето по т. 2 се различава от лицето, издало сертификат за изследване на типа, то се свързва с него, ако има трудности във връзка с оценяването на съответствието на образците.
5. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Производителят получава от лицето по т. 2 протокол от изпитването. В случай на заключение, че изпитваните ЛПС не отговарят на типа, описан в сертификата за изследване на типа, и не удовлетворяват съществените изисквания, лицето по т. 2 предприема мерките, които се налагат поради констатираните слабости, и информира за това Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
6. Производителят представя при поискване протокола от изпитването.

Приложение № 6 към чл. 50, т. 1, буква "б"
Процедура за оценяване на съответствието "Осигуряване качеството на производството"
1. В рамките на тази процедура производителят подава заявление за оценяване на неговата система за качеството пред избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:
а) всички необходими данни за съответната категорията на ЛПС и където е подходящо - техническото досие на одобрения тип;
б) документацията относно системата по качеството;
в) задълженията на производителя, произтичащи от системата по качеството.
2. В рамките на системата по качеството всяко ЛПС се проверява и се извършват изпитвания съгласно т. 3 от приложение № 5.
Документацията за системата по качеството съдържа описание на:
а) целите по качеството, организационната структура, отговорностите на ръководството и техните правомощия по отношение на качеството на продуктите;
б) проверките и изпитванията, които трябва да се извършат след производството;
в) начините за контрол за постигане на ефективното действие на системата по качеството.
3. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, оценява системата по качеството, за да установи съответствието с изискванията на т. 2. Приема се, че системите по качеството, прилагащи съответните хармонизирани стандарти, отговарят на тези изисквания.
Лицето, провеждащо одитите, извършва всички необходими обективни оценки на елементите на системата за осигуряване на качество и проверява по-специално дали системата осигурява съответствието на произведените ЛПС с одобрения тип.
Решението се съобщава на производителя. То трябва да съдържа заключението от оценяването и мотивираното решение.
4. Производителят информира лицето, одобрило системата по качеството, за всяко предвиждано изменение на системата по качеството.
Лицето по т. 3 преценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията на т. 2. Решението се съобщава на производителя. То трябва да съдържа заключението от оценяването и мотивираното решение.
5. Последващият надзор трябва да гарантира, че производителят изпълнява коректно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
6. За целите на надзора производителят е длъжен да осигурява на лицето по т. 3 достъп до местата за производство, контрол, изпитване и съхраняване на продукцията и да му предоставя необходимата информация, както и:
а) документацията на системата за осигуряване на качеството, включително наръчника по качеството;
б) техническото досие;
в) ръководства и инструкции по качеството.
7. Лицето по т. 3 извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството, и му предава доклад от одита.
8. Лицето по т. 3 може да прави внезапни посещения на производителя. В случай на такива проверки лицето предоставя на производителя доклад от проверката и ако е подходящо - доклад от одита.
9. Производителят предоставя при поискване докладите, издадени от лицето по т. 3.

Приложение № 7 към чл. 50, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)
Процедура "Деклариране на съответствието"
(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) "Деклариране на съответствието" е процедурата, при която производителят или неговият упълномощен представител:
1. Изготвя декларация, че пуснатото на пазара ЛПС отговаря на разпоредбите на наредбата, и я предоставя на компетентните власти при поискване.
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Нанася върху всяко ЛПС маркировка за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за маркировка за съответствие.
2018-01-19 12:13:11