Общо събрание на работниците и служителите

✔️Общото събрание на работниците и служителите - свикване, ред на работа и вземане на решения.⛔Какво може и какво не Общото събрание на работниците?✔️Работниците и служителите имат право на Общо събрание.⛔Каква е разликата със синдикатите, как се създава това събрание, как изобщо функционира?✔️Представители на работниците и служителите.⚠️Общо събрание на работниците и служителите в предприятието.⚡️Какво може и какво не Общото събрание на работниците?✅Каква е разликата със синдикатите, как се създава това събрание, как изобщо функционира?✔️Правната уредба на общото събрание на работниците и служителите в предприятието след промените в Кодекса на труда (КТ) от 1992 г. е сравнително бедна - чл. 6 и чл. 6а от КТ.⚠️В същото време КТ и ред други нормативни актове му възлагат задачи с важно значение за дейността на всяко предприятие.✅Общото събрание на работниците и служителите е самостоятелен орган със свои специфични функции и задачи, които не могат да бъдат решени нито от работодателя, нито от синдикалните организации в предприятието

Общо събрание на работниците и служителите
✔️Цел

✔️Уреждане начина на функциониране на общото събрание на работниците и служителите - свикване, ред на работа и вземане на решения.

⚠️Правно основание
•  Кодекс на труда - чл. 6, 6а, 7, 51а, 293 и 300
•  Закон за уреждане на колективните трудови спорове - чл. 11

Участници (страни)
Първа страна:

 • Работници и служители
 • Втора страна:
 • Работодател

✔️Описание на процедурата за Общо събрание на работниците и служителите в предприятието. 

а) Предварителни условия
1. Предназначението и функциите на общото събрание на работниците и служителите са:

 • да защитава общите интереси на работниците и служителите в областта на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя или пред държавни органи. По преценка на работниците и служителите може на общо събрание да бъдат избрани отделни представители , които да ги представляват по въпроси, свързани с техни общи интереси;
 • да приема проект за колективен трудов договор, когато синдикалните организации не могат да представят общ проект;
 • да определя начина на използване на средствата за социално-битово и културно обслужване;
 • да разрешава ползването на социалните фондове и формите на социално обслужване от семействата на работниците и служителите и от пенсионери, работили при същия работодател.
2. Общото събрание се състои от всички работници и служители в предприятието.
б) Действия на страните в хронологичен ред
Свикването на общо събрание на работниците и служителите в предприятието може да се направи по инициатива на:

 • работодателя;
 • ръководството на синдикалната организация. Ако в предприятието има повече от една синдикална организация, всяка от тях може да свика общото събрание;
 • от 1/10 от работниците и служителите.

✔️Свикването на общото събрание става с Покана за свикване на общо събрание на работниците и служителите. В случаите, когато общото събрание се свиква от 1/10 от работниците и служителите, поканата за свикване трябва да е подписана от всички тях. Желателно е Поканата да бъде отправена в подходящ срок преди датата, на която е насрочено общото събрание. Подходящ е този срок, който дава възможност за добра организация на провеждането на общо събрание и за подготовка на работниците и служителите за участие в него.

✔️За да е редовно общото събрание, да може да бъде открито, съответно и да взема валидни решения, е необходимо на него да присъстват повече от половината от всички работници и служители.
На заседанието на общото събрание може да присъства и да се изказва и работодателят, но той няма право на глас.
Работниците и служителите, участници в общото събрание, определят свободно реда и правилата за неговата работа - кой и как ще определя дневния ред, начина на гласуване (тайно или явно) и др. Те избират председател и протоколчик на общото събрание.
✔️Общото събрание провежда заседание съгласно дневния ред и се гласуват направените предложения. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите или с друго мнозинство, когато това е предвидено в Кодекса на труда, друг закон или устав:

 • когато се приема проект за колективен трудов договор (чл. 51 а, ал. 3 от Кодекса на труда) - повече от половината от всички членове;
 • когато се избират представители, които представляват общите интереси на работниците и служителите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя или пред държавните органи (чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда) - две трети от членовете;
 • когато се взема решение за обявяване на ефективна стачка в предприятието (чл. 11, ал. 2 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове) - повече от половината от всички членове.

Начинът на протичане на общото събрание и взетите решения се отразяват в Протокол от проведено общо събрание на работниците и служителите. Съхраняването на протоколите се извършва от определени от общото събрание лица. По принцип това се прави от синдикалната организация в предприятието, но няма пречка протоколите да се съхраняват и от работодателя.

✔️Правни последици
Правните последици са обвързани най-вече с валидно взетите решения на общото събрание. Те са задължителни и подлежат на изпълнение:

 1. Избраните от общото събрание представители на работниците и служителите представляват техните общи интереси пред работодателя и държавните органи.
 2. Работодателят е длъжен да сключи колективен трудов договор с тази синдикална организация, чийто проект е приет от общото събрание.
 3. Начинът на използване на средствата за социално-битово и културно обслужване и определянето на лицата, които ще ползват социалните фондове и формите на социално обслужване, трябва да отговарят на взетите от общото събрание решения.

✔️Приложни документи 

 • Покана за свикване на общо събрание на работниците и служителите;
 • Протокол от проведено общо събрание на работниците и служителите;

 

⚠️ПОКАНА

за свикване на общо събрание на работниците и служителите

До работниците и служителите,

в …………………………………..

(предприятие, организация)

гр. …………………. 

ПОКАНА

Уважаеми колеги от           …………………………………………………………………………………..

(предприятие)

Синдикалният комитет към ..............................................................................................................

(синдикалната организация)

или

Работодател:..........................................................................................................................................

или

(работници и служители)

1.      …………………………………………………………………………………..

(три имена и длъжност)

2.      …………………………………………………………………………………..

3.      …………………………………………………………………………………..

(ако общото събрание се свиква от работодателя, се посочва той или лицето, което го представлява, и поканата се подписва и подпечатва от него)

(ако общото събрание се свиква от 1/10 от работниците и служителите, се записва „работниците и служителите", като те се изброяват поименно и се подписват в края на поканата)

Ви кани на общо събрание на работниците и служителите, което

ще се проведе на 20....г., от ………. часа, в ……………………………………………………….

(мястото на провеждане)

Предлагаме събранието да обсъди и приеме решения по следния дневен ред:

1.      …………………………………………………………………………………………………...

2.      …………………………………………………………………………………………………...

Можете да се запознаете със съответните материали в …………( описва се къде)

или при …………….(кого) във връзка с подготовката на проект за.…………… (посочва се съответният вътрешен акт)

 

Председател на синдикалната организация:…………………

/ ………………. /

или

Работодател:…………………

/ ………………. /

или

Работници и служители:…………………

/ ………………. /

Дата:…………20....г.

гр.София


⚠️ПРОТОКОЛ

от проведено общо събрание на работниците и служителите

ПРОТОКОЛ

№………….. / …………20....г.

Днес, ………….. 20....г., в ……………………………………………………………………………..

(предприятието)

се проведе общо събрание (събрание на пълномощниците), свикано по инициатива на ръководството на синдикалната организация към……………………………………………...(съответната организация - КНСБ, КТ „Подкрепа" или друга)

На събранието присъстваха следните работници и служители (или пълномощници, ако събранието е на пълномощниците):

1.      …………………………………………………………………………………………………...

2.      …………………………………………………………………………………………………...

(посочват се поименно присъстващите)

На събранието присъстваха и представители на:

1.      …………………………………………………………………………………………………...

2.      …………………………………………………………………………………………………...

(посочват се поименно гостите)

В съответствие с Правилата за реда за работа на общото събрание (събранието на пълномощниците), приети с протокол №………….. / …………20....г., за председател на събранието бе избран …………………………………………………………………..…………, за протоколчик бе избран…………………………………………………………………………;

Събранието гласува и прие предварително обявения с поканата дневен ред, както следва:

1.      …………………………………………………………………………………………………...

2.      …………………………………………………………………………………………………...

По точка 1 от дневния ред информация изнесе ……………………………………..…………..

(посочва се лицето)

Бяха изразени следните мнения:……………………………………………………………………

(записват се в резюме изказванията)

По точка 1 от дневния ред събранието реши:…………………………………………………….

По точка 2 от дневния ред информация изнесе …………………………………………………

(посочва се лицето)

Бяха изразени следните мнения:…………………………………………………………………….

(записват се в резюме изказванията)

По точка 1 от дневния ред събранието реши:…………………………………………………

По точка 2 от дневния ред информация изнесе ………………………………………………… 

(посочва се лицето)

Бяха изразени следните мнения:…………………………………………………………………… 

(записват се в резюме изказванията)

По точка 1 от дневния ред събранието реши:…………………………………………………….

Събранието бе открито в ..........часа и бе закрито в ……… часа от председателстващия събранието.

Председател на събранието:…………………

Протоколчик:………………

2018-01-23 20:03:19

#Общо събрание на работниците и служителите в предприятието