Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж

Дистанционно обучение за лица, провеждащи начален и периодичен инструктаж. Обучение на Лице провеждащо инструктажи. Лице провеждащо инструктажи 2024 г.

Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж

Цена: 48.00 лева с ДДС - Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!
Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!


Основание за провеждане на обучението: Съгласно по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г. са предназначени за:

Лицата провеждащи инструктажи

✔️От кого се изисква това обучение и документ за лице провеждащо инструктажи?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс Лице провеждащо инструктажи се изисква от:
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (Инспекция по охрана на труда) - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
Камара на строителите в България - за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата на строителите в България и при годишното потвърждаване на обстоятелствата.

Курсът е предназначен за:
 • ръководители от структурните звена в предприятията;
 • лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • специалисти по безопасност и здраве;
 • отделите "Човешки ресурси";
 • членовете на комитетите (групите) по условия на труд;
 • лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност; специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.
  Допълнителни указания:
  Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. 

  Плащането се извършва само по банкова сметка:
  Фирма: Медик Консултинг ООД
  Банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД
  IBAN: BG41PRCB92301052506401
  BIC: PRCBBGSF

  За въпроси:
  Национален номер 0700 20 744
  Тел. +359 2 4900361 (мтел)
  e-mail: