Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо трудовите процеси

Обучение на лице управляващо и ръководещо трудовите процеси. Длъжностни лица управляващи и ръководещи трудовите процеси. ЗБУТ курс. Обучения по безопасност. Курс БЗР. Курс ЗБУТ 2024

Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо трудовите процеси
Цена: 36.00 лева с ДДС - Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!
Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!

 


Основание за провеждане на обучението: Съгласно са предназначени за:
Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси


От кого се изисква това обучение и документ за Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси се изисква от:
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (Инспекция по охрана на труда) - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
Камара на строителите в България - за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата на строителите в България и при годишното потвърждаване на обстоятелствата
.

Курсът е предназначен за:
 • ръководители от структурните звена в предприятията;
 • лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • специалисти по безопасност и здраве;
 • отделите "Човешки ресурси";
 • членовете на комитетите (групите) по условия на труд;
 • лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност; специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.
  На завършилите курса се издава Удостоверение за Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси съгласно Чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Допълнителни указания:
  Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. 

  Плащането се извършва само по банкова сметка:
  Фирма: Медик Консултинг ООД
  Банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД
  IBAN: BG41PRCB92301052506401
  BIC: PRCBBGSF