Опити за заобикаляне на правилата за наемане на чужденци у нас чрез обучения установи ИА ГИТ

Опити за заобикаляне на правилата за наемане на чужденци у нас чрез обучения установи ИА ГИТ. Новата нерегламентирана практика е засечена по време на инспекционната кампания в зимните курорти. Опити да се заобиколят правилата, които регламентират достъпа до пазара на труда на граждани от трети държави у нас, като работата им в туристическите обекти се представя за обучение, установиха контролните органи на ИА ГИТ по време на инспекционната кампания в зимните курорти през активния сезон. Граждани, най-вече от Украйна и Молдова, се изпращат за практическо обучение по силата на договори между обучаващи организации и партньорски предприятия - в случая хотели и ресторанти. Самите лица пристигат в България с туристически визи и визи за културен обмен и с тях не се сключват трудови договори.

Опити за заобикаляне на правилата за наемане на чужденци у нас чрез обучения установи ИА ГИТ
Новата нерегламентирана практика е засечена по време на инспекционната кампания в зимните курорти
Опити да се заобиколят правилата, които регламентират достъпа до пазара на труда на граждани от трети държави у нас, като работата им в туристическите обекти се представя за обучение, установиха контролните органи на ИА ГИТ по време на инспекционната кампания в зимните курорти през активния сезон. Граждани, най-вече от Украйна и Молдова, се изпращат за практическо обучение по силата на договори между обучаващи организации и партньорски предприятия - в случая хотели и ресторанти. Самите лица пристигат в България с туристически визи и визи за културен обмен и с тях не се сключват трудови договори.

По време на проверките е установено, че организациите имат нужния лиценз да организират обучения. Според становище на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Законът за професионалното образование и обучение допуска провеждане на производствени и учебни практики в предприятия като част от обучението.

Събраните от контролните органи на ИА ГИТ документи и факти обаче безспорно доказват, че обучаваните лица всъщност полагат труд. Те имат работно време, съобразено с работното време на обекта, работно място, съобразно определената длъжност -сервитьор, готвач, рецепционист, камериерка и др., полагат нощен труд, включвани са в графиците на работните смени и имат определено възнаграждение. В същото време с тях не са сключени трудови договори за стажуване или обучение, каквито са регламентирани в Кодекса на труда. Не са предоставени и доказателства, че за практическото обучение на лицата са назначени наставници. Няма данни и за провеждане на теоретично обучение, което е задължителна част от професионалната подготовка за всяка професия.

Контролните органи на Инспекцията са установили също факти и обстоятелства, които дават основание да се смята, че обучаващите организации действат неправомерно като предприятия за осигуряване на временна работа или като фирми-посредници, без да са регистрирани като такива в Агенцията по заетостта. Те са получавали определени суми от хотелите и ресторантите, с които са сключили договори за практическо обучение, за всяко изпратено на практика лице.

ИА ГИТ напомня на работодателите, че редът за достъп до пазара на труда у нас за чужди граждани от трети страни е регламентиран в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и в Правилника за прилагането му. Пак там е регламентиран и облекчен ред за наемане на работна ръка за сезонна заетост - до 90 дни. Компетентният орган за осигуряването на достъпа е Агенцията по заетостта. Работодателите са длъжни да уведомят Главна инспекция по труда в седемдневен срок от действителното започване на работа на чужденеца. Целта е да бъде следено полагането на труд от тези лица, условията, при които се полага, и да се проследи напускането им след изтичане на срока на разрешението. За уведомяването са разработени специални бланки според броя на започващите работа чужденци, които са публикувани на сайта на ИА ГИТ - www.gli.government.bg, в Административно обслужване, Формуляри и се подават в съответната Д ИТ по месторабота на чужденеца.

Случаите, в които по време на инспекционната кампания в зимните курорти е доказано безспорно, че граждани от трети страни работят без нужното разрешение за достъп до пазара на труда у нас, са 19.

В кампанията се включиха инспектори от шест дирекции Инспекция по труда. Те извършиха 375 проверки. Проверените предприятия са 348 с над 6100 наети. Резултатите от кампанията показват, че туризмът продължава да бъде рисков по отношение на спазване изискванията за разпределението на работното време, заплащането на труда и работата без сключен писмен трудов договор. Установени са 131 нарушения по разпределението на работното време, 53 нарушения по заплащането на труда и 44 случая на работа без сключен писмен трудов договор. Издадени са 91 акта за установяване на административно нарушение.

Източник: Главна инспекция по труда
10.03.2017г.