Определяне на местата за трудоустроени лица през 2018 г.

⚠️Определяне на местата за трудоустроени лица през 2018 г.✔️Трудоустрояване 2018 г.⚠️✔️Трудоустрояване.✅ Крайния срок за определяне на местата за трудоустроени лица през 2018 година е 31.01.2018 г.✔️Предприятията с повече от 50 работещи трябва да определят работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност до 31 Януари.⚠️Комисия по трудоустрояване.✔️Места за трудоустрояване.⚡️Трудоустрояване 2017, 2018, 2019 ...⚡️Определяне на места за трудоустрояване.✅ Списък с длъжности за трудоустрояване.✔️Решения за трудоустрояване.⚡️Процедура за трудоустрояване на работник.✔️Право на трудоустрояване на работници или служители - работни места за трудоустрояване.✅ Задължения на работодателите във връзка с трудоустрояване на работник или служител.✔️Обезщетение при трудоустрояване и при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест. ☎️070020744 ☎️024900361 ☎️0878272999

Определяне на местата за трудоустроени лица през 2018 г.
Задължения на работодателя относно места за трудоустрояване 2018 г.
⚠️Крайния срок за определяне на местата за трудоустроени лица през 2018 година е 31.01.2018 г.⚠️ 
Вижте кратка процедура
Как да определим места за трудоустрояване?

Определянето на местата за трудоустрояване се извършва съвместно със Службата по трудова медицина;

Нормативни документи, касаещи определяне места, подходящи за трудоустрояване:
 • чл. 315 от Кодекса на труда.
 • чл. 2 от Наредба за трудоустрояване.
 • Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (Обн., ДВ, бр. 13 от 14.02.2012 г. - в сила от 14.05.2012 г.) .
 • чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
 • чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
Изисквания:
 • Работодателят с повече от 51 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.
 • Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност се определят ежегодно, но не по-късно от края на януари.
 • Препис от списъка се изпраща на службата по трудова медицина.
 • От общия брой на определените работните места за трудоустрояване работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.
 • Работодателите са длъжни ежегодно до 14 февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта (Бюро по труда) писмено да обявят броя на определените работни места за хора с трайни увреждания.
Процедура:
Съгласно чл. 315 от Кодекса на труда, Работодателят с повече от 51 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите. В Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност са поставени изисквания относно минималния процент определени работни места за всяка една икономическа дейност.

Със заповед се създава Комисия по трудоустрояване съгласно (чл. 2 (1) от Наредба за трудоустрояване) със следния състав:
Председател:
 • Ръководителят на предприятието;
Членове:
 • Представителите на работниците и служителите (членове на КУТ, представители на синдикална организация);
 • Органът по безопасност и здраве при работа;
 • Лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва фирмата.
За разлика от Комитета по условия на труд, тук ръководителят на предприятието няма право да упълномощи свой представител, а трябва лично да участва в комисията по трудоустрояване.
В заповедта за създаване на комисията трябва да бъде указан и конкретния процент места от общия брой, които ще се определят за трудоустрояване.

На заседание на Комисията по трудоустрояване, документирано с протокол, се определят:
Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с определения в заповедта процент (по чл. 315 от Кодекса на труда).
Кои конкретни места (половината от определените по т.1) се определят за хора с трайни увреждания (по чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания ).
Съгласно правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания ,Работодателя е длъжен ежегодно до 14 Февруари писмено да обяви броя на определените работни места за хора с трайни увреждания в териториалните поделения на Агенция по заетостта .

Възможно е тези решения да се оформят в един документ (списък) със следното съдържание:
 • Определени работни места/длъжности.
 • Брой работни места по чл. 315 от Кодекса на труда.
 • Брой работни места по чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
 • Брой трудоустроени.
 • Брой заети места с хора с трайни увреждания.
 • Брой здрави лица, заемащи работни места, определени за трудоустрояване на работещи с намалена работоспособност.
 • Брой незаети работни места, обявени като свободни.
 • Като незаети се посочват и длъжностите, определени като работни места за трудоустрояване, заети от здрави лица.
Препис от документа се изпраща в:
 • Териториалното поделение на Агенция по заетостта - съответната Дирекция „Бюро по труда"- в 14-дневен срок от определянето на местата.
 • Службата по трудова медицина, с която имате договор за обслужване
⚠️Важно! 
Тази информация се изпраща само до териториалното поделение на Агенцията по заетостта!

Работодател, който не е обявил работни места или е отказал без уважителна причина да наеме на работа насочен от поделенията на Агенцията по заетостта безработен с трайно увреждане в рамките на определения норматив, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер до 1000 лв. за всеки отделен случай!