Очаквайте скоро новите обучение от zbut.bg!

Очаквайте скоро новите обучение от zbut.bg! Дистанционно ежегодно обучение по ЗБУТ. Онлайн обучения по ЗБУТ. Дистанционно обучение по ЗБУТ. Ежегодно обучение по ЗБУТ.

Очаквайте скоро новите обучение от zbut.bg!
 • Дистанционно ежегодно обучение по ЗБУТ
 • Онлайн обучения по ЗБУТ
 • Дистанционно обучение по ЗБУТ
 • Ежегодно обучение по ЗБУТ
 • Обучение за здравето и безопасността в офиса. Обучения по безопасност и здраве при работа Лични предпазни средства.
 • Обучения по безопасност и здраве при работа
 • Обучение по безопасност на стълби
 • Обучение при работа с видеодисплей
 • Ергономия при работа с компютър - работа в офис. Обучения по безопасност и здраве при работа
 • Обучение за безопасна работа на височина
 • Онлайн обучение за безопасна работа на височина. Обучения по безопасност и здраве при работа
 • Знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа


Ежегодно обучение по ЗБУТ
Ежегодното онлайн (дистанционно) обучение по ЗБУТ е предназначено за:
 • ръководители
 • длъжностни лица по ЗБУТ
 • органи по безопасност и здраве при работа (длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ)
 • лица, провеждащи инструктажи
 • членове на Комитети и Групи по условия на труд
 • специалисти по безопасност и здраве при работа
Получавате легитимен документ пред Инспекция по труда.
Онлайн обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

На завършилите дистанционното обучение по ЗБУТ се издава Удостоверение/Сертификат за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа, което удостоверява, че са изпълнени изискванията за право за:
 • изпълнение на задачи като длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове;
 • провеждане на инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
 • участие в работата на Комитета/Групата по условия на труд.
Издаваният документ от преминаване на онлайн обучението по ЗБУТ е напълно легитимен при проверка от Инспекция по труда и одитиращи органи.

Ако документът Ви е необходим възможно най-скоро:
Можете да получите легитимен документ веднага след успешно преминаване на теста.
Ще го получите по куриер за наша сметка.


ПРОГРАМА на ежегодното обучение по ЗБУТ 2017
1.Основна документация по ЗБУТ във фирмата. Основни документи, които трябва да има във всяка фирма и подлежат на контрол от Инспекция по труда.
2.Инструктажи - организация и документиране.
3.Указания стъпка по стъпка как да направим пълна организация на инструктажите, отговаряща на нормативните изисквания. Службата по трудова медицина - какво да очакваме при изпълнение на договора. Какво да изисквате от службата по трудова медицина и основанията за това.
4.Учредяване и работа на Комитет/ Група по условия на труд. Указания стъпка по стъпка за учредяване и работа на КУТ/ГУТ и необходимите документи за това. Примерни теми за заседания.
5.Разследване на трудова злополука. Какво да правим при трудова злополука. Какви документи да подготвим за деклариране. Как разследва НОИ.
6.Контролна дейност на Инспекция по труда. Какви права имат представителите на Инспекция по труда и как спират работата на съоръжения или работни места.

 

Получавате достъп за 60 дни до професионално подготвени специално за обучението разработки от водещи експерти по безопасност и здраве при работа с дългогодишен опит в областта. 
По време на дистанционното първоначално обучение на ЗБУТ имате възможност да се консултирате с авторите на разработките.

 


Първоначално обучение на КУТ и ГУТ
Първоначалното онлайн (дистанционно) обучение на КУТ и ГУТ е предназначено за представители в Комитетите и Групите по условия на труд
Съгласно изискванията на чл. 7. (1) на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията първоначалното обучение на членовете на КУТ и ГУТ се провежда в едномесечен срок от избирането им.
Получавате легитимен документ пред Инспекция по труда.
Онлайн обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. и Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
На завършилите дистанционното обучение по ЗБУТ се издава Удостоверение за преминато първоначално обучение по образеца на Приложение №1 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. , с което се удостоверяват знания за успешно участие в работата на Комитета/Групата по условия на труд.
Издаваното удостоверение от преминаване на онлайн първоначалното обучение на КУТ и ГУТ е напълно легитимно при проверка от Инспекция по труда и одитиращи органи.

 

Ако документът Ви е необходим възможно най-скоро:
Можете да получите легитимен документ веднага след успешно преминаване на теста. Ще го получите по куриер за наша сметка.

 

ПРОГРАМА на първоначалното обучение на КУТ и ГУТ
Програмата на дистанционното първоначално обучение на членовете на КУТ и ГУТ отговаря на изискванията на чл. 10. на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. , съгласно който учебните програми за първоначално обучение задължително съдържат следните теми:
 • държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;
 • фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието;
 • права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • вредни фактори за здравето и безопасността на работещите - видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето;
 • методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация;
 • трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици;
 • социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд;
 • изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа;
 • специална закрила на някои категории работници;
 • организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.

Получавате достъп за 60 дни до професионално подготвени специално за обучението разработки от водещи експерти по безопасност и здраве при работа с дългогодишен опит в областта.


По време на дистанционното първоначално обучение на КУТ и ГУТ имате възможност да се консултирате с авторите на разработките.


Служба по трудова медицина „МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД Служба по трудова медицина „МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД

Служба по трудова медицина МЕДИК КОНСУЛТИНГ ООД
гр.София, бул.„Владимир Вазов" № 66, офис 7
тел. +359 2 4900361(мтел) моб. тел.: +359 87 8272999 (м-тел)


www.bgtrudovamedicina.com
www.cpomc.euwww.zbut.bg
www.zbutinfo.bg
www.infozbut.bg
www.infozbut.com
www.infozbut.eu
www.zbutinfo.eu 


e-mail: office@bgtrudovamedicina.com
e-mail: info@cpomc.eu
e-mail: ivoniks.consult@gmail.com 
e-mail: info@zbut.bg

Очаквайте скоро новите обучения по безопасност от ZBUT.BG !