Пожарна безопасност

Пожарна безопасност.Организация по пожарна безопасност в обектите.Действия при пожари и запалвания.Обучения по пожарна безопасност.Пожарна.Пожарна безопасност и защита на населението

Пожарна безопасност
Организация по пожарна безопасност в обектите, Действия при пожари и запалвания, Обучения по пожарна безопасност

Пожарът е горене, разпространяващо се без контрол във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим или пламъци, или и двете.
Пожарът е сложен комплекс от физико-химични явления, в основата на които лежат нестационарни, т. е. изменящи се във времето процеси на горене, топло и масообмен.
Пожарът е неконтролирано горене, което заплашва човешкия живот и здраве, материални ценности или природната среда. Пожарът може да бъде инцидентен или умишлено предизвикан (палеж) с цел саботаж или в резултат на пиромания, или е причинен нежелано.
За да възникне, пожарът се нуждае от следните три компонента:
 • Топлина - за достигане на температура на възпламеняване
 • Гориво - или горим материал
 • Кислород - за да поддържа процеса на горене
Заедно те образуват химична реакция, наречена Пожар.
Пожарът се гаси или предотвратява чрез премахването на който и да е от трите компонента.
Дейностите по превенция се организират на основание изискванията на:
 • Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
 • Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
 • В Наредба № Iз-1971 са разгледани, класифицирани и определени:
Пасивни мерки - мерките за пожарна защита при проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, с които се осигурява запазване на носещата способност и на устойчивостта на конструкцията и се ограничава разпространяването на пожари.
Активни мерки - мерките за защита, с които като допълнение на пасивните мерки се повишава пожарната безопасност на строежите.

Клас на функционална пожарна опасност
Категория по пожарна опасност
Пожарна характеристика и свойства на получаваните, обработваните, използваните, съхраняваните и складираните вещества, материали и продукти; 
Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете
 • Степен на огнеустойчивост на сградите
 • Критерии за огнеустойчивост
 • Категория по пожарна опасност
Изискванията за проектиране пътища за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност
Евакуация на хора от сгради и помещения при пожар или авария
Вентилационни инсталации и Аварийна вентилационна инсталация

Димо и топло отвеждане
Изисквания към сградните отоплителни инсталации.
Водоснабдяване за пожарогасене - външно; вътрешно; при специфични производства
Електрически уредби и инсталации
Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи и др.

Видове пожарогасители
Различните пожарогасители са предназначени за различни класове пожари.
Четирите най-разпространени пожарогасители са:
 • Воден (Клас A) - подходящи за гасене на твърди вещества и отпадъци
 • Въглероден диоксид (CO2) (Клас BC) - подходящи и за гасене на горящи електрически инсталации, горими течности, горими газове
 • Прахов (Клас ABC, BC)
 • Водопенен пожарогасител (Клас AB)

Предназначението на Евакуационните Схеми е да запознаят хората с евакуационните пътища и противопожарните средства на територията на обекта, така че в случай на пожар пребиваващите максимално бързо и безопасно да напуснат сградата и да са информирани за местоположението на противопожарните средства в обекта. Също така чрез Схемите за евакуация пожарникарите се ориентират в сградата и могат максимално бързо да определят къде е възможно да се намират застрашени хора при пожар.
Схемите за евакуация се разработват и поставят съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 /01.10.2014 г. и Наредба № РД-07/8 20.12.2008 г.;
Схемите за евакуация се разработват за обекти:
 • от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 - независимо от броя на пребиваващите в тях;
 • от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души;
 • от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.
Клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи, хотелиерството и услугите - за постоянно и временно (в т.ч. денонощно) обитаване, които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в които има спални помещения.
Клас на функционална пожарна опасност Ф2 - сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството; спортни съоръжения.
Клас на функционална пожарна опасност Ф3 - сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, транспорта, съобщенията и услугите; сгради за административно обслужване (с помещения, в които броят на очакваните посетители е по-голям от броя на обслужващия персонал).
Клас на функционална пожарна опасност Ф4 - сгради за обществено обслужване в областта на образованието и сгради за административно обслужване (сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и др.), чиито помещения се използват в продължение на определен период през денонощието и в тях присъстват постоянно хора с определена възраст и физическо състояние, запознати с планировката на сградите.
Клас на функционална пожарна опасност Ф5 - производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоръжения с постоянен режим на работа. Сградите, помещенията и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и взривоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси съответно се подразделят на категории по пожарна опасност от Ф5А до Ф5Д.

Схемите за евакуация се поставят на видни места в обектите както следва:
 • на разстояние не повече от 7 m от входовете на сградата и до 3 m от етажните изходи към евакуационните стълбища;
 • на всеки 25 m по пътищата за евакуация - за сгради с категории на обитатели „А";
 • на всеки 15 - 20 m по пътищата за евакуация - за сгради с категории на обитатели „Б" и „В";
 • на вътрешната страна на вратата на всяка стая - за сгради с категории на обитатели „Б".
Всяка схема за евакуация съдържа:
 • Графично изображение на етажа (хоризонтално разпределение - вътрешна планировка) или на част от него.
 • Графично изображение на ситуационен план.
 • Нанесен знак „Мястото, където се намирате".
 • Знаци съгласно Наредба РД-07/8
 • Легенда с използваните знаци.
 • Обозначение за кой обект, адрес, сграда, етаж, цех се отнася схемата за евакуация.
 • Последователност на действията при пожар (минимално необходимите действия) за гледащия схемата за евакуация.
 • Кратко описание на мерките за безопасност при евакуация - за евакуация от помещения на обекти с категории на обитатели „Б" и „В".
Схемите за евакуация в сгради, в които пребивават чужденци (хотели и др.), се изготвят задължително и на английски език.
С оглед правилно ориентиране от схемата за евакуация следва да се спазва следната последователност:
определят се местата, където ще се поставя всяка една схема за евакуация, и всяка графична част се чертае спрямо това място.
 • ориентацията на символа „Мястото, където се намирате в момента" се нанася спрямо мястото, където стои гледащият схемата за евакуация.
Категориите на обекта, спрямо обитателите на сградата биват:
 • Категория на обитателите „А" - когато обитателите са будни при престоя си в сградата. 
 • „А1" - когато обитателите са будни, познават добре сградата и постоянно я обитават 
 • „А2" - когато обитателите са будни, но не познават добре сградата 
 • Категория на обитателите „Б" - когато обитателите не са будни през целия си престой в сградата.
 • „Б1" - когато обитателите не са постоянно будни, но познават сградата, и те не са попаднали случайно в сградата.
 • „Б2" - когато обитателите не са постоянно будни и не познават сградата и те може да са попаднали случайно в сградата.
 • Категория на обитателите „В" - отнася се за обитатели, за които са необходими помощ или специални грижи за евакуацията им.
 • „В1" - когато обитателите могат сами да се евакуират;
 • „В2" - когато обитателите задължително трябва да бъдат евакуирани с помощта на обслужващ персонал;
 • „В3" - когато обитателите задължително трябва да бъдат евакуирани с помощна апаратура (живото поддържаща).
Аварийно евакуационно осветление
За осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация се проектира аварийно евакуационно осветление съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 и Наредба № РД-07/8 от 2008 г.
Осветителните тела на аварийното евакуационно осветление се разполагат на следните места:
 • над всеки евакуационен изход за повече от 50 човека;
 • за евакуационни стълбища във и извън обема на сградата така, че да се осигурява осветяването им;
 • в близост до площадките между етажите и междинните нива;
 • при всяка промяна в посоката на евакуационния път;
 • при промяна на котата на евакуационния път в проходи и коридори (стъпала);
 • във всяка пресечна точка на коридорите;
 • извън и в близост до крайния евакуационен изход;
 • в санитарно-хигиенни помещения с обща площ, по-голяма от 25 m2;
 • в близост до местата за разполагане на уредите за пожарогасене и на бутоните за пожароизвестяване.
Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода е най-малко 1 Lx.
Захранването на аварийното работно и на аварийното евакуационно осветление и на светещите знаци се осигурява от два независими източника с автоматично превключване.
Минималната продължителност на работа на аварийното работно и на аварийното евакуационно осветление е един час. Аварийното евакуационно осветление се проектира така, че за 5 s да бъде осигурена половината от изискваната осветеност, а за не повече от 60 s - пълната осветеност.
Аварийното евакуационно и аварийното работно осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.

Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации
Целта е при запалване да бъде подаден сигнал от датчик и да се задейства системата за известяване, а където има изградена и системата за гасене на пожара.
Необходимостта от изграждане е посочена в Наредба № Iз-1971.
Изграждането на системите се извършва съгласно серия стандарти.
Пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации трябва да съответстват на класа на електрообзавеждането в помещенията.
Типът на пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации и видът на средствата за пожарогасене (вода, пяна, инертен газ, прах и други) се определя в зависимост от пожарната характеристика на използваните вещества и материали в помещенията.
При разработването на проекти за пожароизвестяване и пожарогасене се предвижда управление и блокировка на съответните съоръжения и системи в случай на пожар.
Системите се проверяват периодично и се поддържат в изправно състояние от оторизирани лица.


За обектите се създава досие, което съдържа най-малко следните документи:
 • Документите свързани с осигуряването на ПБ на обекта;
 • вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);
 • планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др;
 • планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;
 • планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;
 • протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.
За спазването на изискванията за ПБ се издават заповеди, с които се уреждат:
 • редът за извършване на огневи работи;
 • редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;
 • забранените места за пушене и използване на открит огън;
 • редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;
 • редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;
 • правилата за ПБ на обекта в извънработно време;
 • редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина;
 • периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;
 • редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво;
 • определянето на длъжностни лица изискванията на Наредба № 8121з-647
 • протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, СГУ, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина;
 • съгласувателните, разпоредителните и административно наказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);
 • инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, СГУ, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);
 • принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите;
 • протокол за проведена учебна евакуация 
Досието се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.
За обектите, в които броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.

видът и съдържанието на Плана е даден в Приложение №1 към Наредба № 8121з-647 
Допуска се да не се разработва план за действие при пожар за обект, за който е разработен авариен план/план за защита при бедствия, съдържащ план за действие при пожар, с обхват и съдържание съгласно приложение № 1.
Съдържание:
І. Последователност на действията при пожар
1. Съобщаване за възникнал пожар:
1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112
1.2. При известяване по се съобщава следното:
а) длъжност и фамилия;
б) наименование на обекта;
в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.
2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в зависимост от обстановката отговорниците по ПБ
2.2. пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:
 • в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;
 • в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;
 • при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи;
2.3. други ведомства - електроразпределителни компании, В и К дружества и др.
3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум
1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.
2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.
3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.
4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите на ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар
1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта (отговорника по ПБ), както и застрашените лица.
2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.
3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):
3.1. Подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане, дава информация за:
 • Етажи и помещения, където е възникнал пожара (какво гори, лесно запалими течности, ел.табла и др.);
 • Посочва се мястото и пътя за достигане до пожара;
 • Евакуирани ли са всички хора от сградата;
 • Има ли опасност от експлозия;
 • Има ли пострадали хора;
 • Местоположението на главните ел.табла;
 • Изключено ли е ел.напрежението, от кого и от къде;
 • Местата за външните противопожарни хидранти (водоеми);
 • Информация за вътрешните уреди и съоръжения за гасене;
 • Уведомява се за предполагаемите загуби от пожара;
3.2. Изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;
3.3. Изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).

Евакуация на застрашените хора или имущество от сградата.
Определени от щаба хора проверяват дали всички са информирани за опасността и дали всички са напуснали сградата. Проверяват се всички етажи и помещения. Започва се от последния (най-горния) етаж. Указват се най-кратките използваеми пътища и се оказва помощ при евакуирането на хората. Изходите и порталите се отварят. Веднъж евакуирало се лице не се връща обратно в сградите, освен ако не му е изрично разпределено. Събирането на хората става на обозначен Сборен пункт.
Проверка на списъчния състав с фактически евакуираните.
След напускане на сградата се оказва помощ на евентуално пострадалите и се извършва проверка за проверка за броя на евакуиралите се. При установяване на липса на хора да се докладва на дежурния от ПБЗН. Уведомяват се медицинските органи от Спешна помощ на тел. 112 за оказване на помощ на пострадалите. Осигурява се дежурство и се ограничава достъпа на хора на мястото на пожара до пристигане на длъжностните лица, установяващи причините за възникване на пожара. Създава се организация за евакуация на имущество от сградите.

Обучение на персонала и проиграване на плана.
Проиграване:
Изискване на Наредба № 8121з-647
Цел: Проверка на ефективността на системите за оповестяване и действителното време за евакуация на хората.
Периодичност - 1 или 2 пъти в годината
Десет дни преди провеждането на учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено съответната районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН).

Провеждането на учебните евакуации се удостоверява с протокол.
Обучение:
Цел: Да се обучат работещите относно техните задължения:
 • да проверят и да оставят в края на работното време в пожаробезопасно състояние работното си място, апаратите, машините, съоръженията и др., което се удостоверява по ред, определен от собственика или ръководителя на обекта;
 • да знаят задълженията си, произтичащи от плановете и Заповедите;
 • да спазват правилата за ПБ и да могат да работят с пожаротехническите средства за гасене на пожари и с пожарните кранове;
 • да познават пожарната и експлозивната опасност на работните места в обекта, както и начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, свързани с работното оборудване, машините, съоръженията и технологичните процеси, използваните материали, пътни маршрути, опасни зони и др.
Лицата, на които е възложено да оперират с ПИС, ПГС, СГУ и със системите за управление на дим и топлина, и лицата по чл. 22, ал. 6 са длъжни:
 • да познават инструкциите им за експлоатация;
 • да могат да работят с тях;
 • писмено да уведомяват ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на системите или пожарните кранове, както и за всеки сигнал за повреда на системите.Пожарна безопасност