Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
В портала за обществени консултации е публикуван Проект на ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд е разработен във връзка с необходимостта от:

 

  • намаляване на административната тежест, свързана със законовото задължение за подаване на уведомление в териториалните дирекции „Инспекция по труда", с което се удостоверява липса на промяна на обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 15, ал. 1 на ЗЗБУТ;
  • подобряване на качеството и контрола върху дейностите за трудово медицинско обслужване на работниците и служителите;
  • оптимизиране дейността на съветите за координация, консултации и сътрудничество в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Намаляване на административната тежест чрез отмяната на задължението на работодателя за подаване на уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ
С § 2 от законопроекта се отменя изискването за представяне на писмено уведомление относно липсата на промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 15 от ЗЗБУТ пред териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието. 

Подобряване на качеството и контрола върху дейностите за трудовомедицинско обслужване на работниците и служителите.
С измененията и допълненията на чл. 25а, ал. 3 от ЗЗБУТ е предвидено Службата по трудова медицина да извършва своята дейност в съответствие с утвърдени стандарти и изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Съгласно новата разпоредба на чл. 25а, ал.4 от ЗЗБУТ, стандартите за дейността на службите по трудова медицина се утвърждават от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

Оптимизиране дейността на съветите за координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
С проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗЗБУТ се предлага Националния съвет по условия на труд (НСУТ) да изпълнява функциите на Националния съвет за инспектиране на труда (НСИТ).

Ще спрем да подаваме уведомления по чл. 15
Друга предлагана промяна е да отпадне изискването за подаване на уведомления за липса на промени, които да изискват подаване на нова декларация. По този начин ще се избегне създаването на стресови ситуации всеки април.
Правилото ще бъде:

  • Ако има промени, се подава нова декларация;
  • Ако няма промени не се подава нито декларация, нито уведомление;

Службите по трудова медицина и стандарт
С предлаганата промяна в чл. 25а, ал. 3 и 4 от ЗЗБУТ ще се осигурят условия за въвеждане на измерими изисквания и критерии за качеството на услугите, които службите по трудова медицина предоставят на работодателя при планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Националния съвет по условия на труд
Сравнителен анализ на функциите и състава на Националния съвет за инспектиране на труда и на Националния съвет по условия на труд показва, че те са консултативни съвети (към министъра на труда и социалната политика) на национално ниво в областта на една политика - за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. И двата съвета са изградени на трипартитен принцип. Като постоянен орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на национално равнище, една от функциите на Националния съвет по условия на труд е да координира дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд. (чл. 39, ал. 1 и чл. 40, т. 5 от ЗЗБУТ). В този смисъл, е налице дублиране с функциите на НСИТ. Тъй като и двата съвета са създадени със закони:
Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за инспектиране на труда, не е възможно оптимизирането да се реализира без да се променят тези закони.   

Основните цели, които си поставя проекта на ЗИД на ЗЗБУТ са:
Намаляване на административната тежест чрез отмяната на задължението за подаване на уведомлението по чл. 15 от ЗЗБУТ.
Предполага се, че изменението ще даде отражение още през 2018 г., тъй като в срок до 30 април работодателите са длъжни да подадат уведомления, ако през 2017 г. не са настъпили промени по смисъла на закона и Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ. По данни от ИА ГИТ около 160 000 работодатели ще бъдат освободени от задължението да уведомяват инспекцията по труда за липсата на промени. 

Подобряване на качеството и контрола върху дейностите за трудовомедицинско обслужване на работниците и служителите, чрез създаване на законово основание за утвърждаване на стандарти за дейността на СТМ и усъвършенстване на разпоредбите относно минималния състав на СТМ.

Оптимизиране дейността на съветите за координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в т.ч. и за инспектиране на труда на национално равнище.


Проект!

 

Закон
за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
(Обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г., изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 2003 г., изм., бр. 114 от 2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., изм., бр. 33 от 2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 2006 г., изм., бр. 102 от 2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., изм., бр. 102 от 2008 г., изм. и доп., бр. 108 от 2008 г., изм., бр. 93 от 2009 г., доп., бр. 12 и 58 от 2010 г., изм. бр. 88 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., изм. и доп., бр. 27 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 2 думата „препарати" се заменя със „смеси".
§ 2. В чл. 15, ал. 3 думите „за което лицата по чл. 14, ал. 1 уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда" в срока по ал. 1" се заличават.
§ 3. В чл. 16, ал. 1, т. 1 думата „препарати" се заменя със „смеси".
§ 4. В чл. 25а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „в съответствие с" се добавя „утвърдени стандарти и".
2. Създава се ал. 4:
„(4) Стандартите за дейността на службите по трудова медицина се утвърждават от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика."
§ 5. В чл. 25б, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. лице с висше образование по специалности от областта на техническите науки съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (обн. ДВ, бр. 64 от 2002 г.; Решение № 10827 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 106 от 2003 г.; изм. бр. 32 и 94 от 2005 г.) и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа;"
§ 6.В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „условията на труд" се добавя „и дейността за инспектиране на труда".
2. Създава се нова т. 2:
„2. обсъжда Национална програма за безопасност и здраве при работа и отчет за изпълнението й"
3. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
„3. обсъжда и изразява становища по проекти на нормативни актове в областта на условията на труд и инспектирането на труда и прави предложения за изменението им;"
4. Досегашните т. 3-7 стават съответно т. 4-8.
5. Създава се т. 9:
„9. взема решения за извършване на съвместни проверки по реда на Закона за инспектиране на труда."
Заключителна разпоредба
§ 7. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм., бр. 35 и бр. 82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 95 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 3, т. 4 думите „Националния съвет за инспектиране на труда" се заменят с „Националния съвет по условия на труд".
2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Постоянен орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при инспектирането на труда е Националният съвет по условия на труд."
3. Член 11 се отменя.