Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

В портала за обществени консултации е публикуван Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Предложените промени предвиждат намаляване броя на изискващите се при регистрация документи като отпада изискването кандидатите за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа да прилагат копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (отмяна на чл.8, ал.1, т.1 от наредбата).
Формулярът на заявлението за регистрация (Приложение №1 към чл.7) се привежда в съответствие с предложеното изменение в чл.8, ал.1, т.1 от наредбата, като отпада текста за прилагане на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от закона за търговския регистър.


Целите са:
Отпадане на изискването за представяне на копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
Облекчаване на регистрационния режим и намаляване на административната тежест за бизнеса.


Ползите са:

  • Физическите и юридическите лица, при подаване на заявление за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа ще прилагат по-малък брой документи на хартиен носител.
  • Агенцията по заетостта ще проверява в публичните регистри необходимите обстоятелства, свързани с регистрацията на физическите и юридическите лица.
  • Ще се облекчи регистрационния режим.
  • Ще се намали административната тежест за бизнеса.
  • Ще се подобри качеството на предоставяните административни услуги за бизнеса.

Положителни въздействия:
Физическите или юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа ще представят по-малък брои документи при регистрация. Общо административните разходи за бизнеса ще намалеят.

Агенцията по заетостта ще облекчи регистрационния режим, ще подобри качеството на предоставяната услуга и ще намали административната тежест за бизнеса. Агенцията ще проверява в публичните регистри необходимите обстоятелства свързани с регистрацията на физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.