Проект на национална програма за здраве и безопасност при работа 2018 - 2020

Проект на национална програма за здраве и безопасност при работа 2018 - 2020. Вижте какви актуализации нови наредби, актуализации на правилници или допълнения наредби да очакваме в периода. Какво ще се прави и за превенция на рискове

Проект на национална програма за здраве и безопасност при работа 2018 - 2020
2017-11-07 Иван Петков – Управител - Медик Консултинг ООД
Чрез национална програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 г. Правителството на Република България определя своите цели и приоритети в областта на безопасните и здравословни условия на труд. Очертани са ангажиментите на държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите, неправителствените организации и др. за осигуряване на благосъстоянието при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Проектът се състои от две части.
Програмата доразвива приоритетите от Стратегията за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г. и следва насоките за развитие на политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската комисия в Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г. и Съобщението на Комисията „По-безопасен и по-здравословен труд за всички - модернизиране на законодателството и политиките в областта на безопасността и здравето при работа" (COM(2017)12), където темата за безопасността и здравето при работа е поставена в основата на качеството и производителността на труда.

Първа част
Първата част показва основните предизвикателства пред политиката, състоянието, тенденциите които определят основните акценти в развитието на дейността по безопасност и здраве при работа през периода 2018-2020 г.
Стратегическата цел 2018-2020 - Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на всеки работещ и на всяко работно място.
За постигане на основната цел на програмата ще се реализират мерки в следните приоритетни области:
 • Подобряване на прилагането на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд;
 • Превенция на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място;
 • Превенция на свързаните с работата заболявания и трудовите злополуки.

Подобряване на прилагането на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд
В Стратегическата рамка на ЕС за безопасност и здраве при работа за периода 2014-2020 година, както и в Съобщението на ЕК от 10 януари 2017 г. относно „По-безопасен и по-здравословен труд за всички - модернизиране на законодателството и политиките в областта на безопасността и здравето при работа" се подчертава, че политиката в областта на БЗР допринася за постигането на целите за подобряване на безопасността и здравето на работниците в ЕС и в държавите-членки, както и за създаване на равни условия, които са важни за единния пазар. На макроикономическо равнище инвестициите в БЗР допринасят за конкурентоспособността на предприятията и следователно за националната конкурентоспособност. Необходимо е да продължат усилията за осигуряване на ефективна защита на работниците на фона на променящия се характер на работата и новите рискове на работното място.
В тази връзка, на национално ниво чрез НПБЗР 2018-2020 г. са предвидени мерки за подобряване на законодателството, особено по отношение на специфичните нужди на малките и средни предприятия, при спазване на следните условия: да не се нарушават принципите за минималните изисквания за осигуряване на БЗР; да не се намаляват съществуващите нива на защита; да не се увеличава административната тежест както за предприятията, така и за институциите с компетенции в областта на БЗР; да не се създават условия за нелоялна конкуренция. Други ключови аспекти, адресирани чрез мерките по програмата, са повишаването на информираността и повишаването на ефективността и ефикасността на инспекционната дейност.

Превенция на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място
Ефективното предотвратяване на свързани с работата заболявания изисква да се предвиждат потенциалните отрицателни ефекти върху здравето и безопасността на работниците на: експозицията на химични агенти; новите технологии; използваните нови продукти и процеси (наноматериалите); развитието на биотехнологиите и „зелените" технологии; промените в организацията на работата в резултат на развитието на информационните технологии (гъвкавите и интерактивни работни процеси); новите нетипични договорни споразумения и модели на работа; стреса на работното място; ергономичните рискове и др.
Оценката на риска е предпоставка за системното управление на безопасността и здравето при работа, както и важна част от много по-обхватен процес, който следва да се фокусира върху създаването на култура на превенция. В тази връзка, първостепенна задача е осигуряването на високо качество на оценката на риска в предприятията.
Програмата предвижда да продължи разработването и прилагането на допълнителни инструменти, за подпомагане процеса на оценка на риска в малките и средните предприятия, за да може тя да се прилага като част от общия процес на управление. Освен това, ще бъдат стимулирани и практически подходи, които да подпомогнат предприятията при управление на рисковете.

Превенция на свързаните с работата заболявания и професионалните болести
Успешното удължаване на професионалния живот зависи в голяма степен от адаптирането на работните места и организацията на работа, включително на работното време, достъпността на работното място и др. Следва да се развива пригодността за заетост през целия живот с оглед променящите се с възрастта възможности на работниците. Иновативните информационни и комуникационни технологии, продукти и услуги предлагат широка гама от възможности за подобряване на пригодността за заетост. Необходими са и мерки за подходящо медицинско наблюдение, реинтеграция и рехабилитация, които да позволяват по-бързото връщане на работа след злополука или заболяване, за да се избегне изключването на работници от пазара на труда за продължителен период от време.
Втората част на проекта е представена в табличен вид с мерките и дейностите, структурирани в съответствие с определените основни приоритетни области.
Изпълнението на мерките по приоритетите на програмата ще допринесе за намаляване на:
 • степента на професионалните рискове и повишаване на защитата на работещите;
 • размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна неработоспособност;
 • броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда, или поради преждевременно пенсиониране или инвалидизиране;
 • загубеното производствено време, непроизведената продукция и неизвършените услуги, като следствие от трудова злополука.
 • осигурителната и застрахователната тежест и др.
Предложеният проект на програма няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Изпълнението на заложените мерки е финансово осигурено от: 
 • Държавния бюджет, в съответствие с програмните бюджети на отговорните министерства, ведомства и организации; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси";
 • Фонд „Условия на труд";
С проекта не се въвеждат норми на европейското право, поради което към материалите не се налага да бъде изготвяна справка за съответствие с европейското право.

Втората част
Втората част на проекта е представена в табличен вид с мерките и дейностите, структурирани в съответствие с определените основни приоритетни области.
Изпълнението на мерките по приоритетите на програмата ще допринесе за намаляване на:
 • степента на професионалните рискове и повишаване на защитата на работещите;
 • размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна неработоспособност;
 • броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда, или поради преждевременно пенсиониране или инвалидизиране;
 • загубеното производствено време, непроизведената продукция и неизвършените услуги, като следствие от трудова злополука.
 • осигурителната и застрахователната тежест и др.
Национална програма за безопасност и здраве при работа 2018 - 2020 година

Дейност/ Мярка

Описание на дейността/ мярката

Отговорни институции/ Участници

Срок на изпълнение

Очакван резултат

Индикатори за изпълнение

Необходими средства в лв./ Източник на финансиране

Приоритетна област I. Подобряване на прилагането на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд

Развитие на  националното законодателство в съответствие с принципите  на по-доброто регулиране, правото на Европейския съюз и на международните стандарти на Международната организация по труда (МОТ)

1.      

Хармонизиране на граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти и на канцерогени/мутагени на работното място, в съответствие с измененията на директивите за опазване на здравето  и безопасността на  работниците от рискове, свързани с експозиция на химични агенти и експозиция на канцерогени/мутагени

Разработване на проекти на Наредби за изменение и допълнение на:

- Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, с цел въвеждане на четвърти и пети европейски индикативни списъци с гранични стойности на професионална експозиция на химични агенти на работното място;

- Наредба № 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

МЗ, МТСП

В съответствие със сроковете, предвидени от Европейския парламент и  Съвета в съответните директиви

Защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на химични агенти и на канцерогени/мутагени при работа

Издадени нормативни актове

Държавен бюджет

2.      

Подобряване на качеството и контрола върху дейностите за трудовомедицинско обслужване на работниците и служителите

Разработване и утвърждаване на стандарти  за дейността на службите по трудова медицина

МЗ, МТСП

2018-2019 г.

Въведени измерими изисквания и критерии за качеството на услугите, предоставяни на работодателя при планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд

Издадени стандарти  за дейността на службите по трудова медицина

Държавен бюджет

3.      

Усъвършенстване на системата за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите

Разработване на проект на Наредба за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите

МЗ/МТСП, социални партньори

2018-2020 г.

Осигурено медицинско наблюдение и превенция на заболяванията, свързани с условията на труд

Издаден нормативен акт

Държавен бюджет

4.      

Усъвършенстване на системата за обучение на представителите в  комитетите и групите по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията

Разработване н проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

МТСП, МЗ

2019 г.

Подобряване качеството на обучение по БЗР на представителите в  КУТ/ГУТ в предприятията

Издаден нормативен акт

Държавен бюджет

5.      

Определяне на изисквания за БЗР при извършване на взривни работи и на дейности с взривни вещества, с изделия съдържащи

взривни вещества, с боеприпаси и с пиротехнически изделия

Разработване на проект на Наредба за определяне на условията и реда за извършване на взривни работи

МТСП/ МВР, ИА „ГИТ”,

2020 г.

Защита на работещите при извършване на взривни работи

Издаден нормативен акт

Държавен бюджет

6.      

Определяне на минимални изисквания за осветление на работните места

 

Разработване на Наредба за минималните изисквания за осветление на работните места

МТСП, МЗ

2020 Г.

Издаден нормативен акт

Ефективна защита на работещите от рискове, свързани с осветлението на работните места

Държавен бюджет

7.      

Подобряване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

Разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

МТСП

2019 г.

Защита на работещите от рискове, свързани с мускулно-скелетни увреждания на работното място

Издаден нормативен акт

Държавен бюджет

8.      

Подобряване на нормативната база по БЗР в металургията и енергетиката

 

 

Актуализиране на:

Правилник по безопасността на труда в металодобивните предприятия от системата на цветната металургия (В-01-03-03), МХМ, 1971 г.;

Правилник по техническата безопасност при леене на металите, ММ, 1967 г.;

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел.мрежи

МТСП, МЗ, МИ, МЕ,

ИА „ГИТ”, социални партньори от бранша - БАМИ,

СФ "Металици",

НФ "Металургия", длъжностни лица по БЗР от предприятия, външни експерти

 

2019-2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издадени      правилници по безопасност и здраве при работа

Превенция на професионалните рискове в металургията и енергетиката

 

 

 

 

 

 

 

Държавен бюджет

Фонд „УТ”

9.      

Разработване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

 

Привеждане на разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. в съответствие с разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Наредба № 4 от 2001 г.).

МРРБ/МТСП, социални партньори

2019 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г.

Обнародвана наредба

Държавен бюджет

10.   

Изменение на нормативната уредба, свързана с Държавните (единните) правилници по безопасност на труда.

Създаване на работна група,  която  да изготви предложение за:·                     разработване на нормативни актове, които да заменят Държавните (единните) правилници по безопасност на труда;

отмяна на тези правилници,  за които няма да се разработват заместващи нормативни актове. 

МТСП, МЗ/ социални тепартньори

2018 – 2019 г.

Осъвременяване на нормативната уредба и премахване на противоречия

МТСП, МЗ Решение за отмяна на правилници  и за разработване на нормативни актове

Държавен бюджет

11.   

Актуализация  на Наредба № 12 от 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  при работа с  автомобили

Актуализация на наредбата, отчитайки промените в нормативната уредба по БЗР  и разпоредбите на Закон за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по прилагането му

МТСП,МТИТС/ социалните партньори

2018 – 2019 г.

Подобряване на  БЗР при работа с  автомобили и премахване дублиране на дейности

Обнародван в ДВ нормативен акт

Държавен бюджет

Осигуряване на ефективен и ефикасен  контрол по спазване на законодателството в областта на БЗР

12.   

Укрепване на административния капацитет на ИА „ГИТ“

Създаване на база данни на обектите за контрол.

Разработване на нови и гъвкави форми на инспектиране.

Разработване на електронна система за обучение и контрол на знанията.

ИА „ГИТ”/

ЦРЧРРИ към МТСП

2018-2020 г.

Повишаване на квалификацията на служителите и поддържане на придобити специфични знания и умения за провеждане на ефективен и качествен контрол

 

Създадена база данни.

Създадена платформа за дистанционно обучение

Създадени въпросници за инспектиране

Повишена професионална компетентност на служителите

Държавен бюджет Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”

 

13.   

Осъществяване на ефективна контролна дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насочване на контролната дейност в предприятия, извършващи дейност на  строителни обекти, в т.ч. изпълнявани по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“

ИА „ГИТ”

2018 г.

Подобрена защита на работниците, извършващи строителни дейности по програмата

Извършени проверки

Бюджет на ИА „ГИТ”

Насочване на контролната дейност към земеделски производители, за спазване изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразност при възникване на трудовите правоотношения

ИА „ГИТ”

2018 г.

Подобрена защита на работниците, извършващи краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Извършени проверки

Бюджет на ИА „ГИТ”

Инспектиране на предприятията с рискови производства и дейности, подлежащи на периодичен контрол

ИА „ГИТ”

2018-2020 г.

Превенция по БЗР в рискови производства и дейности

Извършени проверки

Бюджет на ИА „ГИТ”

Инспектиране по законосъобразността на трудовите отношения и борба с недекларираната заетост.

ИА „ГИТ”

2018-2020 г.

Защита на социалните права на работещите

Извършени проверки

Бюджет на ИА „ГИТ”

Инспектиране по законосъобразното наемане на чуждестранни граждани, в т. ч. на незаконно пребиваващи чужденци, и приемането на командировани работници и служители от държави-членки на ЕС и от трети държави.

ИА „ГИТ”

2018-2020 г.

Защита на социалните и трудовите права на чуждестранните граждани, работещи (командировани) в Р България

Извършени проверки

Бюджет на ИА „ГИТ”

14.   

Разработване на критерии, по които ще се оценява вероятността за допускане нарушение на трудовото законодателство и тежестта на нарушението (риска) на обектите за контрол

Разработване на скала, посредством която обектите за контрол ще бъдат групирани в съответствие с риска. Това групиране ще се използва при планиране на инспекционната дейност, като предприятията с най-висок риск ще бъдат проверявани по-често

ИА „ГИТ“

2018 г.

Разработени критерии за оценка на риска

Оптимизиране на контролната дейност, в т.ч. и в МСП

Брой идентифицирани предприятия с най-висок риск.

Брой реализирани проверки в рисковите предприятия

Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”

15.   

Съвместно участие на инспектори в национални кампании за контрол и (пилотни) проекти на Европейската агенция по химикали (ЕСНА)

 

 

Проучване и прилагане на добри практики за извършване на ефективен контрол на опасни химични вещества и смеси в работна среда.

РИОСВ, ИА „ГИТ“,

РЗИ

Съгласно утвърдените национални планове за контрол и планирани (пилотни) проекти на ЕСНА

Хармонизиране на дейностите по прилагане на изискванията, свързани с безопасното производство и/или употреба на опасни химични вещества и смеси

Брой участия в проекти на ЕСНА и национални кампании за контрол и (пилотни) проекти на ЕСНА

В рамките на утвърдените бюджети на съответните контролни органи

16.   

Разследване на аварии

 

 

Сформиране на експертни групи за разследване на злополуки , инциденти и големи аварии

МВР,

ПБЗН,

МОСВ,

МО,

РИОСВ, ИА“ГИТ“

2018-2020

Изясняване на причините за възникването им и предотвратяване на бъдещи такива

Брой проведени разследвания

В рамките на утвърдените бюджети

Информационно осигуряване на политиката по БЗР

17.   

Поддържане на програмен продукт за онлайн регистрация на образците на еднодневни трудови договори по чл. 114а от КТ

Предоставяне на земеделски производители на  образци на еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

ИА „ГИТ”

2018-2020 г.

Намаляване на административната тежест за земеделските производители

Предоставени образци на еднодневни трудови договори по чл. 114а от КТ

Бюджет на ИА „ГИТ”

18.   

Обработка и систематизиране на статистическата и оперативната информация за трудовите злополуки и професионалните болести

Статистическа информация за трудовите злополуки за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

 

НОИ

18 месеца след края на референтния период

Статистическа и оперативна информация, публикувана на интернет страницата на НОИ

Налична актуална статистическа информация за съответната референтна година

Бюджет на НОИ

Годишна оперативна информация за трудовите злополуки за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

Оперативна информация за трудовите злополуки за всяко тримесечие на 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

15 дни след края на референтния период

 

Навременна, оперативна информация за съответния период

19.   

Надграждане на Информационна система „Трудова злополука” с модул „Контролна дейност”

 

Разработване на програмен продукт за въвеждане на протоколи от проверките, актове за констатирани нарушения и издадени наказателни постановления

НОИ

 2018 г.

Систематизиране и проследяване на етапите и информацията от контролната дейност по ТЗ

Действащ модул „Контролна дейност”

Бюджет на НОИ

20.   

Обработка и публикуване на информация за временната неработоспособност

Обработка и публикуване на информация за временната неработоспособност

НОИ

2018 г.-2020 г.

Актуална информация за временната неработоспособ­ност за референтната година

Публикувана информация за временната неработоспо­собност

Бюджет на НОИ

Преодоляване на предизвикателствата, свързани с прилагането на законодателството в МСП

21.   

Осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси 

Финансова подкрепа на предприятия за:

- разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост;

- осигуряване на организиран транспорт на работещите;

- осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;

- осигуряване на социални придобивки за работещите

МТСП/микро, малки, средни и големи предприятия в качеството им на работодатели

2018-2020 г.

Повишаване броя на предприятията, подобрили условията на труд

Брой предприятия получили финансиране/ съфинансиране по проекти за БЗР

Брой работещи с подобрени условия на труд

Операция „Добри и безопасни условия на труд“ по ОПРЧР 2014-2020 г.

22.   

Насърчаване на работодателите за подобряване на условията на труд в предприятията, в това число в МСП

Финансиране на дейности за модернизиране на работното оборудване и технологиите и управление на професионалните рискове в предприятията

Фонд „Условия на труд ”/работода­тели

2018-2020 г.

Повишаване броя на предприятията, подобрили условията на труд

Брой предприятия получили съ­финансиране.

Брой работещи с подобрени условия на труд

Бюджет на Фонд „Условия на труд”

Приоритетна област II. Превенция на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място

Разширяване ролята на социалния диалог за осигуряване на по-добра защита от рисковете на работното място

23.   

Подобряване ролята на социалния диалог на отраслово и браншово ниво

 

Периодично обсъждане в отрасловите/браншови съвети по условия на труд на проверки, анализи, доклади, отчети и препоръки по БЗР

Отраслови/браншови съвети по условия н труд

2018-2020 г.

Ефективно взаимодействие между социалните партньори на отраслово/ браншово ниво

Изготвени анализи, доклади, отчети и препоръки по БЗР

Държавен бюджет

24.   

Укрепване и разширяване ролята на социалния диалог за повишаване на мотивацията за прилагане на законодателството по БЗР

Провеждане на обучение по безопасност и здраве при работа за представители на: КУТ/ГУТ, областните съвети по условия на труд, отрасловите (браншовите) съвети по условия на труд, работодателите и работодателски организации

Социални партньори/  Фонд „Условия на труд”

2018-2020 г.

Повишаване на капацитета на социалните партньори на ниво предприятие за ефективно прилагане на законодателството по БЗР

 

Брой проведени семинари за обучение по  БЗР

Бюджет на Фонд „Условия на труд”

Провеждане на информационни кампании за превенция на професионалните рискове

Социални партньори/  Фонд „Условия на труд”

2018-2020 г.

Повишаване на осведомеността и мотивацията на работещите и на работодателите за изпълнение на законодателството по БЗР

Брой проведени информационни кампании

Бюджет на Фонд „Условия на труд”

Провеждане на заседания на социалните партньори /членовете на Комитета по условия на труд в регионалните лаборатории към ИАОС с цел предлагане на мерки за минимизиране и контрол на рисковете на работните места в регионалните лаборатории към ИАОС

ИАОС,

КУТ

2018-2020 г.

Повишаване на културата по безопасност и ангажиране на ръководителите в дейностите по БЗР

Брой проведени заседания и одобрени протоколи

В рамките на утвърдените бюджети

25.   

Развитие и усъвършенстване на  извънсъдебни способи за уреждане на колективни трудови спорове.

Осигуряване на статистически данни за показатели на сектори, браншове, общини и предприятия във връзка с базата данни за колективни трудови договори (КТД)

ИА „ГИТ“

2018-2020 г.

Подпомагане дейността по уреждане на колективни трудови спорове.

Увеличен брой уредени извънсъдебни спорове

Бюджет на ИА „ГИТ“

26.   

Организиране на състезателен принцип на инициативи за отличаване на фирми с постижения в областта на БЗР в сектори с повишен трудов травматизъм – например в строителството

 

Избор на бранш/ отрасъл, в който ще се осъществи инициативата, на база повишен трудов травматизъм по данни за предходната година;

Изработване на критерии, по които ще се оценяват фирмите в съответния сектор;

Провеждане на преглед с оглед степента на покриване на критериите от отделните фирмии класиране;

Обявяване и отличаване по подходящ начин  на фирмите с най-добри практики и постижения в областта на БЗР в съответния сектор, бранш, отрасъл за определен период

МТСП

ИА ''ГИТ''

Социални партньори

 

 

  2018г.

Насочване вниманието на всички заинтересувани страни към проблематиката, свързана с БЗР, в конкретен бранш, отрасъл;

Подобряване дейностите по БЗР в предприятията и  контрола по БЗР.;

Стимулиране сътрудничестното между държавните институции и социалните партньори по отношение на БЗР;

Намаляване на трудовия травматизам в съответния бранш или отрасъл            

Участие на фирмите от съответния бранш/ отрасъл. Проведен преглед по БЗР от ИА ГИТ и информационна кампания. Промени в данните за трудовия травматизъм за периода, следващ провежгдане на мероприятието.

Държавен бюджет

 

 

Разработване и прилагане на практически инструменти за контрол на професионалните рискове

27.   

Актуализация на указанията за провеждане на контролната дейност по прилагането на Регламенти REACH и CLP

Подобряване на взаимодействието между регионалните структури на МОСВ, МЗ и МТСП, в зависимост от тяхната функционална компетентност.

Определяне на целевите групи, предмет на контрол и приоритетите за контролна дейност и др.

МОСВ/МЗ и ИА „ГИТ“

2018 г.

Подобряване качеството на контрола по REACH и CLP

Актуализирани указания за контрол

Държавен бюджет

28.   

Разработване на специализирана брошура/ръководство по безопасност и здраве при работа с химически вещества и реагенти/ пробовземане на водни проби от по-големи водоеми и чрез качване на височина.

Брошура /ръководство по безопасност и здраве при работа с химически вещества и реагенти/ пробовземане на водни проби от по-големи водоеми и чрез качване на височина.

 

ИАОС

 

2019 г.

Повишаване нивото на безопасността и културата по безопасност на работното място.

Разработена брошура/ръководство и запознаване на персонала с тях.

В рамките на утвърдените бюджети.

29.   

Ограничаване на риска от свързани с азбеста заболявания

 

 

 

Създаване на регистър на експонираните на азбест работещи на национално ниво с ежегодни данни за експозициите, здравното състояние на работещите и данни от проведени профилактични прегледи

(редакция от МЗ)

МЗ,

НЦОЗА, РЗИ,  ИА „ГИТ“, СТМ

2018-2020 г.

Данни за експонираните на азбест и възможност за проследяване на здравното им състояние

 

Работещ регистър

 

 

 

 

Държавен бюджет

Дейности по подобряване на капацитета на специалистите по БЗР и на информираността населението относно риска за здравето при експозиция на азбест и разпознаването на азбест-съдържащи материали в бита и околната среда

НЦОЗА

2018-2020 г.

Подобрен капацитет на  специалистите по БЗР за превенция на риска за здравето при експозиция на азбест.

Подобрена информираност на населението.

Брой проведени обучения

Брой обучителни материали

Брой информа­ционни материали

Държавен бюджет

Координирани действия на контролните органи на МЗ и ИА „ГИТ“ по отношение на разрешения,  деклариране и контрол на експозицията на азбест

РЗИ, ИА „ГИТ“

2018-2020 г.

Подобрен контрол върху изпълнение на законодателството, свързано с експозиция на азбест

Брой обхванати предприятия

Държавен бюджет

Повишаване на осведомеността и културата за превенция

30.   

Подобряване на информираността и компетентността на работещите за осигуряване на БЗР

 

 

- Организиране и провеждане на тематични курсове;

- Разработване на обучителни материали;

- Разпространение на примери за добра практика - подбор и разпространение на примери за добра практика от утвърдени европейски и други източници

НЦОЗА

 

2018-2020 г.

Повишена компетентност на работещите в областта на осигуряването на БЗР – медицински и немедицински специалисти, работодатели и мениджъри, работещи и техните представители – синдикати, КУТ и ГУТ

Брой проведени обучения

Брой обучителни материали

 

Държавен бюджет

31.   

Повишаване на компетентността на мениджърите и работещите за интегриране на системите за управление на здраве и безопасност при работа и стандартите по качеството

Разработване на обучителни материали и проведени обучения за интегриране на общи системи за управление

Социални партньори

2018-2020 г.

Повишена компетентност на отговорните лица за системите за управление по БЗР

Разработени наръчници и учебни материали.

Проведени  обучения

 

32.   

Провеждане на национални мероприятия  в рамките на кампанията на ЕАБЗР „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ 2018-2019 г.

Провеждане на национални мероприятия  (конференции, семинари)  за популяризиране на добри практики в осигуряване на БЗР при работа с опасни химични вещества.

МТСП/МЗ, социални партньори

Европейска седмица по БЗР – м. октомври 2018 г. и м. октомври 2019 г.

Представяне на информация за специфични рискове при работа с опасни химични вещества

Брой участници. Предоставени информационни материали. Представени добри практики от предприятията

ЕА БЗР; МТСП

Провеждане на националния етап на конкурса „Европейски награди за добри практики“.

 

Ноември 2018 г.

Представяне на мерки и добри практики за осигуряване на БЗР при работа с химикали

Номинирани  2 български предприятия за участие в европейския етап от конкурса

33.   

Провеждане на национални мероприятия  в рамките на кампанията на ЕАБЗР 2020-2021 г.

„Здравословни работни места – превенция на мускулно-скелетните увреждания“

Провеждане на национални мероприятия  (конференции, семинари)  за популяризиране на добри практики в осигуряване на БЗР за уязвими групи работещи във връзка с основната тема на кампанията.

Провеждане на националния етап на конкурса „Европейски награди за добри практики“.

 

МТСП/МЗ, социални партньори

Европейска седмица по БЗР – м. октомври 2020 г.

 

 

 

 

Ноември 2020 г.

 

Представяне на информация за специфични рискове и превенция на свързаните с работата мускулно-скелетни увреждания

 

Представяне на мерки и добри практики за осигуряване на БЗР и превенция на свързаните с работата мускулно-скелетни увреждания

Брой участници. Предоставени информационни материали. Представени добри практики от предприятията

 

Номинирани  2 български предприятия за участие в европейския етап от конкурса

 

34.   

Разпространение на рекламни и информационни материали чрез мрежата на Националната фокусна точка на ЕАБЗР

Разпространение на информационни материали на ЕАБЗР – резултати и доклади от паневропейски проучвания, ръководства за добри практики, инструменти за оценка на риска и др.

МТСП - мрежа на НФТ

2018-2020 г.

Предоставени информационни материали в печатен и електронен формат

Брой предоставени информационни материали

ЕА БЗР - НФТ

35.   

Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията в областта на аварийната безопасност

 

 

Разработване и реализиране на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите, които осъществяват дейности с опасни вещества в предприятието

МТСП,

ИА „ГИТ“, професионални организации

2018-2020

Управление на рисковете от възникване на аварии и инциденти с опасни вещества

Брой проведени обучения

В рамките на утвърдените бюджети

36.   

Провеждане на срещи и обучителни семинари в областта на опасните химични вещества за индустрията и за контролните органи на централно и регионално ниво

 

 

Изясняване на задълженията на фирмите - производители и потребители по веригата на доставки на ОХВ относно изпълнение на изискванията на законодателството по БЗР и Регламентите REACH[1] и CLP[2].

Обмен на информация между инспекторите за текущото състояние на задължените лица по прилагане на законовите изисквания.

МОСВ/ МТСП, МЗ, РИОСВ, ИА „ГИТ“, РЗИ,

социални партньори

2018-2020

 

Повишена информираност и компетентност, споделяне на добри практики за безопасното управление на химикалите

Брой проведени срещи и семинари

В рамките на утвърдените бюджети

Приоритетна област ІІІ.  Превенция на свързаните с работата заболявания и трудовите злополуки

37.   

Осигуряване на здравно наблюдение в рискови сектори от икономиката

Диагностика на професионалните болести

Фонд “УТ”/ МЗ

2018-2020 г.

Клинично уточняване на диагнозата на заболявания със съмнение за професионален характер

Брой случаи

Бюджет на Фонд „Условия на труд”

38.   

Рехабилитация и реинтеграция на работещите и пострадалите при трудови злополуки или професионални болести

Рехабилитация и реинтеграция на работещите и тези с намалена или трайна неработоспособност, поради трудови злополуки или професионални болести

НОИ

 

2018-2020 г.

Подобряване на професионалния и здравен статус на работещите

Брой работещи, преминали рехабилитация

 Бюджет на ДОО

39.   

Осигуряване на здравно наблюдение в сектор „Здравеопазване”

 

 

 

Идентифициране на основни рискови фактори за влошаване здравето и работоспособността при определени  професионални групи в здравеопазването

 

НЦОЗА

2018-2019 г.

 

Ограничаване на рисковите фактори за здравето на работещите в сектор „Здравеопазване“

 

Проведено проучване

Разработени препоръки за ограничаване на вредното действие на рискови фактори за влошаване на здравето на работещите  в здравеопазването

Държавен бюджет

 

Национално изследване на заболеваемостта и отсъствията от работа вследствие на психосоциални рискове в сектор „Здравеопазване“

Социални партньори, МЗ, МТСП, НЦОЗА

2018-2020 г.

Ограничаване на рисковите фактори за здравето на работещите в сектор „Здравеопазване“

 

Проведено изследване

Разработени препоръки за ограничаване на неблагоприятното въздействие на психосоциалните рискове

Бюджет на Фонд „Условия на труд

Национално изследване на заболеваемостта и отсъствията от работа вследствие на психосоциални рискове в сектор „Образование“

Социални партньори, МЗ, МТСП, НЦОЗА

2018-2020 г.

Ограничаване на рисковите фактори за здравето на работещите в сектор „Образование“

 

Проведено изследване

Разработени препоръки за ограничаване на неблагоприятното въздействие на психосоциалните рискове

Бюджет на Фонд „Условия на труд

[1] Регламент (EО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването иограничаването на химикали

[2] Регламент (EО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането навещества и смеси