Работа на чужденци в България

Работа на чужденци в България. Нормативната уредба на условията и реда за достъп до пазара на труда на чужденци - граждани на трети държави на територията на Република България се съдържа в Глава втора на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, на чужденец - гражданин на трета държава се разрешава достъп до пазара на труда.

Работа на чужденци в БългарияНормативната уредба на условията и реда за достъп до пазара на труда на чужденци - граждани на трети държави на територията на Република България се съдържа в Глава втора на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, на чужденец - гражданин на трета държава се разрешава достъп до пазара на труда, когато:
  • има трудов договор с местен работодател;
  • е командирован или изпратен в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България;
  • е преместен по вътрешнокорпоративен трансфер;
  • извършва дейност на свободна практика.
Решението за достъп до пазара на труда се издава от Агенцията по заетостта, а Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" е контролният орган, осъществяващ специализираната контролна дейност относно спазването на законодателството в областта на заетостта на територията на Република България.
Разрешителният режим, предвиден в Глава втора на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, не се прилага за лица, които са граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са упражнили правото си на свободно движение.
Останалите случаи, в които не се изисква разрешение за работа, са посочени в чл. 9, чл. 36 и чл. 38 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, но в някои от случаите се изисква провеждане на регистрация на заетостта.
При наемане на работа на чужденец - гражданин на трета държава, работодателят е длъжен да уведоми Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" в седемдневен срок от датата на действителното започване на работата.

Формуляр за уведомяването може да бъде намерен тук.
Наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България граждани на трети държави е изрично забранено, съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.