Ръководства за добри практики в селското стопанство и риболовните дейности

Ръководства за добри практики в селското стопанство и риболовните дейности. Защита на здравето и безопасността на работещите в селското стопанство, животновъдството, овощарството и горската промишленост. Европейско ръководство за предотвратяване на риска за малките риболовни морски съдове.

Ръководства за добри практики в селското стопанство и риболовните дейности
Ръководства за добри практики в селското стопанство и риболовните дейности

Две изчерпателни ръководства за добрите практики по отрасли в областта на безопасните и здравословни условия на труд са вече на разположение за изтегляне от мрежата на над 20 езика. 
Публикувани от Европейската комисия, те обхващат селското стопанство, животновъдството, овощарството и горската промишленост, както и малките риболовни морски съдове (които съставляват до 80% от риболовната флотилия на ЕС). Наситени с примери за добри практики за предотвратяване на риска, изучаване на казуси от реалния живот и практически ресурси, това са отлични ръководства за това как да предпазим от увреждане работниците в тези отрасли. Ръководствата са удобно за ползване от потребителите пособие що се отнася до справки с глосари, илюстрации и диаграми.
Изтеглете ръководствата за добри практики:


Европейско ръководство за предотвратяване на риска за малките риболовни морски съдове
Европейско ръководство за предотвратяване на риска за малките риболовни морски съдове
Това ръководство има за цел предотвратяване на риска за малките риболовни морски съдове и за работещите на тях, така че както морските съдове, така и техните екипажи да се завръщат живи и здрави след всяко пътуване. 
Предвид факта, че тези морски съдове съставляват 80% от цялата риболовна флотилия на ЕС и че фаталните случаи, нараняванията и загубата в морето на морски съдове са на неприемливо равнище, това ръководство е от решаващо значение за предотвратяването на рисковете и за защита на по-големите риболовни общности. 
Различните модули на това ръководство се фокусират върху ключови области, и по-конкретно върху морския съд, екипажа, риболовните операции, реални казуси, оценка на риска и допълнителна информация, като плаващи устройства, стабилност, първа помощ, работно оборудване и тренировки за спешни ситуации. За да се наблегне на важните теми, в ръководството са включени глосар, илюстрации, снимки и диаграми, превръщайки го по този начин в изключително удобен за потребителя източник за справка.
Zashtita-na-zdraveto-i-bezopasnostta-na-raboteshtite-v-selskoto-stopanstvo-ZBUT.BG

Защита на здравето и безопасността на работещите в селското стопанство, животновъдството, овощарството и горската промишленост
Това не обвързващо ръководство предоставя информация и примери за добри практики във връзка с изпълнението на директивите за безопасни и здравословни условия на труд, заедно с други необходими елементи, като разяснения и практически примери за опасностите и рисковете на всички етапи на фермерството, овощарството и горската промишленост. Това ръководство е предназначено да подпомогне всички заинтересовани страни, и по-конкретно фермери, преки ръководители (най-вече в малките и средните предприятия), работодатели, работници, техни представители и други, за изпълнението на директивите и за правилно управление на предотвратяването на рисковете, свързани с полагането на труд.
Това ръководство съдържа обобщение на различни директиви на ЕС, препратки и библиография за доставчици на информация, речник с основни термини, списък на най-важните въпроси и списък по теми, таблица с практически примери и обща таблица с отговорностите на заинтересованите лица. То съдържа също така различни примери на добри практики, които са избрани от ръководства, съществуващи в държавите-членки на ЕС, или са специално изготвени за това ръководство. 

EU OSHA
2017-09-29