Ръководство за безопасност и здраве при работа за застаряваща работна сила

Ръководство за безопасността и здравето при работа за застаряваща работна сила, Е-ръководство за безопасност и здраве при работа за застаряваща работна сила, Остаряването и БЗР, Healthy Workplaces for all Ages e-Guide

Ръководство за безопасност и здраве при работа за застаряваща работна сила
2018-01-27 17:32:09
⚠️Многоезично ръководство за управление на безопасността и здравето при работа за застаряваща работна сила
✔️Целта на Европейския парламент са направили проучения за подобряване на здравето и безопасността при работа, като се имат предвид предизвикателствата на застаряващата работна сила и се подпомогне разработването на политики в тази област. Проектът, осъществен от агенцията, предоставя всеобхватен преглед на въпроси, свързани със застаряването, труда и БЗР, и анализ на политиките и инициативите за решаване на проблема със застаряването на работната сила в цяла Европа.
⚠️EU-OSHA - Европейската агенция за безопасност и здраве при работа е публикувано Е-ръководство за управление на безопасността и здравето при работа за застаряваща работна сила.
Електронният наръчник е структуриран от четири теми, в които са представени различни аспекти на остаряването на работното място както и са дадени указания относно управлението на здравето и безопасността и свързаните с него проблеми на застаряващата работна сила. Всяка от темите включва примери за добри практики и полезни връзки за допълнителна информация.  
✅Съдържанието на електронния наръчник е съобразено с четири различни аудитории: 
 • Работодатели
 • Работници
 • Мениджъри по ЧР
 • Специалисти по БЗР
✔️Остаряване и труд
 • Защо остаряването има отношение към труда? 
 • Какво е необходимо да зная за остаряването?
✔️Здравословни работни места за всички възрасти
 • Остаряването и здравето и безопасността на работното място
 • Как мога да помогна за изграждане на безопасно и здравословно работно място?
✔️Промоция на здравето на работното място
 • Как работните места могат да стимулират здравето
 • Какво мога да направя, за да остарявам здравословно?
✔️Връщане на работа
 • Как работата може да ми помогне да се възстановя?
 • Каква е моята роля в процеса на връщане на работа?
⚠️e-Guide Healthy Workplaces for all Age
Относителният дял на по-възрастните хора от населението нараства в цяла Европа. Хората трябва да работят по-дълго и средната възраст на работещите се повишава и следователно е важно:
Да се осигурят безопасни и здравословни работни места за работниците и служителите от всички възрасти.
Да се гарантира възможност на хората да достигнат края на своята трудова кариера в добро здраве.

Електронният наръчник предоставя практическа информациясъвети и примери във връзка със застаряването на работната сила и възможностите, които то носи. Той показва също така как могат да се преодоляват свързаните с възрастта предизвикателства на работното място.
⚠️Healthy Workplaces for all Ages e-Guide
❗Съдържанието на електронния наръчник е съобразено с четири различни аудитории: работодатели, работници, мениджъри по ЧР и специалисти по БЗР (включително за целите на този електронен наръчник и с представители на работниците, членове на комитетите и групите по БЗР и инспектори по труда). Превключване между отделните профили е възможно навсякъде в наръчника.
https://eguides.osha.europa.eu