Сключване на трудов договор за допълнителен труд при същият или при друг работодател

Видове трудови договори за допълнителен труд при същия работодател, с когото вече има сключен основен трудов договор чл.110 от Кодекса на труда.Работа по втори трудов договор със същия работодател

(Втори трудов договор)

2018-07-3117:22:49
Трудов договор допълнителен труд:
 • Учредяване на трудово правоотношение за допълнителен труд при същия или при друг работодател.
Основание:
 • Кодекс на труда-чл. 67, 68, 110, 111, 112, 113, 152 и 153
 • Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.
 • Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
Описание:
Предварителни условия
 • При работодателя, с когото работникът или служителят има основно трудово правоотношение, следва да е налице свободна длъжност или работа, която е извън трудовите задължения на работника (служителя) по основното му трудово правоотношение.
 • При работодателя също така трябва да е налице свободна длъжност или работа, която може да се заеме по трудов договор за допълнителен труд (външно съвместителство) .
Действия на страните:
 • Работникът или служителят подава Молба (заявление) за сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател.
 • Към молбата той прилага всички необходими документи, установени в Наредба № 4 от II май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор , а също и своето писмено изразено Съгласие по чл. 113, ал. 2 КТ, работното време през седмицата заедно с работното време по трудовия договор на основната работа да има продължителност, превишаваща 48 часа.
 • Работодателят изготвя проект на Трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател.
 • Проектът на договора се връчва на работника или служителя, за да се запознае със съдържанието му .
 • Трудовият договор се подписва от двете страни - работник или служител и работодател, и с това се счита за сключен .
 • В тридневен срок, считано от датата на сключване на договора, работодателят изпраща Уведомление по чл. 62, an. 5 от Кодекса на труда в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП).
 • Работодателят връчва на работника или служителя екземпляр от трудовия договор и заверено копие от уведомлението до ТД на НАП.
 • След като е получил своя екземпляр от трудовия договор и завереното копие от уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ, работникът или служителят може да започне работа.
Срокове:
 • Трудовият договор по чл. 110 или чл. 111 КТ може да се сключи както за определен, така и за неопределен срок.
Правни последици:
 • В резултат на процедурата възниква трудово правоотношение за допълнителен труд при същия или при друг работодател.
 • Приложни документи: 
 • Молба (заявление) за сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател, Съгласие по чл. 113, ал. 2 КТ (примерен образец) , Трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател.
 • Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда - (Приложение N° 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда).
МОЛБА (ЗАЯВЛЕНИЕ)
за сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател
Вх. №............... /................ г. 
До.....................................................................................
(директор, управител, председател и др.)
на....................................................................
(предприятие)
МОЛБА
от................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
живущ(а)................................................................................................................................................(точен адрес) ЕГН...................................
Уважаеми(а) господин(жо).............................................................................
Моля да бъда приет(а) на работа по трудов договор за до­пълнителен труд в повереното Ви предприятие на длъжност......................................................................................(посочва се наименованието на длъжността или работата) за .......................................................... (неопределено време, за определен срок, по заместване и т.н.) за............................... часа на ден..................... или...................... часа на сед­мица.
Притежавам диплома№............ /............... ,издаденаот........................... (посочва се учебното заведение) за завършено............................................................... образование (висше, колеж, средно, основно образование)
Притежавам документ за правоспособност..................................................
Владея чужди езици............................................................................................
(посочва се какъв език и в каква степен се ползва, писмено и/или говоримо)
Имам набран трудов (служебен) стаж общо ...................................... г............... м................... дни.
Имам осигурителен стаж.................... г................ м.............. дни.
Съгласен съм работната седмица да е с продължителност повече от 48 часа.
Трудовите ми задължения по основното трудово правоотно­шение са различни от тези за изпълнение на длъжността (работа­та), за която кандидатствам за допълнителен труд. (този абзац се включва, само когато се кандидатства за работа при съ­щия работодател -чл. 110 КТ)
Отговарям на изискванията на чл. 112 КТ.
Надявам се кандидатурата ми да бъде одобрена.

Прилагам следните документи:
1. Съгласие по чл. 113, ал. 2 КТ
2............................................................................................

С уважение:.....................................
                        (подпис на лицето)
.............................
(дата)
СЪГЛАСИЕ
по чл. 113, ал. 2 КТ
Вх. №.......... /............ г.
До.............................................................
(ръководител, директор, управител)
на..................................................
                    (предприятие)
Уважаеми(а) господин (жо)............................................................................................................................
На основание чл. 113, ал. 2 от Кодекса на труда давам съг­ласието си (не давам съгласието си) да работя повече от 48 ча­са седмично по основното си трудово правоотношение и трудовия договор за допълнителен труд, който е сключен с повереното Ви предприятие.
След изтичането на 4 месеца, считано от датата на това съг­ласие, се задължавам да го подновя в срок.

С уважение:..........................
(подпис на работника или служителя)
ТРУДОВ ДОГОВОР за допълнителен труд при същия или при друг работодател
............................................................................................................................
(наименование и точен адрес на предприятие, учреждение, фирма)
ТРУДОВ ДОГОВОР
№............ /........ г.
Днес................ 20... г., в гр.............................. на основание чл. 110 или чл. 111 от Кодекса на труда и във връзка с..................(посочват се други основания и/или документи)
между:
1................................... гр...................... ул.........................№.......... , ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК....................................... наричан РАБОТОДАТЕЛ, представляван от.................................... (директор, управител, мениджър и др.) ЕГН..............................
и
2..........................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
ЕГН ............................. л.к. № ............................ , издадена от...................... на ................ или ЛН за чужденец ......................... ,със завършено.............. образование, специалност........................ ,диплома № ........... , издадена от .......................... квалификация .................... , притежавана научна степен....................... , общ тру­дов стаж.............. г ...................м ..............д., в т.ч. по специалността ................................ осигурителен стаж ..................... г.................
м................ д., наричан РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ, се сключи този трудов договор за допълнителен труд при същия работодател.
РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕ­ЛЯТ приема да изпълнява длъжността ......................................................, код по НКПД-2011/КДА ............................. , с трудови задължения, които по длъжностна характеристика не са в предмета на основните тру­дови задължения по основния трудов договор, с която РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея.
Мястото на работа е.........................................................
Работното време за деня е...... ч, за седмицата............. ч.
Работното време за седмицата се разпределя по следния начин:........................................................................................................................................................................................
(посочва се разпределението на работното време през седмицата, ако се работи различни часове в седмичните дни)
Работата (длъжността) се изпълнява извън установеното работно време по основното трудово правоотношение от............. до............... часа, при осигуряване на минимална междудневна и междуседмична почивка по чл. 152 и 153 КТ.
Договорът се сключва за срок..........................................
(неопределено време или определен срок)
Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграж­дение е в размер на..................лв.
(с цифри и думи)
Допълнителни възнаграждения:
за............................. , в размер на................................ лв.;
за............................. , в размер на................................ лв.;
за.............................. , в размер на................................ лв.
Трудовото възнаграждение се изплаща в следните сро­кове:
РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на основен и до­пълнителен платен годишен отпуск както следва:
по чл. 155, ал. 4 КТ, в размер на..................... работни дни;
по чл. 155, ал. 5 КТ, в размер на..................... работни дни;
по чл. 156, ал. 1, т. 1 КТ, в размер на.............. работни дни;
по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ, в размер на.............. работни дни;
по чл. 319 КТ, в размер на.............................. работни дни.

РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ ще постъпи на работа на ...................................................................
Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия договор е еднакъв и за двете страни и е в размер на ...................................... (чл. 326, ал. 2 или чл. 334 КТ)
Други условия: .................................................................
Работник/служител: .........................             Работодател:...........................
                                          (подпис)                      (длъжност, подпис, печат)
Изготвил проекта на договора:
Гл. експерт в отдел „Човешки ресурси":...................................
Съгласувано с:
Гл. счетоводител:.....................
Юрисконсулт:.........................
Ръководител „Човешки ресурси": .......................
Екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, е връчен на работника или служителя на ............................20...г.

Връчил:..........................           Получил:..................
                     (подпис)                               (подпис)
Работникът или служителят постъпи на работа на...........20...г.