Службите по трудова медицина въпроси и отговори

Службите по трудова медицина въпроси и отговори. Използвани са отговорите на въпроси свързани с правата и задълженията на службите по трудова медицина на служителите. Въпроси и отговори за службите по трудова медицина.

Службите по трудова медицина въпроси и отговори
Службите трудова медицина ZBUT.BG
Службите по трудова медицина въпроси и отговори
*Използвани са отговорите на въпроси свързани с правата и задълженията на службите по трудова медицина на служителите от отдел „Условия на труд" на МТСП
Задължение за сключване на договор със служба по трудова медицина

Трябва ли да се извърши Оценка на риска от разпространение на коронавируса (2019-nCoV)?
Във връзка с епидемиологичната обстановка, работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по работните места с оценяване на нововъзникналия риск, в случая от разпространение на коронавируса (2019-nCoV), както и да разпишат мерки минимизирането му. В оценката на риска и разписването на мерките следва да участва лекарят от Службата по трудова медицина.

Оценката на риска идентифицира опасности и определя мерки, свързани с нов биологичен агент, причиняващ заболяване COVID-19 и се извършва на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба №5/1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска и Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 105/2002 г.) във връзка с 2019-nCoV

Имат ли задължение за сключване на договор със служба по трудова медицина юридически лица с нестопанска цел в обществена полза (фондация) в която има 1 лице по договор за управление и контрол?
Отговор:
Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) задължава работодателите да осигуряват обслужване на работещите от служба по трудова медицина (чл. 25 от ЗЗБУТ).
Съгласно § 1., т.2 от допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ, работодател е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.
В тази връзка считаме, че юридическите лица с нестопанска цел следва да осигуряват обслужването на работещите от СТМ, независимо от вида на договора, по който те работят.
Управителят ни отказва да сключим договор със СТМ, какви ще бъдат последствията за него и за мен като съвместяващ длъжността БЗР?
Отговор:
Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателят носи изцяло отговорността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, независимо от задълженията на работещите по същия закон, както и от това дали тази дейност се осъществява от негови органи или е възложена на други компетентни служби или лица.(Чл. 14., ал. 2 от ЗЗБУТ). Едно от задълженията на работодателя, съгласно чл. 25, ал.1 от ЗЗБУТ (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) е да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Когато за работодателя е практически невъзможно сам или в съдружие с други работодатели да създаде служба по трудова медицина, той сключва договор с регистрирана служба по трудова медицина. Право на работодателя е в този случай е да договаря конкретни параметри и цена на обслужването. В този смисъл, за неизпълнение на изискванията на ЗЗБУТ, отговорност носи работодателят, а не вие като длъжностно лице.
ЕТ съм. Имам един работник на 4 часа. Следва ли да сключвам договор с трудова медицина?
Отговор:
Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, имате задължение като работодател да осигурите обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина./ДК/
ЕООД съм. Имам един работник на 4 часа. Следва ли да сключвам договор с трудова медицина?
Отговор:
Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, имате задължение като работодател да осигурите обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина./ДК/
Следва ли да сключи договор с Трудова медицина ЕТ - без работници?
Отговор:
Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, задължение на работодателя е да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Тъй като Вие нямате наети лица, следователно няма на кого да осигурявате изискваното от закона обслужване от СТМ.
Следва ли да сключи договор с Трудова медицина ЕООД - без работници?
Отговор:
Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, задължение на работодателя е да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Тъй като Вие нямате наети лица, следователно няма на кого да осигурявате изискваното от закона обслужване от СТМ.
Когато в ЕООД има само управител по ДУК, който не е собственик и няма друг нает персонал по трудов договор, длъжна ли е фирмата да сключва договор със служба по трудова медицина?
Отговор:
Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) въвежда изискването за осигуряване на работещите от служба по трудова медицина като част от задълженията на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за гарантиране на превенцията на здравето при работа.
Тези задължения възникват за всяко лице съгласно § 1., т.2 от допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ. Това е всяко лице, което отговаря на понятието „Работодател", определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията. Прилагат се от работодателя по отношение на всяко лице, което е наето от него, както и към лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето на обучение, стаж и практика (§ 1, т. 2а от допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ)./ДК/
Ако едноличен търговец извършва работата си сам в търговски обект и няма назначени работници по трудов договор, нужно ли е да има договор със Служба по трудова медицина?
Отговор:
Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, задължение на работодателя е да осигури обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина, а не просто да има сключен договор със служба по трудова медицина (СТМ). В качеството си на самонаето лице, Вие нямате назначен персонал, и следователно няма на кого да осигурявате изискваното от закона обслужване от СТМ.
Трудова медицина и лични данни
Моля да ми отговорите, необходимо ли е да представя личните данни, като ЕГН и всички подробности на лична карта, дата, година на издаване и постоянен адрес - на служба по трудова медицина „..."ООД. Според „..."- трябва да се предостави и копие от лична карта по повод изпълнението на задълженията вменени на последната, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
Отговор:
Съгласно чл. 11 от Наредба № 3 службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи. Според алинея 10 на същия член за проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службите по трудова медицина водят здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6. Съгласно приложение № 6 от лицето се изискват трите имена, единния граждански номер и постоянен адрес.
Редно ли е СТМ да ми иска да й изпращам ксерокопия на болничните листове?
Отговор:
Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, основната функция на службите по трудова медицина е в консултиране и подпомагане на работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа; приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве. Като част от основните дейности на СТМ, регламентирани в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.), влиза и наблюдението на здравното състояние на работещите. В тази връзка са и задълженията на работодателя да осигури условия за осъществяване на извършваните от службата дейности и да оказва съдействие на нейните специалисти, като в задълженията му влиза и предоставянето на "техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина" (чл. 3, ал. 1, т.4 от Наредбата).
Участие на СТМ в медицински прегледи и трудоустрояване
Може ли СТМ да ме задължи да извърша медицински прегледи на персонала с техни лекари или имам право да избера други лицензирани такива, които вземат по-евтино.
Отговор:
Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд службите по трудова медицина са звена с консултативни функции, консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа; приспособяването на работата към работещия и профилактика на здравните рискове. В част Втора, Глава втора „Видове лечебни заведения" от Закона за лечебните заведения са посочени всички видове лечебни заведения, които имат право да извършват медицински дейности. Списъкът е изчерпателен, като в него не фигурират службите по трудова медицина. В тази връзка службите по трудова медицина не могат да извършват медицински дейности, в т.ч. и медицински прегледи. Следователно СТМ може само да консултира работодателя относно необходимите медицински прегледи и специалисти, а работодателят има право да договаря извършването на прегледите със съответните лечебни заведения.
Здравейте, кандидатствах за работа в една фирма и те ме одобриха за позицията за която кандидатствах. Сега искат от мен медицинско свидетелство или заключение от СТМ (аз не знам какво е СТМ). Може ли да ми изясните какви са тези документи и как да си ги извадя.
Отговор:
Абревиатурата СТМ означава служба по трудова медицина. Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина службите по трудова медицина (СТМ) извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи. Извършваното наблюдение и анализ на здравното състояние от СТМ обхваща изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа (чл. 11, ал.5 от Наредбата). От посоченото до тук следва, че задължението на СТМ да изготви заключение за пригодност произтича от правоотношението й с работодателя. От друга страна между Вас и бъдещия Ви работодател все още не съществува никакво правоотношение. Ето защо работодателят не може да изисква от Вас заключение от СТМ, а само документ за предварителен медицински преглед („медицинско свидетелство"), за което следва да се обърнете към личния лекар.
Интересува ме от колко човека трябва да се състои комисията по трудоустрояване, може ли представител на работодателя да бъде председател, а не самият той и трябва ли непременно в състава да влиза лекар от СТМ.
Отговор:
Съгласно разпоредбата на чл. 2 от Наредбата за трудоустрояването във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател - ръководителят на предприятието, и членове - представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието. Разпоредбата е императивна и не предвижда изключения.
Дейности на СТМ
Бихте ли ми отговорили, одитът по ЗЗБУТ в отделните структурни звена на една организация намира ли законно място в компетенциите на службите по трудова медицина?
Отговор
Основните функции и дейности, които СТМ може да изпълнява при консултирането и подпомагането на работодателите в планирането и организирането на дейностите по здраве и безопасност при работа са определени в чл. 25а на Закона здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и конкретизирани в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008). При условие, че е необходим одит за изпълнение на някоя от посочените дейности, и в съответствие с договора между СТМ и работодателя, няма пречка СТМ да извършва одити. ДК
Може ли Управител, Ръководител или Специалист на Служба по трудова медицина /СТМ/ да бъде ЧЛЕН на Комитет по условия на труд /КУТ/ в Организация, с която Юридическото лице СТМ има договор за консултации и подпомагане за осигуряване на ЗБУТ?
Как се тълкува Чл. 27. ал. (5) на Закона за ЗБУТ?
Ал. (5) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) В работата на комитета по ал. 1 могат да участват представители на контролните органи, на службата по трудова медицина и външни експерти.
Това дава ли правото на Служители на СТМ да бъдат членове на КУТ на Организациите, които същите консултират?

Отговор:
Съставът на КУТ е определен в чл. 27, ал.2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, като включва представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа. Разпоредбата на чл. 27, ал.5 от ЗЗБУТ дава правна възможност в работата на комитетите по условия на труд да участват и представители на контролните органи, на службите по трудова медицина, както и външни експерти. Следователно, няма пречка специалистите от СТМ да участват в работата на КУТ, но не като членове на комитета или като представители на работодателя.
Трябва ли СТМ да предложи и разработи мерки за отстраняване и намаляване на установения риск, съгласно чл. 25а, ал.1, т.3 от ЗЗБУТ или функцията на СТМ е само консултативна?
Отговор:
Тъй като СТМ са звена с предимно консултативни функции, те консултират и подпомагат работодателите и КУТ в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд (чл.25, ал.2, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)). В тази връзка предлагането на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск е една от основните дейности на службите по трудова медицина (чл. 25а , ал.1, т.3 от ЗЗБУТ), които те могат да изпълняват самостоятелно или съвместно с представители на работодателя. Съгласно чл. 14, ал.2 от ЗЗБУТ, работодателят е този, който носи отговорността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, независимо от задълженията на работещите, както и от това дали дейността по ЗБУТ се осъществява от негови органи или е възложена на други компетентни служби или лица. Следователно, негова е преценката по какъв начин и в каква степен ще утвърди и приложи мерките, които СТМ предлага.
Работя в СТМ. Издаваме заключения за пригодността на работещия въз основа на задължителен предварителен и на периодичния медицински преглед. Ако служител представи ЕР на ТЕЛК, Службата по трудова медицина изготвя ли заключение за пригодност във връзка с намалена работоспособност, освидетелствана с ЕР на ТЕЛК.
Отговор:
Уважаема госпожо ......., Въпросът Ви е отчасти основателен, доколкото в предложения образец в Приложение № 4 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина- „Заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и задължителния предварителен/периодичен медицински преглед" не е вписано изрично наличието на решение на ТЕЛК/НЕЛК като основание за издаване на заключение от СТМ. Въпреки това, по смисъла на чл. 11 изготвянето на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа е в контекста на задължението на службите по трудова медицина да извършват цялостно наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. В този смисъл считаме, че всяка трайна промяна в здравното състояние, независимо дали е установена при задължителните прегледи, организирани от работодателя, или от органите на експертизата, изисква СТМ да консултира както работодателя относно препоръки за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила, така и работника, чрез индивидуални съвети във връзка със здравето и безопасността при работа (чл. 13 от наредбата). С оглед документиране на изпълнението на тези задължения по искане на работодателя, изразяваме мнение, че няма пречка това да става чрез заключение за пригодност и/или чрез писмено становище на СТМ, във връзка с ЕР на ТЕЛК. /ДК/
При посещение от ИТ ми написаха ,че трябва да им занеса Договор със СТМ .Трябва ли да имам такъв договор след като нямам нает персонал и само аз работя ?
Отговор:
Уважаема госпожо ............, Съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. В случай, че нямате работници/служители, наети по трудов договор, Вие нямате задължение да сключвате договор за обслужване от служба по трудова медицина по реда на чл. 25 от ЗЗБУТ. /ДК/
Здравейте! Бих искала да попитам може ли друго лице, а не лекарят със специалност трудова медицина да подписва заключенията за пригодност част А, при условие, разбира се, че има мед. образование - лекар без специалност, мед. сестра/. В самата бланка е посочено, че подписва лицето, управляващо стм, а управител невинаги е лекарят със специалност.
Отговор:
Уважаема госпожо .............., Съгласно Приложение № 4 към чл. 11, ал. 5, заключенията на службата по трудова медицина за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа се подписват от лицето, управляващо службата по трудова медицина. Следователно, бланката не може да бъде подписана от друго лице, независимо от специалността, ако то не е същевременно и управляващ. /ДК/
Задължително ли е Работодател, който назначава работещи с еднодневни трудови договори да сключи договор със служба по трудова медицина?
Отговор:
Уважаеми господин .........., В случай че запитването Ви касае трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по смисъла на чл. 114а от КТ (Нов - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.), считаме, че при този тип трудови договори не следва да се осигурява обслужване от служба по трудова медицина. Съгласно ал. 4 от цитирания член трудовият договор съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден. Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден, с което трудов оправното отношение се приключва. Независимо от това, работодателят следва да осигури необходимите условия за извършването на договорената работа (включително безопасни и здравословни условия на труд)/ДК/
Има ли нормативно изискване, според което един работодател, за различните си обекти, с един и същ или различен предмет на дейност, да сключи договор с една и съща СТМ?
Отговор:
Уважаема госпожо ............, Нормативното изискване , определено в чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е работодателите да осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. На работодателя е предоставена възможност да създаде служба по трудова медицина, учредена като самостоятелно юридическо лице, или да сключи договор с външна такава. Доколкото обслужването на работещите е свързано с посещения от страна на специалисти от службата на работните места, няма пречка за териториално отдалечени обекти, както и по други организационни причини, да бъдат сключени договори с повече от една служба. /ДК/
Фирма ползвател на лица назначени чрез предприятие, което осигурява временна работа с която е сключила споразумение по чл.18 от ЗЗБУТ и е учреден общ КУТ съгласно чл. 31 от ЗЗБУТ ал.2 и е извършила оценка на риска съгласно Наредба №5 следва ли: Да осигури обслужване от служба по трудова медицина (СТМ) за своя сметка на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа. Следва ли предприятие, което осигурява временна работа да има обслужване на своите служители от (СТМ) за конкретното работно място на фирмата ползвател? С Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г., изм. и доп., бр. 19 от 26.02.2013 г.) се определят допълнителни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение. Съгласно чл. 3, ал.1 от наредбата, работодателите, които наемат работници или служители по срочно трудово правоотношение, и предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятие, осигуряващо временна работа, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд и еднаква степен на защита от производствените рискове на всички работници и служители. Алинея 2 от същия член определя, че при осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд лицата по ал. 1 са длъжни да спазват всички изисквания на законодателството в областта на здравословните и безопасните условия на труд. Задължена ли е фирмата ползвател съгласно Алинея 2 от чл.3 от Наредба №5 да осигури обслужване от СТМ по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Производствена характеристика се изготвя от предприятието осигуряващо временна работа, което се явява осигурител на осигуреното лице по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 107с, ал. 5, т. 4 от КТ, това вярно твърдение или не е? Фирмата ползвател трябва ли да издава производствена характеристика на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа?
Отговор:
Уважаеми господин ............, Основните задължения на предприятието ползвател са регламентирани с чл. 107т от Кодекса на труда (КТ). Разпоредбата на ал. 2 от чл. 107т от КТ, изисква при изпълнение на работата, за която работникът или служителят е изпратен, предприятието ползвател да му осигури основни условия на труд и заетост и равно третиране, каквито е осигурило на останалите работници и служители, които работят при него и изпълняват същата или сходна работа или длъжност, включително здравословни и безопасни условия на труд. С Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение се определят допълнителни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение. Съгласно чл. 3, ал. 1 от наредбата, работодателите, които наемат работници или служители по срочно трудово правоотношение, и предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятие, осигуряващо временна работа, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд и еднаква степен на защита от производствените рискове на всички работници и служители. Алинея 2 от същия член определя, че при осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд лицата по ал. 1 са длъжни да спазват всички изисквания на законодателството в областта на здравословните и безопасните условия на труд, в т.ч. и осигуряването на обслужване от служба по трудова медицина (СТМ) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Следователно, задължението за осигуряване на обслужването на работниците от СТМ е на предприятието ползвател, което, с оглед изпълнение на задължението си, следва да го уреди в договора си със съответната СТМ, обслужваща предприятието. С оглед спазване на изискването за равнопоставеност по смисъла на чл. 107т, ал. 2 от КТ, обхватът на обслужване на работещите от СТМ на предприятието ползвател следва да е същият, какъвто е осигурен за останалите работници и служители, които работят при него и изпълняват същата или сходна работа или длъжност. По въпроса Ви относно задължението за издаване на производствена характеристика, считаме, че е правилно тя да се изготви от предприятието осигуряващо временна работа, което се явява осигурител по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 107с, ал. 5, т. 4 от КТ. За да се изготви производствената характеристика е необходимо лекарят от СТМ, обслужваща предприятието ползвател, да попълни всички данни относно условията на труд на работното място като фактори на работната среда, фактори на работния процес и осигурени средства за защита (по т. 14 до т. 22 включително). Верността на вписаните данни лекарят от СТМ на предприятието ползвател удостоверява с подписа си в бланката. (ДД)
Здравейте, има ли право работодателят да съхранява картите от проведени периодични медицински прегледи на неговите работници?
Отговор:
Уважаема госпожо ................, Съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова ( обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.), за проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службите по трудова медицина водят здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6. Към здравното досие се съхраняват копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, експертни решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)/Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова, когато такива документи са налични. В чл. 17 от наредбата е пределен редът по който се предават и приемат между службите по трудова медицина здравните досиета на работещите. Същите се предават на хартиен и електронен носител по служебен път при промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие, както и при прекратяване на договорните отношения между работодателя и службата - на новата служба, която обслужва предприятието. При прекратяване дейността на службата, обслужвала предприятието, досиетата на работещите се предават на работодателя за съхранение до сключването на договор с нова служба. Работодателят няма право на достъп до данните, съдържащи се в съхраняваните от него здравни досиета, т.е. при предаването на досиетата следва да се вземат всички мерки за поверителност на здравната информация по смисъла на чл. 27 и 28 от Закона за здравето. /ДК/
2017-09-30