Схема за евакуация - Евакуационни Схеми

Схемите за евакуация,евакуационни схеми,схема за евакуация,евакуационна схема,схеми за евакуация и знаци,схемите за евакуиране,схеми за евакуация,план за евакуация през 2024 г.

Схема за евакуация - Евакуационни Схеми
2020-01-12
Изготвяне на планове и схеми за евакуация, изготвяне на документация за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация в съответствие с разпоредбите и изискванията на Наредба № 8121з - 647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Цената за една евакуационна схема варира между 150 лв. и 300 лв. в зависимост от необходимия брой и спецификата на обекта Ви.

Запитване може да отправите: 
моб.: 0878272999
e-mail
info@zbut.bg


Изготвяме евакуационни схеми панорамни и (конкретни) на обекти във формат:

 А3 ,А4 и според желанията на клиента на: 
- хартиен носител (картон 160 гр.);
- ламинирани;
- залепени на пластмаса  (полистирол), защитени с ламинат;
- в рамка;
- под антирефлексен кополиестер.


Схемите за евакуация се разработват за:

 • от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 - независимо от броя на пребиваващите в тях;
 • от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души;
 • от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.

Схемите за евакуация се поставят на видни места в обектите както следва:

 • на разстояние не повече от 7 метра от входовете на сградата и до 3 метра от етажните изходи към евакуационните стълбища;
 • на всеки 25 метра по пътищата за евакуация - за сгради с категории на обитатели „А";
 • на всеки 15 - 20 метра по пътищата за евакуация - за сгради с категории на обитатели „Б" и „В";
 • на вътрешната страна на вратата на всяка стая - за сгради с категории на обитатели „Б".

Евакуационните схеми следва да съдържат следното:

 • графично изображение на етажа (хоризонтално разпределение - вътрешна планировка) или на част от него;
 • графично изображение на ситуационен план;
 • нанесен знак „Мястото, където се намирате";
 • указателни знаци съгласно Наредба № РД-07 / 2008г.;
 • легенда с използваните знаци;
 • обозначение за кой обект, адрес, сграда, етаж, цех се отнася схемата за евакуация;
 • последователност на действията при пожар (минимално необходимите действия) за гледащия схемата за евакуация;
 • кратко описание на мерките за безопасност при евакуация - за евакуация от помещения на обекти с категории на обитатели „Б" и „В".
Схемите за евакуация в сгради, в които пребивават чужденци (хотели, офиси и др.), се изготвят задължително и на английски език.
При поставяне на лого или на табела с телефонния номер на фирмата, изготвила схемата за евакуация, или на собствениците на обекта същите се разполагат така, че да няма възможност за двусмисленото им възприемане.
С оглед правилно ориентиране от схемата за евакуация следва да се спазва следната последователност:
 • определят се местата, където ще се поставя всяка една схема за евакуация, и всяка графична част се чертае спрямо това място.
 • ориентацията на символа „Мястото, където се намирате в момента" се нанася спрямо мястото, където стои гледащият схемата за евакуация. 

          Предназначението на Евакуационните Схеми е да запознаят хората с евакуационните пътища и противопожарните средства на територията на обекта, така че в случай на пожар пребиваващите максимално бързо и безопасно да напуснат сградата и да са информирани за местоположението на противопожарните средства в обекта. Също така чрез Схемите за евакуация пожарникарите се ориентират в сградата и могат максимално бързо да определят къде е възможно да се намират застрашени хора при пожар. 


Примерни схеми за евакуация:

схеми за евакуация за ресторант  схеми за евакуация за производствосхеми за евакуация за офиссхеми за евакуация за училище


Съдържание на графичната част (схемите за евакуация) на плановете за евакуация от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

1. Всяка схема за евакуация съдържа:
1.1. Графично изображение на етажа (хоризонтално разпределение – вътрешнапланировка) или на част от него.
1.2. Графично изображение на ситуационен план. 
1.3. Нанесен знак „Мястото, където се намирате“.
1.4. Знаци съгласно т. 13.1.
1.5. Легенда с използваните знаци.
1.6. Обозначение за кой обект, адрес, сграда, етаж, цех се отнася схемата заевакуация.
1.7. Последователност на действията при пожар (минимално необходимите действия)за гледащия схемата за евакуация.
1.8. Кратко описание на мерките за безопасност при евакуация – за евакуация отпомещения на обекти с категории на обитатели „Б“ и „В“.
2. Схемите за евакуация в сгради, в които пребивават чужденци (хотели и др.),се изготвят задължително и на английски език.
3. При поставяне на лого или на табела с телефонния номер на фирмата, изготвиласхемата за евакуация, или на собствениците на обекта същите се разполагат така,че да няма възможност за двусмисленото им възприемане.
4. С оглед правилно ориентиране от схемата за евакуация следва да се спазваследната последователност:
4.1. Определят се местата, където ще се поставя всяка една схема за евакуация,и всяка графична част се чертае спрямо това място.
4.2. Ориентацията на символа „Мястото, където се намирате в момента“ се нанасяспрямо мястото, където стои гледащият схемата за евакуация. 
5. Графичното изображение на етажа по т. 1.1 съдържа:
5.1. хоризонталното разпределение (вътрешна планировка) на целия етаж насхемата с нанесени:
а) всички помещения и врати и посоката на отварянето им;
б) технологично оборудване и обзавеждане – за помещения и сгради от подкласовена функционална пожарна опасност Ф5.1;
в) обзавеждане на стаите – за обекти от клас на функционална пожарна опасностФ4 и от подкласове Ф1.1, Ф1.2 и Ф3.4;
г) изложбени площи и евакуационни пътеки – в обекти от подкласове нафункционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5.
5.2. Задължително е да се открояват елементите на строителните конструкции отоборудването в обекта.
5.3. За графичното изображение на етажа се използват дадените в табл. 1 цветовеи минимални дебелини. 
Таблица 1
№ по ред Наименование Обозначение Дебелина на линията, pt
цвят % 
1. Помещения, стени, коридори черен 100 1,0
2. Врати, прозорци черен 80 0,5 
3. Технология – обзавеждане на помещенията черен 60 0,35 
4. Защитен евакуационен път* светлозелен контур със „стрелки за евакуация“ сплътен зелен цвят
5. Евакуационен път 
5.1. В сгради от клас Ф2 и от подкласове Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5 зелен цвят –оста на евакуационния път
5.2. В помещение от подклас Ф5.1 
5.3. В сгради от клас Ф4 и от подклас 3.4 съгласно т. 13.1– „стрелки заевакуация“
5.4. В сгради от подкласове Ф1.1 и Ф1.2 със зелен цвят – оста на евакуационнияпът съгласно т. 13.1 – „стрелки за евакуация“
6. Знаци съгласно т. 13.1 Цветове съгласно т. 13.1
* Съгласно БДС ISO 8421-6.
6. Във всички схеми за евакуация се обозначава технологичното обзавеждане:
6.1. за обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 освентехнологичното обзавеждане се надписват и помещенията по тяхното предназначение(производствен цех, монтажен участък, бояджийно, склад, котелно, компресорно,заваръчно и др.);
6.2. за обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и от подкласовеФ1.1, Ф1.2 и Ф3.4 се допуска да е нанесен само номерът на всяка стая, а необзавеждането, при условие че стаите са малки и в една стая (помещение) непребивават едновременно повече от 15 души.
7. На схемата за евакуация се изисква задължително да има ситуационен план при:
7.1. повече от една сграда в обекта;
7.2. разделянето на един етаж от сградата на няколко схеми за евакуация;
7.3. наличието на повече от един сборен пункт за обекта.
8. Изисквания към графичното съдържание на ситуационния план:
8.1. задължително се изобразяват съседните сгради и съоръжения до сградата заевакуация, пътища, алеи, знаци „Сборен пункт“, водоеми, пожарни хидранти;
8.2. знаци съгласно т. 13.1;
8.3. ориентацията на схемата за евакуация (посоката север) на хоризонталноторазпределение на съответния етаж и на ситуационния план е в една посока;
8.4. задължително се защрихова помещението (сградата или част от сградата) отситуационния план, за което се отнася схемата за евакуация.
9. При достатъчно голям обект (в който пребивават много хора), където сеизисква или е целесъобразно да има повече от един сборен пункт, се нанася единсимвол за сборен пункт, само този, който се отнася за мястото (сградата, етажа,цеха, помещението), където се намира схемата за евакуация.
10. Графичните изображения на схемата за евакуация следва да са ясно разбираемии нанесени в подходящ мащаб.
11. При невъзможност да бъде изобразен в мащаб целият етаж от сградата седопуска изобразяване на част от етажа (където се намират евакуиращите се) вприетия достатъчно уедрен мащаб, който дава възможност за нанасяне на всичкинеобходими символи с минимално изискващите се размери. На същата схема сенанася в по-малък мащаб цялото разпределение на етажа, като се означава часттаот него, която е показана с уедрен мащаб.
12. Схемите за евакуация се поставят в съответствие с изискванията на чл. 11,ал. 5 и 6.
13. Изисквания към символите (знаците) и схемите за евакуация:
13.1. В схемите за евакуация се използват знаци (символи) съгласно Наредба № РД-07/8от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/илиздраве при работа и табл. 2. За обозначаване на главното електрическо табло ина етажните електрически табла се използва знак „Опасност! Високо напрежение“съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци исигнали за безопасност и/или здраве при работа.
Таблица2
(Забележка на редакцията: виж таблицата в PDF-а на броя)
13.2. Минималните размери на знаците са 6 x 6 mm.
13.3. Минималният размер на знака-символ за сборен пункт е 9 х 9 mm.
13.4. Знакът „Сборен пункт“ се нанася задължително в ситуационния план.
13.5. Ако сградата на обекта е една и „сборният пункт“ е един, знакът „Сборенпункт“ може да се нанесе символично спрямо мястото, където се намира схемата заевакуация.
13.6. Значението на всички използвани в схемата за евакуация знаци (символи) сеописва в легенда по ясен и разбираем (недвусмислен) начин за евакуиращите се иперсонала.
13.7. Хоризонталното разпределение и ситуационният план от схемите за евакуациясе изобразяват в мащаб.
13.8. Схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията(сградата) и избрания мащаб във формат не по-малък от А3.
13.9. Хоризонталното разпределение трябва да заема не по-малко от 2/3 от площтана схемата за евакуация.
13.10. Графичната част е неразделна част от плана за евакуация. Допуска сепоставените в обектите схеми за евакуация да са без подписи и печати надлъжностните лица (собственици и ръководители на обекти).

схеми за евакуация по новата наредба

Схема за евакуация - Евакуационни Схеми