Трудов договор за работа през определени дни в месеца, съгл. чл. 114 от КТ

Трудов договор за работа през определени дни в месеца, съгл. чл. 114 от КТ, Сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца, Съгл. чл. 114 от Кодекса на труда, трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца

Трудов договор за работа през определени дни в месеца, съгл. чл. 114 от КТ
(Сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца)

Трудов договор за работа през определени дни от месеца:
 • Да уреди трудовото правоотношение за работа през опре­делени дни от месеца.
Основание:
 • Кодекс на труда-чл. 113, 114 и чл. 115, във връзка с чл. 67 и чл. 68.
 • Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.
 • Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. 
Описание:
Предварителни условия

 • Да има длъжност или работа при работодателя, с когото работникът или служителят може да сключи трудов договор за работа през определени дни от месеца. 
Действия на страните:
 • Работникът или служителят подава Молба (заявле­ние) за сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца.
 • Към молбата той представя и всички необходими документи, установени в Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.
 • Работодателят изготвя проект на Трудов договор за работа през определени дни от месеца.
 • Проектът на договора се връчва на работника или служителя, за да се запознае със съдържанието му.
 • Трудовият договор се подписва от двете страни - ра­ботник или служител и работодател, и с това се счита за сключен.
 • В тридневен срок, считано от сключването му, рабо­тодателят изпраща Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, заедно с приложено към него Придружително писмо до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, в чийто район се намира седалището му.
 • Работодателят връчва на работника или служителя екземпляр от трудовия договор за работа през определени дни от месеца и заверено копие от уведомлението до ТД на НАП. 
Срокове:
 • Трудовият договор по чл. 114 КТ може да се сключи както за определен, така и за неопределен срок. 
Правни последици:
 • Възниква трудово правоотношение за работа през опреде­лени дни от месеца.
 • Ако работникът или служителят не встъпи в длъжност, се счита, че трудовото правоотношение не е възникнало.
Приложни документи:
 • Молба (заявление) за сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца.
 • Трудов договор за работа през определени дни от месеца.
 • Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Прило­жение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда) .
 • Придружително писмо (Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда). 
МОЛБА (ЗАЯВЛЕНИЕ)
за сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца
Вх. №......... /............ г.
До..............................................................
(директор, управител, председател и др.)
на..................................................
(предприятие, организация)
от.......................................................................................... ЕГН...................................... ,
(трите имена по документ за самоличност)
живущ(а)...................................................................................... (точен адрес)
Уважаеми(а) господин(жо)......................................................................
Моля да бъда приет(а) на работа по трудов договор за определени дни от месеца по чл. 114 КТ в повереното Ви предпри­ятие на длъжност .............................. (посочва се наименованието на длъжността или работата) за......................................... (неопределено време, за определен срок) за................... часа на ден,............. часа на седмица.
Притежавам диплома № ................../............................. издадена от....................(посочва се учебното заведение) за завършено..................................................... образование, (висше, колеж, средно, основно образование) специалност/квалификация.................................
Притежавам документ за правоспособност.................
Имам трудов стаж общо....... г............... м............. д.
Осигурителен стаж........ г............... м............. д.
Надявам се кандидатурата ми да бъде одобрена.
Прилагам следните документи:
1............................................................................................
2............................................................................................
гр. (с.)........................ 

С уважение:........................
 (подпис на лицето)
.................................. 
(дата) 
ТРУДОВ ДОГОВОР
за работа през определени дни от месеца
................................................................................................
(наименование и точен адрес на предприятие, учреждение, фирма)
ТРУДОВ ДОГОВОР
№..................../ ......................г.
Днес.............. 20... г., в гр............................... на основание чл. 114 от Кодекса на труда и във връзка с............................. (посочват се други основания и/или документи)
между:
1........................................................................... гр....................... ул...................... №.............. , ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК....................... , наричан РАБОТОДАТЕЛ, представляван от.......................... , (директор, управител, мениджър и др.) ЕГН ......................................
и
2.........................................................................................., (трите имена по документ за самоличност), ЕГН .......... , л.к. № ........................ издадена от .................на ............ или ЛН за чужденец.............. , със завършено........... образование, специалност ............ , диплома № ........ , изда­дена от ..............................., квалификация............................., притежавана научна степен....................... общ трудов стаж...... г............. м.
............. д., в т.ч. по специалността................................... , наричан РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ, се сключи този трудов договор за работа през определени дни от месеца.
РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕ­ЛЯТ приема да изпълнява длъжността............................................................................................. , код по (или работата) НКПД-2011/КДА ........................... , с трудови задължения по длъжностна характеристика, с която РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕ­ЛЯТ предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея.
Мястото на работа е......................................................
Работното време за деня е............................................ (или друго разпределение на работното време в месеца)
Договорът се сключва за срок.....................................(неопределено време или определен срок)
Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграж­дение е в размер на.....................лв.(с цифри и думи)
Допълнителни възнаграждения:
за....................................... в размер на..................... лв.;
за....................................... в размер на...................... лв.;
за....................................... в размер на....................... лв.
Трудовото възнаграждение се изплаща в следните сроко­ве
Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия до­говор е еднакъв и за двете страни и е в размер на.................................. (чл. 326, ал. 2 или чл. 334 КТ).
Други условия: ...............................................................

Работник/служител:......................                  Работодател:......................
                                       (подпис)                    (длъжност, подпис, печат)
Изготвил проекта на договора:
Гл. експерт в отдел „Човешки ресурси":.............................................
Съгласувано с:
Гл. счетоводител:.............................
Юрисконсулт:.................................
Ръководител „Човешки ресурси":.......................
Екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, е връчен на работника или служителя на......................... г.

Връчил:.....................         Получил:..................................
                   (подпис)                                (подпис)
Работникът или служителят постъпи на работа на....................................г.
2018-01-06