Трудоустрояване 2017

Трудоустрояване 2017 г.Трудоустрояване 2018 г.Трудоустрояване 2019 г.Трудоустрояване и определяне на местата за трудоустроени.Наредба за трудоустрояване

Трудоустрояване 2017

 Как да определим места за трудоустрояване?

 Нормативни документи, касаещи определяне места, подходящи за трудоустрояване:

 • чл. 315 от Кодекса на труда.
 • чл. 2 от Наредба за трудоустрояване
 • Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (Обн., ДВ, бр. 13 от 14.02.2012 г. – в сила от 14.05.2012 г.) .
 • чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
 • чл. 21 от Правилника за прилаганена Закона за интеграция на хората с увреждания.
Изисквания:
 • Работодателятс повече от 51 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
 • Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност се определят ежегодно, но не по-късно от края на януари.
 • Препис от списъка се изпраща на службата по трудова медицина.
 • От общия брой на определените работните места за трудоустрояване работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.
 • Работодателите са длъжни ежегодно до 14 февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта (Бюро по труда) писмено да обявят броя на определените работни места за хора с трайни увреждания.
Процедура:
Съгласно чл. 315 от Кодекса на труда, Работодателят с повече от 51 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите.В Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места,подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност са поставени изисквания относно минималния процент определени работни места за всяка една икономическа дейност.
Със заповед се създава Комисия по трудоустрояване съгласно (чл. 2 (1) от Наредба за трудоустрояване) със следния състав:
Председател:
 • Ръководителят на предприятието;

Членове:

 • Представителите на работниците и служителите (членове на КУТ, представители на синдикална организация);
 • Органът по безопасност и здраве при работа;
 • Лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва фирмата.

За разлика от Комитета по условияна труд, тук ръководителят на предприятието няма право да упълномощи свой представител, а трябва лично да участва в комисията по трудоустрояване.

В заповедта за създаване на комисията трябва да бъде указан и конкретния процент места от общия брой, които ще се определят за трудоустрояване.

На заседание на Комисията по трудоустрояване се определят:

Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с определения в заповедта процент (по чл. 315 от Кодекса на труда).
Кои конкретни места (половината от определените по т.1) се определят за хора страйни увреждания (по чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за интеграция на хората сувреждания ).

Препис от документа се изпраща в:

 • Териториалното поделение на Агенция по заетостта – съответната Дирекция „Бюро по труда“- в 14-дневен срок от определянето на местата.
 • Службата по трудова медицина, която обслужва фирмата

Важно! Тази информация вече не се изпраща до НОИ, а само до териториалното поделение на Агенцията по заетостта!

И накрая, неприятната страна на нещата – на работодател, който не е обявил тези работни места или е отказал без уважителна причина да наеме на работа насочен от поделенията на Агенцията по заетостта безработен с трайно увреждане в рамките на определения норматив, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер до 1000 лв.за всеки отделен случай!

2018-07-12