Застраховка трудова злополука

Застраховка трудова злополука. Застраховане на работещите за риска Трудова злополука. Задължително застраховане за риска. Задължителното застраховане

Застраховка трудова злополука
С , обнародвана в бр. 15 от 17.02.2006 г. на „Държавен вестник", се определят условията и редът за задължително застраховане за риска „трудова злополука" на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.

Наредбата е приета на основание Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 52) .
Съгласно , които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Икономическата дейност на предприятието се определя съгласно Националната класификация на икономическите дейности.

За да има работодателят задължение за застраховане за риска „трудова злополука", е необходимо фирмата да е в икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Този коефициент се определя ежегодно в края на годината от министъра на труда и социалната политика и важи за следващата година. Работодателят няма задължение да изчислява коефициент на трудов травматизъм!
Коефициентът на трудов травматизъм за страната и по икономически дейности се определя ежегодно от министъра на труда и социалната политика се обнародва в „Държавен вестник".

Правила при застраховането за риска „трудова злополука"
Единственото условие за задължение за застраховане е код на икономическа дейност, включен в списъка на заповедта на министъра на труда и социалната политика.

Наличието или не на трудови злополуки е само елемент, който може да повлияе на големината на застрахователната вноска, но не и да отмени задължението или да предизвика такова. В § 1. от допълнителните разпоредби на Наредбата изрично се казва, че по смисъла на наредбата „трудова злополука" е понятието по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, т.е. изключва злополуките при отиване или при връщане от работното място.

Застраховката не обхваща трудовите злополуки по чл. 55, ал. 2 от КСО:
Съгласно Чл. 55. , ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване „Трудова е и злополуката, станала с осигурен по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

  • Основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
  • Мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
  • Мястото за получаване на възнаграждение."
Интересно е, че застрахователите внасят още редица изключения, като например „слънчев или топлинен удар" - напълно възможна злополука, свързана с работата на открито. Съгласно чл.2, ал.2 от Наредбата, не подлежат на задължително застраховане работниците и служителите, които са застраховани на друго основание за риска „злополука", като например авиационни оператори, някои длъжностни лица от ДАМТН и НАП, съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители и други. Вижте повече за задължителната застраховка „живот" и „злополука".

Ако обаче сте застраховали работещи с доброволна застраховка „злополука", то това не отменя задължението за застраховка за риска „трудова злополука". На застраховане подлежат работещите в основната и спомагателни дейности във фирмата. Това не означава всички работещи.
Необходимо е да се направи разграничение между административни и спомагателни дейности. Спомагателна дейност за предприятието е тази, която е неделима от основната и е предназначена да я обслужва. Тези спомагателните дейности, които са непосредствено свързани с основните дейности на предприятието като им предоставят услуги ,както и/или с производство на резервни части, инструменти и принадлежности (ако предприятието осъществява ремонтна дейност). Като за предприятията от отделните отрасли също са различни. Например в промишлените (производствени) предприятия спомагателни дейности са автотранспорт, ремонтна работилница, парова станция.
Работниците и служителите, които подлежат на застраховане за риска „трудова злополука", се определят с писмена след консултации със Службата по трудова медицина и с Комитета/Групата по условия на труд.

Застрахователни покрития:
  • Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука
  • Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука
  • Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука
Застрахователна сума
Застрахователната сума по застраховка „трудова злополука" се определя на база годишната или месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката, като не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна заплата за даденият работник или служител за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

Какви са обезщетенията се изплащат от застраховка трудова злополука?
При смърт в резултат на трудова злополука - обезщетението е в размера на застрахователната сума за съответния работник или служител (минимум 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работещ).
При трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, установен от компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността /т.е. ТЕЛК или НЕЛК/.

При временна неработоспособност в резултат на трудова злополука се изплаща процент от брутното трудово възнаграждение, за всеки започнат месец временна неработоспособност, в зависимост от продължителността на загубената работоспособност, а именно:
- над 10 до 30 календарни дни включително - 3 на сто;
- над 30 до 60 календарни дни включително - 5 на сто;
- над 60 до 120 календарни дни включително - 7 на сто;
- над 121 календарни дни - 10 на сто.

Доброволно е сключването на допълнително по-високо покритие за риска временна неработоспособност, следствие на злополука, обикновено е до 10 000 лева за едно лице, срещу допълнително платена премия.
Застрахователната премия по застраховката „Трудова злополука" е годишна или месечна в зависимост от срока на трудовото правоотношение между работещия и работодателя. Тя може да бъде разсрочвана на месечни, тримесечни или шестмесечни вноски, както и при други схеми, договорени между страните.

Какво покрива застраховка трудова злополука?
Задължителната застраховка „Трудова злополука" покрива следните рискове:
  • смърт вследствие на трудова злополука;
  • трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
  • временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.
Временната неработоспособност и степента на трайно намалената работоспособност се удостоверяват с болнични листове и експертни решения, издадени от съответния орган по експертиза на работоспособността.

За изплащане на застрахователната сума или обезщетение на застрахователя се представят следните документи:
1. писмено искане;
2. копие от застрахователния договор;
3. препис от акта за смърт и удостоверение за наследници;
4. копие от документите за временна неработоспособност или за трайно намалена работоспособност (болничен лист, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и др.);
5. разпореждане на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за приемане на злополуката за трудова;
6. други документи, имащи значение за определяне на застрахователната сума или обезщетение.
Процедура по прилагане на Наредбата
На първо място: Разберете дали имате задължение за застраховане.
За да разберете дали попадате в обхвата на наредбата, е необходимо да проверите актуалната заповед която важи за 2021-а годинакато това е 

Ако фирмата е с икономическа дейност, която е записана в списъка, то ще трябва да извършите действия, съгласно изискванията на наредбата.


За да разберете дали попадате в обхвата на наредбата, е необходимо да проверите актуалната заповед която важи за 2018-а годинакато това е 
Ако фирмата е с икономическа дейност, която е записана в списъка, то ще трябва да извършите действия, съгласно изискванията на наредбата.

За да разберете дали попадате в обхвата на наредбата, е необходимо да проверите актуалната заповед която важи за 2017-а година като това е
Ако фирмата е с икономическа дейност, която е записана в списъка, то ще трябва да извършите действия, съгласно изискванията на наредбата.

На второ място: Съгласувайте с Комитета/Групата по условия на труд и службата по трудова медицина кои работещи ще бъдат застраховани. Не е задължително да застраховате всички работещи във фирмата. За да се определи задължително застрахованите работещите ще бъдат застраховани, е необходимо да бъдат проведени предварителни консултации със службата по трудова медицина и комитета по условия на труд и групата по условия на труд. Допълнителен документ който дава основание кой служители да бъдат включени в застраховката е оценката на риска.


На четвърто място: Сключете застраховката.
Договорът за задължителната застраховка "трудова злополука" се сключва от работодателя и застрахователя, или от упълномощени от тях лица за всяка календарна година. Срокът на застраховка не може да бъде по-дълъга от 12 месеца и по-кратъка от един месец, като се сключва само със застрахователи, които притежават разрешение за извършване на дейност по т. 1 от Раздел II на Приложение № 1 към Кодекса за застраховане, т.е. "злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)".

При сключване на договор за застраховката "трудова злополука" работодателят и застрахователят трябва задължително да определят застрахователната сума за всеки един от работниците и служителите, които са включени в договора. Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката, като минималният й размер не може да бъде по-малък от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.  

Задължителна застраховка трудова злополука през 2018 година


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука" (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2021 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър: Д. Сачева
Приложение 
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2021 г.

№ по ред

Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008)

Код по КИД – 2008

Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2016 – 2017 – 2018)

1.

Добив на метални руди

07

7.45

2.

Воден транспорт

50

3.78

3.

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

39

3.62

4.

Производство на основни метали

24

2.36

5.

Добив на въглища

05

2.24

6.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1.72

7.

Спомагателни дейности в добива

09

1.68

8.

Сухопътен транспорт

49

1.63

9.

Строителство на съоръжения

42

1.63

10.

Пощенски и куриерски дейности

53

1.60

11.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

1.58

12.

Горско стопанство

02

1.47

13.

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1.39

14.

Специализирани строителни дейности

43

1.39

15.

Строителство на сгради

41

1.35

16.

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

16

1.27

17.

Артистична и творческа дейност

90

1.22

18.

Събиране, пречистване и доставяне на води

36

1.22

19.

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1.09

20.

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

1.05

21.

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1.05

22.

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35

1.02

23.

Производство на мебели

31

0.95

24.

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81

0.95

25.

Въздушен транспорт

51

0.93

26.

Дейности на екстериториални организации и служби

99

0.93

27.

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

28

0.92

28.

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

37

0.92

29.

Добив на неметални материали и суровини

08

0.88

30.

Производство на превозни средства, без автомобили

30

0.84

31.

Производство на лекарствени вещества и продукти

21

0.82

32.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0.82

33.

Производство на химични продукти

20

0.81

34.

Производство на тютюневи изделия

12

0.77

35.

Производство на електрически съоръжения

27

0.70

36.

Производство на напитки

11

0.66

37.

Далекосъобщения

61

0.66


Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.62
 -  - 


Кои имат задължение за застраховане през 2018 година

Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД
В неофициалния раздел на ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. е публикувана Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. , с която се определя коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. както и икономическите дейности, при които е задължително застраховането на работниците и служителите за риска „".

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука" (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.
Министър: Б. Петков

Заповедта се издава ежегодно и определя икономическите дейности и коефициента на трудов травматизъм на база на които се прави задължителна застраховка "Трудова злополука". 
При осъществяване на застраховането следва да се има предвид Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука", обн. ДВ бр. 15/2006 г., изм. и доп. бр. 68/2006 г, изм. бр. 46/ 2007 г.


Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г.


№ по ред

 

  

Икономическа дейност

 

Код по КИД-2008

Коефициент

на трудов травматизъм (Ктт)

(2013-2014-2015)

1

2

3

4

1.

Добив на метални руди

07

8.55

2.

Добив на въглища

05

2.80

3.

Воден транспорт

50

2.67

4.

Производство на основни метали

24

2.67

5.

Производство на химични продукти

20

2.34

6.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

1.74

7.

Строителство на съоръжения

42

1.71

8.

Производство на дървен материал и изделия от дървен мате- риал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

16

1.68

9.

Даване под наем и оперативен лизинг

77

1.62

10.

Добив на неметални материали и суровини

08

1.51

11.

Сухопътен транспорт

49

1.50

12.

Горско стопанство

02

1.41

13.

Пощенски и куриерски дейности

53

1.34

14.

Специализирани строителни дейности

43

1.32

15.

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1.24

16.

Строителство на сгради

41

1.22

17.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1.21

18.

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1.19

19.

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1.14

20.

Производство на тютюневи изделия

12

1.12

21.

Артистична и творческа дейност

90

1.11

22.

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35

1.11

23.

Производство на превозни средства, без автомобили

30

1.07

24.

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81

1.04

25.

Производство на електрически съоръжения

27

0.98

26.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0.97

26.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0.97

27.

Събиране, пречистване и доставяне на води

36

0.97

28

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение

28

0.95

29.

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

17

0.93

30.

Производство на мебели

31

0.89

31.

Производство на напитки

11

0.84

32.

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

0.72

33.

Далекосъобщения

61

0.72

34.

Радио- и телевизионна дейност

60

0.70

35.

Производство на хранителни продукти

10

0.70

36.

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

01

0.67

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.66.