Декларация лични данни

Декларация съгласие за обработка на лични данни. Декларация лични данни. Декларация - обработва личните ми данни. Не е необходимо отделно съгласие в това число подписването на всякакви форми на декларации, за обработване на личните им данни

Декларация лични данни

Според новия Регламент за защита на личните данни „Съгласието" ( една от алтернативните форми, които дават основание за обработката на личните данни на физическите лица. Няма изискване за определена форма на съгласието, но обработващият има задължение да докаже наличието на дадено съгласие при необходимост, то най-удачният вариант е съгласието да бъде дадено в писмена форма. Когато се касае за съгласие за обработка на лични данни във връзка с възникване на трудово правоотношение, съгласието може да бъде под формата на декларация.

Във връзка с възникване на трудово правоотношение се изисква съгласие за обработка на лични данни което може да бъде под формата на декларация да работодателя.

Приложеният образец на декларация може да редактирате според вашите организационни нужди.
Правилата, които следва да се спазвате са:
  • Съгласие следва да се дава чрез ясно утвърдителен акт или чрез изявление (потвърждаващо действие), с който да се даде съгласие от страна на субекта на данни за обработване на свързани с него лични данни, например чрез устна декларация, писмена декларация и включително по електронен път.
  • Когато съгласието за обработка на данните е дадено в рамките на писмена декларация, в която има и други въпроси, искането за съгласие трябва да се представи по начин, който ясно да го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като използва ясен и прост език.
  • Изразеното съгласие следва да бъде свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено.
  • За да бъде съгласието информирано, субектът на данни следва да знае поне целите на обработването или самоличността на администратора, за които са предназначени личните данни.