Инструкция за безопасна работа с гатер

Инструкция за безопасна работа с гатер.До работа с гатер да се допускат лица, с които са проведени всички видове инструктажи за безопасна работа

Инструкция за безопасна работа с гатер
ИНСТРУКЦИЯ
за безопасна работа с гатер

1.До работа с гатер да се допускат лица, с които са проведени всички видове инструктажи за безопасна работа, преминали са обучение на работното място и са запознати с настоящата инструкция.
2.Преди пускане на гатера да се провери състоянието на шийките на кривошипа и контракривошипа, щангите, свързващите болтове, гатерната рамка и др., както и изправността на спирачното устройство.

..........