Данъчни облекчения за лица с ТЕЛК

Какви данъчни облекчения имат лицата с намалена работоспособност? Най-често срещани в счетоводната практика са облекченията за лицата с намалена работоспособност

Данъчни облекчения за лица с ТЕЛК


Най-често срещани в счетоводната практика са облекченията за лицата с намалена работоспособност, придобили доход през годината на различно основание. Уреждат се нормативно в чл.18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица:
 • Чл. 18. (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
 • (2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
 • Лица, които разполагат с валидно и влязло в сила решение на ТЕЛК или НЕЛК.
 • В експертното решение е определена намалена работоспособност с минимум 50 процента.

В експертното решение на лица в нетрудоспособна възраст е възможно да срещнем термина "" в определен процент, който ако е 50 и над 50, това лице също отговаря на критериите за "" от гледна точка на ЗДДФЛ.

Данъчните облекчения за приспадане от годишната данъчна основа могат да се ползват от годината на настъпване на неработоспособността до годината на изтичане на срока на валидност на експертното решение, включително.
Месечното данъчно облекчение за наетите по трудов договор лица може да се ползва от месеца на настъпване на неработоспособността до месеца на изтичане срока на валидност на решението, включително.
  

Важна особеност за лицата в пенсионна възраст е, че ползват облекчението пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

В сила от 01.01.2012 г., съгласно §10 от ПЗР на ЗДДФЛ, лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО, в срока на решението на ТЕЛК / НЕЛК, ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.

За да докажат това обстоятелство пред работодател / платец на доход е необходимо освен експертното решение от ТЕЛК, да предоставят и разпореждането от НОИ за отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Облекчението за наети на трудов договор лица, разбира се е свързано с данъка върху месечното възнаграждение. Законът предвижда намаляване на сумата на месечната данъчна основа с 660,00 лева. На практика това означава, че ако наемем лице, отговарящо на критериите за "намалена работоспособност", ще приспадаме всеки месец тази сума от данъчната основа (брутния облагаем доход минус личните осигурителни вноски) и лицето ще дължи данък само върху остатъкът от сумата над 660,00 лева.

Нагледно пояснение: 
 • Брутно възнаграждение - 460,00 лева, лични осигуровки за 2017 г. - 61.36 лв., данъчна основа за облагане с ДОД - 398.64 лева. За лице с намалена работоспособност данъчна основа е 0,00 лева, съответно лицето не дължи данък.
Нагледно пояснение: 
 • Брутно възнаграждение - 1000,00 лева, лични осигуровки за 2017 г. - 133.40 лв., данъчна основа за облагане с ДОД - 866.60 лева. За лице с намалена работоспособност данъчна основа е 866.60 лева минус 660,00 лева, тоест 206.60 лева и данъкът, който дължи лицето е 20.66 лева, вместо 86.66 лева при неприлагане на облекчението.
Работодателят по основното трудово правоотношение, извършва и преизчисляване на облекчението на годишна база. Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се намалява с годишния размер на данъчното облекчение - 7920.00 лв., без оглед броя на месеците през годината, за които е валидно решението на ТЕЛК / НЕЛК. В случай, че възникне разлика на годишна база, тя се коригира при годишното изравняване на данъка от работодателя и се включва в служебната бележка по чл. 45 от закона. 

Ако работодателят не извърши годишно преизчисляване на данъка и в срок до 31 януари на следващата година, и не удържи/възстанови възникналата разлика, подаването на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от лицето е задължително. Декларацията се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Лице с намалена работоспособност получаващо доходи по граждански договор, от упражняване на свободна професия, наем, прехвърляне на права или имущество.

При изплащане на доходи, различни от трудови съгласно ЗДДФЛ, лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък, след като облагаемият му доход от всички източници, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (доходът, с приспаднати разходи за дейността), намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920.00 лв.

При лицата наети на граждански договор, законът задължава данъка да бъде удържан от платеца на дохода. По тази причина, за да има основание платецът да признае облекчението, лицето наето на граждански договор е необходимо да представи:

 • копие от решението на ТЕЛК, с което влиза в сила нетрупоспособността;
 • декларация, в какъв размер е облагаемият доход от всички източници от началото на годината - за тази цел в сметката за изплатени суми е предвидено специално поле, в което лицето трябва да попълни дохода.

Нагледно пояснение:

 • Начислен облагаем доход от всички източници до момента - 7900.00 лева лични осигурителни вноски - 300,00 лв., доход обложен с ДОД - 7600,00 лв. (лицето попълва тази сума в сметката за изплатени суми). При тези параметри може да се намали данъчната основа за авансовото облагане текущо с още 320,00 лв. (разликата между 7920,00 - 7600,00 лв.). Тоест ако в следващ момент му е начислена сума по граждански договор от 3000,00 лв., приспаднати разходи за дейността 25% - 750,00 лв., облагаемия доход по тази сметка е 2250,00 лв. ще редуцирате само с още 320,00 лв. (2250,00 - 320,00 =1930,00  лв.)
 • При изплащане на наем от предприятие на физическо лице с намалена работоспособност процедурата при определяне на данъчната основа е аналогична, тъй като данъкът отново се удържа и внася от платеца на дохода (предприятието). Разликата е единствено при размера на разходите за дейността, които при наем са 10 процента.
 • При останалите видове доходи облекчението се ползва от физическото лице чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, като при определяне на данъчната основа за придобитите доходи от друга стопанска дейност по чл.29, първоначално се приспадат разходите за дейността в определения от закона размер, а след това и осигурителните вноски за сметка на лицето.


Особенност съществува при определяне на облекчението при доходи от дейност като едноличен търговец. В случай, че лицето с намалена работоспособност няма доходи от други източници, този доход се намалява с пълната сума от 7920,00 лева. Когато, обаче са налице и други от видове доходи по ЗДДФЛ, приоритетно се намалява тяхната данъчна основа и само при наличие на остатък, той се приспада от дохода като ЕТ.


Други данъчни облекчения, от които могат да се възползват лицата с трайно намалена работоспособност са предвидени в Закона за местните данъци и такси: 

 • при извършване на патентна дейност;
 • придобиване на МПС;
 • плащане на данък сгради.

При условие, че лице с намалена работоспособност упражнява патентна дейност като едноличен търговец, има право да ползва 50 % намаление от патентния данък, при условие, че през цялата данъчна година извършва дейността си лично, без да наема работници.

Освободени от данък върху превозните средства са леките автомобили с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW, собственост на лица с намалена работоспособност.

Лицата с намалена работоспособност могат да се възползват от намаление на данък сгради в размер на 75 %, като това намаление се отнася само за имот, който се използва като основно жилище. Последното трябва да е декларирано при подаване на данъчната декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.