Списък на лични предпазни средства

ЛПС.Списък на лични предпазни средства.Списъци за работно облекло и лични предпазни средства.Списък и инструкция - работно и униформено облекло.Списък и инструкция - лични предпазни средства.Личните предпазни средства.Работно облекло и Лични предпазни средства

Списък на лични предпазни средства

2019-03-10


Терминът е определен в § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд която гласи:
" е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел. Личните предпазни средства се използват, когато е невъзможно да се вземат други мерки или вече са приложени такива, но не са достатъчни, при аварийни ситуации и/или поддръжка.


Източник на информация за необходимостта от използване на лични предпазни средства е оценката на риска.


Списък на лични предпазни средства се изготвя съгласно чл. 17. (1) от Наредбата за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, въз основа на извършена оценка на риска на работното място, като има предвид: 

 • ;
 • ;

Съставя се списък, който съдържа:

 • Работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства.
 • Вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство.(Точната идентификация на ЛПС -това е каталожният номер, който производителят или вносителят е получил след оценка на съответствието на това лично предпазно средство съгласно нормативните изисквания.)
 • Конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства.
 • Срока за износване на личните предпазни средства. (Работодателят определя срока за износване въз основа оценката на риска, освен когато производителят не е заложил конкретен срок.) 
 • Работодателя обявява списъка пред работещите. Длъжен да осигури необходимия и достатъчен резерв. Да прави периодични проверки които да удостоверени с протокол за качествата на Личните предпазни средства ().
 • Почистването, изпирането, дезинфекцирането, ремонтирането и други действия по поддържането, както и подмяната на Личните предпазни средства се организират и са за сметка на работодателя. Изрично е забранено замяната на лични предпазни средства с тяхната парична равностойност!

:

 • Когато опасностите действат непрекъснато - Постоянно.
 • Когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа - Периодично.
 • Аварийно - при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.

:

 • Името и адреса на производителя и/или упълномощен представител на производителя;
 • Информацията за съхранението, употребата, почистването, поддържането, обслужването и дезинфекция;
 • Списък с препаратите за почистване, поддържане и дезинфекция, препоръчани от производител. Препаратите не трябва да имат вреден ефект върху ЛПС и върху ползвателя, приложени според указанията на производителя.
 • Информация с резултати от изпитвания, доказващи класовете на защита, осигурявани от Личните предпазни средства;
 • Какви са принадлежностите към Личните предпазни средства, ако има такива и характеристиките на резервните части към Личните предпазни средства;
 • Класовете на защита, съответстващи на различните нива на риска и съответните ограничения за използване на Личните предпазни средства;
 • Крайната дата или периода на годност на Личните предпазни средства или на някои от неговите съставни части;
 • Каква е подходящата опаковка за транспортиране на Личните предпазни средства;
 • Какво е значението на използваните маркировки върху Личните предпазни средства;
 • Името, адреса и идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което е участвало в оценяването на Личните предпазни средства на етапа на проектиране.

Освен инструкцията за употреба Лично предпазно средство трябва да има и „".
Изготвянето й е част от процедурата „Деклариране на съответствието", при която производителят или неговият упълномощен представител изготвя декларация, че пуснатото на пазара Лично предпазно средство отговаря на нормативните разпоредби и нанася върху всяко Лично предпазно средство маркировка за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за маркировка за съответствие „CE".

Двата документа като особено инструкцията за употреба са задължителни за всяко лично предпазно средство в предприятието, съгласно Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Подобен въпрос има в декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, свързана с изискването за обучение и демонстриране за използването и съхраняването на Личните предпазни средства.


1. Защита за главата (защита на черепа)
1.1. Защитни каски
1.1.1. Строителство, особено при работа на, под или около работни
места, намиращи се под скеле или повдигателно устройство, при монтаж и
демонтаж на кофраж, монтажни и демонтажни дейности, дейности при издигане на
скеле и разрушителни дейности.
1.1.2. Дейности по стоманени мостове и стоманени строителни
конструкции, стълбове, кули, стоманени хидравлични съоръжения, доменни пещи,
стоманолеярни и прокатни (валцовъчни) цехове, големи контейнери и
тръбопроводи, паро- и електроцентрали.
1.1.3. Работа в рудници (кариери), изкопи, шахти и тунели.
1.1.4. Земекопни и скални дейности.
1.1.5. Работа под земята, кариери, открити рудници, добив на въглища.
1.1.6. Работа с механично задвижвани инструменти.
1.1.7. Взривни работи.
1.1.8. Работа около подемници, подемни устройства, кранове и конвейери.
1.1.9. Работа с доменни пещи, редуктори, прокатни станове, чугунолеене,
коване, леене, щамповане.
1.1.10. Работа с промишлени пещи, контейнери, машини, силози, бункери и
тръбопроводи.
1.1.11. Корабостроене.
1.1.12. Работа по маневриране на влакове.
1.1.13. Работа в кланици.
2. Защита на долните крайници
2.1. Защитни обувки с устойчиви на пробождане ходила
2.1.1. Направа, монтаж и демонтаж на кофраж, работа с арматура,
полагане на фундамент и пътни работи.
2.1.2. Работа при монтаж и демонтаж на скеле.
2.1.3. Работа при демонтаж на арматура, железарски работи, производство
на заготовки, полагане на бетон.
2.1.4. Работа с панели и сглобяеми части, включително монтаж и демонтаж
на временно укрепване.
2.1.5. Работа на строителни площадки и в складове.
2.1.6. Работа на покриви.
2.1.7. Монтаж на технологично оборудване, тръбопроводи и инсталации.
2.2. Защитни обувки без устойчиво на пробождане ходило
2.2.1. Работа на стоманени мостове, стоманени строителни конструкции,
стълбове, кули, повдигателни устройства, стоманени хидравлични съоръжения,
доменни пещи, стоманолеярни и валцовъчни (прокатни) цехове, големи
контейнери, големи тръбопроводи, товароподемни кранове, паро- и
електроцентрали.
2.2.2. Пещостроителство, монтаж на отоплителни и вентилационни
съоръжения и работи по монтиране на метални конструкции.
2.2.3. Преработвателни и експлоатационни работи.
2.2.4. Работа с доменни пещи, редукторни инсталации, стоманолеярни и
валцовъчни (прокатни) цехове, работа с метал, ковашки и щамповъчни работи,
цехове за горещо пресуване и закаляване.
2.2.5. Работа в кариери, открити изкопи (рудници), подземен и открит
добив на въглища.
2.2.6. Скални работи.
2.2.7. Производство на плоско стъкло и стъклени изделия при работа и
манипулиране.
2.2.8. Работа с матрици в керамичната промишленост.
2.2.9. Облицовка на пещи за керамичната промишленост.
2.2.10. Формоване на керамични изделия и строителни материали.
2.2.11. Транспорт и складиране.
2.2.12. Работа със замразени блокове месо и пакетиране на консервирани
храни.
2.2.13. Корабостроене.
2.2.14. Работа при маневриране на влакове.
2.2.15. Работа, свързана с акумулаторни батерии и зарядни устройства,
електролизни уредби, електрозаваръчни машини и съоръжения, кондензаторни
уредби и електрофилтри.
2.3. Защитни обувки с шипове или клинове и с устойчиви на пробождане
ходила
2.3.1. Работа на покриви.
2.4. Предпазни обувки с изолиращи ходила
2.4.1. Работа със или върху много горещи или много студени материали.
2.5. Защитни обувки, които могат лесно да се свалят
2.5.1. Там, където има риск от разтопени вещества.
3. Защита на очите или лицето
3.1. Защитни очила от "закрит тип", лицеви щитове или екрани
3.1.1. Заваряване, шлифоване и пресяване.
3.1.2. Зачеканяване и обработка със секач или длето.
3.1.3. Скални работи.
3.1.4. Работа с механично задвижвани инструменти.
3.1.5. Работа с въртящи се машини, образуващи малки стружки.
3.1.6. Щамповане.
3.1.7. Преместване и разрушаване на отломки.
3.1.8. Разпръскване на абразивни вещества.
3.1.9. Работа с киселини и разяждащи разтвори, дезинфекционни и
антикорозионни продукти.
3.1.10. Работа с пулверизатори на течности.
3.1.11. Работа със и около разтопени вещества.
3.1.12. Работа с лъчиста топлина.
3.1.13. Работа с лазери.
4. Защита на дихателните органи
4.1. Дихателни маски (дихателни апарати)
4.1.1. Работа в контейнери, затворени съдове и газови промишлени пещи,
в които може да има газ или недостатъчно количество кислород.
4.1.2. Работа около мястото за зареждане на доменната пещ.
4.1.3. Работа около газови преобразователи, тръби за газ на доменната
пещ.
4.1.4. Работа в близост с изливането на метал от доменната пещ, където
може да има изпарения на тежки метали.
4.1.5. Работа при зареждане на пещи и кофи, където има прах.
4.1.6. Боядисване чрез пулверизиране, когато обезпрашаването е
недостатъчно.
4.1.7. Работа в шахти, канализационни тръби и други подземни
съоръжения, свързани с канализацията.
4.1.8. Работа в хладили инсталации, при които има опасност от изтичане
на охладителя.
4.1.9. Пясъкоструйни дейности.
4.1.10. Смяна на филтри на прахопречиствателни съоръжения.
4.1.11. Демонтаж или разрушаване на азбестови материали.
4.1.12. Работа в минни галерии, шахти, сгуроотвалища, хвостохранилища,
бункери за зърно, топлоцентрали.
5. Защита на слуха
5.1. Предпазители за ушите (външни и вътрешни антифони)
5.1.1. Работа с преси за метал.
5.1.2. Работа с пневматични пробивни машини.
5.1.3. Наземния персонал на летищата.
5.1.4. Шлифоване, пилене.
5.1.5. Други дейности с наднормен шум.
6. Защита на тялото и горните крайници
6.1. Защитни облекла
6.1.1. Работа с киселини, разяждащи разтвори, дезинфекционни и
антикорозионни вещества.
6.1.2. Работа със или около горещи материали и при въздействие на
топлина.
6.1.3. Работа с изделия от плоско стъкло.
6.1.4. Пясъчноструйни работи.
6.1.5. Работа в хладилни камери за дълбоко замразяване.
6.1.6. Работа в рентгенови помещения, със скенери.
6.2. Огнеустойчиви облекла
6.2.1. Заваряване в ограничена зона.
6.3. Предни престилки, устойчиви на пробождане и срязване
6.3.1. Пробождане и срязване.
6.3.2. Работа с ръчни ножове, включващи насочване на ножа към тялото.
6.4. Кожени предни престилки
6.4.1. Заваряване.
6.4.2. Коване.
6.4.3. Леене.
6.5. Лични предпазни средства за защита на предмишницата
6.5.1. Пробождане и срязване.
6.6. Ръкавици
6.6.1. Заваряване.
6.6.2. Манипулиране на обекти с остри ръбове, но не при машини, при
които има опасност от захващане на ръкавиците.
6.6.3. Необезопасена работа с киселини и разяждащи разтвори.
6.6.4. Работа с електросъоръжения.
6.7. Метални мрежести ръкавици
6.7.1. Пробождане и срязване.
6.7.2. Редовно използване на ръчни ножове в кланиците и производството.
6.7.3. Смяна на ножовете на режещи машини.
7. Защита от неблагоприятни климатични въздействия
7.1. Работа на открито при дъжд и студ.
8. Светоотразяващи облекла
8.1. Работа, при която работещите трябва да бъдат ясно видими.
9. Защитни колани (сбруи)
9.1. Работа на скеле.
9.2. Монтаж на сглобяеми части.
9.3. Работа на стълбове.
9.4. Работа на наклонени покриви.
10. Защитни въжета
10.1. Работа в кабината на висок кран.
10.2. Работа във високи кабини на складови съоръжения за товарене и
разтоварване.
10.3. Работа във високите части на сондажни кули.
10.4. Работа в шахти и канализационни тръби.
11. Защита на кожата
11.1. Работи при импрегниране и промазване на материали.
11.2. Дъбене и щавене на кожи.
12. Защита от електрически ток
12.1. Работа в открити и закрити разпределителни уредби на подстанции.

1. ЛПС за главата
1.1. Защитни каски за промишлеността (минна, строителна и др.).
1.2. Средства за защита на скалпа (кепета, бонета, мрежи за коса със
или без екран за очите).
1.3. Средства за защита на главата (бонета, кепета, качулки и др. от
плат, от плат с покритие и др.).
2. ЛПС за слуха
2.1. Вътрешни антифони и други подобни приспособления.
2.2. Каски с антифони.
2.3. Външни антифони за самостоятелна употреба или които се монтират на
каски.
2.4. Външни антифони с приемник за ниски честоти.
2.5. Средства за защита на слуха с устройство за двустранна
комуникация.
3. ЛПС за очите и лицето
3.1. Очила от "открит тип".
3.2. Очила от "закрит тип".
3.3. Очила от "закрит тип" за Х-лъчение, за лазерно лъчение, за
ултравиолетови, инфрачервени и видими лъчения.
3.4. Лицеви щитове.
3.5. Щитове и каски за заваряване (ръчни щитове, щитове, които се
закрепват към главата, или щитове, които се монтират към защитните каски).
4. ЛПС за дихателните органи
4.1. Филтри противопрахови, противогазови и срещу радиоактивни прахове.
4.2. Изолиращи устройства с подаване на въздух.
4.3. Дихателни апарати, включващи подвижен щит за заваряване.
4.4. Съоръжения за водолази.
4.5. Водолазни костюми.
5. ЛПС за горните крайници
5.1. Ръкавици, осигуряващи защита срещу:
5.1.1. механични въздействия (пробождане, порязване, вибрации и др.);
5.1.2. химически вещества;
5.1.3. електричество и топлина.
5.2. Ръкавици с един пръст.
5.3. Напръстници.
5.4. Ръкавели.
5.5. Защитни средства за китките при тежка работа.
5.6. Ръкавици без пръсти.
5.7. Защитни ръкавици.
6. ЛПС за долните крайници
6.1. Обувки-половинки, боти, високи обувки, обезопасяващи боти.
6.2. Обувки, които могат да бъдат бързо развързани или разкопчани.
6.3. Обувки с допълнително защитно бомбе.
6.4. Обувки и надобувки с устойчиви на топлина ходила.
6.5. Устойчиви на топлина обувки, боти и надботи.
6.6. Термични (за защита от студ) обувки, боти и надботи.
6.7. Обувки, боти и надботи, устойчиви на вибрации.
6.8. Антистатични обувки, боти и надботи.
6.9. Изолиращи обувки, боти и надботи.
6.10. Защитни обувки за оператори на верижен трион.
6.11. Обувки с дървени подметки.
6.12. Наколенници.
6.13. Подвижни ортопедични стелки.
6.14. Гамаши.
6.15. Подвижни ходила, устойчиви на топлина, пробождане или
подхлъзване.
6.16. Подвижни котки за поледица, сняг или хлъзгава почва.
7. ЛПС за кожата
7.1. Защитни кремове (мазила).
8. ЛПС за торса (трупа) и корема
8.1. Защитни жилетки, куртки и предни престилки за защита от механични
въздействия (пробождане, порязване, пръски разтопен метал и др.).
8.2. Защитни жилетки, куртки и предни престилки за защита от химически
вещества.
8.3. Загряващи жилетки.
8.4. Спасителни жилетки.
8.5. Предни престилки за защита от Х-лъчи.
8.6. Колани за тялото.
9. ЛПС за цялото тяло
9.1. Оборудване за защита срещу падане от височина:
9.1.1. Оборудване за предотвратяване на падане (пълно оборудване с
всички необходими приспособления).
9.1.2. Спирачно оборудване за поглъщане на кинетичната енергия.
9.1.3. Устройства за тялото (предпазен колан - сбруя).
9.2. Защитни облекла.
9.2.1. Обезопасяващи облекла (от две части и гащеризони).
9.2.2. Облекла за защита срещу механични въздействия (пробождане,
порязване и др.).
9.2.3. Облекла за защита срещу химични вещества.
9.2.4. Облекла за защита срещу пръски разтопен метал и инфрачервена
радиация.
9.2.5. Облекла, устойчиви на топлина.
9.2.6. Термични (за защита от студ) облекла.
9.2.7. Облекла за радиоактивни замърсявания.
9.2.8. Непроницаеми за прах облекла.
9.2.9. Непроницаеми за газове облекла.
9.2.10. Сигнални облекла - флуоресциращи и отражателни, и сигнални
допълнения (ленти за ръцете, ръкавици и др.).
9.2.11. Защитни покривала.

 


 - (doc)

 1. Личните предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло и обувки, се осигуряват за ползване от работещите в предприятието по списък, съгласуван и утвърден от работодателя. Същите се предоставят на работниците в деня на постъпването им на работа.
 2. Личните предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло и обувки, се дават на работещите в готов вид за ползване, като не се разрешава замяната с парични суми за закупуване на същите. При получаване на ЛПС работниците се обучават за ползването им и за следене на годността им. 
 3. Предвидените (определени на база на писмена оценка) и включени в утвърдения списък облекла и защитни средства се доставят с необходимата съпроводителна документация, в т.ч. инструкции за ползване, документ за годност. Не се разрешава закупуването на облекла и защитни средства извън утвърдения списък.
 4. При необходимост от ползване на повече от едно ЛПС, същите трябва да са съвместими и да имат доказана ефективност срещу съответните опасности.
 5. Личните предпазни средства, в т.ч. и специалното облекло и обувки, да се използват само по предназначение съгласно списъка. При изключителни и специфични обстоятелства изключения могат да се допускат от длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, след направена оценка и съгласуване с работодателя.
 6. При напускане ЛПС се връщат, но работниците и служителите могат да заплатят остатъчната стойност на специалното работно облекло, ако желаят да го задържат. В противен случай същото се връща в складовете на предприятието, а при пенсиониране остават за лично ползване. Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата, след изтичане срока на износване не подлежи на връщане.
 7. При откриване неизправности на ЛПС работещият на когото са предоставени (зачислени) следва незабавно да уведоми длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.
 8. При повреда или загуба на облекло, обувки и лични предпазни средства, в т.ч. специално облекло и обувки, по вина на работещите, преди срока на износването им, същият заплаща остатъчната им стойност. За целта се съставя протокол от комисия в състав: прекия ръководител на лицето, длъжностното лице по безопасност и здраве при работа и представител на работещите.
 9. Ако личните предпазни средства, в т.ч. специалното облекло и обувки, станат негодни за ползване или загубят защитните си свойства преди изтичане на определения срок за износване, не по вина на работещия, на същия се осигуряват нови такива. За целта се съставя протокол от същата комисия, в който се описват причините за преждевременното износване.
 10. Носенето и ползването на личните предпазни средства, в т.ч. специално облекло и обувки, е задължително съгласно утвърдените инструкции за работа при изпълнение на съответните дейности и се контролира от преките ръководители и длъжностното лице по безопасност и здраве при работа (ОБЗР). Работниците, които са получили такива, и не ги ползват при нужда, не се допускат до работа и им се търси дисциплинарна отговорност.
 11. За наличието и годността на предоставените за ползване лични предпазни средства се извършват периодични проверки (на тримесечие) от длъжностното лице за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.
 12. Абсолютно се забранява изнасянето и ползването на предоставените специални облекла и обувки и защитни средства извън предприятието.
 13. На всички работници и служители се осигурява възможност (средства и съоръжения) за почистване и поддържане на ЛПС, съгласно утвърдения ред и нормативи със заповед на ръководителя на предприятието.
 14. Настоящата инструкция е задължителна за изпълнение за работещите.

Контрол по изпълнението на инструкцията възлагам на длъжностното лице по безопасност и здраве при работа (ОБЗР).