Прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал.1, т. 2 КТ

Прекратяване на трудовия договор по чл.327,ал.1,т.2,прекратяване на трудовия договор от работника или служителя,може да прекрати трудовия договор

 Прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал.1, т. 2 КТ

В статията са използвани материали от официалният сайт на Министерството на труда и социалната политика.
Основанията по чл. 327, ал. 1 КТ са основания за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя, без той да дължи предизвестие на работодателя. Работникът или служителят може да упражни правото си на прекратяване само в случаите, изчерпателно изброени в ал. 1 (т. 1 - т. 12). На посочените основания може да бъде прекратен както безсрочен, така и срочен трудов договор. Правото на работника или служителя се упражнява чрез едностранно волеизявление, направено в писмена форма.Тъй като прекратяването е без предизвестие, моментът на прекратяване на договора съвпада с момента на получаването от работодателя на писменото изявление на работника или служителя (чл. 335, ал. 2, т. 3 КТ).

Чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ - не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;
Според чл. 327, ал. 1, т. 1 от КТ работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи.
Без значение е видът и степента на заболяването. Необходимо е то обаче да води до невъзможност за изпълнение на трудовите функции на работника или служителя за конкретната работа и да бъде удостоверено от здравните органи. Здравословното състояние на работника или служителя позволява обаче изпълнението на друга работа и затова здравните органи дават предписание на работодателя за осигуряване на друга подходяща работа.
Неизпълнението от страна на работодателя на предписанието на здравните органи за осигуряване на друга подходяща работа (без значение на причините за неизпълнението) дава право на работника или служителя да прекрати трудовия си договор без предизвестие.
Чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ - работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;
За да може работникът или служителят да прекрати трудовото си правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ, работодателят трябва да е забавил изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по Кодекса на труда. Работодателят трябва да е забавил изплащането, т.е. да не е платил дължимото възнаграждение или обезщетение в сроковете за плащане.
При прекратяване на това основание работодателят дължи на работника или служителя обезщетение съгласно чл.221, ал. 1 във връзка с ал. 4, т. 1 КТ. Обезщетението по чл. 221, ал. 1 КТ е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение. Действителните вреди се изчисляват върху брутното трудово възнаграждение за времето, през което работникът или служителят е останал без работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовия договор.
Чл. 327, ал. 1, т. 3 КТ - работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;
Прекратяването на трудовия договор без предизвестие от работника или служителя съгласно чл. 327, ал. 1, т. 3 КТ е допустимо, когато работодателят не изпълни свои задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор или установени с нормативен акт.
В случаите по т. 3, причините, поради които работникът или служителят има право да прекрати трудовия си договор, са свързани с неправомерното поведение от страна на работодателя при изпълнение на неговите задължения по трудовото правоотношение. Това означава, че правото на едностранно прекратяване на трудовия договор от страна на работника или служителя възниква и се упражнява само когато работодателят е извършил съответните промени, но без да е имал законно основание за това.
Работникът или служителят няма право да прекрати трудовия договор, когато работодателят е извършил едностранно изменение в случаите, допустими от закона - чл. 120 КТ.
Чл. 327, ал. 1, т. 3а КТ - в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 КТ значително се влошат условията на труд при новия работодател;
За да може работникът или служителят да упражни правота на прекратяване е необходимо да са налице следните предпоставки:
а) извършена промяна на работодателя в случаите на чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 КТ;
б) настъпило значително влошаване на условията на труд - както на здравословните и безопасни условия на труд, така и на който и да е друг елемент от съдържанието на трудовия договор (работно време, почивки, отпуски, трудово възнаграждение и др.);
в) причинна връзка между промяната в работодателя и значителното влошаване на условията на труд - това означава промяната да е настъпила при новия работодател и в резултат на неговите действия. 
Чл. 327, ал. 1, т. 4 КТ - преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;
Това основание за едностранно прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие се използва, когато:
а) работникът или служителят преминава на платена изборна работа - в този случай с работника или служителят възниква трудово правоотношение въз основа на избор съгласно чл. 83 - 88 КТ и той трябва да има възможност да прекрати трудовия си договор, за да заеме изборната длъжност;
б) работникът или служителят постъпва на научна работа въз основа на конкурс - в този случай с работника или служителят възниква трудово правоотношение въз основа на конкурс, проведен по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България и той трябва да има възможност да прекрати трудовия си договор, за да заеме академичната длъжност. 
Чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ - продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;
Това основание за едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие се използва, за да може работникът или служителят да продължи образованието си във формата на редовно обучение в училище (средно или висше, в страната или в чужбина, в държавно или частно училище, по държавна поръчка или платено обучение, или на редовна докторантура). Основанието се прилага, когато работникът или служителят продължава да се учи в учебно заведение редовна форма на обучение, съответно редовна докторантура, а не задочно. 
Чл. 327, ал. 1, т. 7 КТ - работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време;
Това основание за едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие се използва, само когато работникът или служителят работи по срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ (за определен срок) или по срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ (за заместване на работник или служител, който отсъства от работа). Правото за прекратяване на трудовия договор възниква, когато такъв работник или служител постъпи на друга работа за неопределено време, т.е. когато другата работа е по безсрочен трудов договор. 
Чл. 327, ал. 1, т. 7а КТ - работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа;
На основание чл. 327, ал. 1, т. 7а КТ, в случаите когато работник или служител работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, осигуряващо временна работа, той има право да прекрати трудовия си договор писмено, без предизвестие. За разлика от основанието по чл. 327, ал. 1, т. 7 КТ, тук законът не поставя изискване за вида на трудовия договор, който се сключва с другия работодател - той може да бъде както за неопределено време, така и срочен трудов договор. Единственото изискване на закона е по отношение на другия работодател - той не трябва да бъде предприятие, което осигурява временна работа. 
Чл. 327, ал. 1, т. 8 КТ - е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;
Това основание се прилага, когато работникът или служителят след като е бил уволнен е започнал работа при друг работодател. С влязло в сила съдебно решение уволнението е признато за незаконно и работникът или служителят е възстановен на работа. За да заеме работата, на която е възстановен, е необходимо трудовото правоотношение с работодателя, при когото работи към момента на влизането на съдебното решение в сила, да бъде прекратено. Затова законът е регламентирал правото на работника или служителя да прекрати трудовия си договор без предизвестие.
Съгласно чл. 345, ал. 1 КТ при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини. Решението за възстановяване на работа не задължава работника или служителя да се върне и да заеме предишната си работа. Ако той желае да се върне и да заеме предишната си работа, в срока по чл. 345, ал. 1 КТ може да прекрати без предизвестие трудовия си договор с другия работодател. 
Чл. 327, ал. 1, т. 9 КТ - постъпва на държавна служба;
Основанието по чл. 327, ал. 1, т. 9 КТ е основание за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя, без предизвестие. То е въведено в Кодекса на труда със Закона за държавния служител и цели прекратяване на трудовото правоотношение, за да възникне служебното правоотношение. Законът не поставя изискване за вида на трудовия договор, който се прекратява - той може да бъде както за неопределено време, така и срочен трудов договор. Няма изискване и за вида на служебното правоотношение по Закона за държавния служител.
Работникът или служителят има право на това основание да прекрати трудовото си правоотношение, когато "постъпва на държавна служба". Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за държавния служител постъпването на служба става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено. Служебното правоотношение възниква от деня на встъпване в длъжност. Следователно, работникът или служителят може да упражни правото си на прекратяване на трудовия договор в рамките на този 10-дневен срок. 
Чл. 327, ал. 1, т. 10 КТ - работодателят преустанови дейността си;
В разпоредбата на чл. 327, ал. 1, т. 10 от КТ е предвидено, че когато работодателят преустанови дейността си, работникът или служителят има право да прекрати трудовия си договор писмено, без предизвестие.
В т. 14 в Допълнителните разпоредби на КТ се дава определение на понятието "преустановяване на дейността". "Преустановяване на дейността" е фактическото преустановяване на производствената и/или стопанската дейност на предприятието за повече от 15 работни дни, без да е обявен престой или спиране на работа поради технологични причини или производствена необходимост.
Тъй като има случаи, когато при фактическо преустановяване на дейността на работодателя работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя, с чл. 327, ал. 2 КТ му се дава право да го подаде пред Инспекцията по труда. Причината е, че работодателят, лицето, което го представлява или лицето, определено да получава неговата кореспонденция, не могат да бъдат намерени на адреса на управление, посочен в трудовия договор.
За да се установи, че работодателят е преустановил дейността си, законът изисква да се извърши съвместна проверка от контролните органи на Инспекцията по труда, Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите. Ако при проверката се установи, че работодателят действително е преустановил дейността си, трудовият договор се счита прекратен от датата на завеждане на заявлението в инспекцията по труда. Съгласно разпоредбата на чл. 327, ал. 3 КТ редът за извършване на проверката е определен в Наредба № РД-07-8 от 27 октомври 2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда.
Чл. 327, ал. 1, т. 11 КТ - работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие;
Правното основание по чл. 327, ал. 1, т. 11 КТ е въведено във връзка с правото на работодателя по § 3д от Преходните разпоредби на КТ при намаляване на обема на работата да предоставя неплатен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.
Тъй като § 3д се прилагаше до 31.12.2010 г., към настоящия момент чл. 327, ал. 1, т. 11 КТ не може да използва като основание за прекратяване на трудовия договор.
Чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ - когато работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г. е създадено ново основание за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие- т. 12 в чл. 327, ал. 1 КТ.
С него се урежда право на работника или служителя да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Работникът или служителят има това право независимо от вида на трудовия договор - безсрочен или срочен и независимо от конкретното правно основание, на което е сключен трудовият договор. Работникът или служителят има право без предизвестие да прекрати договора по всяко време на действие на трудовото правоотношение и независимо от обстоятелството кога е придобито правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст - преди сключването на договора или по време на неговото действие.

Описание на действията за прекратяване на трудов договор от работника или служителя без предизвестие:
Предварителни условия
Необходимо е наличието на някоя от установените в чл.327 КТ девет отделни ,самостоятелни причини, при настъпването на които работникът или служителят може да прекрати трудовия договор. Ако работникът или служителят прецени, че е необходимо, той предприема конкретни действия.

Действия на страните в хронологичен ред
1.Работникът или служителят отправя до работодателя Заявление за прекратяване на трудовия договор.
2.Работодателят оформя прекратяването в Акт.
3.Работодателят вписва прекратяването в трудовата книжка и я предава на работника или служителя.

Срокове
1.При настъпване на някое от основанията/причините по чл.327 КТ/ работникът преценява дали да прекрати ,т.е. да отправи до работодателя писменото заявление за прекратяване на трудовия договор и кога да го отправи.
2.Прекратяването на трудовия договор настъпва в момента на получаване на писменото заявление за прекратяване /чл.335,ал.2,т.3 КТ/

Правни последици
Трудовият договор се прекратява от момента на получаване от работодателя на писменото заявление от работника или служителя. В случаите на прекратяване по чл.327,т.2,3 и 3а КТ за работодателя възниква задължение да плати обезщетение по чл.221, ал.1 КТ.