Длъжностна характеристика на длъжността Художник

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Художник=⚡️Художник.⚠️Художник-декоратори длъжностна характеристика. ✔️Художник-декоратор. ✅НКПД 26518009.⚡️Наименование.⚠️2651-8007.⚡️Карикатурист.⚠️2651-8008.⚡️Скулптор.⚡️2651-8009.⚡️Художник. ⚡️2651-8010.⚡️Художник, график. ✔️2651-8011.✔️Художник, гримьор. ✔️2651-8012.✔️Художник, приложник. ✔️2651-8013.✅Художник, проектант.✔️2651-8014.✅Художник, сценични костюми.✔️2651-8015.✅Художник, живопис.


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Определя конкретните възпитателно- образователни цели и с оглед на тяхното постигане подбира и използва подходящи образователни стратегии, методи и техники при провеждане на възпитателно- образователния процес.
2. Създава условия за оптимален резултат в конкретната ситуация.
3. Съдействат за максимално развитие и изява на всяко дете съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания.
4. Окуражава децата да задават въпроси, да правят връзки и да участват активно в образователния процес.
5. Стимулира дейностния подход в обучението и „ученето чрез правене".
6. Реализира вътрешнопредметни и интеградивни връзки.
7. Разкрива прагматичните аспекти на знанията, като обогатяват личния, житейски и познавателен опит и умения на децата.
8. Осигурява предпоставки за развитие на детското творчество.
9. Съобразява изискванията с възрастовите особености и индивидуалния темп на развитие на децата и с постигнатите възпитателно- образователни цели за оптимално развитие на способностите им.
10. Съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всяко дете, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания.
Формиране на знания, умения, отношения и ценности в предучилищна възраст.
·Съдейства за изграждането на комуникативни умения и ценностни ориентации за уважение и зачитане индивидуалността и уникалността на отделната личност; съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество.
·Съдейства за формирането на позитивни, социални и граждански умения и ценностни ориентации.
·Осигурява пълноценно интегриране на децата съобразно специфичните им образователни потребности.
Диагностика на постиженията и развитието на децата.
·Установява равнището на развитие на детето и степен на овладяност на образователното съдържание от различните образователни направления на базата на утвърдени образователни изисквания.
Организационни функции.
·Организира и провежда педагогическата си дейност в съответствие с изискванията към неговата работа.
·Да подготвя творбите на децата / обработка и надписване /и организира периодично изложби.
·Води установената задължителна документация, свързана с неговата дейност- събиране на такси и водене на присъствията.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
1.Планира възпитателно- образователната дейност и прогнозира очакваните резултати.
2.Подбира и планира адекватните методи, средства, материали и инструментариум за реализация на конкретна образователна дейност.
3.Планира дейностите, свързани с професионалната си квалификация, усъвършенстване и развитие.

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. ..........................................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. ............................................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3.Осъществява организационни връзки, взаимоотношения и взаимодействия с:
·Децата
.Учители и възпитатели от същата детска градина и от другите детски градини
·Помощник- възпитателя на групата
·Управленският и административният персонал на детската градина.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред.................. писмено / устно / с документи, на период от .............. месеца / дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1.По безопасност на труда:
2.По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Носи отговорност за опазване на живота, психическото и физическото състояние на децата по време на учебни занимания и ситуации през работното си време.
Следи за здравословното състояние на децата и контролира спазването на здравно- хигиенните норми и изисквания.
Съветва и учи децата за спазването на правилата за безопасност при работа с различни материали и предмети.
·Зачита и защитава личностното достойнство, правата и индивидуалността на всяко дете и неговото семейство.
·Не нарушава правата и не накърнява личното достойнство на детето.
·Спазва професионална и колегиална етика.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения акушерката е длъжна да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациентка, лекар, ръководител, работник, или служител в лечебното заведение.Длъжна е да бъде лоялна към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както ида пази доброто име на лечебното заведение.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. ...................................
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. ....................................
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. ......................................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А/ Вид и равнище на образованието:висше техническо образование, специалност .....................
Б/Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ............................. език;
- добра компютърна грамотност/ Word,Excel,Internet/
Г) Поведенчески характеристики: ръководни и организаторски умения, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, прецизен, организиран, взискателен, ориентиран към резултата и спазване на срокове , дисциплиниран, уравновесен, способен за работа
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
1. Закон за народната просвета.
2. Правилник за прилагане на Закон за народната просвета.
3. Кодекс на труда в частите му, регламентиращи неговите права, задължения и като страна по трудовото правоотношение.
4. Конвенция на ООН за правата на детето, Етичния Кодекс на работещите с деца.
5. Конвенция за правата на човека.
6. Нормативните актове и учебната документация, свързани с документацията и съдържанието на възпитателно- образователната работа, в която той е ангажиран.
7. Правилникът за вътрешния трудов ред на детското заведение.
8. Правилникът за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детското заведение, противопожарна охрана и всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в детската градина.
9. Длъжностна характеристика на длъжността „художник".

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ...............................................
                   (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)
Дата: ....................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-09-30
2018-01-05